Kraks vejviser1924 personregister

Person-I'tcgister for Kjøbenhavn

IV — 677

Fise—Flei

FischerA Læge Sundv.64 Ilell.^Øreluij 2736 - .1 F Læge Juliane Maries V. 14 153 -Marie Frue Læge N-Friliavnsg. 881 m f 0 353 u (10-11 Og0) - Axel Lærer v. Statens Tnst. f. Talelidende GI. Kalkbrænderiv. <84[ø] jtj 0 1910y - & Ravn Maskinfabr. Ingcniorforr, Wil- dersg. 20 1(3 4 Cent. 7988 - L A fh. Materialist Grnndtvig.sv. 35:) S] - O F Murenn. OchU nsohla-gersg. S(>4 0 4 V 687 y - J N Musiker Vodroffsv. 58 C3 131 N 883x - Willi. Musiker Formand for Danske Musi­ keres 1amdsforbimd 1)M. Yendersg. I l1 Kl | By 7734 - Erik Organist, v. St.Pauls E. St. AnnæG. 20 B2 [cl Al Am.l755x - O Ovorbanemcster Vodroifsv. 192 (vj 4 V 02 19x - Poul Papirhdl. Hans Tavsens G. 27;i [N] 4 N ! 6 2 7 x - Knud 1’ostassist. Grundtvigsv. 3,r>3 IS - Olivia, IToi'essorindc Amaliog. t>+[Kl 4 Palæ .5102 - F Prokurist Odenseg. 2S1 [øj - F O Rentier jøst.baneg. 13s [c] 4 0 1509 - L’ M Repræsentant,Eygaardsv. IS hii j| St. 1510 - Chr. Restaurator Nygaardsv. 37 Ftjj 4 St. 1336 - H M Revisor Thorsg. 11S1IH |)Tg. 156 x - Jacob Skolcinsp. Strandboulcvard 147 [o] |! O 5877 - Carl Skuespiller Irlandsv. 43 [s] 4 Am.4754 - Ellen Froken Skuespillerinde Dronn. Tværg. 103 IKJ4 Palæ. 1650v - L J Slagterm. Ilolmbladsg. 122s [s| 4 Am. 109x - O II Slagterm. Frederik.sborgg. 27 Kl JjJBy 42(il Bp. Dinnésg. 353 [K] - 41 CVSuedkcrm. Bygningskond. Skjoldsg. 5 1 | 0 3320 Bp. 1 .yngby v. 71 fri) - A Tapetserer Flensborgg. 451Sil 4 V981 v - E in a r F i s c h er Tapetserer Dekoratør Frm. Vesterbrog. 24[BI4 V269G, Indehaver Enkefru M Fischer Abel Cathrines G .l (Ml - William Tobaksfabr. Dannebrogsg. 9 SU D V 7889 - Julius Træskoforr. Brigadev. 8-12 [S] 81 Am. 3879 x - 11 C Tømmerhdl. Rosag. 86 [Li 4 Cent. 3653 Bp. Dronninggaards Allé50 Holte 4 Holte 283 Fischer-Jacobsen Annoncebureau Fredcriks- borgg. 4O2 OSI E Cent. 7230 - A rma. Enkefrue Fredoriksborgg. JO- Kl Fischer-Jørgensen Hans fh. Sognepræst R. Landskronag. 32 Bid 4 St. 1080y Fischer-Larsen E Frøken Overassist. Flov- gaardsg. 6;i Eli 4 D 520x - E Froken Prokurist Hovgaardsg. 63 ( 0 ] 4 0 520x Fischer-Møller Hansfh. Afdelingsingeniør Cand. pølyt. Mathildev. 22 [H - A Cand. phil. Sekretær Morlenesv.llHolte Fischer-Nielsen J E Cross. Badstuestr.l8E J! Cent. 2700 Bp. Ilambros Allé 16 Ueli. 4 Hell, 1894 - J Læge Frederikssundsv. 1121Brh. 4 Tg. 1212 (1 2 -1 , Onsd. 6 - 7 og Helligd. 8 - 9 ) Fischer-Simonsen I B fh. Apoteker MfDR. Amicisv. 21 IS 4 V 402x Fischer-Sørensen E Kontorchef iStatsanst. f. Livslørs. Cand. jur. Fjords Allé 2c)2 [V] - Olaf Taksator FalkonerallélOS2E) J)N118,y Fischlein H J J Arkitekt Udbyg. 15‘ [N] 4 N 3/3 y Fischmann J F Bogtrykker (Missionstrykke­ riet) N-Fasanv. 46s E - H Trarner Teglgaardsv. I 1Charlottl. 4 _Ordr. 1428 Fiskbæk Cecilie Skotøjs])dl. Yiborgg. 7 M 4 O 2555 Fiskehuset Nr. 1, Oscar FTcdericksen Cl. Strand 34 Kl J) Cent. 567 - F i s k e h u s e t N r . 3 v e d H P e t e r s e n

Fjerdingstad Vilh. Ciseler Ryesg. 9 4 755x - Alb. Snedkerm. Husumv. 6 Vanl. 4 Damso 104 Fjerfabrik, Dansk, Akts., Frihavnen Ham- meriehsv. E 4 Cent. 14232 Fjerkræavlerforening, Danmarks, Kontor Vodrolfsv. 9 El 4 Cent. 8591 (12-2) se Afd. II E eal- Register Fjerrenseriet Harald Colin Landemærket3&5 K 4 Cent. 4914 & 11909 Fjorbach-Lassen E M Restauratvice Told­ bod«-. 3S m 4 Palæ 1753 Fjord Olga Ovrrassist. i Skattedir. H C An- ylersensG. 144 K 4 By 5209y Fjældstad Viggo HdlsrejsendeVcnnemindev, 12 3 §3 4 St. 925x Flach J A Al'delingscliof Fjords Allé 121 Ei - V E n k e fru e F jo rd s Allé 121 K 9 | N 1863 - F FoiTetningsi. Jacob vs Allé 10;t LYl 4 V 667 lu Flach-Bundegaard F1 Direktør Ingeniør Krst- hviis t'oldg. Lille Mølle E Flade C \'ærkmest,er v. II. t. K. Joliannev. 4K El 4 N 1112 Flagfabrikken GI. Torv 24 [B] 4 Cent. 3234 Flagknappen ved D Hoihind Søfiev. 17 [Vj 4 N 5505 Flagstad C A C Cand. pharm. Hobrog. 2S EL - Nanna Enkefrue S-Fasanv. 20 2 [Kl 4 Ch. 320 lx - 1M Kommunelærerinde GI. Kongev. 49 4 E; 4 V 0158y - Henriette Frue Koncertsangerinde Foreh- hammersv. 10 3 E 4 N 991 v - O Koncertsanger Cl. Kongev. 49 4 EO - O C .Krogh Toldassist. Cand. jrolit. Bor­ gere. 1441Kl 4 Palæ 710y Flåkes, Akts., Kronpriusesseg. 50 Kl 4 Cent. 502 Flaks I Skrædderm. Nansensg. 19;'B Flamand O Maskinfabr. st. Kannikestr. 18 K; 4 By 5518x Bp. IE Ohlsens ( i . 3 3 PI 4 0 2150 - Otto Maskinmester Vennemindcv. I l 1 g? 4 St. 859y Flarup Niels Prokurist 0 -A.llé. 14 Valby Flatau Vilhelm ine Enkefrue Kong GeorgsV . 4S E) 4 Rir. 3111.x - P \V Installatør Jagt,v.2s [LI 4 N 1780 Flatow AaBagerm. Korsg. 39 [Ni 4 N 1218x - C E Konditor Falkonerallé26B[Kl 4V218P FlavindskjoldLPSkrædderm.Eronprinsesseg. 48e K 4 Palæ 148y Fleckenstein A Finkefrue Porcelænshdl. Ahle- feldtsg. 18A1 B 4 Py 5435v - E Porcelænshdl. Frederiksborgg. 8 B fC ent, 7467 - VilhelrnUrtekv.Kastruplundsg.il Kastrup Fledelius H A G Glasmøsaikfabr. Gothei'sg. 28 E 4 Cent. 8881 Bp. Nerrebrog. 163' 53 4 Cent. 11163 - E N Lektor Cand. mag. Maglekildev. 151El 4 V 1124 - Emilie Frue Tandlæge Nerrebrog. 1631 HHI 4 Cent. 11163 (10-4) Fleinert Agnes Bogholderske Strandboule­ vard 712 El - Gustavia Enkefrue Nikolaj pi. I l 4 B 4 By. 877 v - O Frue Adolphsensg. 37 1 §3 4 St. 1338 - William Guldsmed Korsorg. 194 EU 4 ® 4553v - Osvald Revisor Drogdensv. Drager Fleischer A Afdelingschef Adolphsensg.3P 3 M 4 St. 1429v - E Schroll Frue A ssurandor K lkollektrice Hobrog. 10s M 4 0 46 - Karen Enkefrue’Østerbrog. 1384 [o| - H elge Cross. Oitvpass. Østerg. 26 KF 4 B y 4173 (9-4) Bp. Edithsv. 4 Charlottl. g Hell. 993 - Esther Gymnastiklarrerinde AVillemoesg. 134 Hl 4 0 2859v - P E Kreaturkomm. St. Thomas Alle 7 4 El 4 V 1721u - I Froken Musik- & Sanglærerinde Traver- banev. 5 Charlottl. 4 Ordr. 1376

Fisker (Se en d v . F isc h e r] - K a y A rk ite k t N ikolaj pi. 32 K3 4 B y 8064 B p. S tra n d b o u le v a rd 043 ES 4 O 5024 - H A S F a b rik a n t E n g b a v e v . 55s E - J F a b rik a n t N o rrcg . 34* Kl 4 C en t. 10884 - J F i s k e r & Co.. A k t s . , E ab r. a f P a r ­ fu m e r N’ø rreg . 34 KJ 4 C ent. 10884 - P A F 1a b rik a n t M ad v ig s A llé 10s |v) jgV8G21 - K F isk e la rsio rr. II C Ø rste d s V. 33 (Vj 4 V 3394 - II V C ro ss.L c m c lie sv . 26 H ell. $ IIell.7 5 6 - .B S i Kommunelærer V a n d k u n ste n i!2 [B] Al B y 3652 x - F i s k e r &, N ie lse n , A k t s ., M a sk in fa b r. P e te r B an g s V. 30 [EJ 4 C e n t. 9650 T o le- g ram ad r. „ N iliisk “ - M A Ilepi æsentant Kamicrsg. I8;i (øj - P L S k ib sre d e r K onsul R . B re d g . 70s Kl - Anton Vieeskoh'insj). I E Ohlsens C. 12'pS] | O 4004 Fiskeriforening, D an sk . Kont or S tu d ie s tr. 3 K jf) C ent. ()S()4 (9— 3) so A fd . II R e al-R e- gist.er F istain e C h. C and. phil. S p ro g k e re r T ra n s ­ la tø r Ø - Far im ag sg . 84 [o] Fiurendal H a ra ld P ro k u ris t D a lg a s B o u le ­ v ard 78 s [F| A G li. 31 Ox Fix C h a rles G K o n to rc h e f G en fo re n in g sp l. 35* B rlr. 4 C h . 3596x - Joh. H Fix IHa s k in -&M e ta l v a r efabr. B o rg erg . 8.1 |K| 4 P alæ 2441 B p. S t. P a u ls V . P IIc ll. f H ell. 1576 x - A M ask in m ester' 11 . M a g ist. S -B o u le v a rd 1223 m A V 9412x Fix ved M H an sen K alt'ehdl. Ø ste rb ro g . 7 2 M D C e n t. 3986 - & F a 'rd ig ved G covu P re n e r M a n u fa k tu r- h d l. N m re b ro g . 183 LO 4 T g . 774x Fjelbye N ie ls, A k ts., C ro ss. I le n rik R u n g s G . 2 3 1 !Nj |1 N 5174 - N iels M obelhdl. H e n rik R u n g s G . 23* 1NJ A N 5174 Fjeldberg P C M E u ld m . i F in m . L o jtn . R . \ re,sterbr og. 30:! E 4 V 2836 - H a k o n C ro ss. L ie d e r en g ro s. K v ailh n sstr. 4 QU 4 C ent. 1 1639 B p. V o ste rb ro g . 30 8 P 4 V 2836 Fjeldborg Aage Tngouior N -F rilia v n sg . 13 A 3 (01 4 0 3965 x - E M Kommunelærerinde Nyvej 22 Gjen- to ft e - C hr. S u k k c rv a re fa b r. (S u k k e rv a re - & K on­ fe k tu re tabr. N o rd iea) Ø ste rb ro g . 124s l«l 4 0 3 158v - C T om rm m . B la a g a a rd sg . 3 D [Nj 4 N 1387x Fjeldhammer C W K o n c e rtsa n g e r E rik E je - gods C . 2 3 [B] 4 V 5554 x FjeldhofF C M u sik e r Ja k o b H o lm s C . 4 l Hl 4 A m . 45 x Fjeldsøe F B o g try k k e r B a g sv æ rd 4 B a g - svierd 183 - ’s F e rd . B o g try k k e ri S tu d ie s tr. 31 K 4 C en t. 5452 - L o u is e E n k e fru e (F e rd .F je ld s ø e ’sB o g try k - k e ri)rraa) b a rk S tran d v .5 5 I< lp b g . JB ell.SO O - C hr. F T om rerm . B ern sto rffsv . 15 El 4 C en t. 3203 Fjellander I I P o rc elæ n sh d l. (F je lla n d e r & L a rs e n ) B a k k e A llé 22 B rh.' - & L a rs e n P o rcellæ n s- & G lash d l. V e ste r- brog. 3(i i I V 3858 . F jelsted H M O v e rre tssa g f. C l.K o n g e v .4 3 2E 4 C en t. 7486 Fjelstrup M E n k e e. T a n d læ g e S tra n d v . 1532 H e ll. 4 H e ll. 1339y - P F ru e V e sterb ro g . 3 B 4 E - F! A C ro ss. (A n g lo -S ean d in av ian T ra d in g Com ir.) C a ro lin e A m a lie s V . L y n g b y § L y n g b y 591 - F re d e rik K o n n n u n e k e re r C an d . p h il. S la ­ g e lse g . 7 1 PJ 4 0 1297 - M A V Ib . S k u e s p ille rin d e K in g o s g . 9 4 (S - V e ra S k u esp illerin d e H e n rik Ib sen sV .S 'IB Fjeltofte rPhorv. k g l. S k ib sn raaler T e s- do rp fsv . 751 OS 4 C h . 587v F je r d e S ø f o r s i k r i n g s s e l s k a b H o lm . Kan. 24 (KJ 4 Cent. 256 & 10756 Telegrain- adr. „Fourthcomp“ Stiftet 1863

Cent.

kgl. Hof-Fiskehdi. GI. Strand 26B 639 &3046

S i n L i v s f o r s i k r i n g t e g n e r m a n i N o r d i s k L i v s f o r s i k r i n g .

Made with FlippingBook - Online catalogs