Kraks vejviser1924 personregister

Person-Regisler for Kjøbenhavn Fritzbøger Ernst Ingeniør Holmelins Tværv. 3 Lyngby $ Lyngby 5(19 - Gustav Murerm. Lyngbyv. 19 IS JpSt.480y - Carl Overingeniør L I Brandes Allé 12s El D N 1839y -K Prokurist Norgcsg. 624 [S] J0Am.2lO7v - Adolf Rogmand Nørrebrog.49 E jpN 1349x Bp. Grcnaag.54 051JD 0 3205 x - Aug.Tømrcrm. Lyngbyv. 19 13 D St. 94 Fritze M C Afdelingschef S-Boulevard 694Bål Fritzsche [Se endv. Fritsche] - ’s Glashandel, Akts.,Amagert.14 E fCent. 3163 & 5180 - A V Hdlsfuldm. II C Ørsteds V. 164E f V 2136y - Emil kgl.Hof-Glashdl.V-Boulevard 452 IS JDBy 4737 -K F Sproglærerinde H C Ørsteds V.164 E Frivilligt Dansk Automobil-Korps Adr. Pro- viantgaarden E se Afd. II Real-Register Frobenius LE Artilleri mester i FIaadenDM. Hobrog. 104S - Til. Orsrelbygcer (Th. Frobenius & Co.) IJovgaardsg. 82 S § 0 2076 - Th. & Co. Orgclfabr. Classonsg. 7 ID J) 0 3450 Froberg E Apoteker Odenseg.301S Jj01R05u - Fr. Gross. (AxaMarganneoplag) N-Vohlg 22 E fCent. 5914 Bp. GI. Kongev. 982 S] $1 V 3118 - II C Urmager Viborgg. 23 Hl Bp.Viborgg. 19 H Froda F Kapt. i Soetat. R. Ths. J Ahlmanns Allé, 152 Hell. | Ilell. 745y Frohde Ejnar Gross. Løjtn. Raadhusv. 50 Charlottl. J) Ordr. 849 Frohne A & M Frøkner Fredh. Kan. 162 S I By 2557 From Niels Agenturforr. GI. Vanløsegaard Van! J) Damsø 366 - Ludvig W Cigarhdl. Gross. Lyong. 14 [s] f Am. 1637 Bp. Eirik Birohs Allé 23 [s] £1 Am. 3242 - Martha Forstanderinde Nyhavn 381E II By 43 v - Sigurd Fuldm. i Marinem. R. Nikolajpl. 54 m 1 By 1058 v - Carl Gross. Løjtn. N-Sogade 29 E 1 Cent. 11999&By 5147 - C C Gross. II C AndersensG. 14:i E J) By 5147 - Gustav Konstruktør P SabroosG. 12s E 1 Sydhavn 42 x - AxelKreditforeningsdir.R.MartensensAllé 8 E 1 V 4100 - Josva Præsident f. Kbhvns Byret K, D M. Ny Toldbodg. 43 E 1 Palæ 1272 - Ivar Skuespiller Fredøriksborgg. 501' E 1 By 3486 -A M fh. Viceinspektrice Ø-Søgade 30:iE JD By 1824y From-Hansen P ICAssist. v. Statsb. St. Tho­ mas Allé 10s E From-Petersen Carl Forretningsf. f. Dansk Temrerforb MB.Tagensv. 423[L] f Tg. 193 - Knud KartolFclhdl. Bentzonsv.53E - J fh. Kontorchef i Overretten Sortedams- doss. 772H -DM Modehdl. Thorsg. 1252 El - Th. Smedem. Gas-&Vandm.Rosengaarden 7 A E 1 Cent. 9144 Bp. Prinsesseg. 221H 1 Am.5455x Frosch Elisabeth Prokurist Heibergsg.l44E Frost Knud Aage Cand. jur. Linnesg. 20' E S By 785v *MM Damcskrædderinde Absalonsg. 21 B2 D - II araidDirektørHellernplundsAllél3lle]]. 1 Hell. 1037 - J .1 Direktør Værnedamsv. 83 E fCent,. 13874 - Louise Enke e. Postmester Frdbg. Allé 29° E | V 1179u - CGrossFrm.CortAdelersG.71E^Cent.l663 - II C Gross. Carit EtlarsV, 21E ål V (i699x - J C Gross. MSII.MGSK. R.DM. (CFrost) Cort Adelers G. 71 E - Jørgen Gross. Peder S krams G. 7 E Bp. Skovv. 4 IClpbg. U Bell. 22

IV — 689

Frit - Fugl

Frost CarlKasserer Sortedamsdoss.254E ffi N 1084 - L DOC FangelKonventualinde Nyelandsv. 3S E -A S fli. Postmester Mariav. 12 E - Hans Prokurist Gronbakken 6 Vanl. |) Damsø 168 - Julius Repræsentant, Islands Brygge 192B Jp Am. 891 y - A&F Viktualiehdl. Saxog. 23 Bål |)V9048y Frost-Hansen Knud V Ingeniør Cand. polyt. Foraarsv. 20 Charlott!. f Ordr. 1847 Frostensson G Læge Østerbrog. 231H f 0 4457 (11-12) FruglundKnudWSkrædderm.Skinderg.4013114 E f By 2327v Frugtforretningen Langeland, S Andersen Griffenfeldtsg. 10 E f N 3074 - Linden,Akts.,Amagerbrog.lO[C]J)Am.1162 Frugthuset Messina ved H A Hansen Slagel­ seg. 6 i | 0 3223y Frugtimporten Gerner ved Th. Hjaltason Schacksg. 4 E f By 7683 Frutti ved A M Rasmussen Konl'ekturchdl. Frederiksborgg. 18 E Fruchten M Tapetserer &I)ekoratørS-Boulc- vard 34 B f V 3102 Fryd Thora Nielsen Dameskrædderinde Tor­ nebuskeg. 31E D By 5524v & y - Emilie Enkefrue Lipkesg. 18;i H - Henriette Enkefrue St. Jakobs G. 71I | 0 1575v - ’s Kai Ef'tf. Gross Peder Skrams G.7 E | Cent. 13073 - Ella Koncertsang«!rinde Under Elmene 42 El | Am. 2467 - Emil Landsretssagf V-Boulevard 30 B f Cent. 6625 & By 8418 Bp. Under Elmene 42 [C] f Am. 2467 - August Manufakturhdl. Amagerbrog. 154 GUf Am. 328y - Th. Telegrafkontrolør Magnoleav.38Valby | Vb. 1592 Frydenberg [Se endv. Frydensberg] - H Ildlsrejsonde Dronningensv. l l s E ffi Gh. 1045y Frydendahl IC L Gross. Peder Skrams G. 1 E Frydendal P Gross. Ordrupv. 64. Charlott!. f Ordr. 1360 Frydenlund GW&Søn, G W Harnisch Blik­ kenslagere Vand- &Gasmestre Lampefabr. Nygaardsv.12 S J)St.l33 og Nikolajpl.7ÉI fB y 3684 Teløgramadr. „Solysfabr.“ Post­ giro Konto Nr. 933 - IN S Ingeniør Cand. polyt. Godthaabsv. 771E J) Cent. 9080 - ICN ICapt. Sekretair v. Vallø Stift R. DM. Hartmannsv.il Hell. D Hell. 218 Frydensberg [Se endv. Frydenberg] - P E Kapt. R. Amicisv'. 254 E £ V 3917 - Hedvig KunstmalerindeRosenv.Allél45H Friihstiick C Sliberi Aarhusg. 37 H f 0 281y Bp. Koldingg. 372 H Fryssing M Restauratrice Roscnv. Allé 7 H f 0 3059 Fræmohs Alb. Kontorchef u. Magist. Cot- tagev. 11 Hell. - Marie Enkefrue Nørreg. 172 E - Johs. Overretssagf. Nørreg. 17 E f Cent. 4111 Bp. Skaaneg. 74 [S] J) Am. 541 y Frænckel [Se endv. Fraenckel] - B L F r æn c k e l & Co.’s E ftf.’s Succ. Vekselerere & Bankiers Boldhusg. 2 H | Cent. 461 & 462 Grundlagt 1857 Frankel Alfred II Disponent Godthaabsv.280 E JDGh. 2352 Frænkel [Se endv. Fraenckel] - Louis La!ge Trianglen 4° É f Cent. 1486 Frøberg Chr. Murerm. Valdemarsg. 24s B f V 2436u Frøde C Fuldm.i DFDS. Violv. 4 Gjentofte D Gjcnt. 737 - Henry H Smørhdl. Gothersg. 101 E f By 517 Bp, Ole Sulirs G. I l 2 E FrødingCar]Urtekr.Strandv.l71IIellJ}HeI149 Frøforsikringen Danmark, Gensidigt Andels­ selskab Vesterbrog. 4 A ES f By 3432 Frøhberg Gustav Prokurist Sundv. G3Hell. JDØrebøj 2615

Frøhlich A G Apoteker Ilellerupv. 40 Hell. u Hell. 1959 - Emil Ingeniør Ilellerupv. 40 Hell. Frøhlunn N EMurerm. N-Frihavnsg. 22r>H $ 0 5992 Frøkjær N G Gaardejer ML. Rigsdagen E Frølich E J Stampe Cand. polit. Sekretær u. Arbejderforsikrings-Raadet Svinget 204H f Am. 2865y - F de la Cruz Cand. jur. Nørrebrog. 262E - L Jacob, Cand. polyt. Landbrugsk. fh. In­ spektor R. DM. Cort Adeles G. 103 E - Fr. Dyrlæge Blekingeg. I2B f Am. 150 - Ingrid Frue Frdbg. Bredeg. 2 B3 E - A J Kommunelærerinde Thingvallas Allé 123 [S] - Th. Kommunelærer Thingvallas Allé 123OU JDAm. 326y - E Korpslæge st. Kongensg. 40 H2 E JDCent,. 11075 (12-1) - J N Skotøjsfabr. Vesterbrog. 25 B JDV 6922y Bp. Dannebrogsg. 304B Frøling P H Kontorchef Borthigsg. 13 ES f St, 768y - E O Overretssagf. Rebekkav.l H el! f Øre­ høj 2503 Frølund Th. Cand. jur. Fuldm. i Justitsm. Vinkelv. 232 E JDN 5573 - Jenny Enke e. Sagfører Stoltenbergsg. IB f By 2982 v - N Modehdl. Vesterbrog. 39 B § Cent. 2870 & Privatf V 8162 - PPianoforhdl.0-Farimagsg.93 H fØ 1608 Bp. Egebjerg Allé 6 Ilell. Jl Hell. 1982 - A Redaktør Ole Suhrs G. 163 E Frølund-Christensen Chr. Kontorchef Aure- liojv. l s Hell. f Hell. 1264 x Frømming Chr. Skihsprovianteringshdl. Øre- sundsg. 98 i | 0 57.15 Bp. Øresundsg.801 1 | 0 457 y FrømsdorfE Repræsentant Aaboulevard 16s INI f N 5702 Frørup & Ehrenskjold Automobilrep. Godt­ haabsv. 8 1 | Gh. 272x - Caroline Frue Paludan Mullers V. 41E JD V 6154v - R Frøken Tibirkeg. 61[N] f N 4115 - II V Gross. (Dansk Amerikansk Import &Eksport Forr.) 1. Strandv. 13 Hell. JDØrehøj 2244 - Ewald Læge Nørrebrog. 1202 E S N 4234 (11-12, Lørd. till. CVa-71/*) - CFMusikdirektørWillemoesg.é4H f 0144y - C Wullf Hagen Overretssagf. Redaktør Gothersg. 14Mb'2 E - Holger Prokurist Dronninggaards Allé 52 Holte f Holte 472 - A C Viktualiehdl. Utterslev By f Tg.2968 Frøsig Victor Gross. Herluf Trolles G. 21E $ By 8057 - Frederik Porcelænsdi. Willemocsg. 833 H Frøyseth A Kommunelærer Langog. 15 É f St. 782y Fuchs Bruno Agenturforr. Glentev. 144 d S Tg. 2401 - M Assist. i KTAS Svanholmsv. 14 B5 E f V 93 y - G C Gross. Toftholms Allé 4 Ilell. S Hell. 1391 - Georg Gross. Larsbjørnsstr. 17 E f Cent. 2460 Bp. Odenseg. 243 i | 0 2546 x - Josef Gross. Ellevadsv. 3 Charlott! f Or­ drup 1744 - Josef,Akts.,Gross. Holbergsg.l5E fOent. 13423 & 14736 - Aug. Ingeniør Driftsbestyrer Kastrup Allé 5 Kastrup f Kastrup 20 - Carl Trikotagefabr. (CarlFuchs& Søri) GI. Kongev. 873 E - Carl & Søn Trikotagefabr. Larsbjørnsstr. 17 m ® Cent. 2460 - Georig Urtekr. Strandv. 29 §3 f St. 393y Fugl Aage Bog- & Papirhd! Vesterbrog. 2 D B JDBy 1106x Bp. Webersg. 7 M - Jens Frederik Cand. pharm. Western! 12* i | V 316 v - Helen Frue Rosenv. Allé 81 M Jp 0 2829v - J Ingeniør Rosenv. A llé 174 (Øl £1 0 4819 x - S V Købmand Adolph Steens Allé 51E f N 1230

Sin L ivs fo rs ik ring tegner man i Nord isk L ivsfors ikring*

44

44

Made with FlippingBook - Online catalogs