Kraks vejviser 1929 Handelsregister

KRAKS

VEJVISER 1929 160. AARGANG • KRAK 67. AARGANG

2 . B I N D K R A K 8 H A N D E L S K A L E N D E R FO R D A NM A R K Eksport-Kalender. Bestemmelser og Takster • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet.

I

KRAK

UDG IVER : KRAKS LEGA’ N Y TO R V 17 K J Ø B E N H A V N S . ’ TELEFON CENTRAL 3G8 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

KØBENHAVNS KOMMUNEBIBLIQTE HOVEDBIBLIOTEKET LÆSESALEN J ' -Uf INDHOLDSFORTEGNELSE TIL 1. BIND. Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse ' ' Side F o r k o r t e l s e r og Tegn, anvendt i Vejviseren. E m n e lis te til 1ste B in d ................................................................... gnle Blade I—XL Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviserens første Bind • omhandlede Emner med Sidetal. Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavn................... i Oversigtskort, Sporvejskort og 7 Specialkort ovCr Stor-Kjøbenhavn, litogra­ ferede i 4 Farver. Planer over Hospitaler og Teatre. Special-Annoncer. Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn...................... si Alfabetisk ordnede Artikler om Stats-, kommunale og private Institutio­ ner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om Forhold af al­ men Interesse. Afdeling III: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) GADE-REGISTER................................................................................................ 257 Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administralionskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER.........................................................•........................................ 275 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendomsskyld, Grundværdi, Ejer, et Udvalg af Beboerne m m. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn ............... 625 Alfabetisk Adressefortegnelse over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. TILLÆG: en Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling V: Provins-Register. A. FORRETNINGER ...................................................... ..................................... (byvis ordnede, med Real-Rcgister og Forretnings-Register for hver By, samt for 22 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER ......................................................................................... C. STØRRE GAARDE .......................................................................................... D. KOMMUNEFORTEGNELSE ......................................................................... *. Købstæder — Handelspladser og Flækker — Landkommuner. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Forretninger, Prival-Adresser.. . 1650 Spørgekuponer og F ly tn in g s b la n k e tte r . . . fl......... ’...................................<............................... 1653—56 1233 1512 1608 1639 1647 Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd...................

INDHOLDSFORTEGNELSE TIL 2. BIND. Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse.

Side

E m n e l i s t e til 2det B i n d ........................................................................... T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vej viscrens Trykning............................................................ F o r k o r t e l s e r og Tegn, anvendt i Vejviseren..........................

gule Blade 1—XVI

Eksport-Kalender for Danmark......................................... i KRAKS EXPORT DIRECTORY OF DENMARK Fuldstændige Fortegnelser (byvis og fagvis ordnet) over danske ekspor­ terende Firmaer m. m. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. A. EXPORTERS (1. List of Firms. 2. List of Products. 3. Adverlisements.) B. BANKING, SHIPPING etc. Bestemmelser og Takster .................................................. 257 vedrørende Post- & Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen (grønne Blade) Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark................................................. 289 Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. A. KJØBENHAVN B. KØBSTÆDERNE C. LANDET Afdeling VII : Fag-Register for Danmark........................ 48i Fag- og Branchefortegnelser. Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark med Angivelse — i en betalt Tilføjelse — af den en­ kelte Virksomheds Specialitet. I Slutningen af Afdelingen et Fag-Register for Færøerne. Foran i Fag-Registret O v e r sæ tte ls e r fra Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk og Russisk af de vigtigste Fagoverskrifter samt et Kort over Danmark. Afdeling VIII: Island (røde Blade).............................................................. 1569 Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet...................... i .................................. ieoi De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Hovedstæder m. m. Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes ell'ipr ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinleressei) paa Danmark (Fag- og Branchefortegnelser, med Kort over Belgien, Czekoslovakiet, Danzig, England, Finland, Frankrig, Letland, Nederlandene, Norge, Sverige, Tyskland). \ Se tillige næste Side. e t æ s s -i /

Kraks Vejviser omfatter

Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Færdsels- og Sporvejskort; Teaterplaner m. m...................................................... .................... Kort over Havn og F rihavn ................................................................... Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber; Legater ogStifti Iser;Dagliglivets Retsforhold;Historie, Topografi og Statistik; Seværdigheder m. m............................... Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Ligningsdistrikter, Politikredse, Oppeberselsdistrikter, Forsørgelsesdistrikter (Lægedistrikter), Skorstensfejerdistrikter, Postdistrikter, Kirkesogne m.m.).............................................................................. Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Matrikelnr., Ejendomsskyld, Jordværdi, Ejer, Be­ boere — Villabyerne)..................................................................... Privat-Adresser og Forretnings-Adresser............................................. Eksport-Firmaer og Oplysninger om Eksportforhold, Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart (Engelsk T ekst)................ Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen........................................................................................ Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- og BRANCHE-FORTEGNELSER.....................................

1. Bind, Afdeling I 2. Bind Eksport-Kalender

1. Bind, Afdeling II

Kjebenhavn

1. Bind, Afdeling II og III A

1. Bind, Afdeling III B 1. Bind, Afdeling IV 2. Bind Eksport-Kalender 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

Kort over Danmark................................................................................ 2. Bind, Eksport-Kalender 22 Kort over de større Købstæder......................................................... 1. Bind, Afdeling V Kort over Færøerne og Grønland........................................................... 1. Bind, Afdeling V Stats-og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg­ gertal; Beskatningsforhold; Foreninger in. m............................. 1. Bind, Afdeling V Forretningsadresser,ordnetbyvis (medHenvisninger til Fag -Registret) 1. Bind, Afdeling V Privat-Adresser........................................................................................ 1. Bind, Afdeling V Større Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m .)......................................................... 1. Bind, Afdeling V Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder.................... 1. Bind, Afdeling V Færøerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser)............ 1. Bind, Afdeling V Grønland (Kort; Landet, Befolkningen og Styrelsen; Kolonidistrik­ terne) ................................................................................................. 1. Bind, Afdeling V Eksport-Firmaer og Oplysninger om Eksportforhold, Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart (Engelsk T ek st)................ 2. Bind Eksport-Kalender Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen................................................... ..................................... 2. Bind (grønne Blade) Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) 2. Bind, Afdeling VI FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER................................... 2. Bind, Afdeling VII

Provinsen

Kort over Island ....................................................................................... 2. Bind, Afdeling V III Stats- og kommunale Institutioner; Fremmede Landes Konsuler; Statistik; Foreninger og Selskaber................................. ........... 2. Bind, Afdeling V III Forretninger, ordnet efter Byer og Sysler, med Henvisning til deres Plads i Fag-Registret..................................................................... 2. Bind, Afdeling V III Privat-Adresser....................................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER................: ................. 2. Bind, Afdeling VIII

Island

Kort over Belgien, Czekoslovakiet, Danzig, Storbritannien og Irland, Frankrig, Finland, Letland, Nederlandene, Norge, Sverige, Tyskland........................................................................................... De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Statsform, Kolonier, Hovedstæder..................................................................................... Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i U d landet............................ Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark........................ Danske Foreninger i Udlandet............................................................... Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af D an ske........ Dampskibsruter, der forbinder danske og udenlandske Havne............ FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER....................................

2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, Afdeling II og V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Eksport-Kalender 2. Bind, Afdeling IX

Udlandet

Tilføjelser, der er kommet til Redaktionens Kendskab efter Trykningen af det paagældende Afsnit, findes foran i dette Bind, Side XII og følgende paa de gule Blade.

EMNELISTE til Vejviserens andet Bind. En alfabetisk Fortegnelse over de vigtigste i 2. Bind omhandlede Emner, deriblandt alle Fag-Registrets Over skrifter, med Angivelse af det Sidetal, hvorunder Emnet skal søges. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt følgende Oversigter over beslægtede Fag i Afd. V II Fag Register for Danmark.

Assurance Belysning Brændsel

Slagteriprodukter Spinderier og Rebslagerier Sygeplejeartikler Tobakker og Cigarer Toiletartikler Trikotage Undervisning 1 Væverier

Isolerings- og Tætningsma­ teriale Kontorartikler og -inventar Landbrugsmask. og -redsk.

Motorer Musik-Instrumenter Melleriprodukter Olier Ovne Pro dukt forretninger

FarveT og Farvevarer * Fisk og Fiskeriprodukter Gulvbeklædning Havebrugsprodukter

Legetøj' Maalere Mejeriprodukter Metaller

Skibsrederier Skolemateriel

An English translation of the most important trades, see page 481. Une traduction frangaise des professionsjles plusfimportantes, voir page 485. Eine deutsche ’Obersetzung der wichtigsten Fach-Uberschriften, siehe Seite 488. TJna traduccién espanola de los profesiones m6s importantes, véase pagina 492. Pyccnift nepeBon’fc rnaBH'bttmnxt pyCpHivb npoMucnoBaro peecTpa uaxoHHTCH bs Hasan® iroporo tomo

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

Emneliste til Vejviserens andet Bind.

Side Automobillakercre............... 539 (Artikler f. Automobil­ lakerere)............................ 540 Automobilolie, se Motorolie 1124 Automobilreparation . . . . 540 Automobilringe.................... 543 Autonlobilstationer.............. 544 Automobiltilbehør . . . . . . 545 Automobiltransportform, se Automobilkørsel 2. Vare­ kørsel ............................... 538 Automobiludlejning, seAuto­ mobilkørsel, 1. Personkørsel 536 Automobilvask.................... 547 Avena-ØJ............................. 547 Avisbureauer........................ 547 Aviser, 1. Dagblade............ 547 Aviser, 2. Ugeblade, Tids­ skrifter m. m................... 556 Aviser og Tidsskrifter paa Island ............................... 1580 Avismakulatur.................... 566 Avisudklip.......................... 566 Baadebyggcrier.................... 566 (Artikler for Baadebygge- rier).................................. 566 Baadmotorer....................... 567 Baand................................... 567 Babyudstyr, so Borneudstyr 669 Bacon en gros, se: Fedevarer 2................... 749 Svineslagterier............. 1362 Badeanstalter. . . . . . . . . 567 (Søbadeanstalter)........ 568 Badeapparater................ 568 Badeartikler . ’................. 568 Badehoteller, se Bade- og Sommerhoteller........... 568 Badeinstallering.............. 568 Badekar............................ 568 Badeovne......................... 568 Bade- og Sommerhoteller . . 568 Bade- og Sommerpensionater 570 Badesteder........................ 571 Bagepulver...................... 571 Bagere.............................. 571 (Bageri-Artikler, -Maskiner og -Inventar).................... 580 Bage- og Stegeovne . . . . . 581 Ballerup, Firma-Register . . 403 Bal- og Selskabsmusik . . . 581 Bambus.................................. 581 Bambusmøbler.................... 582 Bambusror........................... 582 Bananer en gros 582 Bandager............................. 582 (Bandager en gros) . . .• . 582 Banker.................................. 582 — paa Island........... 1570,1581 (Artikler for Banker) . . . 598 Banker i Udlandet se Afd. IX 1622ff Bankiers............................... 598 Bank-Incasso, se Incasso . . 892 Barberer og Frisører . . . . 599 (Barber- og Frisør-Artikl.) 601 Barbermaskiner og Barber­ blade.................................. 601 Bariastrandasysla, Forret­ ninger................................ 1574 Barnemøbler....................... 601 Barnevogne 1. Udsalg.......................... 601 2. Fabrikker & en gros. . 601 (Artikler til Barnevogns­ fabrikation). .................... 602 Barometre............................. 602 Bast (Raffia) 1. Udsalg. . ..................... 602 2. Bast en /g ro s.............. 602 Bastbaand ............................. 602 Bastmaatter, se Sække . . . 1378 Batik............................... • . . 602

Sido Aabenraa, Firma-Register. . 394 Aakirkeby, Firma-Register . 394 Aalborg, Firma-Register . . 395 Aalestrup, Firma-Register . 397 Aarbøger. . . ........... 498 Aarhus, Firma-Register. . . 398 Aars, Firma-Register . . . . 403 Aarup, Firma-Register . . . 403 Acetylénbelysning..... 498 Acetyléndissous....... 498 Adresseboger i Udlandet, se Afd. IX, 1).............. 162211 Adressering................ 498 Adresseringsmaskiner.......... 498 Afskrivningsbureauer, seMa- skinafskrivningsbureauer. 1084 Afsvampningsmidler............ 499 , Aftapningsmaskiner... 499 Agentur- og Kommissionsfor- i retninger..................... 499 l Agentur- og Importforretnin­ ger paa Island........... 1579 Agerkaalspulver.............. 505 Ajlespredere................... 505 Akkumulatorer............... 505 Akkumulatorsyre......... 507 Akureyri, Forretninger . .. 1571 Akvarier........................ 507 Akvavit........................... 507 Alabastvarer................. 507 A lbum s.......................... 507 Alkoholfri Drikke......... 507 Alkoholfri Restaurationer. . 507 Allinge, Firma-Register. .. 403 Altinget, Island.............. 1570 Aluminium.................... 507 Aluminiumsvarer......... 508 Amatør-Fotografiapparater . 508 Ammoniak.................... 508 Ammunition................. 508 Analytisk-kemiske Labora­ torier, se Laboratorier, ana lytisk-kemiske................. 015 Anilinfarver....................... 508 Ankere og Kæder............... 508 Anlægsgartnere.................... 508 Annoncehureauer................. 510 Anretninger i Hjemmet, se Selskabsanretninger i H jemmet.......................... 1261 Ansigtspleje.......................... 511 Ansjoser................................ 511 Ansvarsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 511 2. Udenlandske Selskaber 511 3. Repræsentanter........... 512 Antikvarboghandlere........... 512 Antikvitetshandlere............ 512 Antikvitetsrestaurerere . . . 513 A poteker............................. 513 (Apotekervarer en gros) . 515 (Apotek-Artikler og -In­ ventar) ............................ 515 —, Island.................... 1570, 1580 Arbejdsanvisnings- og Hus­ gerningskontorer ............ 515 Arbejdshandsker................... 516 Arbejdstøj ........................... 516 Arden, Firma-Register. . . . 403 Arkitekter......................... 517 (Artikler for Arkitekter) 520 Armaturforretninger............. 520 Arnessysla, Forretninger . . 1574 Artistagenturer, se Teater-, Koncert- og Varietébu­ reauer .......................... 1393 Asbest.................................. 521 Asfalt 1. Asfalteringsvirksomheder 521 2. Asfalt en g ro s.............. 522 (Maskiner for Asfalterings­ virksomheder) ................. 522 Asnæs, Firma-Register . . . 403

Side Bedemænd............................. 603 Befragtningsagenter........... 603 Beg........................................ 603 Begravelsesbesørgelse . . . . 603 Begravelsesselskaber, se Real- Registret, Side 95 i Bind I Belgien, Kort over. . . . . . 1622 — Firmaer med Handelsinter­ esser paa Danmark. . . 1622 Belysning Acetylénbelysning. . . . . 498 Automobilbelysning. . . . 529 Belysningsartikler... 604 Benzin....................... 604 Carbid....................... 672 Elektricitetsværker, seEm- nelistcn foran i Bind I Elektrisk Lysinstallation 724 ElektriskeBelysningsanlæg 731 Elektriske Belysningsart. 731 Gasglødenet....................... 810 Gas- og Vandmestre. . . . 810 Gasværker, se Emnelisten foran i Bind I Glødenet............................ 820 Lampeglas....................... 1018 Lamper............................. 1018 Lampeskærme................. 1018 Lygter................................ 1037 Lysekroner....................... 1038 Lysestøbere.................... 1038 Metaltraadslamper............ 1112 Fetroleum.......................... 1183 Skibslanterner................. 1269 Stearinlys.......................... 1349 Ben en gros.......................... 604 Benmelsfabr., se Kod- og Benmel............................. 1012 Benzin, 1. Benzin en gros. . 604 Benzin, 2. Benzindepoter . . 604 Benzin-Genvinding............... 604 Benzin-Tankanlæg.............. 605 Benzol.................................. 605 Beslagsmede....................... 605 Bestemmelser og Takster for Post- ogTelegrafvæsensamt Jernbane- og Toldvæsen. . 257 Besætningsartikler, se Sy-og Besætningsartikler . . . . 1366 Betonblandemaskiner . . . . 605 Betonjern.................................. 605 Betonstøberier.................... 605 Biavlsredskaber.................... 605 Biblioteker, se Oversigten i Emnelisten foran i Bind I — paa Island.................... 1570 Bijouterivarer.............. .. 605 Billarder og Billardartiklør 606 Billedhuggere.......................... 606 Billedindramning.................... 607 Billedskærere.......................... 607 Billetforretninger, se Teater­ billetter ............................. 1393 Billettrom ler.......................... 607 Bindegarn en gros................. 607 Biografteatre.......................... 608 (ArtiklerforBiografteatre) 608 Birkerød, Firma-Register . . 403 Biscuit . 1. Biscuitfabrikker........... 608 2. Import & en gros . . . 609 (Artikler f.Biscuitfabrikk.) 609 Bistadefabrikker.................... 609 Bitter............................... Bjergningsentrepriser . . . , 609 Bjerringbro, Firma-Register 403 Bladcentraler, seAvisbureauer 547 Blikemballagefabrikker . . . 609 Blikkenslagere ogSkiferdæk­ kere .................................. 610 (Artikler for Blikkensla­ gere og Skiferdækkere). . 614

Side

,A80t° se Trikotage 2 (Fabr.) . . 1415 Assens, Firma-Register . . . 403 Assurance. Ansvarsforsikring........... 5t 1 Assuranceforretninger. . . 522 Automatforsikring........... 528 Automobilforsikring . . . 534 Brandforsikring........... . . 641 Cykleassurance................. 693 Driftstabsforsikring. . . . 715 Elektromotorforsikring . . 735 Erhvervsudygtighedsfor­ sikring ......................... 742 Fiskefartøjs-Forsikring . . 760 Færdselsforsikring........... 793 Genforsikring.................... 813 Glasforsikring . . . . . e18 Grundejerforsikring. . . . 845 Haglskadeforsikring . . . 857 Hesteforsikring............... 871 Huslejeforsikring . . . . 886 Hussvamp-Forsikring . . . 886 Hypotekforsikring............ 887 Indbrudsforsikring . . . . 899 Invaliditetsforsikring . . . 907 Kautionsforsikring . . . . 1>42 Kreaturforsikring............ 983 Krigsforsikring.............. 985 Livsforsikring................. 1033 Maskinskadeforsikring . . 1095 Pensionsforsikring . . . . 1183 Plantageforsikring............ 1188 Ran- og Røveriforsikring 1208 Rejseforsikring.............. 1213 Rejsegodsforsikring. . . . 1213 Stormskadeforsikring. . . 1356 Sygeforsikring.................. 1367 Søforsikring.................... 1380 Tandplejeforsikring. . . . 1388 Ulykkesforsikring............ 1448 . Vandklosetassurance . . . 1460 Vandskadeforsikring . . . 1460 Assurance, Island. . . . 1570,1580 Assuranceforretninger. . . . 522 „Atka Olie“ se Spiseolie....................... 1343 Augustenborg,Firma-Register 403 Auktionsholdere.................. 526 Autogén-Svejseapparater . . 527 Autogénsvejsning................. 528 (Artikler f. Autogénsvejs­ ning)..................................... 528 Autografi.................................. 528 Automater............................. 528 Automatforsikring................. 528 Automathylstre...................... 529 Automobil belysning............ 529 Automobildragtor................. 529 Automobildroskekorsel og Automobiludlejning, se Au­ tomobilkørsel, 1. Person­ korsel ............................... 536 Automobiler 1. Automobilfabr.............. 529 2. Automobilforhandlere . 529 3. Automobiler en gros & Automobileksport. . . . 534 (Artikler f. Automobilfabr.) 534 Automobilfinanciering . . . . 534 Automobilforsikring 1. Indenlandske Selskaber 534 2. Udenlandske Selskaber 534 3. Repræsentanter........... 534 Automobilgarager............... 534 Automobilkarosserifabr.. . . 535 (Artikler f. Automobilka­ rosserifabr.). . i ...............* 536 Automobilkølere................. 536 Automobilkøreskoler............ 536 Automobilkørsel 1. Pérsonkørsel................. 536 2. Varekersel. .................. 538

60

lii

EMNELISTS

Side Delikatessehandlere............ 712 Dentaldepoter....................... 712 Dentister, se Tandteknikere 1388 Desinfektion....................... 712 Desinfektionsmidler........... 712 Desinfektionsovne.............. , 712 Destruktionsanstalter . . . . 712 „Diamant" Avena-Gryn se Havregryn, Fabr. &Imp. 864 Dieselmotorer....................... 713 Diktérmaskiner . . . . . . . . 713 Diner transportable, se Sel­ skabsanretninger.............. 1261 Dispachorer.......................... 713 Dissousgas, se Acetyléndis- so u s.................................. 498 Donkrafte............................ 713 Dragéfabrikker.................... 713 D ragere............................... 714 Drejebænke.......................... 714 D re je re ............................... 714 (Artikler for Drejere). . . 715 Driftstabsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 715 2. Udenlandske Selskaber 715 3. Repræsentanter............. 715 Drivhusanlæg........................ 715 Drivremme 1, Drivremmefabrikker . 715 2; Drivremmeimporterer og -forhandlere . . . . 716 Droger................. 716 Dronninglund, Firma-Re­ gister ............................... 404 Druesirup............................ 716 Duehandlere, se Fuglehand­ lere .................................. 791 Dukker 1. Dukkeudsalg............... 716 2. Dukker en gros............ 716 Dukkevogne........................... 717 Duplikatorer....................... 717 Duplikering.......................... 717 Dykkerarbejder.................... 717 Dynamoer............................. 717 D yrlæ ger............................. 717 (Artikler for Dyrlæger) . 718 Dækkener, se: Hestedækkener................. 871 Kodækkener...................... 957 Dækketøj............................ 718 Dørgreb . . .......................... 718 Dørlukkere.......................... 718 Dørplader............................ 718 Ebeltoft, Firma-Registør . . 405 E bonit.................................. 718 Eddike, 1. Eddikefabrikker 718 Eddike, 2. Import og en gros 719 Eddikesyre............................ 719 Egetræsmøbler.................... 719 Ejby, Firma-Register . . . . 405 Ejendomshandlere og Ejen­ domsmæglere .................... 719 Ejendomsselskaber.............. 722. Eksport-Bureauer................. 723 Eksport-Kalendere.............. 723 Eksportslagterier, se Eksportører er optaget under de paagældende Brancher i dette Register samt i Kraks EkBport-Kalender foran i dette Bind Ekspresbureauer, se Kiosker 948 Ekstrakter............................ 723 Ekviperingshandlere,se Her­ reekvipering 1.................. 864 Elektricitetsmaalere og elek­ triske Maaleinstruraenter. 723 Elektricitetsværker i Køb­ stæder og større Stations­ byer er opt. i Afd.V il.Bind foran vedkommende Bys Forretninger. —Elektrici­ tetsværker i Kbhvn., se Afd. II. Elektricitetsværks-Anlæg . . 723 Elektrisk Isoleringsmateriale 724 Elektrisk Lysinstallation . . 724 (Artikler £. Installatører) 729 Elektriske Artikler.............. 729 Elektriske Belysningsanlæg. 731 Elektriske Belysningsartikler 731 Elektriske Kraftanlæg. . . . 732 Elektriske Lysskilte........... 732 Slagterier........................... 1303 Svineslagterier................... 1362

Side Checkbeskyttere................. 681 Cherry Brandy, se Likører. 1027 Chlorcalcium....................... 681 Chocolade 1. Chocoladefahrikker. . . 681 2.’ Chocoladevarefabrikker 682 3. Agenturer & en gros. . 682 (Artikler og Maskiner til Chokoladefabr.)............... 683 Christiansfeld, Firma-Re­ gister.................................. 404 Cicliorie, se Kaffesurrogater 934 Cider..................................... 683 Cigarer 1. Cigarhandlere............... 683 (Artikler for Cigarhand­ lere)................................... 688 2. Cigarfabrikker, Agen­ turer og Import . . . . 688 Artikler for Cigarfabrikker 689 Cigaretter, Fabr. og Import. 689 (Artikler for Cigaretfa­ brikker)............................. 690 Cigarkasser.......................... 690 C igarrør............................... 690 Cikorie, se Kaffesurrogater. 934 Cinders, se Koks og Cinders 957 C iselerer............................. 690 Clichéer................................ 690 (Art. for Clichéfabr.). . . 692 Code-Bøger............................ 692 Cognac.............................'. . 692 Coaes, seKoks og Cinders. 957 Compound Lard, se Fedt en groB ............................... 750 Cotillonsartikler, se Kotil- lonsartikler....................... 982 Crown Corks........................ 692 Cykleassurance.................... 693 Cyklelak............................... 693 Cyklelakering....................... 693 Cykler, 1. Cykleudsalg . . . 693 Cykler, 2. Cykler en gros. . 699 (Artikler f. Cyklefabrikker) 700 ’Cyklereparation................. 700 Cykleringe............................. 700 Cykletilbehør....................... 701 Cylinderolier....................... 701 Czekoslovakiet, Kort over. . 1624 —Firmaer med Ilandelsinter­ esser paa Danmark . . . . 1624 Dagblade, se Aviser 1. . . . 547 Dalasysla, Forretninger . . . 1574 Damefrisøriuder, se Frise­ ring 1 ............................... 779 Dameliatte 1. Damehatteudsalg . . . . 701 2. Damehatte en gros. . . 702 Damekonfektion, se Konfek- TJ ion.................................... 964 Damelinned 1. Udsalg . . .•................. 702 2. Fabrikker og en gros . 702 Dameskræddere.................... 702 Dampkedelanlæg.................. 702 1 Dampmaalere...................... 703 Dampmaskiner.................... 703 Dampmøller og andre større Handelsmoller................. 703 (Artikler & Maskiner f. Dampmøller)..................... 707 Damp- og Motorskibsselska­ ber samt Rederier............ 707 ** (Leverandører til Damp­ og Motorskibsselskaber). . 709 Dampskibsekspeditioner. . . 709 Dampskibsekspeditioner & Dampskibs-Linier, regel­ mæssigt anløbende Kbhvn. 235 Dampskibsselskaber paa Is­ land .................... 1583 Dampskorstene;.................... 710 Materialer til Dampskorstene 710 Dampstøderier i .................. 710 Damptromler . 711 Danmarks Gesandter ogKon- suler i Udlandét.............. 1603 Danseundervisning............... 711 Danske ogskandinaviske For­ eninger i Udlandpt . . . . 1607 Danzig, Fristaden, fjort orer 1627 — Firmaer med Håndelsin­ teresser paa Danmark . . 1626 Dekatører .. ' . . . . . . . . . 711 Dekoratører................ 711 Dekstrin...................... 712 Dekupører................... 712

Side C14 614 G15 615 G19 619 619 619 619 G20 G20 620 1191 G20 620 G20 G24 404 G24 G30 1221 G25 G30 630 G30 G30 630 1582 638 638 639 639 639 639 640 610 640 640 640 1571 637 610 G2O G20 G20

Side 1345

Blikplader............................ B likvarer............................ Blodfoder............................. Blomster, 1. Blomsterhand­ lere ................................... Blomster, 2. Blomstergart­ nere ................................... Blomster, 3. Blomster, Im­ port og en gros.............. (Artikler for Blomster­ handlere) .......................... Blomster, kunstige.............. Blomsterlog.......................... Blonder en gros . . . . . . . Bluser .................................. B ly........................................ Blyanter 1. Forhandlere................. 2. Fabrikker.................... Bly- og Kobbertækkere . . . Blyplomber, se Plomber og Plombetænger.................. B læ k ........................................ Blodstobegods...................... Bogbindere............................ (Bogbinderi-Artikler og -Maskiner)....................... Bogense, Firma-Register . . Bogforlag............................ Bogforing, se : Bogholderianlæg............... R evisorer........................... Boghandlere......................... (Artikler for Boghandlere) Bogholderianlæg................. Bogliolderiundorvisning . . . Boghvedegryn ....................... Bogtrykkerier....................... — paa Island....................... (Bogtrykkeri-Artikler og -Inventar)......................... Boksanlæg, se Boxanlæg. . . Bolte og Mottrikker 1. Fabrikker.................... 2. Import og en gros . . . Bomuldsgarn....................... Bomuldsspinderier.............. (Anlæg af ogArt. for Bom­ uldsspinderier) .............. Bomuldsvæverier................. (Artikler for Bomuldsvæ­ verier) ............................... Boneinaskincr...................... Bonevoks................................. Boraksfabrikker.................... Borde. ............................... .. Borgarfjargarsysla, Forret­ ninger ............................... Bouillonterninger................. Boxanlæg................... . . . Brabrand, Firma-Register. . Bramminge, Firma-Register Brandalarmeringsapparater Brande, Firma-Register . . . Brandforsikring, tIndenland­ ske Selskaber.................... Brandforsikring, SUdenland- ske Selskaber................. Brandforsikring^ Repræsen­ tanter ................................ Brandsikre B o re................. Brandsikre Tankanlæg, se Benzin-Tankanlæg. . . . Brandslukningsapparater . Brandsprøjter og Brand­ slukningsmateriel ........... Bremseklodser..................... Brevordnere......................... Briketter. . . •....................... Brilleglasfabrikker.............. Briller og Pincenez........... (Briller en gros).............. B rint........... ........................ Broderi 1. Broderihandlere . • • • ‘2. Broderi en gros . . • • Brolægningsentreprenorer. . Broncestobericr........... . • • • Brosten, so Stenforretninger Brugsforeninger.................... Bryggerier............................ (Bryggerier nied Depot i Kjobenhavn) .................... (Bryggerimaskiner og Ar­ tikler for Bryggerier) . • Brædstrup, Firma-Register . Brænde...........

Brænderiartikler, se Spritfa­ brikker, Art. fo r.......... Brændevin...................... 652 Brændsel B rik etter................... 644 Brænde .............. . . . . . Brændselsforretninger. . . Brændselsolier........... 654 Ildtændere................. 891 Koks og Cinders........ 957 Kul.......................• ............ 987 Petroleum......................... 1183 Splitv ed ............................ 1343 Trækul............................... 1421 Tørv.................................. 1444 Brændselsforretninger. . . . 652 Brændselsolier.................... 654 Brødfabrikker.................... 654 Brøndboring....................... 655 Brønderslev, Firma-Register 404 Brøndkarme og Brønddæks­ ler ..................................... 655 Brøndkuranstaltcr............... 655 Brørup, Firma-Register. . . 404 Buddingpulver.................... 655 Budekspeditioner................. 655 Bugserselskaber................. 656 Buntm agere....................... 656 (Bunlmagere en gros) . . 657 Buster, se Voksbuster. . . . 1488 Butiksfa<;ader, seForretnings- fa^ader............................... 773 Butiksinventar.................... 657 Byggegrunde....................... 658 Byggryn................................ 658 Bygmestre (kun i Sønder­ jylland) ............................. 658 Bygningsartikler.................. 659 — paa Island....................... 1583 Bygningsbeslag.................... 665 Bygningsreparationer 1. Blikkenslagerarbejde. . C65 2. Glarmesterarbejde . . . 665 3. Malerarbejde............. 665 4. Tømrerarbejde............. 665 Bælter en gros.................... 665 Bærepinde.......................... 665 Bødkere................................ 665 (Bødkeriartikler)............... 667 B øjler................................... 667 Bølgepap, (se tillige Pap). . 667 Bølgeplader.......................... 667 Børnehaver.......................... 667 Børnekonfektion 1. Bornekonfektionsforr. . 667 2. Børnekonfektion en gros 668 Børneudstyr 1. Borneudstyrsforr. . . . 669 2. Børneudstyr en gros. . 669 Børstenbindervarer, 1. Bør­ stenbindere........................ 669 Børstenbindervarer,2.Børste- vareudsalg....................... 670 Børstenbindervarer,S.Berste- varer en gros.................... 670 (Raavarer f. Børstenbin­ dere) ................................ 671 Børstetræfabrikker.............. 671 Bøssemagere....................... 671 Cacao 1. Cacaopulver................. 671 2. Cacaobønner................. 672 Caféer................................... 672 Carameller, se Karameller . 938 Carbid................................... 670 Carbolineum.......................... 672 Carborundum....................... 673 Casein, se K asein............... 944 Collophan............................. 373 Celluloidvarer..................... 673 Cement.................................. g78 (Anlæg af Cementfabrikker) 675 Cementfarver....................... 675 Cementlliser........................ 675 Cementrør............................. 675 Cementvarer........................ 676 (Artikler for Cementvare- fabrikation)....................... 679 Centralvarmeanlæg.............. 679 (Apparater og Artikler til Centralvarmeanlæg). . . . 680 Centrifuger,'Fabr. og Import 681 Champagne......................... 681 Chaufførskoler, se Automo­ bilkøreskoler .................... 536 652 652

640 640 601 604 641 604 641 612 643 643 605 644 644 644 644 644 645 645 646 646

646 647 648 649 1350

649 649 651 651 604 652

EMNELISTE

IV

Side

Side Faxe, Firma-Register . . . . 407 Faxe Ladeplads, Firma-Reg. 407 Fedevarer 1. Fedevareudsalg...... 749 2. Fedevarer en gros . .. 749 Fedt en g ro s................ 750 Fedtposer, se Papirposer .. 1173 Feltsenge......................... 751 F e rn is............................ 751 Figurfabrikker, se Gipsere...................... 814 Kalipastavarer........... 936 File 1. Filehuggere................. 752 2. Filefabrikker.............. 752 3. File en gros................. 752 Films 1. Filmsfabrikker........... 752 2. Filmsforlidl. og Films­ udlejere ....................... 752 (Art. f. Filmsfabrikker) . 753 F iltdø re............................... 753 Filt og Filtvarer................. 753 Filtfabrikker....................... 753 Finansinstitutter................. 753 Finér og Træ ....................... 753 Finland, Kort o v er............ 1636 — Firmaer med Ilandelsin­ teresser paa Danmark . . 1635 Firma-Register for Kblivn.. 291 — f. Købstæderne 394 — for Landet. . . 453 Fisk og Fiskeriprodukter Ansjoser............................ 511 Fisk 1. Fiskehandlere.............. 753 2. Fiske en gros.............. 756 (Art. f. Fiskehandlere). . 759 Fiskeauktionsmestre,auto­ riserede ....................... 759 I -Fiskeboller....................... 759 F isk efars......................... 759 Fiskeyngel og Fiskerogn . 761 Gelatine............................ 813 Kaviar............................... 943 Klipfisk en gros.............. 951 Konserves......................... 969 L ak s.................................. 1017 Muslinger.......................... 1139 Sardiner........... (................ 1256 Sild en gros. . . '.............. 1264 Ø sters............................... 1498 Fiskefartøjs-Forsikring . . . 760 iFiskemel............................... 760 Fiskenet................................. 760 Fiskeriartikler og -redskaber 760 Fiskeriselskaber paa Island 1584 'Fiskeyngel og Fiskerogn . . 761 Fjederklemmer.................... 761 Fjer og Dun 1. Udsalg.......................... 761 ' 2. Fjer og Dun en gros. . 761 Fjer til Modepynt.............. 762 Fjerkræavlsartikler.............. 762 Fjerkræ en g ro s................. 762 Fjerrensning.......................... 762 (Artikler for Fjerrenserier) 763 Fjerritslev, Firma-Register. 407 Flag....................................... 763 Flaskehylstre....................... 763 Flaskekapsler....................... 764 Flasker.................................. 764 F lin t.................................... 764- Fliser, se: Cementfliser....................... 675 Gulvfliser.......................... 851 Vægfliser............................. 1490 Flonel................................... 764 Fluefangere....................... 764 Flygler.................................. 764 Flytteekspeditioner................. 765 Flyveundervisning.................. 766 Flyvning, se Lufttrafik . . . 1037 Flæsk en gros, se Fedevarer 2........................ 749 Svineslagterier................. 1362 Fløde en gros....................... 767 Flødekarameller, se Kara­ meller ............................... 938 Fløjl ..................................... 767 Foderblandingsanlæg........... 767 Foder-Kridtmel.................... 767 Foderstoffer.......................... 767 (Art. og Maskiner f. Foder- stoffabr.)................. .. . 771 Fodklinikker....................... 771

Side 907

Side Elektriske Ringeapparater . 732 (Artikler til elektr. Ringe- ledninger). ....................... 733 Elektriske Signal- og Ur­ anlæg ............................... 733 Elektriske Strygejern . . . . 733 Elektriske Svejseapparater . 733 Elektriske Varme- og Koge­ apparater ......................... 733 Elektro-medicinske Apparater og Instrumenter. . . . . . 733 ElektromekaniskeVærksteder 733 Elektromotorer.................... 733 (Artikler til Elektromo­ torer) ............................... 735 ‘ Elektromotorforsikring . . 735 Elektropletvarer................. 735 (Artikler f. Elektropletvare- fabr.).'............................... 735 Elektroteknisk Laboratorium 735 Elementer, se Tørelementer 1444 Elevatorer . . . . ' . .............. 736 Emaillebogstaver................. 736 Emailléret'Pladéjernsgods. . 736 Emailleskilte....................... 736 Emballagefabrikker.............. 736 Emblemer og Medailler. . . 736 Emulsionsmaskiner-.............. 736 Emulsionspapir og"Emulsi- onspladefabr., se Fotogra- liske Artikler. . '. ........... 776 Éngageringsbureauer . . . . 736 Engageringskontorer listen til første Bind) 1. Engageringskontorer, oprettet af Foreninger. 737 2. Private Engagerings­ kontorer ....................... 737 England, Kort o v er........... 1630 — Firmaer med Ilandelsin­ teresser paa Danmark . . 1629 Entreprenører...................... 737 Se ogsaa Losnings- &Last­ ningsentreprenører. . . . 1034 (Artikler f. Entreprenører) 741 Erhvervsudygtighedsforsikring 742 Esbjerg, Firma-Register. . . 405 Essenser............................... 742 Etiketter............................... 743 E tu ie r.................................. 744 Eyjafjarfiarsysla, Forretnin­ ger..................................... 1574 Faaborg, Firma-Register . . 406 Fa

Fysiske Apparater, se: Instrumentmagere 2. .. . Skolemateriel.............. 1275 Fægteinstitutter.............. 793 Fæhaar, se Heste-, Ko- og Svineliaar................... 871 Færdselsforsikring........ 793 Færøerne, Fag-Register for. 1499 Fæsteforretninger........... 794 Fødselshjælpersker, se Jor­ demødre ............................ 926 Gadekoste.................... 794 Gadenavnstavler......... 794 Gadetavleudlejning...... 794 Galanterivarer 1. Galanterivareudsalg . . 794 2. Galanteri varer en gros 794 Galoscher 1. Galosclieudsalg.............. 795 2. Galoscher en gros . . . 795 Galvanisering.............. 796 Galvaniske Elementer, se Tør­ elementer ....................... 1444 Galvanoplastik.................... 796 Gamascher............................ 796 Garager, se Automobilgarager 534 Garderobeskabe.................... 796 Gardindekorationer........... 796 Gardiner 1. Gardinudsalg.............. 796 2. Gardiner, Fabr. &en gros 797 Gardinstænger....................... 797 Garn 1. Udsalg.......................... 797 2. Fabrikker og en gros . 797 Gartnere............................... 798 (Artikler for Gartnere). . 808 G arverier............................ 808 (Garveri-Artikler og -Ma­ skiner)............................... 809 Gasapparater og Gasovne. . 809 Gasbadeovno.......................... 810 Gasborde............................... 810 Gasglødenet.......................... 810 Gaskomfurer....................... 810 Gasmaalere.......................... 810 Gasmasker............................ 810 Gas- og Vandmestre........... 810 (Artikler f.Gas-ogVandm.) 813 Gasværker i Købstæder og større Stationsbyer er opt. i Afd. V i Real-Reg. for hver enkelt By. — Gas­ værker i Kblivn. se u. Be­ lysningsvæsen Afd. II. Gasværksanlæg.................... 813 Gelatine............................... 813 Gelændere............................ 813 Genforsikring 1. Indenlandske Selskaber 813 2. Udenlandske Selskaber 814 3. Repræsentanter...... 814 Gesandter og Konsuler, Dan­ marks, i Udlandet...... 1603 Gilleleje, Firma-Register . . 409 Gips en g r o s ................. 814 Gipsere............................ 814 Gipspladevægge.............. 814 Gitre, sé Gelændere........... 813 Give, Firma-EegiBter........... 409 Gjørlev, Firma-Register. . . 409 Glamsbjerg, Firma-Register. 409 Giarmestre...................... 814 (Glarmesterartikler). . .. 817 Glas, 1. Glasudsalg......... 817 Glas, 2. Glas en gros . . . . 817 Glas, 3. Glasværker...... 818 Glasblæsere.................... 818 Glasbogstaver................. 818 G lasbøjerier................. 818 Glasforsikring 1. Indenlandske Selskaber 818 2. Udenlandske Selskaber 819 3. Repræsentanter...... 819 Glasgr'avører................... 819 Glaslofter...................... 819 Glasmaleri...................... 819 Glasmontrer.................... 819 Glasmosaik.................... 819 Glassandblæserier........ 819 Glasskilte...................... 820 Glasslibning................... 820 Glastage........... '.................. 820 Glasværker, se Glas 3. . .. 818 Glasætsning.................... 820 Glimmer.........................., . 820 Glober............................ 820

Fodpleje, se: Fodklinikker.................... 771 Ligtorneoperatører........... 1026 Fodtøj, se Skotøj................. 1275 Foerstoffer............................ 771 Fonografer............................ 771 Forbindstoffer....................... 771 Foreninger, danske og skan­ dinaviske, i Udlandet. . . 1607 Foreninger og Selskaber paa Island................................ 1570 Forgyldere. . ....................... 772 Forhyringsagenter, autorise­ rede ............................... 772 Forklæder............................ 772 Forkromning....................... 772 Forlag, se: Bogforlag......................... 624 Kunstforlag.................... 993 Musikforlag....................... 1136 Formessing.......................... 772 Fornikling............................ 772 (Artikler f.Forniklingsanst.) 773 Forretninger, Island............ 1571 Forretningsfacader.............. 773 Forsamlingslokaler.............. 773 Forsikring, se i Emnelisten Oversigten Assurance Forsølvning............... 773 (Artikler f. Forsølvnings­ anstalter) .......................... 773 Fortinning.................. 774 Forvaltningsinstitutter. . . . 774 Fotografer 1. Personfotograferiug. . . 774 2. Teknisk Fotografering. 776 Fotografiske Artikler, 1. Spe- cialhdl. med fotografiske Artikler. . .. .................... 776 Fotografiske Artikler, 2. An­ dre Handlende................. 778 Fotografiske Artikler, 3. Fa­ brikker ............................... Fotografiske Artikler, 4. Agen­ turer & en gros................. 778 Fotolitografi............................ 779 Fragtmænd............................ 779 Frankrig, Kort over . . . . 1639 — Firmaer med Handelsin­ teresser paa Danmark . . 1638 Fredensborg, Firma-Register 407 Fredericia, Firma-Register . 407 Frederikshavn, Firma-Regi­ ster ..................................... 408 Frederikssund, Firma-Regi­ ster ............................... .. 409 Frederiksværk, Firma-Regi­ ster .................................. 409 Frihavn, Kjøbenhavns, Kort o v e r.................................. 224 Frimærkehandlere.............. 779 Frisering, 1. Damefrisering 779 Frisering, 2. Herrefrisering 781 (Frisørartikler)................. 781 Frugt, 1. Frugt- & Grønt­ handlere ............................ 782 Frugt, 2. Frugt en gros. . 785 Frugt, 3. Frugtagenturer . . 785 (Artikler for Frugthand­ lere) .................................. 786 Frugtsaftfabrikker.............. 786 Frugtvine........................... 786 Frysning............................... 786 F rø ........................................ 787 (Art. for Frøhandlere). . . 791 Frøanalyse............................. 791 Frørensningsanlæg og -maski­ ner ..................................... 791 Frøtørringsmaskiner, se Korntørringsmaskiner og -anlæg............................... 979 Fuglebure............................ 791 Fuglefrø............................... 791 Fuglehandlere....................... 791 Fugleudstopning................. 791 Furage 1. Furagehandlere........... 791 2. Furage en gros........... 792 Fustager............................... 792 Fyldepenne 1. Fabrikker.................... 792 2. Importører og Forhand­ lere af Fyldepenne. . . 792 3. Reparation afFyldepenne 792 Fyrværkere.......................... 792 Fyrværkerisager................. 793 (Fyrværkerisager engros) 793 778

skiner). . .'. . .................... 749 Farvesprøjtning. , . v. . . . .. 749 (Artikler for- Farvesprøjt- ning).................; ; . . . . 749

V

EMNELISTE

Side

8ide Horsens, Firma-Register . . 417 Hospitaler paa Island . . . . 1571 Hospitals-Artikler og -In­ ventar .................................. 873 Hotel garnis............................ 874 H o te lle r.................................. 874 — paa Island......................... 1585 (Hotel-Artikler og -Inven­ tar)........................................ 883 Hotelmæglere......................... 884 Huder og S k in d ................... 884 Huer, se Kasketter og Huer 941 Hulsømforretninger............... 885 H um le..................................... 885 Hunavatnssysla,Forretninger 1574 H u n d e ..................................... 885 Hundekiks............................... 885 Hundested, Firma-Register 419 Hurup, Firma-Register . . . 419 Husblas, se Gelatine............ 813 Husgerningskontorer, se Ar­ bejdsanvisnings- og Hus­ gerningskontorer............... 515 Husholdningsartikler 1. Udsalg............................... 885 2. Husholdningsart. en gros 885 Husholdningsskoler................ 885 Huslejeforsikring................... 886 IIuslejligheds-Anvisning 2 Anden Lejligheds-An­ visning ............................ 886 Husmandsskoler se Land­ brugsskoler ........................ 1021 Husmæglere, se Ejendoms­ handlere og Ejendoms­ mæglere ............................... 719 Ilussvampdræbonde Midler 886 Hussvamp-Forsikring............ 886 H u stelefo n er......................... 887 Hvalsø, Firma-Register . . . 419 Hvidevarer 1. Hvidevareudsalg . . . . 887 2. Hvidevarer en gros . . 887 Hvidkaal.................................. 887 Hydrauliske Maskiner og P re sser............................... 887 Hypotekforeninger,seKredit- foren. og Hypotekforen. . 984 Hypotekforsikring............... 887 Hø og H a lm ........................ 887 Højer, Firma-Register. . .. 419 Højesteret, Islands............... 1571 Højesteretssagførere, se Sag­ førere .................................. 1234 H ø jsk o ler............................... 887 Høng, Firma-Register. . . . 419 Hønsefoder < ......................... 888 H ø reapp arater...................... 888 Hørkramvarer 1. Hørkræmmere............... 889 2. Hørkram en gros og Ar­ tikler for Hørkræmmere 890 Hørsholm, Firma-Register . 419 Høstbaand, se Bindegarn en gros............ 607 Halmvarer............................ 858 913 Ikast, Firma-Register . . . . 419 Ildfaste M aterialier............. 890 Ildslukningsapparater, se: Brandslukningsapparater . 644 Brandsprøjter og Brand­ slukningsmateriel ............ 644 Sprøjter og Sprøjteslanger. 1346 Ildtændere. 891 Illumination, da: Fyrværkere i ........... 792 Fyrværkerisager...... 793 Illustrationsbureauer . . . . 891 Ilt........................ 891 (Iltfabrikker).\.......... 891 Importører, sø Fag-Registret under vedkomihende Fag Imprægnering. , \ ............... 891 Incasso, 1. Bank-Inøasso . . Incasso, 2. Juridisk'' Incadso Incasso, 3. Incassationsbu- re a u e r.................................. Indbrudsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 899 2. Udenlandske Selskaber 899 3. Repræsentanter............ 899 Ice Cream, se Iskrem-Fa­ brikker ............................... 892 895 898 1. AutoriscredeUdlejnings- mæglere og Udlejnings­ kontorer ......................... 886

Side 858 858 798 858 497 1468 859 859 860 1159

Sid« 410 820 820 1112 820 820 410 820 410 820 822 822 813 822 823 823 410 823 410 823 845 845 845 782 410 846 816 849 849 850 1574 850

Indhegning og Indhegnings- ■ m ateriale............................ 899 Industrielle Ovne, se Ovne 1163 Ingeniører................................. 900 -r- paa Island......................... 1585 (Raadgivende Ingeniører). 905 (Artikler for Ingeniører). 906 Inkasso, se In c a sso ............• 892 Insektpulver . . . . 1 . . . . ' 906 Installatører, se Elektrisk ' Lysinstallation.................. 724 Instrumentmagere 1. Kirurgiske samt Banda­ gister..................... i . . 906 2. Mekaniske, fysiske' og optiske.................. 907 3. Musikalske........... 907 Instrumentslibere,seSliberier , 1304 Invaliditetsforsikring . . . . 907 Isafj ardarsysla, Forretninger 1574 I Isafjorgur, Forretninger. . . 1572 Isenkramvarer, 1. Isepkræm- m ere........................... ... 907 Isenkramvarer, 2. Isenkram en gros og Artikler for Isenkræmmere.................... 911 Isknusemaskiner............... ... ■ 913 Iskrem fabrikker.................. 913 (Anlæg af Iskrem-Fabrik­ ker)................................. . , . 914 (Artikler for Iskrem-Fa­ brikker) . . ............................ 914 Island, Real-Register,Forret­ ninger, Privat-Adresser, Fag-Register og Kort. . . 1569ff Islandske Købmænd, se Køb­ mænd, islandske . . . . . . 1011 Ismaskiner . . .*............ .. ., 914 Isolering......................... , . . 914 Isoleringsmateriale.............j ' 915 Isolerings- og Tætningsma­ teriale Asbest........................ ... 521 A sfa lt.............................. . 521 Bygningsartikler. . . . . . 659 < Ebonit............................ . . 71$ Elektr. Isoleringsmateriale .724 Filt og Filtvarer............... 753 Filtfabrikker ...................... 753 ( Gips en g ro s...................... 814 Gipspladevægge................ 814 Gummi-ogGuttaperkavarer 852 Heste-, Ko- og Svinehaar 871 Ildfaste Materialier........... 890 Isolering............ ................. 914 Isoleringsmateriale. . . . . 915 Jernkit. ........................ 923 K itfabrikker............ ... 949 Korkisolering..................... 973 Molérsten............ ... 1121 Pap............................................1166 Stormvoks. . . . . . . . . . 1356 Tagpap.................................. 1383 T an g .................................... 1388 Tjære.................................... ' 1400 Tørvestrøelse og Tørvemel 1445 Isskabe.................................. . 916 Isværker og Isoplag . . . . . 916 Jagtrekvisitter, se Sports- og Jagtrekvisitter................... 1344 Japan-Varer, se Kina- og Ja- pan-Varer............ ... 947 Jern ..................................... . 917 (Jernagenturer). . . . . . . 919 (Artikler foi Jernhandlere) 919 Jern, gammelt, en gros . . . 919 Jernbanemateriel. . . . . . . 920 Jernbaneselskaber i Dan­ mark, se Bind I: Afd. II og V- Jernbaneskinner.................. 921 Jernbanevæsen, Bestemmel­ ser og Takster................ . 269 Jernbetonkonstruktioner . .' 921 923 Jerndøre, se BrandsikreDøre 643 Jernfade og -tromler. . . . t -923 Je rn k it........................... 923 Jernkonstruktioner............... 923 Jernkæder............ .................. 923 Jernrør........................... 923 Jern sen g e.......................... 924 Jern stø b erier.................. -924 (Artikler f. Jernstøberier) 926 (Art. til Jernbetonkon­ struktioner) ...................... Jernbjæ lker............ ... 923

Hamp........................................ Handelsbøger............................ Handelsgartnere, se Gartnere Handels- og Industriselskaber med Filialer i Udlandet . Handelskalendere, se Xarboger ............................ Vejvisere............................ Handelsundervisning............ Handsker 1. Ilandskeudsalg . . . . . . 2. Handsker en gros . . . Harmoniums, so Orgel-Har­ moniums............................... Harpiks en gros...................... Hasle, Firma-Register. . . . Haslev, Firma-Register . . . Hatte 1. Hatteudsalg.................. 2. H attefabrikker............. 3. Hatte en gros............... 4. Hatte-Agenturer . . . . (Uattemageriartikler) . . . Havariagenter......................... H avearkitekter..................... Havebrugsprodukter Blomster.............................. Blom sterhandlere............ Blomsterløg........................ Frugt- og Grønthandlere. Frugt en gros . ............... F rø ....................................... Frøanalyse......................... Gartnere.............................. Honning.............................. Hum le.................................. Hvidkaal.............................. Kartofler engros, . . . . . Løg....................................... Planteskoler........................ Æ rte r...................... .. Havebrugsskoler.................. Have- og Markredskaber . . Havemøbler............................ Haveslanger........................... Havn, Kjøbenhavns, Kort o v e r..................................... Havregryn, Fabr. & Import. Hedehusenc, Firma-Register Hegnsmateriale, se Indheg­ ning og Indhegningsmat. Hejseapparater..................... Hektografer........................... Helsinge, Firma-Register. . Helsingør, Firma-Register. . Hermetik, se Konserves. . . Herning, Firma-Register . . Herreekvipering, 1. Herre­ ekviperingshandlere . . . . Herreekvipering, 2. Herre­ ekvipering en gros og Art. f. Herreekviperingshdl. . . IIerrefrisering,se Frisering2 Herrekonfektion 1. U dsalg........................... 2. Herrekonfektion engros Herrelingeri 1. Udsalg ' ........................ 2. Herrelingeri en gros. . Herreunderbeklædning. . . . Hestedækkener...................... Hesteforsikringsselskaber . . Hestehandlere......................... Hesteklipning......................... Heste-, Ko- og Svinehaar. . Hestesko.................................. Hesteskosøm............................ Hesteslagtere......................... Hillerød, Firma-Register . . Hjemmebagerier..................... Hjulbøre .................................. (Artikler til Hjulbørfabri­ kation).................................. Hjulfabrikker........................ Hjørring, Firma-Register. . Hobro, Firma-Register . . . Holbæk, Firma-Register. . . Holstebro, Firma-Register . Holsted, Firma-Register. . . Honning 1. U dsalg............................ 2. Honning en gros . . . . Honning, kunstig................... Honningbrød og -kager . . . Hornbæk, Firma-Register. . Hornslet, Firma-Register . .

860 412 412 860 861 861 862 862 862 862 615 615 619 782 785 787 791 798 873 885 887 939 1054 1188 1495 862 863 863 863 224 863 412 899 864 864 412 412 969 '413 864

659 673 675 850 851 851 852 957

1029 1030 1055 1176 1399 1431

851 851 851 852 852 852 ■1211 852 852 853 853 854 854 : 854

869 781

869 869

854 854 854 854 854 855 855 857 857

870 871 871 871 871 871 871 871 872 872 872 414 872 872 873 873 415 415 416 416

497 1608 857 871 410 411 412 1572

417 873 873 873 873 417 417

857 857 887 857 858 »as

Made with FlippingBook HTML5