Kraks vejviser 1929 Handelsregister

KØBENHAVNS KOMMUNEBIBLIQTE HOVEDBIBLIOTEKET LÆSESALEN J ' -Uf INDHOLDSFORTEGNELSE TIL 1. BIND. Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse ' ' Side F o r k o r t e l s e r og Tegn, anvendt i Vejviseren. E m n e lis te til 1ste B in d ................................................................... gnle Blade I—XL Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviserens første Bind • omhandlede Emner med Sidetal. Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavn................... i Oversigtskort, Sporvejskort og 7 Specialkort ovCr Stor-Kjøbenhavn, litogra­ ferede i 4 Farver. Planer over Hospitaler og Teatre. Special-Annoncer. Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn...................... si Alfabetisk ordnede Artikler om Stats-, kommunale og private Institutio­ ner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om Forhold af al­ men Interesse. Afdeling III: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) GADE-REGISTER................................................................................................ 257 Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administralionskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER.........................................................•........................................ 275 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendomsskyld, Grundværdi, Ejer, et Udvalg af Beboerne m m. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn ............... 625 Alfabetisk Adressefortegnelse over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. TILLÆG: en Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling V: Provins-Register. A. FORRETNINGER ...................................................... ..................................... (byvis ordnede, med Real-Rcgister og Forretnings-Register for hver By, samt for 22 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER ......................................................................................... C. STØRRE GAARDE .......................................................................................... D. KOMMUNEFORTEGNELSE ......................................................................... *. Købstæder — Handelspladser og Flækker — Landkommuner. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Forretninger, Prival-Adresser.. . 1650 Spørgekuponer og F ly tn in g s b la n k e tte r . . . fl......... ’...................................<............................... 1653—56 1233 1512 1608 1639 1647 Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd...................

Made with FlippingBook HTML5