Kraks vejviser 1929 Handelsregister

1678

VEJVISERENS UDBREDELSE For at gøre det store Oplysningsstof, der findes i KRAKS VEJVISERS Spalter til Almeneje bar dens Udgivere paa forskellig Vis medvirket til at udbrede Kendskaben og lette Adgangen til Bogen for de mange, hvem Anskaffelsen af den falder vanskelig. Vejviseren til Undervisningsbrug. I et Antal af ca. 2 7 0 0 Eksemplarer (af forskellige AargangeJ. er KRAKS VEJVISER taget i Brug* ved Undervisningen i Handels- og Ungdomsskoler, Kursus og Biblioteker. Deraf er 645 anbragt i Depotd hvorfra de udlaanes til Oplandets Skoler og Kursus (se Fortegnelsen over Vejviser-Depoterne Side 30 i^1' Bind). Herigennem gøres den opvoksende Ungdom fortrolig med den Nytte, Vejviseren kan yde i For, L ningslivet og under mangfoldige daglige Forhold. "r~' Vejviseren gratis fremlagt. Hos over 2000 Butikshandlende, Kiosker, Hoteller og Biblioteker hele Landet over er KRAKS VEJ/ISER fremlagt til Publikums Brug. Overalt, hvor nedenstaaende Skilt er anbragt, kan enhver g r a tis far Adgang til at søge Oplysning i Vejviseren.

3/es^

Ogsaå paa Færger, Dampskibe i Rutefart, Postkontorer, i Handels- og Haandværkerforeningers Møde­ lokaler, i mange Lægers og Tandlægers Venteværelser findes Vejviseren til gratis Afbenyttelse. Herved er der givet Private let Adgang til at udnytte dens store Oplysningsmængde. / i Vejviseren i Udlandet. I Henhold til Instruks af 1. Juni 1921 for de af Staten lønnede Tjenestemænd i Udenrigstjenesten (Lov > om Udenrigstjenesten af 6. Maj s. A.) skal Vejviseren findes ved enhver udsendt Repræsentation for Danmark. Ved Udenrigsministeriets Foranstaltning fordeles den til samtlige danske Gesandtskaber, Generalkonsulater og Konsulater samt alle vigtigere Vicekonsulater Verden over. Paa Opfordring af Provinshandelskammeret udsendes Vejviseren endvidere til alle af Staterne opretholdte Oplysningskontorer for Næringsvejene og til Udlandets store Handelskamre. Paa Vejviserens eget Initiativ til store Hoteller, Banker m. m. KRAKs VEJ­ VISER købes af et stadig stigende Antal udenlandske Virksomheder. 1 Ved Hjælp af denne vide Udbredelse knyttes ikke blot mange Forretningsforbindelser mellem Danmark , og Udlandet, men Danske, der er paa Rejse, vil ved Henvendelse i vedkommende Gesandtskab eller Konsulat kunne fremskaffe Oplysninger, som det ad anden Vej vilde være vanskeligt eller umuligt ;for dem at faa Adgang til i fremmede Lande. » Vejviserens Oplysningskontor, se Side 1653, sidst i første Bind! Kuponer til Rekvisition af Tillæg, Faglister m. m., se Side 1653, sidst i første Bind!

Made with FlippingBook HTML5