Kraks Vejviser 1930 Handelsregister

KRAKS

VEJVISER 1930 161. AARGANG • KRAK 68. AARGANG

2 . B I N D K R A K 8 H A N D E L S K A L E N D E R FO R D A NM A RK Eksport-Kalender. Bestemmelser og Takster • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet.

KRAK

UDGIVER: KRAKS LEGAT N Y T O R V 17 K JØ B E N H A V N K. TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

KOMMUNEBIBLIOTEKER HOVEDBIBLIOTEKET LÆSESALEN

!6v 2-5 G> , ,, M . 2_ INDHOLDSFORTEGNELSE TIL 1. BIND. Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse Side F o r k o r t e l s e r og Tegn, anvendt i Vejviseren. Emneliste til 1ste B ind .............................................................. gule Blade I—XL Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviserens tørste Bind omhandlede Emner med Sidetal. Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavn................... i Oversigtskort, Sporvejskort og 7 Specialkort over Stor-Kjøbenhavn, litogra­ ferede i 4 Farver. Kortskitser over Kastrup-Taarnby og Lyngby. Planer • over Hospitaler og Teatre. Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn...................... si Alfabetisk ordnede Artikler om Stats-, kommunale og private Institutio­ ner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om Forhold af al­ men Interesse. Afdeling III: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) GADE-REGISTER................................................................................................ 257 Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER.............................................................................................. 275 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendomsskyld, Grundværdi, Ejer, et Udvalg af Beboerne m.m. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn ............... 64i Alfabetisk Adressefortegnelse over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. TILLÆG: en Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling V: Provins-Register. A. FORRETNINGER ............................................................................................ 1265 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, saml for 23 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER ........................................................................................ 1552 C. STØRRE GAARDE .......................................................................................... 1649 D. KOMMUNEFORTEGNELSE ........................................................................... 1680 Købstæder — Handelspladser og Flækker — Landkommunér. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. S p ø rg e k u p o n er og F ly tn in g s b l a n k e tte r lindes paa første Binds sidste Blade.

INDHOLDSFORTEGNELSE TIL 2. BIND Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt loran hver af disse.

Side

E m n e l i s t e til 2del B ind ................................................................ T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under

gule Blade 1

-XVI

Vejviserens T r y k n in g ......................................................................... F o r k o r t e l s e r og Tegn, anvendt i Vejviseren.......................... Eksport-Kalender for Danmark......................................... KRAKS EXPORT DIRECTORY OE DENMARK Fuldstændige Fortegnelser (byvis og fagvis ordnet) over danske ekspor­ terende Firmaer m. m. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. A. EXPORTERS (1. List of Firms. 2. List of Products. 3. Advertisements.) B. BANKING, SHIPPING etc. Bestemmelser og Takster .................................................. vedrørende Post- & Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen. Vejledning for Eksportører (grønne Blade) Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register ^for Danmark................................................. Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. A. KJ j ØBENHAVN B. KØBSTÆDERNE C. LANDET Afdeling VII: Fag-Register for Danmark........................ Fag- og Branchefortegnelser. Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark med Angivelse — i en betalt Tilføjelse — af den en­ kelte Virksomheds Specialitet. I Slutningen af Afdelingen et Fag-Register for Færøerne. Foran i Fag-Registret O v e r sæ tte ls e r fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter samt et Kort over Danmark. Afdeling VIII: Island (røde B lade).................................................................... Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet........................................................ De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Hovedstæder m. m. Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. \ Danske Foreninger i Udlandet. \ Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branchefortcgnelser, med Kortskitser over de vigtigste, af -disse Lande). Se tillige næste Side.

1

273

305

497

1585

1617

Kraks Vejviser omfatter

Kortover Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Færdsels-og Sporvejskort; Teaterplaner m. m............................................................................ Kort over Havn og F rihavn ................................................................... Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber; Legater og Stiftelser; Dagliglivets Retsforhold; Historie, Topografi og Statistik; Seværdigheder m. m............................... Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Ligningsdistrikter, Politikredse, Oppeberselsdistrikter, Forsorgelsesdistrikter (Lægedistrikter), Skorstensfejerdistrikter, Postdistrikter, Kirkesogne m.m.).............................................................................. Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Kortskitser over Lyngby og Kastrup-Taarnby, Matrikelnr., Ejendomsskyld, Jordværdi, Ejer, Beboere —Villa­ byerne) .............................................................................................. Privat-Adresser og Forretnings-Adresser............................................. Eksport-Firmaer med Oplysninger om danskeErhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m. in. (Engelsk T ek st)... Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen; Vejledning for Eksportører....................................... Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- og BRANCHE-FORTEGNELSER.....................................

1. Bind, Afdeling I 2. Bind Eksport- Kalender

1. Bind, Afdeling II

Kjøbenhavn

l.B ind, Afdeling II og III A

1. Bind, Afdeling III B 1. Bind, Afdeling IV 2. Bind Eksport-Kalender 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

Kort over Danmark................................................................................ 2. Bind, Eksport-Kalender 23 Kort over de større Købstæder......................................................... 1. Bind, Afdeling V Kort over Færøerne og Grønland........................................................... 1. Bind, Afdeling V Stats-og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg­ gertal; Beskatningsforhold; Foreninger m.m............................. l.Bind, Afdeling V Forretningsadresser,ordnetbyvis(medllenvisningertilFag-Registret) l.Bind, Afdeling V Privat-Adresser........................................................................................ 1. Bind, Afdeling V Større Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m .)......................................................... 1. Bind, Afdeling V Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder.................... 1. Bind, Afdeling V Færoerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser)............ 1. Bind, Afdeling V Grønland (Kort; Landet, Befolkningen og Styrelsen; Kolonidistrik­ terne)................................................................................................. 1. Bind, Aldeling V Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m.m. (Engelsk Tekst). 2. Bind Eksport-Kalender Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen; Vejledning for Eksportører..................................... 2. Bind (grønne Blade) Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) 2. Bind, Afdeling VI FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER................................... 2. Bind, Afdeling VII

Provinsen

Kort over Island ...................................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII Stats- og kommunale Institutioner; Fremmede Landes Konsuler; Statistik; Foreninger og Selskaber............................................. 2. Bind, Afdeling V III Forretninger, ordnet efter Byer og Sysler, med Henvisning til deres Plads i Fag-Registret..................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII Privat-Adresser.......................................................................................• 2. Bind, Afdeling VIII FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER................................... 2. Bind, Afdeling VIII

Kort over Belgien, Czekoslovakiet, Danzig, Storbritannien og Irland, Frankrig, Finland, Letland, Nederlandene, Norge, Sverige, Tyskland...................................................................................... De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Statsform, Kolonier, Hovedstæder..................................................................................... Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i U dlandet............................ Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark........................ Danske Foreninger i Udlandet............................................................... Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af D an ske........ Dampskibsruter, der forbinder danske og udenlandske Havne............ FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER....................................

2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, Afdeling II og V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Eksport-Kalender 2. Bind, Afdeling IX

Udlandet

Tilføjelser, der er kommet til Redaktionens Kendskab efter Trykningen af det paagældende Afsnit, findes foran i dette Bind, Side XII og følgende paa de gule Blade.

EMNELISTE til Vejviserens andet Bind. En alfabetisk Fortegnelse over de vigtigste i 2. Bind omhandlede Emner, deriblandt alle Fag-Registrets Over skrifter, med Angivelse af det Sidetal, hvorunder Emnet skal søges. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt følgende Oversigter over beslægtede Fag i Afd. VII Fag Register for Danmark.

Assurance Belysning Brændsel Farver og Farvevarer Fisk og Fiskeriprodukter Gulvbeklædning Havebrugsprodukter

Isolerings- og Tætningsma­ teriale Kontorartikler og -inventar Landbrugsmask. og -redsk.

Motorer Musik-Instrumenter Mølleriprodukter Olier Ovne Produktforretninger

Slagteriprodukter Spinderier og Rebslagerier Sygeplejeartikler Tobakker og Cigarer Toiletartikler Trikotage Undervisning Væverier

Legetøj Maalere Mejeriprodukter Metaller

Skibsrederier Skolemateriel

An English translation of the most important trades, see page 481. Une traduction framjaise des professions les plus importantes, voir page 485. Eine deutsche Ubersetzung der wichtigsten Fach-Uberschriften, siehe Seite 489. Una traduccion espanola de los profesiones mos importantes, véase pagina 493.

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

Emneliste til Vejviserens andet Bind.

Side Aabenraa, Firma-Register. . 412 Aakirkeby, Firma-Register . 412 Aalborg, Firma-Register . . 413 Aalestrup, Firma-Register . 415 Aarbøger.............................. 497 Aarhus, Firma-Register. . . 416 Aars, Firma-Register . . . . 421 Aarup, Firma-Register . . . 421 Acetylénbelysning............... 498 Acetyléndissous................. 498 Adresseboger i Udlandet, se Afd. IX, D........................ 1640ff Adressering.......................... 498 Adresseringsmaskiner . . . . 499 Afskrivningsbureauer, seMa- skinafskrivningsbureauer. 1107 Afsvampningsmidler........... 499 Aftapningsmaskiner.............. 499 Agentur- og Kommissionsfor­ retninger .............................. 499 Agentur- og Importforretnin­ ger paa Island............. 1596 Agerkaalspulver............... 506 Akkumulatorer. . . . . . . . 506 Akkumulatorsyre........... 507 Akureyri, Forretninger . . . 1588 Akvarier.......................... 507 A kvavit,.......................... 507 Alabastvarer................... 508 A lbum s............................ 508 Alkoholfri D rikke.......... 508 Alkoholfri Restaurationer. . 508 AlliDge, Firma-Register. . . 421 Altinget, Island................ 1586 Aluminium...................... 508 Aluminiumfolie............... 508 Aluminiumsvarer............. 508 Amatør-Fotografiapparater . 509 Ammoniak....................... 509 Ammunition.................... 509 Analytisk-kemisbe Labora­ torier, se Laboratorier, ana- lytisk-kemiske................. 1030 A nilinfarver.......................... 509 Ankere og Kæder............... 509 Anlægsgartnere....................... 509 Annoncebureauer.................... 510 Anretninger i Hjemmet, se Selskabsanretninger i H jemmet.......................... 1293 Ansigtspleje.......................... 512 Ansjoser................................... 512 Ansvarsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 512 2. Udenlandske Selskaber 513 3. Repræsentanter........... 513 Antikvarboghandlere............ 513 Antikvitetshandlere............ 513 Antikvitetsrestaurerere . . . 514 A poteker............................. 514 (Apotekervarer en gros) . 516 (Apotek-Artikler og -In­ ventar) ............................ 516 —, Island . .................. 1586, 1597 Arbejdsanvisnings- og Hus­ gerningskontorer ............ 516 Arbejdshandsker . . . . . . . 517 A rbejdstøj........................... 517 Arden, Firma-Register. . . . 421 Arkitekter............................. 518 (Artikler for Arkitekter) 521 Armaturforretninger............ 521 Arnessysla, Forretninger . . 1591 Artistagenturer, se Teater-, Koncert- og Varietébu- • reauer ............................ 1425 Asbest.................................. 522 Asfalt 1. Asfalteringsrirksomheder 522 2. Asfalt en g ro s.............. 523 (Maskiner for Asfalterings­ virksomheder) ................. 523 Asnæs, Firma-Register . . . 421

Side se Trikotage 2 (Fabr.) . . 1447 Assens, Firma-Register . . . 421 Assurance. Ansvarsforsikring............ 512 Assuranceforretninger. . . 523 Automatforsikring........... 529 Automobilforsikring . . . 535 Brandforsikring.............. 646 Cykleassurance................. 699 Driftstabsforsikring. . . . 723 Elektromotorforsikring. . 748 Erhvervsudygtighedsfor­ sikring .......................... 755 Fiskefartøjs-Forsikring . . 773 Færdselsforsikring........... 805 Genforsikring.................. 826 Glasforsikring................. 831 Grundejerforsikring. . . . 857 Hagélskadeforsikring . . . 871 Hesteforsikring............... 884 Huslejeforsikring............ 900 Hussvamp-Forsikring . . . 900 Hypotekforsikring............ 901 Indbrudsforsikring . . . . 912 Invaliditetsforsikring. . . 921 Kautionsforsikring . . . . 957 Kreaturforsikring............ 997 Livsforsikring................. 1048 Maskinskadeforsikring . . 1117 Pensionsforsikring . . . . 1214 Plantageforsikring............ 1219 Ran- og Røveriforsikring 1240 Rejseforsikring............... 1245 Rejsegodsforsikring. . . . 1245 Stormskadeforsikring. . . 1386 Sygeforsikring.................. 1398 Søforsikring.................... 1410 Ulykkesforsikring............ 1478 Vandklosetassurance . . . 1490 Vandskadeforsikring . . . 1491 Assurance, Island. . . . 1586,1598 Assuranceforretninger. . . . 523 „Atka Olie“ so Spiseolie....................... 1373 Augustenborg,Firma-Register 421 Auktionsholdere.................... 527 Autogén-Svejseapparater . . 528 Autogénsvejsning.................. 528 (Artikler f. Autogénsvejs­ ning) ..................................... 528 Autografi.................................. 528 Automater.............................. 528 Automatforsikring................. 529 Automathylstre...................... 529 Automobilbelysning............ 529 Automobildragter................. 529 Automobildroskekørsel og Automobiludlejning, se Au- tomobilkørsel, 1. Person­ kørsel . . . ................ . . .537 Automobiler 1.Automobilfabr................ 529 2. Automobilforhandlere . 530 3. Automobiler en gros & Automobileksport. • . . 534 (Artikler f. Automobilfabr.) 534 Automobilfinanciering . . . . 534 Automobilforsikring 1. Indenlandske Selskaber 534 2. Udenlandske Selskaber 535 3. Repræsentanter........... 535 Automobilgarager......... 535 (Artikler for Automobil­ garager ............................ 536 Automobilkarosserifabr.. .. 536 (Artikler f. Automobilka- rosserifabr.)................. 537 Automobilbølere........... 537 Automobilkøreskoler............ 537 Automobilkørsel 1. Personkørsel........... 537 2. Varekørsel............... 539

Side Automobillakerere............... 540 (Artikler f. Automobil­ lakerere)............................ 541 Automobilolie, se Motorolie 1155 Automobilophugning........... 541 Automobilreparation . . . . 541 Automobilringe-.-. . . . . . . 544 Automobilstationer................. 546 Automobiltilbehør................. 546 Automobiludlejning, seAuto­ mobilkørsel ......................... 537 Automobilvask....................... 548 (Artiklerf.Automobilvask) 548 Avena-01................................ 548 Avisbureauer........................... 548 Aviser og Tidsskrifter 1. Dagblade....................... 549 2. Andre Aviser.............. 557 3. FagbladeogTidsskrifter 558 ' Aviser og Tidsskrifter paa Island................................ 1598 Aviskorrespondance, se Tele­ gram- og Korrespondance­ bureauer.............. '............. 1430 Avismakulatur.................... 567 Avisudklip.......................... 567 Baadebyggerier.................... 567 (Artikler for Baadebygge­ rier) .................................. 567 Baadmotorer....................... 568 Baand.................................... 568 Babyudstyr, so Børneudstyr 674 Bacon en gros, se: Fedevarer 2.......................... 763 Svineslagterier................. 1392 Badeanstalter.......................... 568 (Søbadeanstalter)............... 569 Badeapparater....................... 569 Badeartikler........................... 569 Badehoteller, se Bade- og r Sommerhoteller.................. 569 [Badeinstallering..................... 569 !Badekar................................... 569 'Badeovne................................ 569 Bade- og Sommerhoteller . . 569 .Bade-og Sommerpensionater 571 (Badesteder..............■............. 572 Bagepulver............................. 572 Bagere..................................... 572 (Bageri-Artikler, -Maskiner og -Inventar).................... 582 Bage- og Stegeovne............ 583 Ballerup, Firma-Register . . 421- Balloner, se Gasballoner . . 822 Bal- og Selskabsmusik . . . 583 Bambus.................................. 583 Bambusmøbler.................... 583 Bambusrør........................... 583 Bananer en gros................. 583 Bandager............................. 583 (Bandager en gros) . . . . 584 Banker.................................. 584 — paa Island.............. 1586,1598 (Artikler for Banker) . . . 601 Banker i Udlandet se Afd. IX 1640ff Bankiers................................ 602 Bank-Incasso, se Inoasso . . 906 Barberer og Frisører . . . . 602 (Barber- og Frisør-Artikl.) 604 Barbermaskiner og Barber­ blade.................................. 604 Bar&astrandasysla, Forret­ ninger................................. 1591 Barnemøbler....................... 604 Barnevogne 1. Udsalg.......................... 604 2. Fabrikker & en gros. . 605 (Artikler til Barnevogns; fabrikation).................... .* 606 Barometre............................. 606

Sidø

Bast (Raffia) . 1. Udsalg................ 606 2. Bast en g ro s .... 606 Bastbaand.................. 606 Bastmaatter, se Sække .. . 1408 Batik........................... 606 Bedemandsforretninger .. . 606 Befragtningsagenter............. 606 Beg.............................. 607 Begravelsesbesørgelse . . . . 607 Begravelsesselskaber, se Real- Registret, Side 95 i Bind I Belgien, Kort over.............. 1640 — Firmaer med Handelsinter­ esser paa Danmark. . . 1640 Belysning Acetylénbelysning.......... 498 Automobilbelysning. .. . 529 Belysningsartikler.......... 607 Benzin.............................. 608 Carbid............................... 678 Elektricitetsværker, seEm- nelisten foran i Bind I Elektrisk Lysinstallation 736 ElektriskeBelysningsanlæg 744 Elektriske Belysningsart. 744 Gasglødenet....................... 822 Gas- og Vandmestre. . . . • 823 Gasværker, se Emnelisten foran i Bind I Glødenet............................... 833 Lampeglas....................... 1033 Lamper............................. 1033 Lampeskærme.................. 1033 Lygter................................ 1053 Lysekroner....................... 1053 Lysestøbere.................... 1054 Metaltraadslamper............ 1142 Petroleum.......................... 1214 Skibslanterner................. 1301 Stearinlys.......................... 1379 Ben en gros.......................... 607 Bonmelsfabr., se Kød- og Benmel............................. 1026 Benzin, 1. Benzin en gros. . 608 Benzin, 2. Benzindepoter . . 608 Benzinpumper.......................... 608 Benzin-Tankanlæg............... 608 Benzol.................................. 608 Beslagsmede....................... 608 Bestemmelser og Takster for Post- ogTelegrafvæsen samt Jernbane- og Toldvæsen. . 273 Besætningsartikler, se Sy-og Besætningsartikler . . . . 1397 Betonblandemaskiner . . . . 608 Betonglas og Trismeglas . . 609 Betonjern............................... 609 Betonstøberier....................... 609 Biavlsredskaber.................... 609 Biblioteker, se Oversigten i Emnelisten foran i Bind I — paa Island.................... 1586 Bijouterivarer....................... 609 Billarder og Billardartikler 609 Billedhuggere.............. 610 Billedindramning.............. . 610 Billedskærere.............. 610 Billetforretninger, se Teater­ billetter ............................. 1425 Billettromler .......................... 611 Bindegarn en gros.............. 611 Biografteatre....................... 611 (ArtiklerforBiografteatre) 612 Birkerød, Firma-Register . . 421 Biscuit 1. Biscuitfabrikker........... 612 2. Import & en gros . . . 613 (Artikler f.Biscuitfabrikk.) 613 Bistadofabrikker.................... 613 Bitter...........................................613 Bjergningsentrepriser . . . 613

III

EMNEL ISTE

Side Side 684 Danzig, Fristaden, Kort over 1644 — Firmaer med Handelsin- 686 teresser paa Danmark . . 1644 686 Dekatører............................ 720 686 Dekorationsartikler........... 720 686 Dekoratører....................... .. 720 Dekstrin................................ 720 537 Dekupører............................ 72() 686 Delikatessehandlere........... 720 1043 Dentaldepoter....................... 720 686 Dentister, se Tandteknikere 1420 Desinfektion....................... 720 687 Desinfektionsmidler........... 721 687 Desinfektionsovne.............. 721 688 Destruktionsanstalter . . . . 721 „Diamant" Avena-Gryn 689 se Havregryn, Fabr.& Inip. 877 Dieselmotorer....................... 721 423 D ig le r.................................. 721 948 Diktérms skiner.................... 722 689 Diner transportable, se Sel- skabsanretninger.............. 1293 689 Dispachører.......................... 722 Dissousgas, se Acetyléndis- 694 so u s.................................. 498 Donkrafte............................ 722 694 Dragéfabrikker.................... 722 696 D ragere............................ . 722 696 Drejebænke.......................... 722 D re je re ...................... 722 696 (Artikler for Drejere). . . 723 697 Driftstabsforsikring 697 1. Indenlandske Selskaber 723 948 2. Udenlandske Selskaber 723

Side

Side 422 548 613

Brosten, se: Granit............................... 834 Skærver............................. 1332 Stenforretninger.............. 1381 Brugsforeninger.................... 654 Bryggerier............................ 655 (Bryggerier med Depot i Kjøbenhavn).................... 657 (Bryggerimaskiner og Ar­ tikler for Bryggerier) .. 657 Brædstrup, Firma-Register. 422 Brænde. ............................... 658 Brænderiartikler, se Spritfa­ brikker, Art. fo r............ 1375 Brændevin.......................... 658 Brændsel B rik etter............................ 650 B rænde............................... 658 Brændselsforretninger. . . 658 Brændselsolier . .................. 660 Ildtændere....................... 904 Koks og Cinders. . . . . . 971 Kul....................................... 1001 Petroleum........................... 1214 Splitved.............................. 1373 Trækul................................. 1452 Tørv. .................................. 1475 Brændselsforretninger. . . . 658 Brændselsolier....................... 660 Brødfabrikker....................... 660 Brøndboring .......................... 661 Brønderslev, Firma-Register 422 Brøndkarme og Brønddæks­ ler ........................................ 661 Brøndkuranstalter.................. 661 Brørup, Firma-Register . . . 422 Buddingpulver....................... 661 Budekspeditioner..................... 661 Bugserselskaber................. 662 Buntm agere........................ 662 (Buntmagere en gros) . . 663 Buster, se Voksbuster. . . . 1518 Butiksfagader, seForretnings- fagader............................... 787 Butiksinventar..................... 663 Byggryn................................ 664 Bygmestre (kun i Sønder­ jylland) ............................. 664 Bygningsartikler.................. 665 — paa Island....................... 1600 Bygningsbeslag.................... 670 Bygningsreparationer 3. Malerarbejde.............. 670 4. Tømrerarbejde.............. 670 Bælter en gros.................... 671 Bærepinde.......................... 671 Bødkere................................. 671 (Bødkeriartikler)............... 672 Bøjler................................ Bølgepap, (se tillige Pap). Bølgeplader....................... Børnehaver ........................... 673 Børnekonfektion 1. Børnekonfektionsforr.. 2. Børnekonfektion en gros Børneudstyr 1. Borneudstyrsforr. . . . 2. Børneudstyr en gros. . Børstevarer 1. Børstenbindere........... 674 2. Borstevareudsalg. . .. 676 3. Børstevarer en gros, . 676 (Raavarer f. Børstenbin­ dere) ................................ 676 Bøssemagere...................... 676 670 670 672 67 673 673 674 674 674 Cacao 1. Cacaopulver................. 676 2. Cacaobønner................. 67“ Caféer................................... 677 Carame’Jler, se Karameller . 953 Carbid................................... 678 Carbolineum.......................... 678 Carborundum....................... 678 Case'fn, se K asein............... 955 Cellophan............................. 678 Celluloidvarer..................... 678 Cement........... .. 678 (AnlægafCementfabrikker) 680 Cementfarver. . . ............... 681 Cementfliser........................ 681 Cementrør...................... 681 Cementvarer........................ 681 (Artikler for Cementvare- fabrikation)....................... 684 1. Blikkenslagerarbejde 2. Glarmesterarbejde .

Bjerringbro, Firma-Register Bladcentraler, seAvisbureauer Blikemballagefabrikker . . . Blikkenslagere og Skiferdæk­ kere .................................. 614 (Artikler for Blikkensla­ gere og Skiferdækkere). . 618 Blikplader............................ 618 Blikvarefabrikker................. 619 Blodfoder............................. 619 Blomster, 1. Blomsterhand­ lere ................................... 619 Blomster, 2. Blomstergart­ nere ................................... 623 Blomster, 3. Blomster, Im­ port og en g ros.............. 623 (Artikler for Blomster­ handlere) .......................... 623 Blomster, kunstige............... 623 Blomsterløg.......................... 623 Blonder en g r o s ................. 624 B lu ser.................................. 624 ] Bly .............. . . . . . . . . . 624 Blyanter 1. Forhandlere . . . . . . . 624 2. Fabrikker.............. 624 Bly- og Kobbertækkere .. . 624 Blyplomber, se Plomber og Plombetænger........... 1222 B læk.............................. 624 Blæsere.......................... Blodstøbegods...................... 624 Bogbindere............................ 625 (Bogbinderi-Artikler og -Maskiner)....................... 628 Bogense, Firma-Register Bogforlag............................ 628 Bogføring, se : Bogholderianlæg.............. 634 Revisorer.......................... 1254 Bogføringsmaskiner............ 629 Boghandlere.......................... 629 (Artikler for Boghandlere) Bogholderianlæg................. 634 Bogholderimaskiner........... 634 Bogholderisystemer.............. 635 Bogholderiundervisning . Boghvedegryn....................... 635 Bogtrykkerier...................... 635 — paa Island....................... 1599 (Bogtrykkeri-Artikler og -Ipventar).......................... 642 Boksanlæg, se Boxanlæg. Bolte og Mottrikker 1. Fabrikker .................... 643 2. Import og en gros Bomuldsgarn . ..................... 644 Bomuldsspinderier.............. 644 Bomuldstæpper.................... 644 Bomuldsvæverier................. G44 (Artikler for Bomuldsvæ­ verier) .......................... 645 Bonemaskiner....................... 645 Bonevoks............................... 645 BoraksfaVikker.................... 645 Borde............................... .. , Borgarfjarfiarsysla, Forret­ ninger ................................ 1591 Bouillonterninger................. 646 Boxanlæg............................ 646 Brabrand, Firma-Register. . Bramminge, Firma-Register Brandalarmeringsapparater Brande, Firma-Register. . . Brandforsikring,llndonland- ske Selskaber.................... 646 Brandforsikring, 2Udenland- ske Selskaber.................. 648 Brandforsikring^ Repræsen­ tanter ................................ Brandsikre D øre................. 649 Brandsikre Tankanlæg, Benzin-Tankanlæg........... 608 Brandslukningsapparater . Brandsprøjter og Brand' slukningsmateriel............ 650 Bremseklodser..................... 650 Brevordnere.......................... 650 Briketter. .......................... 650 Briller og Pincenez........... 651 (Briller en gros).............. 651 422 422 646 422

(Apparater og Artikler til Centralvarmeanlæg) . . . . Centralvarmekomfurer. . . . Centrifuger, Fabr. og Import Chaufførskoler, se Automo- Cherry Brandy, se Likører. Chokolade 1. Chokoladefabrikker . . 2. Chokoladevarefabrikker 3. Agenturer & en gros. . (Artikler og Maskiner til Christiansfeld, gister.................................. Cichorie, se Kaffesurrogater Cigarer (Artikler for Cigarhand­ lere)................................... 2. Cigarfabrikker, Agen­ turer og Import . . . . (ArtiklerforCigarfabrikker) Cigaretter, Fabr. og Import. (Artikler for Cigaretfa- Firma-Re-

...................................624

Cikorie, se Kaffesurrogater Cinders, se Koks og Cinders 971 Ciselerer . . . . . . . . . . . 697 Clichéer ................................ 697 (Art. for Clichéfabr.). . . 698 Code-Bøger............................ 698 Cognac.................................. 698 Cofces, se Koks og Cinders. 971 Compound Lard, se Fedt en gros .................................... Cotillonsartiklér, se Kotil- lonsartikler.......................... 996 Crown Corks........................... 699 Cykleassurance....................... 699 Cyklelak.................................. 699 Cyklelakering.......................... 699 Cykler, 1. Cykleudsalg . . . 699 Cykler, 2. Cykler en gros. . 706 Cyklereparation, se Cykler 1. 699 Cykleringe................................ 707 Cykletilbehør.......................... 707 Cylinderolier....................... 708 Czekoslovakiet, Kort over. . 1642 - Firmaer med Handelsinter- essor paa Danmark . . . . 1642 Dagblade, se Aviser 1. . . . 549 Dalasysla, Forretninger . . . 1591 Damefrisering....................... 708 . 7 1 0 (Damefrisørartikl er) Damehatte 1. Damehatteudsalg . . . . 710 2. Damehatte en gros. • ■ 710 Damekonfektion, se Konfek­ tion ................................... 979 Damelinned 1. Udsalg.......................... 711 2. Fabrikker og en gros . 711 Dameskræddere.................... 711 ' Dampkedelanlæg.................. 711 Dampmaalere 712 Dampmaskiner . . . i . . . . 712 Dampmøller og andre større Ilandelsmøller . . i . . . . 712 Damp- og Motorskibsselska­ ber samt Rederier.!. . . . 715 (Leverandører til Damp­ og Motorskibsselskaber). . 717 DampskibsekspeditionAr. . . 717 Dampskibsekspeditioner & Dampskibs-Linier, regel­ mæssigt anløbende Kbhvn. 231 Dampskibsselskaber paa\Is- la n d ............................ \ . 1600 Dampskorstene...............\ . 718 Materialer til Dampskorstene 719 Dampstøderier.................... •' 719 Damptromler....................... 719 Dampturbiner. . 719 Danmarks Gesandter ogKon­ suler i Udlandet.............. 1619 Danseundervisning............... 719 Danske ogskandinaviske For eninger i Udlandet . . . . 1623 764

7231 3. Repræsentanter............ 7231 Drivhusanlæg....................... 723| Drivremme 1. Drivremmefabrikker 2. Drivremmeimportører og -forhandlere . . . . 7241 Droger.................................. 724| Dronninglund, Firma-Re­ gister ................................ 4231 Druesirup . .......................... 725, Duehandlere, se Fuglehand­ lere .................................. 8031 Dukker 1. Dukkeudsalg............... 725 2. Dukker en gros............• 725 Dukkevogne.......................... 725 Duplikatorer....................... 725 Duplikering.......................... 726 Dykkerarbejder............'. . . 726 Dynamoer ............................. 726 D yrlæ ger............................ 726 (Artikler for Dyrlæger) . 730' Dækkener, se: Hestedækkener................. 884 Kodækkener...................... 971 Dækketøj............................ 730 Dørgreb............................... 730 Dørlukkere.......................... 730 Dørplader............................ 730! Ebeltoft, Firma-Register . . 423 E bonit.................................. 730 Eddike, 1. Eddikefabrikker 730 Eddike, 2. Import og en gros 732 Eddikesyre............................ 732 Egetræsmøbler.................... 732 Ejby, Firma-Register . . . . 423 Ejendomshandlere og Ejen­ domsmæglere . . . . . . . . 732 Ejendomsselskaber.............. 734 Eksport-Bureauer................. 735 Eksport-Kalendere.............. 735 Eksportslagterier, se Eksportører er optaget under de paagældende Brancher i dette Register samt i Kraks Eksport-Kalender foran i dette Bind Ekspresbureauer, se Kiosker Ekstrakter............................ Ekviperingshandlere, se Her­ reekvipering 1................... 877 Elektricitetsmaalere og elek­ triske Maaleinstrumenter. Elektricitetsværker i Køb­ stæder og større Stations­ byer er opt. iAfd.V il.Bind foran vedkommende Bys Forretninger. —Elektrici­ tetsværker i Kbhvn., se Afd. II. 962 735 735 Slagterier........................... 1334 Svineslagterier................... 1392

B rint............................ Broager, Firma-Register. Broderi z

651 422 651 653 654

1. Broderihandlere . . 2. Broderi en gros . . Brolægningsentreprenører Broncestoberier.................... 654

VI

EMNELISTE

Side

Side K ort.................................. 994 Lak..................................... 1032 Mangfoldiggørelsesappara­ ter..................................... 1089 P a p ir ............................... 1198 Pengeskabe....................... 1211 Protokoller....................... 1226 Regnemaskiner................. 1241 Regnskabsbøger .............. 1243 Schapirografer................. 1291 Seglmærker....................... 1291 Signeter............................ 1296 Skrivemaskiner................. 1321 Skrivemaskinereparation. 1322 Skrivemaskinetilbehør . . 1322 Stempler............................ 1380 Tælleapparater................. 1462 Vejvisere.......................... 1499 Kontorbøger....................... 986 Kontorinventar.................... 986 Kontrolbilletter.................... 987 Kontrolbøger, so Kassekon­ trolbøger og Kasseblokkc 956 Kontrolforretninger............ 987 Kontrolkasser, se Kasseappa­ rater .................................. 955 Kontrolure...................... 987 Konvolutter.................... 987 Kopibøger...................... 987 Kopipresser og Kopimaski­ ner ..................................... 987 Korinth, Firma-Register . . 441 Korkisolering . . . . . . . . 987 Korkvarer 1. Korkvarefabrikker . .. 987 2. Kork-ogKorkvareimpor- te r e r ...................... 988 Korn, Imp. og Eksp....... 988 Kornkontrolorer, se Kontrol- forretninger....................... 987 Korntørrerier....................... 993 Korntørringsmaskiner og -anlæg............................... 993 Korrespondanceburcauer, se Telegram- og Korrespon­ dancebureauer ................. 1430 Korsetter 1. Korsetudsalg.............. 993 2. Korsetfabrikker . . . . 994 3. Korsetter engros . . . 994 (Artikler f. Korsetfabrik­ ker) .................................. 994 Korsør, Firma-Register. . . 441 K o rt..................................... 994 (Kortopklæbning)........... 994 Kort over Kjøbenhavns Havn og F rih av n .................... 220 — over Islan d .................... 1585 Kortregistre, se Kartoteker. 954 Kostskoler............................ 994 Kotillonsartikler................. 996 K ra n e r................................ 996 Kranse, kunstige................. 997 Kreaturbindsler.................... 997 Kreaturforsikringsselskaber. 997 Kreaturhandlere og Kreatur­ kommissionærer ............ 997 Kreatur- og Kødeksport. . . 998 Kreditforeninger og Hypo­ tekforeninger .................... 998 K ridt..................................... 999 Kvonometre......................... 999 Krudt..................................... 999 Krydderier............................ 999 Krydsfinér............................ 1000 (Krydsfiner en gros) . . . 1000 Kryolith............................... 1000 Krolhaar............................... 1000 Kufferter.............................. 1000 Kuglelejer............................ 100<> Kul........................................ 1001 (Kulimportører).............. 1004 (Kulagenturer).................. 1006 (Artikler for Kul- ogKoks­ handlere) .......................... 1006 Kulsyre.................................. 1007 Kulør, se Soya og Kulør. . 1365 Kunstantikvariater, se Kunst­ handlere............................. 1007 Kunstauktioner................. •.' 1007 Kunstdrejere....................... 1007 (Kunstdrejerartikler en gr.) 1007 Kunstforlag.......................... 1007 Kunstgødning, se Gødning, kunstig............................... 868 Kunsthandlere (Malerier og Skulpturer) . ........................ 1007 Kunsthandlere, forskellige . 1008

S id e

Si rl<> Kobindsler,seKreaturbindsler 997 Kodak, se Fotografiske Art. I 791 Kodækkener.............. .. 971 Kogeapparater, se Elektriske Varme- og Ko­ geapparater.................... 745 Gasapparater og Gasovne 822 Petroleumsapparater. . . . 1215 Kokosgarn............................... 971 Kokosvarer.......................... 971 Koks og Cinders, Fabr. og Import.................................. 971 Kolding, Firma-Register . . 439 Kollektioner, se Lotterikol­ lektioner ......................... 1050 Kolonial, 1. Kolonial engros 972 Kolonial, 2. Kolonial Agen­ turer .................................... 975 Kolonialhdl.,seUrtekræmmere 1484 Komfurer, se Kakkelovne og Komfurer . . . . . . . . 948 Komfurgelændere.................... 976 Kommissionsforretninger, se Agentur- og Kommissions­ forretninger .................... 499 Kompasser............................ 976 Kompressorer....................... 976 Komprimeret Luft, se Brint.................................. 651 Ilt . . . ............................ 905 (Værktøj til komprimeret Luft, se Trykluftværktøj) 1450 Koncertbureauer, se Teater-, Koncert-ogVarietébureauer 1425 Konditorier............... 976 (Konditori-Artikler og -In­ ventar) ............................. 979 Konfektion 1. Konfektionsforretninger 979 2. Konfektion en gros. . 980 Konfekturer, 1. Konfekture­ udsalg ............................... 981 Konfekturer, 2. Konfekture- fabrikker ......................... 982 Konfekturer,3. Ag. ogen gros 983 (Artikler for Konfekture­ udsalg og -fabrikker) . . . 983 Konserves, 1. Udsalg . . . . 983 Konserves, 2. Fabrikker. . . 983 Konserves, 3. Agenturer og en g r o s ............................ 984 (Art. og Maskiner f. Kon­ servesfabrikker) ........... '. 985 Konsistensfedt.................... 985 Konsulenter i Udlandet, Sta­ tens landøkonomiske . . . 1622 Konsuler, Danmarks, i Ud­ landet ............................... 1619 Kontorartikler 1. Udsalg.......................... 985 2. Kontorart. en gros. . . 986 Kontorartikler og -inventar A arbøger.......................... 497 Adresseringsmaskiner. . . 499 Blyanter............................. 624 Blæk.................................. 624 Bogføringsmaskiner. . . . 629 Bogliolderimaskiner . . . . 634 Bogholderisystemer . . . . 635 Bogtrykkerier.................... 635 Borde . ............................. 645 Boxanlæg......................... 646 Brandallarmeringsappar. . 646 Brandsikre Døre.............. 649 Brevordnere.................... 650 Butiksinventar................. 663 Dekstrin......................... . 720 Duplikatorer.................... 725 Emballagefabr................... 749 Etiketter . 756 Frankeringsmaskiner . . . 793 Fyldepenne....................... 804 Handelsbøger.................... 872 Hektografer....................... 877 Hustelefoner.................... 900 K artoteker....................... 954 Kasseapparater................. 955 Kassekontrolbøger ogKasse- b lokke............................ 956 Kautschukstempler . . . . 957 Kontorartikler................. 985 Kontorbøger....................... 986 Kontorinventar................. 986 Konvolutter................... . 987 Kopibøger.....................’ . 987 Kopipresser og Kopima­ skiner............................... 987

Kasketter og Huer 1. Udsalg.......................... 955 2. Kasketter og Huer en gros............................... 955 Kasseapparater.................... 955 Kassekontrolbøger ogKasse- blokke............................... 956 Katechu................................ 957 Kautionsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 957 2. Udenlandske Selskaber 957 Kautschukstempler.............. 957 K aviar.................................. 957 Kedelrensning....................... 957 Kedelstensopløsninger. . . . 957 K em ikalier.......................... 958 Kemiske A pparater........... 959 Kemiske Artikler................. 959 Kemiske Fabrikker . . . . 959 (Maskiner og Artikler f. kem. Fabrikker).............. 961 Kemiske Laboratorier . . . . 961 Keramik............................... 961 K ikkerter............................ 961 K ik s ..................................... 962 Kina- og Japanvarer . . . . 962 K io sk er............................... 962 (Artikler for Kiosker) . . 963 Kirkeeffekter....................... 963 Kirkevin............................... 963 Kirurgiske Gummivarer . . 963 K itfabrikker....................... 963 Kitler..................................... 964 Kjellerup, Firma-Register. . 438 Kjerteminde, Firma-Register 438 Kjoler 1. Kjoleudsalg................. 964 2. Kjoler en g ro s........... 964 Kjoletøjer 1. Kjoletøjsudsalg........... 965 2. Kjoletøjer en gros . . 965 Kjésarsysla. Forretninger. . 1591 Kjøbenhavn, Firma-Register 305 Kbhvns Havn og Frihavn, Kort over(seÉksport-Kal.) 220 Kjøbenhavns Toldbod, Plan o v e r.................................. 290 Kjoge, Firma-Register. . . . 439 Klamper, se Træskoklamper. 1460 Klasselotterikollektioner, se Lotterikollektioner . . . . 1050 Klaverer, se Pianoer........... 1215 Klaviatur- og Mekanikfabrik­ ker ..................................... 965 Klejnsmede, se Smede. . . . 1336 Klichéer, se Clichéer........... 697 Klinikker 1. Klinikker for liggende Patienter....................... 965 2. Lægers Klinikker for ambulant Behandling af P atienter...................... 965 (Artikler for Klinikker) . 966 Klinkere............................... 966 Klipfisk en g ro s ................. 966 K lister.................................. 966 Kloakrensning.................... 966 Klokkestøbere.................... 966 Klosetter ............................. 966 Klude en g r o s .................... 966 Klæde 1. Klædehandlere........... 967 2. Klædefabrikker........... 967 3. Klæde-Lagere.............. 968 4. Klæde-Agenturer . . . . 969 (Artikler for Klædefabrik­ ker) ................................. 969 Klædeskofabrikker.............. 969 (Artikler for Klædeskofa­ brikker)................... 969 Knalderter...................... 969 Knapper......................... 969 Kniplinger...................... 969 (Kniplinger en gros) . .. 970 (Artikler for Kniplere). . 970 Knive 1. U salg................... 970 2. Knive en gros........ 970 K nækbrød....................... ,. 970 Kobber............................ 970 Kobberrør......................... . 970 Kobbersmede....................... 970 K obberstik.......................... 971 Kobberstikrestaurerere . . . 971 Kobbertrykkere.................... 971 Kobbertækkere, se Bly- og Kobbertækkere................. 624 Kobbervarefabrikker........... 971

Jagtrekvisitter, se Sports- og Jagtrekvisitter........... 1374 Japan-Varer, se Kina- og Ja- pan-Varer................... 962 J e r n ............................... 932 (Jernagenturer)........... 933 (Artikler for Jernhandlere) 933 Jern, gammelt, en gros .. . 933 Jernbanemateriel........... 935 Jernbaneselskaber i Dan­ mark, se Bind I: Afd. II og V. Jernbaneskinner................. 935 Jernbanevæsen, Bestemmel­ ser og Takster................. 285 Jernbetonkonstruktioner . . 935 (Art. til Jernbetonkon­ struktioner) ..................... 937 Jernbjælker.............. « . . . 937 Jerndøre, se Brandsikre Døre 649 Jernfade og -tromler............. 937 Jernkit.............................. 937 Jernkonstruktioner.......... 937 Jernkæder........................ 938 Jernrør.............................. 938 Jernrør, g am le................ 938 Jernsenge........................ 938 Jernstøberier................... 938 (Artikler f. Jernstøberier) 940 Jernvinduer..................... 940 Jernvitriol........... ................ 940 Jord- og Betonarbejder . . . 940 Jordemødre...................... 941 Juletræspynt en gros . . . . 941 Jutegarn........................... 941 Ju tev arer........................ 942 Juvelerere, se Guldsmede . . 858 Jyderup, Firma-Register. . . 438 Jærn, se Jern................... 932 tionsanstalter................. 721 Kaféer, se Caféer................. 677 Kaffe 1. Kaffeudsalg................. 942 2. Kaffe en gros, Import & Agentur............................ 944 3. Kaffebrænderier (Løn­ brænderier) ....................... 947 (Inventar til Kaffeudsalg og Kaffebrænderier). . . . 948 (Anlæg af og Maskiner for Kaffebrænderier)............... 948 Kaffeglasur.......................... 948 Kaffemaskiner................... 948 Kaffemøller..................... 948 Kaffeposer........................ 948 Kaffesurrogater og Kaffetil­ sætning ............................ 948 Kagebagerier, se Konditorier 976 Kakao, se Cacao................ 676 Kakkelovne og Komfurer. . 948 Kakkelovnsrensning og Kakkelovnspudsning. ., . 950 Kakkelovnsrør.............. 950 Kalipastavarer.............. 950 Kalisalpeter.................... 950 Kalk, brændt................. 950 Kalksandstensfabrikker .. . 950 Kalkværker og Kalkværks­ kontorer....................... 951 (Kalkværksanlæg)............ 952 Kallundborg, Firma-Register ’ 438 Kaminovne.......................... 952 Kamme og B ø rs te r........... 952 Kammerjægere.................... 952 Kandestøbere . . . . . . . . . 952 Kandiserede Frugter............ 952 Kaminer................................ 952 Kaolin.................................. 952 Kapok.................................. 952 K apsler............................... 953 Karameller............................ 953 Karetmagere, se Vognfabri-, kanter og -forhandlere . . 1513 Karosserier, se Automobil- karosserifabr............. 536 Kartoffelmel................. 953 Kartoffelskrællemaskiuer . . 953 Kartofler en gros . . . . . . 953 Kartonartikler...................... 954 Kartonnage....................... '. 954 Kartoteker..................... 954 Kasein.......................... 955 Kabler og Ledningstraad . . 942 Kadaveranstalter,seDestruk-

EMNELISTE

VII

Side

Sido

Litografi, 3.LitografiskeTryk- sager leveres endvidere af (Artikler for Litografer). Livsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 2. Udenlandske Selskaber 3. Repræsentanter............. Loddem idler.......................... Lokomobiler........................... Lokomotiver............................ Lommetørklæder.................. Losnings- & Lastningsentre­ prenører.............................. Lotterikoll ektioner 1. K lasselotteriet............ 2. Koloniallotteriet . . . . (Udenlandske Kollektioner) Lovpligtigulykkesforsikring se Ansvarsforsikring. . . og Ulykkesforsikring . . . Ludpulver.............................. Luftantenner,Installation af. Luftkompressoror, se Kom­ pressorer ............................ Luftrensnings-Anlæg og -Ap­ parater. ............................... Luftringe. . . . ............... Lufttrafik................................ Luftværktøj, se Trykluft­ værktøj ............................... Lunderskov, Firma-Register Lydfilm..................................... L y g te r..................................... Lynafledere . ......................... Lynlaase................................... Lys, se Lysestøbere......................... Stearinlys ......................... Lysbade, se Badeanstalter. . Lysbilledapparater............... Lysbilleder............................... Lysekroner............... ... Lysestøbere............................... Lyskopiering......................... (Apparater til Lyskopie­ ring) ..................................... Lyskopipapir........................... Lysreklamer............................ Lysskilte, se Elektriske Lys­ skilte ............................... ' Lystryk..................................... Læder og Skind 1. Læderhandlcre............ 2. Læder og Skind en gros 1056 (Artikler f. Læderhandlere) 1056 Lædersværte og Lædercréme 1056 Lædervarer ogLæderarbejder 1. U dsalg............................ 1057 2. Fabrikker og en gros . 1057 (Artikler f.Lædervarefabr.) 1058 Læger........................................ 1058 Læge-Specialister i: Børnesygdomme................ 1070 Fysiurgi............................... 1070 Fødselshjælp...................... 1070 Hud- og Kønssygdomme . 1071 Kirurgiske Sygdomme. . . 1071 Kvindesygdomme............ 1072 Medicinske Sygdomme . . 1072 Mund- og Tandsygdomme 1074 Nervesygdomme................ 1074 Ortopædiske Sygdomme . 1074 Sindssygdomme................... 1074 Undersøgelse og Behandl, med Røntgenstraaler . . . 1075 Øjensygdomme . ................ 1075 Øre-, Næse- og Halssygd. 1075 (Artikler for Læger). . . . 1076 Læggekartofler, se ^Kartofler engros.................. .............. 953 Læ rred......................;............. 1076 Læseselskaber. 1076 Læstefabrikker . 1076 L ø g ...............................\. . . . 1076 Logstør, Firma-Registpr. . . 442 Løgumkloster,Firma-Register 442 Løkken, Firma-Register . . 442 Løvetand, se Kafiesurrogjiter 948 Side 1048 1048 1048 1049 1049 1049 1049 1049 1050 1050 1050 1052 1052 512 1478 1052 1052 976 1052 1052 1053 1450 442 1053 1053 1053 1053 1054 1379 568 1053 1053 1053 1054 1054 1054 1054 1054 745 1054 1054 Maalere ' Elektricitetsmaalere . . . Gasmaalere......................... 822 Yandmaalere...................... 1491 Maaling, se Vejning . . . . 1499 Maatter..................................... 1076 Madrasser ............................... 1077 (Artikler f. Madrasfabr.) 1077 735

Side

Kunstige Blomster, se Blom­ ster, kunstige...................... 623 Kunstindustriskoler............. 1008 (Artikler for Kunstindustri- skoler) 1009 Kunstmalere............................ 1009 (Rekvisitter f. Kunstma- Kunstsager og Antikviteter, se Antikvitetshandlere . . 513 Kunstsilkegarn........................ 1011 Kunstsilke-Varer.................... 1012 Kunstsmede............................ 1012 Kunststopning........................... 1012 Kunstvævning........................... 1012 (Artikler til Kunstvævning) 1012 Kuponer til Brug for Vejvi­ serens Købere, se Side 1697 i 1. Bind Kuranstalter, se: Brøndkuranstalter............. 661 Sanatorier.............................. 1284 Vandkuranstalter.................. 1490 K ursus....................................... 1012 Kurvemagerarbejder 1. Kurvem agere.................. 1013 2. Kurvemagerarb. en gros 1014 (Raavarer til Kurvema­ gere) ..................................... 1014 Kurvemøbler............................ 1014 K u v ertartik ler...................... 1015 Kværne..................................... 1015 Kælker, se Slæder og Kælker 1336 Købmænd i Kbhvn., se Urte­ kræmmere .......................... 1484 Kobmænd i Provinsen. . . . 1015 (Artikler for Købmænd) . 1026 Købmænd, færøske................ 1026 Købmænd, islandske............ 1026 Kobmænd paa Island . . . . 1602 Kød- og Benmel . . . . . . . 1026 Kød en gros............................ 1027 Kødekstrakt............................ 1027 Kødfars, so Piskefars . . . . 1027 Kødkonserves......................... 1027 Køkkenudstyr, 1. Køkkenud­ styrsforretninger ............... 1027 Køkkenudstyr, 2. Køkkenud­ styr en g r o s ......................1028 Køleanlæg og Kølemaskiner 1028 (Artikler til Køleanlæg) . 1029 Kølehuse.................................... 1029 Kølevædske en gros, se Gly­ cerin en gros . ................... 833 Kønrøg....................................... 1029 Laaneforretninger.................. 1029 Laase........................................ 1030 Laboratorier, analytisk-kemi- sk e ............................................ 1030 Laboratorier, bakteriologiske 1031 Laboratorier for Gærings­ fysiologi ............................... 1031 Laboratorier for mekanisk­ tekniske Undersøgelser. . 1031 Laboratorieudstyr................... 1031 Ladestationer . . . ' ............ 1032 L a k ........................................... 1032 Lakering.................................. 1032 Lakfernis og Lakker............ 1032 Lakrids en gros...................... 1033 Lakridsvarefabrikker . . . . 1033 L a k s ........................................ 1033 Lammekød, saltet ............. 1033 Lampeglas............................... 1033 Lamper 1. L am peudsalg................ 1033 2. Lamper en gros............ 1033 Lampeskærme......................... 1033 (Art. til Lampeskærme) . 1034 Landbrugsattachéer i Udlan­ det, se Gesandter . . . . . 1622 Landbrugsmaskiner og -red­ skaber Bindegarn en gros............ Prørensningsanlæg og -ma­ skiner ...............

Landbrugsmaskiner 1. Forhandlere................ 1034 .2. Fabrikker.................. 1035 (Artikler til Landbrugs­ maskiner) ...................... 1037 Malkemaskiner................... 1088 Mejeri-ogTransportspande 1134 Motorplove......................... 1155 Mælketransportspande. . . 1173 Plove og Plovgods............. 1222 Radsaamaskiner................ 1238 Skovle.................................. 1320 Sækkevogne...................... 1410 T ractarer............................ 1438 Tærskeværker................... 1463 Vindmotorer...................... 1505 Landbrugsskoler................... 1037 Landevejsreklamer................ 1037 Landinspektører...................... 1037 Landkort, se K o rt................ 994 Landsretssagførere, se Sag­ førere .................................. 1267 Landøkonomiske Konsulen­ ter i Udlandet, Statens. . 1622 Langaa, Firma-Register. . . 441 1 Lanterner, sø Skibslanterner 1301 Lastautomobiludlejning, se Automobilkørsel 2. Vare­ kørsel ..................................... 539 L ec itin ..................................... 1037 Ledningstraad, se Kabler og Ledningstraad......................... 942 Legationer, danske, i Udlan­ d et......................................... 1619 Legetøj I Barnemøbler.......................... 604 D u k k e r.................................. 725j Dukkevogne......................... 725 Galanterivarer....................... 806 Gasballoner............................ 822 Kina- og Japanvarer . . . 962 K nalderter............................ 969 Legetøj 1. Legetøjsudsalg. . . . 1037 2. Legetøjsfabrikker . . 1038 3. Legetøj en gros . . . 1038 Legevogne.............................. 1039 M a sk e r............................... 1106 Slæder og Kælker............. 1336 Sports- og Jagtrekvisitter 1374 Legevogne............................... 1039 Lejebiblioteker........................ 1039 Lejetjenere............................... 1039 L ejrudstyr................................. 1039 Lemvig, Firma-Register. . . 441 L e rrø r..................................... 1039 L ervarer.................................... 1039 (Artikler for Lervarefa­ brikker) . . . : ..................... 1039 Letland, Kort over....................1656 — Firmaer med Han­ delsinteresser paa Dan­ mark. . . ' ............................ 1656 Levende Billeder 1. F ab rik k er..................... 1039 2. Forhandling og Udlej­ ning.................................. 1040 L everpostej............................ 1040 Artikler for Leverpostej fa­ brikker) ............................... 1040 L igbræ nding......................... 1040 Ligkistemagasiner................ 1040 (Ligkister en gros) . . . . 1042 Ligtorneoperatorer,seFodpleje 784 Ligtøj........................................ 1042 Likører..................................... 1042 Limkogerier og Lim en gros 1043 Lingeri 1. Lingeriudsalg............... 1043 2. Lingeri en gros............ 1044 Linierere. ............................... 1044 (Artikler for Linierere). . 1044 Linnedvarer............................ 1044 Linoleum 1. Linoleumsudsalg . . . . 1044 2. Linoleumspaalægning . 1045 3. Lindleum en gros. . . . 1045 (Artikler til Linoleums­ paalægning) ......................... 1046 Linotol..................................... 1046 Liste- og Rundstokkefabrik- k e r........................................ 1046 Litografi, 1. Litografiske An­ stalter (Stentrykkerier). . 1046 Litografi, 2. Litografer uden S ten try kk eri...................... 1048

Magnesit........................... 1078 Majolikavarer.................. 1078 Makaroni en gros............ 1078 Malerier, se Kunsthandlere. 1007 M alerirestaurerere......... 1078 Malermestre..................... 1078 (Malerartikler)............ 1088 Malkemaskiner................ 1088 Malt 1. Maltfabrikker............... 1088 2. Malt, Import og engros 1088 Maltbyg..................................... 1088 Maltkaffe.................................. 1089 Maltpræparater..................... 1089 Manchetlinned en gros. .. . 1089 Mangfoldiggørelsesapparater 1089 Manicure.................................. 1089 Manometre.............................. 1089 Manufaktur 1. Manufakturhandlere . . 1089 (Artikler for Manufaktur­ handlere) ............................ 1098 2. Manufakturvarer en gros 1098 3. Manufakturvare-Agentu- r c r ........................................ 1100 Marcipanmasse...................... 1101 Margarine 1. Margarine en gros . . . 1102 2. Margarinefabrikker. . . 1102 (Anlæg af og Artikler for Margarinefabr.)..................... 1104 (Raavarer f. Margarine­ fabr.)..................................... 1104 Mariager, Firma-Register . . 442 Maribo, Firma-Register . . . 442 Marieglas, se Glimmer . . . 832 M ark frø .................................... 1105 M arkiser.................................... 1106 (Artikler for Markisefabr.) 1106 Markredskaber, se Have- og Markredskaber................... 876 Marmelade........................ 1106 Marmor og Marmorvarer. . 1106 Marstal, Firma-Register. . . 443 Masker..................................... 1106 Maskeradegarderober............ 1106 Maskinafskrivningsbureauer 1107 Maskinbroderi. . '.......................1107 Maskiner, 1. Maskinforhand- l e r e ..................................... 1108 Maskiner, 2. Maskinfabrikker 1111 (Artikler f. Maskinfabr.) . 1116 Maskinistskoler............ '. . . 1117 M askinolier............................ 1117 Maskinpakninger................... 1117 Maskinskadeforsikring 1. Indenlandske Selskaber 1117 2. Udenlandske Selskaber 1117 Maskinskilte, se Metalskilte. 1141 Maskinskriveuridorvisning, . 1117 Maskinskrivningsbureauer,se Maskinafskrivningsbure­ auer ..................................... 1107 Maskinsnedkerier og Sav­ værker................................. 1118 (Art. f. Maskinsnedkerier og Savværker).................. 1120 M assage.................. •.............. 1120 (Massagekursus)............... 1122 (Massageredskaber) . . . . 1122 Materialhandlere................... 1122 (Materialvarer en gros og Artikler for Materialhand­ lere) ..................................... 1124 Medailler, se Emblemer og M edailler........................... 749 Medicinalvarer en gros, se Apotekervarer en gros . . 516 Mejerianlæg og Mejerima­ skiner ................................. 1124 Mejerianlæg, Projektering af 1124 M ejerier................................. 1125 Mejeriprodukter Fløde en g ro s ................... 780 Kasein................................... 955 Mejerier................................. 1125 Mælkeeksport. . . . . . . . 1172 Mælkeforsyninger.............1172 Mælkerier.............................. 1173 Mælk, kondenseret............ 1174 Ost.......................................... 1191 Smør....................................... 1350 Tørmæ lk............................. 1475 Mejerirekvisitter og -artikler 1133 Mejeriskoler.............................. 1134 Mekanikere .............................. 1134

611 803 820 871 871 871 876 886 997 1015

Gartnere, Artikler fo r. . ■ Halmpresser........................ Halmvarer............................ Hammerværker................... Have- og Markredskaber H julbøre.............

Kreaturbindsler Kværne............. .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker