Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register tor Kjøbenhavn Baltisk-AsiatiskCompagni, Akts., Frihavnen Hovedv. H DCent. 12000 - Forlag ogNationalforlaget, Akts.,N-Vol dg. 82 E f Cent. 3939,3937 & 1385 Postkonto 20362 - Gummivaro Industri, Akts., Velundsg. 22, 24 m I Tg. 3010 Postkonto 4571 - Lloyd, Akts., Bredg. 42 0 D Cent. 4058 - Olie Industri, Akts., H C Jensens V.13 E D Cent. 8320 & 8322 - Patent-Bureau ved H Y E Larsen st.Kon- gensg. 75 B IB J) Cent. 13009 - Trælasthdl., Akts., Lygten E ® Cent. 2575 & 2593 Baltiske - De Ba l ti s ke As su r andø r e r , Akts., Bredg. 42 [S J1Cent. 8129 Telegramadr. „Gendæk" Baltz Max Musikdir. Strandv. 142s Hell. Baltzar A Cand. phil. Kommunelærer Yester- brog. 653 E Baltzer V M Bogholder Viborgg. 134IH - Ellen Musiklærerinde Norreg. 511El II By 2745 v Baltzer-Andersen Tandlæge Jarmersg. 2 E Hjørnet af Jarmersplads jj By 8128 Bp. Margrethev. 21 Hell. Baltzer Hansen Vilh. Kommunelærer Hvalsøv. 35s Brh. D Bella 931 Baltzersen K S Anlægsgartner Caroline Amalie V. 78 Lyngby f! Lyngby 684 - Baltzer Købmand Vangedev. 141 Gjen- tol'te D Søb. 800 - Kaj Købmand Kattesund 8 El ® By 2584y Bp. Svanemosegaardsv. 13s E D N 1466v - Wm. Maskinmester Suensonsg. 53 3 El BalzerF N Kapt. R. Taarbæk Strandv. 143 C Klpbg. | Bell. 142 Banana, Akts., Frugthdl. Falkonerallé 75 El D Gh. 1020 v Banankaffe-Kompagniet ved David Metz Overg. n. Y. 83B El D Cent. 721 Banche J L Overpakmester Iranv. 19 [S] Banck H Frøken Konfekturehdl. Strand­ boulevard 63 H D 0 6436 - Johs. Tandlæge Cand. phil. Nørrebrog. 12 2 El | N 5538 (10—4, 6—7) Bandage-Depotet Skinderg. 2 0 D By 1252 y - Band ag e - o g S y g e p l e j em a g a s i n e t , Akt s., Kattesund 12 El D By 1630x Bandholtz HaraldDisponent Gotbersg. 156A2 0 f By 7220 - Chr. Maskinfabr.Tagensv. 41 ED Cent. 15888 & Tg. 1984 Bp. Midgaardsg. 9 2 B D Tg. 3881y - H Prokurist Halls Allé 9SE | V 2599y Bandsholm LFrk. Jordemoder Nørrebrog. 1561E f Tg. 35 Banemann Karl Fabrikant Ermelundsv. 132 Gjentofte - & Knudsen’s Papæskefabrik, Akts., Nørreg. 7 1 | Cent. 10595 Bang Vald. kst. AdjunktCand.mag.Edisonsv. 123 E - Knud Afdelingslæge Strandv. Øresunds- hosp. H D Ryv. 390 - Holger Agenturforr. Gross. Kronprin- sensg. I l 3 EBD Cent.13890 Postkonto 3461 - S Apoteker Mariendalsv. 85 E D Gh. 208 - Aage Assist. i KTAS. Taarbæk Strandv. 131 Klpbg. - O L Assurandør Fredensv. 25 Charlottl. Ordr. 617 A Bankbestyrer Istedg.57 3 E»Eva465y - Arne Billedhugger Frdbg. Allé 385E - H Blomsterhdl. Aaboulevard 38s El D N 938 x - L fh. Blomsterhdl. Sofiev. 3 1 E - August Boghdl. Frm. Vesterbrog. 60 E D Cent. 2552,13303 & 13404 Postkonto 1031 - Viggo A Boghdl. (H Chr.Bakke’s Boghdl.) Sjællandsg. 31s (H - Inger Bogholder u.Arbejdsdir. Faxeg. 18* H f 0 4332u - Jacob Bogholder Sølvg. 9610 J)By5517y - Johs. Bogholder Vitus Berings Allé 16 Klpbg. - Morten Brandfuldm. Dalgas Boulevard 1212 E D Gh.4402 42

Balt—Bang

IV — 657

BangGGross.KoloniaIhdl.st.Kongensg.2520 D Palæ 2510 - Bang & Pingel Gross. GI. Kongev .66 E „Svanholm" J Cent. 6286 Telegramadr. „Bangpingel" Postadr. Postbox 261 Kjøbhvn. E Postgiro Konto Nr. 1803 - Seneca Gross. Kanslerg. 8 ' l f Ø 3766v - Seneca, Akts., Gross. Smørhdl.Badstuestr. 12 El DCe,nt. 5561 & 11418 - A Jørgensen HdlsgartnerTaarnbyKastrup D Kastrup 436 - Otto Højesteretssagf. Nygade 4 IB DCent. 4401 & 8853 Bp. Bredg. 513 El »Palæ 3175 - Chr. Ingeniør u. Stadsing. Dir. Slotsv. 37 Charlottl. - ’sJIngeniør-Kontor ved O AlsøePilestr. 40 0 D Cent. 1760& 11060 - Torkild IngeniørDisponentKastelsv. 213H - Villy IngeniørCand.polyt.Rantzausg.622El - Skjalm Inspektør Skaaneg. 84 m D Am. 544lx - Oluf Journalist Overg. o. V. 34 A SE1 - Thyra Klkollektrice Frdbg. Allé 21 B° E D V976x - A S Kommunelærer Mag. scient. Dronn. Tværg. 563 0 - M V fh. Kommunelærerinde Mariendalsv. 34 C 11 D Gh. 897y - OEC KommunelærerindeØsterbrog. 74 3 M - A Konsulinde Frijsenborg Allé 76 s g D Ryv. 1654 y - OLl'h.Kontorchef iKgl.Oktr.Sø-Assurance Komp.Fredensv.25 Charlottl. D Ordr. 617 ■A C T KunstmalerKirkebjergAllé28Vanl. - Chr. Kunstmaler Falkonerallé 464Hl - Viggo Kunstmaler Tegner Edisonsv. 12 3 E | V8225 - J A V Lektor v. Metropolitanskolen Chr. Winthers V. 25 Bs E DV 9113y - Fridtjof Læge Reservelæge Dr. med. Ny­ torv 3 I | Cent. 13026 (3-4) Postkonto 2394 Bp. N-Farimagsg. 5 4 0 D By 8421 - Aage Magister Fuldm. Puggaardsg. 7 4 E DBy8447 - Merete Mag. scient. Ved Klosteret 194|5]f} Ryv. 1348u - P L Malerm. N-Frihavnsg. 954HD01593x - HLMaskinmesterHjortøg.3 4 gij DByv-1920 - Povl Maskinmester i Flaaden Gærdebred 15 0 - A KFrue Modehdl. Ravnsborgg. 8 El D hf 695v - AageMusiker Artilleriv.585p DAm.2262y - Harald de Orlogskapt.R.Kirsten PiilsV.3 Charlottl. D Ordr. 2716 - Svend Overassist. u. Magist. Fiskedamsg. 7° 0 - Victor Overassist. Estersv. 20s Hell. - Axel Overretssagf. K. DM. Nygade 4 0 ® Cent.4401&8853(9—4) Bp. V-Voldg. 90beE D By 3752 - Bernhard Prof. Dr. med. MVS. SK. DM. Ceresv. 12 E D Eva 1204 - J P Prof. Dr. theol. R. Gersonsv. 27 Hell. Hell. 2004x luf Prof. v. Landbohøjsk. Dyrlæge R. Martensens Allé l i 1 E D V 7703 - Sophus Prof. Dr.med. Overlæge R. DM. Østerbrog. 1A s 0 DCent.l 1435Postkonto 1571 (Hverd. 2) - C Prokurist Øregaards Allé 23Hell. DHell. 1136 - K Prokurist Rungsted P1.144D0 DTg.l844y - Ulla Frøken Prokurist Vendersg. 83 0 - Viggo Prokurist Dronn.Tværg.5630 » Palæ 599v - Napoleon RedaktørVingaards Allé 39Hell. - Bodil Enkefrue Registrator v. Rigsark. Vinkelv. 6 A s E D N 3053 y - Henrik Rektor Cand. mag. Holmegaardsv. 5 Charlottl. D Ordr. 1662 - Axel Repræsentant Ole Bruuns V. 18 Charlottl. D Ordr. 985 - Carl F Repræsentant Thorvaldsensy. 4 4 E D V2647y - PaulSanglærer Frdbg.Allé25EDV1961y Bp. Nyvej 1 A 3 E D V 4878 - J P Skomagerm. Birkeg. 1E1 D hl 2681 y Bp. Esromg. 2 3 ID

Bang Laura Leth- Broderihdl. Østerg. 35 IB DBy5379y - Aage Hof-Buntmager (Frm. A C Bang) Kalvebod Brygge 4 4 B | By 7476 - A C Bang kgl. Hof-Buntmager Frm. Østerg. 25 H »Cent. 1726& 1727 Telegramadr. „Pelsbang" Grundlagt 1816 - AxelCand. theol.Edisonsv. 12 3 E D V8225 - Christian Cand. mag. V-Voldg. 1032E - ED Cand. pharm. Julius Thomsens G. 234 Ø P 1532v - Ellen Cand. mag. Ø-Søgade 34 1 0 -Ester Margrethe Cand.jur.Nordkrog 1 Hell. - Harriet Mynster Cand. pharm. Nordkrog 1 Hell. - Johannes Cand. pharm. Ved Linden 5 2 [g] f Am 2255 ørgen Cand. jur. Chr. Winthers V.25BSE - Thomas Cigarhdl. Torveg. 2 El D Am.5143 Bp. Overg. n. V. 39° El D Am. 6658 - ADameskrædderinde Godthaabsv. 197 Brh. - C Hjelm Direktør Uraniav. 2 1 E | Cent. 4574 - N Direktør R. Kastelsv. 21 3 IHD 0 2136 - Vilhelm Direktør Cand.phil. Rosengaarden 124 El D By 7174 - Vilhelm A Bang Direktør Assurandør Østerg. 6 El D Cent. 459Bp. St.Jakobs PI. 62 M | 0 5359 - Poul Disponent Vennemindev.274 IS - Niels Dr. phil. Bergensg. 33 1 | 0 1794 - Stig Dommerfuldm. Cand. jur. Vendersg. 33 3 0 » By 6001 - Anna Enke e. Murerm. Rantzausg. 622El D N1149y - B M EnkefrueNørrebrog.l75r’E $)Tg.822y - Dagny Enke e. Næstform. i Landsover­ skatter. Carit Etlars V. 5 2 E | V 5807 y - Doris Enke e. Forfatter Amalieg. 365 0 D Palæ 1771 x - Ellen Enke e. Prokurist Kochsv. 25s E D V1452y - H Enkefrue Prinsesse Maries Allé 12 1 E - Henriette Enke e. Ingeniør Ny Toldbodg. 51 El D Palæ 1400 - I D A Enkefrue Holsteinsg. 264H » 0 2925v - PS Enke e.Præst Dr.AbildgaardsAllé22E D N1559v - L A Etatsraadinde Fælledv.21 1 El DN117x - ’s Fabrikker ved John WadBang, Niels Ebbesens V. 17 E D Cent. 12332 - John Wad Fabrikant (Bang’s Fabrikker) Niels Ebbesens V. 17 E D Cent. 12332 - Bang&Tegne r , A k ts.,Fabr. kgl.Hofle­ verandør Forbindstoffer og Sygepleje­ artikler Gothersg.37 IB D Cent. 319 & 13219 Postkonto 1488 - Carl Bang Fiskeforr. GI.Strand28 ElD Cent. 851 Grundlagt 1870 - Johannes Forfatter Sparekasseassist. Ahornsg. 20B 3 El - Oluf ForfatterR.Strandv.614 iHDRyv.2790 - Th. V fh. Forpagter Kronprinsesse Sofies V. 62 m D Øh. 4008 - L C Wad Forrethingsf. Selma Lagerløfs Allé 8 Søborg - B M Fotograf Nørrebrog. 1755£1 - N Chr.Fotograf Strandg.ll5El DAm.5493x -Esther Frue Dr. AbildgaardsAIlélO 4 E D N 2347y - Ingeborg de Frue Sortédamsdoss.65C3 M - Nina Frue N-Farimagsg. 412El D By 6068 - Magda Frøken (Carl Bang) Rømersg. 9 1 IB D By 1406y - Emil fh. Fuldm. i Nationalb. Cand. phil. Antoinettev. 5 Valby D Vb.1711 -€Aage Gross. Solsortv. 81 E D Øh. 2134 - Aage AGross. fh.HospitalsapotekerJagtv. 200 M f 0 4343 y - Carl Gross.(H NHviid&Co.)JM ThielesY. 2 A 1 E D N 5287 - C F Gross. Sofiev. 20 3 E D N 5521 - Flemming Bang Gross. Bredg.25E El D Cent. 10935 Telegramadr. „Flembang" Bp. Carl Johans G. 10 3 0 D 0 5871

42

Made with FlippingBook Ebook Creator