Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V — 1174

Aars

Provins-Register—Forretninger

A ars . (Aars Komnrano, Aalborg Amt)

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Nielsen Caroline fI 8 ................................. Modeforretninger Nielsen Charles fl 8................................... Isenkræmmere Nielsen N Andr. f) 51................................. Musikhandlere Nielsen Niels fl 131................................... Smede Olesen Ole fl 114......................................... Murermestre Pedersen B fl 110 . ................................... Tømrermestre Pedersen 0 C fl 9 6 ..............................: . Skomagere Pedersen Hans K $ 85.............................. Mineralvandsfabr. Pedersen Svenning $ 125.......................... Urmagere Perregaard H P ® 4................................... Købmænd Poulsen & Christensen f) 158................... Automobilforhdl. Poulsen I’ Th. fl 90................................... Mekanikere Quist A § 112 Tostkonto 5845 ................ Giarmestre Robinson Andersen & Co........................... Æg (Kbhvu.) Rosholm P | 42......................................... Trikotagelull. Schiøtt E C I 2 6 ...................................... Apoteker Schjødt S Weirsøe Cigar- og Papirhdl. Foto- Artikler fl 41 Postgiro-Konto Nr. 5846 Sigersen J ................................................... Trikotagehdl. Stissing S A Træhdl. $ 89 Stissing Thomas $ 2 4 ................................ Manufakturhdl. Strandholt Andreas P $ 5 3 ...................... Terrazzo Strøm Chr. $ 54............. •........................ Bagere Svendsen Peter $ 177................................. Skomagere Svenstrup Elieser fl 2................................. Stenhuggerier Sørensen II E.............................................. Cykleudsalg Sørensen S M f 10.................................... Købmænd Thomsen A ................................................. Sadelmagere Thrane Valdemar $ 2 1 ........................... Bagere Tøjhuset Aars, Akts. f 100...................... Ilerreekviperingshdl. Vistisen C $ 75 ......................................... Bagere Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Registor for Danmark.

Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: 133/4 Time. Borger- og Haandvairker for- foreningen. Formand: Tøm­ rerm. S V Mørcli. Dommer, se u. Logstør. Bitingsted i Aars. Elektricitetsværket (Andelsselsk.) anl. 1905. Gasværket (Akts.), anl. 1910. (se Firma-Reg.).

Indbyggerantal 1921: 1,599 (1906: 874). Kæmner: L Jensen. Politimester, se u. Nibe. Sognepræst: Provst A II Egeløv. Sogneraadsformand: Dyrlæge A Larsen. Vandværket (Interessentskab) anl. ca. 1904. Vejer og Ulaaler: Stationsforst. Chr. Henningsen.

Aars Boghandel ved Carl Andersen f 74 . Aars Bogtrykkeri, II L Rafaelscn $ 43 . . Aars Cementvarefabrik ved Chr. Hjortkiær | 6 ............................................................ Aars Dampteglværker, Akts. $ 29 &30. . . Aars Dampvaskeri J) 148........................... Aars-IIaubro Spare- og Laanekasse § 151. . Aars Hotel $ 1 ......................................... Aars KaiFcristeri, Niels Skærbæk |) 80 . . Aars kontante Varehus ved PLauritsen $58 Aars Margarinefabrik, V Petersen & S Poul­ sen D 185 Postkonto 6065 ...................... Aars Maskinsnedkeri, Ant. Christensen fl 77 Aars Missionshotel § 178........................ Aars Musik- og Legetøjsforretning $ 137 Aars Mølle $ 123....................................... Aars og Omegns Andelsslagteri JJ 44 & 219 Telegramadr. „Slagteriet1* ......... Aars Tapet- & Farvehdl., L Bjørn $ 40 Aars Vognfabrik ved M E Sørensen $ 63 Andelsbank, Den danske, A. m. b. A. i Li­ kvidation $ 121 Postkonto 5703 .............. Andersen N $ 39 ...................................... Bach Frits................................................... Banken for Aars og Omegn, Akts. $ 3. . . Brandkassen Vesthimmerland $ 34........... Bruun A, A Sand’s Eftf. $ 1 1 9 .............. BygningsbrandforsikringenllimmerlandJ}68 Christensen Albert D 57........................... Christensen Anders M | 52..................... Christensen Carl $ 139.............................. Christensen C C |) 16................................. Christensen Chr. M Træhdl. $ 35 Christensen J Chr. D 9 5 ........................... Christensen Johs. D 69.............................. Christensen L F | 99........................... .. . Christoffersen S J! 46................................ Crome & Goldsclimidt’s Fabr.’s Uds., N Mortensen f 1 1 ...................................... Dalgaard K £1 138...................................... Didriksen Th. $ 103................................... Dybvad Mølle, Jens Kr. Jensen $ 156. . . Fjordbak Aug. fl 66................................... Flensborg Lager D 7 1 .............................. Flora, F Petersen Blomsterhdl. § 48 Frederiksen L $ 101................................. Hansen Alma $ 207.................................... Hegnets H Chr............................................ Henrichsen A $ 50...................................... Henrichsen M $ 50.................................... Hermansen H | 18.................................... Himmerland (Aars Dagblad) $ 173........... Hjortkjær Chr. & Co. $ 6 ......................... Holm Chr. f 209........................................ Holst Knud | 9 3 ...................................... Husbond Kr. Nielsen $ 49......................... Jensen Chr. M $ 126.............................. Jensen M J! 94 ......................................... Jensen N D 7........................... ................... Jørgensen Jørgen $ 4^® ........................... Jørgensen Vald. $ 4 5 ................................. Kjeldsen N $ 14......................................... Kristensen J B | 157................................ Kristiansen M § 104................................. Krogh N $ 117......................................... Larsen Ejner J 130................................... Larsen I C | ............................................. Larsen L P $ 8 4 ...................................... Larsen N H 1 $ 67................................... Ljunggren Edv. § 127................................ London Magasinet, M Christensen fl 70 . Lykkegaard Lassen fl 142........................ Madsen L J) 36........................................... Madsen M K ft 152 . . . . * ’ ’ ’ * ’ Magasin du Nord’s Udsalg ved Peter Jensen fl 108............................. Magnussen H f 13 Mathiasen A fl 102................ Mogensen Karl H fl 20...........................] Mortensen Chr. fl 1 3 5 ............................. Munch M f| 22........................................... Mørch S V f 27................ ........................

Boghandlere Bogtrykkerier Cementvarer Teglværker Vaskerier Sparekasser Hoteller Kaffeinip. og -brænderier Manufakturhdl. Margarinefabrikker Maskinsnedkerier og Savv. Hoteller Møller { Svineslagterier, Slagterier, Fedevarer en gros, Fedt Vognfabr. og -forlidl. Banker Sagførere Stenhuggerier Banker Brandforsikring Guldsmede Brandforsikring

Aarup . (Torp ved Brende Aa). (Skydobjorg-Orte Kommune, Assens Amtsraadskreds).

Politimester, se u. Assens. Sognepræst: G C J K Bjerre, Skydebjerg pr. Aarup. Sogneraadsformand: Urmager & Guldsmed P G Fangel. Sygehuset. Læge: J C Moller. Vandværket (Andelsselsk.), anl. 1912. Vejer og Ulaaler: Stationsforst. L L Lindsted.

Afstand fra Kblivn. pr. Jernbane: 5'/a Time. Dommer, se u. Assens. Elektricitetsværket (Andelsselsk.) anl. 1905. Haandværker- og Industrifore­ ningen, stiftet 5. Jan. 1890. Formand- Bankdir. R Andersen, R. DM. Indbyggerantal 1921: 956 (1901: 787).

Købmænd Købmænd Fiskehandlere Isenkræmmere

Skræddere Skomagere Snedkere Sadelmagere Manufakturhdl. . Snedkere Skræddere

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aarup Dampmølle $ 99 ............................. Dampmøller Aarup Hotel $ 13 .................................... Hoteller Aarup Maskin-Trædrejeri, Wilh. Bredo . . Drejere Aarup og Omegns Spare-og Laanekasse $ 7 Sparekasser Ahi Gunnar $ 5 3 ...................................... Herreekviperingshdl. Andersen C $ 80......................................... Sagførere Assenbølle Teglværk, J Munk $ 37........... Teglværker Banken for Aarup & Omegn, Akts. $ 34 . Banker Bæhrendsen H ........................................... Malermestre Clausen Chr. $ 68 ...................................... Isenkræmmere Clausen-Bruun J $ 158............................. Skræddere Ellegaard H F $ 9 2 ................................. Bagere Fangel P G $ 9 3 ...................................... Urmagere Gribsvad Møbelmagasin, HP Nielsen $ 44 Møbeludsalg Hansen Aug. $ 131..................................... Rebslagere Hansen Jensenius $ 2 9 ............................ Købmænd Hansen Mathilde $ 5 0 .............................. Modeforretninger Hansen Søren f 165................................. Skræddere Hermansen C H $ 94................................. Bagere Hjort P J ........................................... .. . Snedkere Holzkæmper F $ 17.................................... Maskinfabrikker Jacobsen N $ ........................................... Cykleudsalg Jensen Harald $ 151................................. Trikotagehdl. Jensen’s J Chr. Eftf., A Mikkelsen $ 103. Skomagere Jensen Marentius $ 135............................ Sadelmagere og Tapetserere Jensen Marius............................................ Æg Jensen N J $ 16 Postkonto 5899 ........... Sagførere, Incasso Johnsen Martin, Strange Christensen’s Eftf. $ 65.......................................................... Manufakturhdl. Jørgensen M K $ 3........................... . . . Læderhandlere Jørgensen N P ......................................... Murermestre Kragh Chr. $ 58........................................ Købmænd, Korn Kristensen A $1 195................................... Gartnere Madsen M $ 173................................... Smede Magasin du Nord, Jens Jørgensen $ 9 . . Manufakturhdl. Markuslund Johs. $ 142......................... . Skomagere Markussen M G .................................... Urmagere Melchiorsen Chr. $ 1 8 ............................ Snedkere Meldgaard N $ 129................................... Trikotagehdl. Mortensen Fr........... ................................... Murermestre Mortensen Joh. K $ 150........................... Boghandlere Nordvestfyns Eksprestrykkeri ved Brødr. Jacobsen $ 178 Postkonto 8969.............. Bogtrykkerier

Moller Smede

Manufakturhdl. Entreprenører Modeforretninger Malermestre ( Urmagere,Gummi- og Gut- taperkavarer en gros Cykleudsalg Skomagere Aviser { Trælast- og Tommerhdl., Korn, Foderstoffer Skræddere Købmænd Gartnere Mekanikere Modeforretninger Maskinfabr. Elektr. Lysinstallation Elektr. Lysinstallation Bødkere Skomagere

Murermestre Malermestre Bagere Vognfabr. og -forhdl. Gartnere Blikkenslagere Drejere Ilerreekviperingshdl. Assurancefon-. Bryggerier Smede Manufakturhdl. Købmænd Klædefabrikanter Cykleudsalg Gartnere Manufakturhdl. Tømrermestre

Made with FlippingBook HTML5