Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Provins-Regisler—Forretninger

Asnæs

V — 1176

A snæ s . (Nasset ved Aasen gennem Ods lierred og vod Ansloftc og ,Vasevang) (Asmes Kommune, Ilolbæk Amt,). Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: 8 Timer. Bondest. Sparekasse £ 50(Tirsd., Toml. og Lørdag 2-4). Dommer, se u. Nykjøbing S. Indbyggerantal 1921: 604 (1906: 504). Politimester, se u. Holbæk. Sognepræst: Wald. \V. Bagger. Sogneraadsformand: Gaavdejer N Søgaani, Aaslofto. Vandværket (Interessentskab),anl. 1905. Se Fagregistret under Andersen Jobs. £ 54-................................... Ilerreekviporingshdl. Asnæs Bank, Akts. (Akts. Banken for Hol­ bæk og Omegn) |) 3 4 .............................. Banker, Incasso Asnæs Damp-Teglværk, Akts. | 37 . . . . Teglværker Asnæs Dampvaskeri |1 141......................... Vaskerier Asnæs Hotel £ 4 0 .................................... Hoteller Asnæs Kontantforretning £1 2 6 ................. Manufakturlull. Asnæs Kost-, Mellem- & Realskole £ 21 Kostskoler Asnæs Margarinefabrik, C Krabbe £ 41. . Margarinefabrikker Asnæs Mølle, Carl Jacobsen £ 3 3 ........... Moller Asnæs Sogns Spare- og Laanekasse . . . . Sparekasser Bondestandens Sparekasse £ 50 (Tirsdag Torsdag og Lørdag 2 - 4 ) ......................... Sparekasser (Kbhvn.) Clemmensen Otto § 102.............................. Smede Frederiksen Hans £ 138........................... Tømrermestre Gyldenvang P f 5 0 ................................._ { SJjrSelkl POrt’ Aut°m°bil‘ Hansen A C | 22.................................... Skræddere Hansen Chr. £ 8 7 ..................................... Skomagere Hansen P £ iOO..................................... .. Smede Hansen Peter £ 124.................................. Gartnere v, ™. ,, _ (Cementvarer, Isenkram en Hansen P Thorvald £ 2 6 .........................j s ’ Hardbjerg T’li. J) 64................................... Skomagere Jensen Albert £ 32................................... Manufakturhdl. Jensen Chr. £ 6 3 ....................................... Købmænd Jensen J P | 117...................................... Trikotagehdl. Kristensen 1> £ 85...................................... { Iso,lk,'æm- Forretningsnavn og Adresse

Kobstadrettigheder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet 1524. Landbo-Sparekassen f.Fyn £ 87. Politimester i Assens Kobstadog Baag Herred samt Kjerto, Bar- løse, Sandager og Tanderup Sogne af Wedellsborg Birk (31. Politikr.): ................ Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld; 14,4 Mili. Kr.;Formue: 12 ,6 Miil. Kr.; Ind­ komst: 4,5 Mili. Kr. Skatteprocent 1925-26: 6 ,s (Lig­ ningsprocent: 9,2). Sognepræst: F C Hansen. Sukkerfabrik, Assens. (Akts. De danske Sukkerfabr.). Vandværket (kommunalt)anl.l903. Vejer, Maaler ogVrager: MGKrag.

Sogne af Wedellsborg Birk (42. Retskreds): Josias Feddersen, R. | 20. - ' Elektricitetsværket (Akts.) or an­ lagt 191:1 (se Finna-Reg.). Gasværket er anlagt 1855 af Det danske Gaskompagni, kommu­ nalt fra 1921. Haandværker- og Industrifore­ ningen, stiftet 1854. Formand: Mzrerm. H Rasmussen. Handelsstandsforeningen, stiftet 18. Febr. 1874. Formand: Køb­ mand IC Plum. Havnedybde: 7 m. Indbyggerantal 1921:4,674 (1801: 1,443; 1901: 4,665). Kommunebogholder: GFeddersen. Kommunekasserer: Frk. M Ja­ cobsen.

Forretningsnavn og Adresse Andersen A £ 244...................................... Andersen A J.............................................. ANDERSEN A M | 330 Postkonto 5483. . Andersen A P £ 2 1 3 ................................ Andersen A V Rask £ 433......................... Andersen Chr............................................. Andersen H & S on ................................... Arbejdernes Fællesbageri i Assens,Akts.£94 Assens Amts Avis £ 21 & 372 ................ Assens Amts Dagblad £ 211................ Assens Automobilhandel vod Henrik Pe- (lersen £ 450.............................................. Assens Bank, Akts. £ 74 & 274 Postkonto 5158.......................................................... Assens Materialhandel, Anthon Poulsen £ 64 Assens Møbelmagasin, C Petersen £ 45. . Assens nye Motor- og Maskinværksted, L Jensen og Gross £ 31.............................. Assens og Omegns Spare- og Laanekasse £12 Postkonto 7222.......................................... Assens Skibsværft &Maskinværksted £ 311 Assens Social-Demokrat £ 124................. Assens Sukkerfabrik £ 4 & 291, Stats £ 5 L’ostkonto 9626......................................... Assens Tobaksfabrik, Alex. Gundersen £ 32 Postkonto 5006 ......................................... Assens varme Sobadeanstalt...................... Bang Hans £ 204........................................ Bang’s J Enke £ 103................................. Beierholm II M £ 146.............................. Beierholm-Pedersen A £ 301.................... Bekker A F £ 113.................................... Berg A & I Jensen £ 397 ........................ Bertelsen Poul £ 194................................ BrandorfF Anna £ 53................................. Brebmer’s Eduard Boghandel £ 27 Post­ konto 8922................................................. Bruun N P.................................................. Bruus Jens £ 280....................................... Bryggeriet „Vestfyen“, Akts. £ 4 1 ........... Buil L P £ m . . . . . . . . ................... Carstensen Marie £ 261............................ Christensen II C £ 174.............................. Christensen 1 M £ 269 . . . . . . . . . . . . Christensen Johan £ 434........................... Christensen N M................... Christensen S C £ 176........... Christiansen Niels £ 444 ............. Clausen P C . . . . , ......................... Crome & Goldschmidt’s Uds., Søren Han­ sen £ 60..................................................... Damm’s Hotel £ 195 .............................. Dyrhauge-Jensen £ 250............................... Egelund R C J £ 223 ............................... Ellekjær Einar £ 199............................... Eriksen lt £ 125......................................... Ernst Chr. L £ 253 .................................. Ernst J £ 132............................................ Fiskernes Fællesudsalg £ 376 ................... Flensborg Lager ved F J Brøndum £ 161 Forenede Kalkværker, De, R Eriksen £ 90 Frederiksen L £ l l l .................................. Frederiksen Rich. £ 165........................... Gigas’ WHandels-og Anlægsgartneri £370 Gleerup Chr. £ 298 & 427......................... Gonnsen’s P Eftf. v. O L Hansen £ 70 Postkouto 9938 ......................................... Gundorph H £ 189 .................................... Hansen Carl £ 44...................................... Hansen Chr.................................................. Hansen Frederik £ 7 5 .............................. Hansen Gorm £ 4 8 ................................... Hansen I Bech £ 399 ................................ Hansen Kirstine £ 322 .............................. Hansen L £ 342.........................................

Se Fagregistret under Købmænd

Snedkere Sagførere Baadcbyggerier Røgerier Urmagere Murermestre Bagere

Aviser, Bogtrykkerier Aviser, Bogtrykkerier

Automobilforhdl. Banker, Incasso

Møbeludsalg Mekanikere Sparekasser Skibsbyggerier Aviser (De danske Sukkerfabr.) Tobakker og Cigarer Badeanstalter { Støbegods, Kakkelovne og Komfurer Købmænd Manufakturhdl. Snedkere Gartnere Guldsmede Hcrreekviperingshdl. Trikolagehdl. Boghandlere Bagere Tømrermestre Bryggerier, Mineralvande Købmænd Broderihdl. Købmænd Maskinsnedkerier og Savv. Blikkenslagere Bagere

Urmagere Sadelmagere Tømrermestro Snedkere Maskinfabrikker Gartnere Elcktr. Lysinstall. (Have- og Markredskaber, ( Halmpresser i Købmænd, Trælast- og Tøinmerhdl. Malermestre, Automobil- lakerere Murermestre Konditorier Murermestre Tømrermestre Købmænd (Vognfabr. og -forlidh, ( Automobilkarosserif'abr. Bagere Cykleudsalg Trælast- og Tommerhdl. Manufakturhdl.

Larsen A P | 7 4 ...................................... Larsen H Chr. £ 110................................ Larsen Jens D 1 5 3 .................................... Larsen Niels £ 4 8 .................................... MadsenBrodrene, AsnæsMaskinfabrik, Akts. | 3 & 8 2 .................................................. Madsen Carl £ 4 4 ...................................... Madsen H P Papir- & Galanterihdl. £ 14 Madsen Karl £ 24...................................... Madsen K K £ 43...................................... Nielsen Alfred J 4.................................... Nielsen Henrik £ 25................................... Nielsen Jobs. £ 152................................... Nielsen J V £' 67 ...................................... Nielsen Lauritz £ 114............................... Nielsen N P £ 155.................................... Nørby I £ 1 ............................................... Olsen Alfred £ 140................................... Olsen Chr. £ 4 2 ......................................... Petersen Oluf £ 150................................... Rasmussen F A £ 5 ................................. Rasmussen Otto £ 8................................... Wilken Julius £ 55...................................

Gas- og Vandm. Stokkofabrikker

Apoteker Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Manufakturhdl. Hoteller Cykleudsalg Kokkenudstyrsforr. Manufakturhdl. Købmænd Malermestre Solvvarefabrikker Fiskehandlere Kalkværker Blikkenslagere Elektr. Lysinstall. Gartnere Konditorier Læderhandlere Manufakturhdl. Sagførere, Incasso Buntmagere Købmænd Købmænd Farvchdl. Manufakturhdl. Skomagere

A s s en s . (Oprind. Asnæs; Aas, langstrakt Ryg, og Næs) (Assens Amtraadskrods)

Kontortid 10-12 og 4-5. Spa­ rernes Tilgodehav. 12,115,478 Kr. 72 0 . Konto til Imodegaaelse af Tab paaAktiver: 59,000Kr. Kurs­ reguleringsfond: 722 Kr. 82 0. Reservefond: 550,000 Kr. Di­ rektion: Købmændene Chr. Røn- ning, Formand, og L Fentz, Næst­ formand, samt Sparekassedir. K Schmidt, Kaals Mølle, Apoteker J V Strøyberg og Branddir. Joh. GPetersen. Bogholder: Aug. Fog. Kasserer: Ali Radilow. Borgmester: Dommer Josias Fed- dersen, R. Dommer i Assens Købstad og Baag Herred samt Kjerte, Bar- øse’ Sandager og Tandcrup

Afstand fra Kbhvn. pr. Jerbane: 5 3/4 Time. Amtsforvalter for Assens Amt­ stuedistrikt: C Steensen-Letli. Amtslæge: . . . . Amtssygehuset: Overlæge: Axel Jensen. Amtsvejinspektor, se u. Odense. Assens Bank, Akts., Østerg. £ 74 & 274, Kontortid 10-12 og 3 - 5 . stiftet 1. Okt. 1896. Aktiekapital og Reserver 925.000 Kr. Direktion: Bankdir. ACM Beier- holm, adm. Filial i Haarby £ 112 . Assens og Omegns Spare- og Laanekasse, stiftet.5. April 1852, £ 12. Postgiro-Koi to Nr. 7222

Made with FlippingBook HTML5