Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Provins-Register—Forretninger

Rudkjøbing

V — 1331

Forretningsnavn og Adresso Jacobsen Chr. A £ 58................................... Jacobsen Erik £ 144..................................... Jacobsen II J £ 9 8 ..................................... Jacobsen 'Wcsty £ 7 .................................... Jensen Anker £ 226...................................... Jensen I Baronkob £ 4 1 1 ........................... Jensen ,T P £ 378 ...................................... Jensen Søstrene £ 327 ................................ Jensen Th. £ 1 2 7 ......................................... Jenssen-Tusch’s C Eftf., Axel Wassilefsky £ 42 . . . ...................................................... Jørgensen Hans A £ 382............................. Jørgensen M C, Kjærulff-Mollcr’s Eftf. £ 230 ............................................................. Kellgren P £ 100......................................... Knudson’s Hans Jern- og Staalforretning £ 312............................................................. Knudsen .1 £ 361......................................... Konservesfabriken Langeland £ 442 . . . . Krogh C £ 9 0 ............................................... Kruuse Svend £ 178 ................................... Tændmand.sliote1et £ 1 4 7 ........................... Lang lt A £ 9 5 ............................................ Lang V E £ 119.......................... ................ Langberg Chr. £ 160................................... Lange C a rl.................................................... Lange L £ 380 ............................................ Lange Richard £ 38...................................... Lange lands Automobilforretning ved P Lar­ sen £ 8 .......................................................... Langeiands Avis £ 4 0 ................................. Langelands Bank, Akts. £ 22 & 2 2 3 . . . . Langelands Centraltrykkeri, lt Chr. Ras­ mussen £ 208............................................... Langelands Folkeblad £ Red. 405, Eksp. 152 Postkonto 6462 ..................................... . . LANGELANDS FRØAVLS-KOMPAGNI, AKTS. £ 161, Stats £ 8 Tclegramadr. „F røavlskompagni“ ..................................... Langeiands Korn-, Foderstof- & Gødnings- forretning, Bendix Hansen Rudkjøbing Filial £ 37 & 131, Stats £ 4 . Langelands Kul Kompagni, Akts. £ 49 & 113 Telegramadr. „Kulka“ ........................ Langeiands Margarinefabrik, A Enning £ 412................................................................ Langelands Social-Dcmokrat £ 188............

Museum, Langelands, stiftet 1906, indeholder Samlinger fra Øens Fortid. Politimester i Æroeskjobing Køb­ stad og Ærø Herred samt Rud- kjøbing Købstad og Langelands Herreder (25. Politikr.): (i Bjer- regaard £ 366. Kontorafdeling: Æroeskjobing. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 1 G ,?4 Mili. Kr.;Formue: 12 ,C8 Mili. Kr.; Ind­ komst: 4 ,fl4 Mili. Kr.

Skatteprocent 1925-26: 7 ,9 (Lig­ ningsprocent: 9,7). Sognepra'st: Brovst Axel Chri­ stensen. Stads- og Havneingeniør: Ohr. Lantrup. Turistforeningen for Langeland: Bureau i Jenssen-Tusch’s Efter­ følgers Boghandel. Vandværket (kommunalt)anl.l907. Vejer, Maaler og Vrager: J Barenkob Jensen.

Se Fagregistret under Agentur- ogKommissionsf.

Snedkere Købmænd

(Ostefabr. og Oste en gr., I Mejerirøkv. og -artikler Snedkere Kontrolforretninger Maskinsnedkerier Modeforretninger Giarmestre Boghandlere Bagere Gartnoro (Automobil forhdl., Automo- ( bilkørsel 1 Jern (Svendborg) Malermestre

Se Fagregistret under Trikotagelidl. Mæglere Cykleudsalg Skræddere Snedkere Købmænd Købmænd Agentur- og Kommissionsf. Skræddere Boghandlere Manufakturhdl. Buntmagere Modeforretninger Tømrermestre Trikotagelidl. Tømrermestre Malermestre Snedkere Sagførere, Incasso IDampskihseksp. og Damp- ( skibsselsk. Bindegarn en gros Æg (Kbhvn.) IDampskihseksp. og Damp- | skibsselsk. Fisk en gros Købmænd Murermestre Træskofabr. Apoteker Købmænd Urmagere Købmænd Cykleudsalg

Forretningsnavn og Adresse Andersen Alb. § 228.................................... Andersen Erik J) 169 & 173........................ Andersen IIP £ 255..................................... Andersen J Schiøler |) 1 4 3 ....................... Andersen N P | 302 ................................... Andersen P Halm £ 370 ............................. Arnoldscn K £ 1 6 8 ....................................... Bauer Axel | 2 ............................................ Bendixen’s IIC Eftf., L Michelsen £ 21 . . Bennetzen Chr. £ 39 & 393 .................... • Birkestrøm J E £ 4 1 6 ................................ Boye Svend A £1 443 ................................... Brandt Andreas £ 12................................... Callcsen Thor £ 165...................................... Christensen Birgitte £ 461.......................... Christensen’s Cecilie Eftf., Caroline dør- gensen .......................................................... Christensen Hans £ 65 & 31 9.................... Cliriste,lisen K D 309 .................................... Christensen P £ 1 8 6 ................................... Christonson Th. £ 31.................................... Christiansen Axel £ 333 ............................. Christiansen’s F Eftf., Er. N Løgager £ 36 Christiansen Fr. £ 69................................... Christiansen Johannes................................. Christiansen It £ 400.................................... Clausen Harald £ 3 2 .................................... Dampskibsselskabet Langeland, Akts. £ 173 Ihurs Værksted, Langeland, Akts. Dansk amerikansk Bindegarnspinderi, L P Weidemann £ 220................................... Dansk Andels Ægexport £ 4 7 .................. D. F. D. S. Ekspedition £ 48..................... Due Valdemar £ 377 ................................... Edsberg Th. £ 5 0 ......................................... Kviksen E £ 296............................................ Pi-kernes Andelssalg, Fax £ 238 .............. Frederiksen J £ 1 6 ...................................... FYENS ANDELS FODERSTOFFORRET­ NING Rudkjøbing Filial £ 235 & 279, Slats £ 14.................................................... (lotfredscn .N £ 59......................................... Grønlund Jens £ 130.................................. Hagli G S £ 108........................................... Halvorsen Johs. £ 78................................... Ilalvorsen Th. £ 20 & 345 Postkonto 5322 Handelsgartneriet „Ejersliaab1, J B Hoff- mann £ 304 & 3 1 5 ................................... Handels- og Landbrugsbanken, Akts. £ 4 Hansen Alb. £ 1 6 4 ...................................... Hansen Brodr. £ 170................................... Hansen C Ludvig £ 241............................. Hansen C M . * . ............................................ Hansen II P £ 224........................................ Hansen Jacob £ 102 ...................................... Hansen J P & Søn £ 440 .......................... Ilhnscn M £ 403 .......................................... Hansen Mørk & Co. £ 18 & 235 .............. Hansen Otto £ 23......................................... Hansen P Dam £ 190.................................. Hansen & Petersen £ 381 & 322 ............... Hansen E P £ 192...................................... Harder Eli Overretssagf. & S Chr. Søren­ sen £ 6 & 87.................................................. Havemann Bredal £ 15................................ Havemann Carl £ 5 6 ................................... Heide Anton £ 92......................................... Heide Emil £ 4 1 ........................................... Herre-Magasinet Bristol v. Poul Christensen £ 14................................................................ Holm-Hansen £ 347 ....................... \ . . . Hotel Langeland £ 10 , Stats £ 10............ Hotel Rudkjøbing £ 68 ................................. Hotel Skandinavien £ 450 .......................... Hotel Washington £ 33................. .............. Høyers Holel £ 91.......................... \ . . . . Iversen N C £ 97 Postkonto 9246............

Konserves l’ahr. Blikkenslagere Bagere Hoteller Garverier Guldsmede Sadelmagere. Buntmagere Murermestre

Manufakturhdl. Automobilforlidl. Aviser, Bogtrykkerier Banker Bogtrykkerier Aviser, Bogtrykkerier

Frø, Markfrø, Sædekorn

Korn Kul, Kulimportører Margarinofabrikker Aviser

LANGELANDS SPAREKASSE £ 111, Kon­ tortid 9 — 12 og 2 —4. Oprettet 1841 . . . Sparekasser Langelandske Landbostands Sparekasse £87 Sparekasser Letli A £ 80 & 7 6 ...................................... Gartnere London Magasinet ved Kristen Kristensen £ 86 ................................................................ Herreekviperingshdl. Manufaktur-Union, M Winther £ 34 . . . . Manufakturhdl. Meyer N C £ 73............................................ Guldsmede Mikkelsen Chr. £ 247................................... Murermestre Moses B £ 8 8 ............................................... Giarmestre Motorfabrikken Danmark, Rudkjøbing Jern­ støberi og Maskinfabrik, Akts. £ 30 . . . Maskinfabrikker Nielsen Alfred £ 4 5 .................................... Trælast- og Tommerhdl. Nielsen Chr. £ 330 ....................................... Cykleudsalg Nielsen F V £ 437 ....................................... Trikotagelidl. Nielsen H J..................................................... Malermestre Nielsen & Holm £ 394................................. Stenhuggerier Nielsen Laura £ 1 9 3 ................................... Broderihdl. Nielsen N E £ 376 ...................................... Agentur-og Kommissions!. Nielsen N P £ 297 ....................................... Tømrermestre Nielsen Otto £ 1 4 8 ....................................... Trikotagelidl. Nielsen P A £ 427 ....................................... Smede Nielsen Valdemar £ 84................................ Manufakturhdl. Nørrebros Maskinfabrik, Brødrene Rønje £ 60............................................................... Maskinfabrikker Ottesen Carl £ 214....................................... Gartnere Pedersen Arthur, Tb. Nielsens Eftf. £ 82 Købmænd Pedersen Lauritz £ 2 8 1 ............................. Bagere Petersen II C & Co. £ 149.......................... Maskinforhdl. (Kbhvn.) Petersen N E £ 9 ........................................ Skibsprovianteringsforr. Petersen P A & Skytte £ 422 .................. Entreprenører Petersen P Bondo £ 3 & 293 Postkonto 9236 Kul Petersen P E £ 414..................................... Farvehdl. Petersen Svend £ 324................................... Snedkere Pliilipsen II P & Co. £ 290 ....................... Maskinfabr. (Slagelse) Pico F A £ 1 8 5 ........................................... Købmænd Poulsen Chr. £ 181..................................... Købmænd Poulsen H C £ 306 ..................................... Skibsbyggerier Rasch Th. £ 335 .......................................... Sadelmagere Rasmussen Carl £ 104................................(Skibsprovianteringsforr., ( Forhyringsagenter Rasmussen Fr. £ 1 7 6 ................................ Tømrermestre Rasmussen Frederik £ 244 ........................ Smede Rasmussen H £ 179...................................... Cykleudsalg Rasmussen H P £ 289 ................................ Murermestre Rasmussen Joachim...................................... Malermestre Rehr Carl £ 198............................................ Blikkenslagere

Murermestre Fisk en gros Bagere FRYDENBORG VIGGO £ 1 & 401 . . . . Maskinforhdl.

Korn Købmænd Elektr. Lysinstall. Farvehdl. Manufakturhdl. Isenkræmmere Gartnere Banker, Incasso Skomagere Skræddere Skomagere Malermestre Entreprenører Købmænd Vogufalir. og -forhdl. Bødkere Købmænd Bryggerier Fisk en gros Elektr. Lysinstall. Snedkere Sagførere Manufakturhdl. Købmænd Bagere Købmænd Herreekvipcringshdl. Malermestre Hoteller Hoteller Hoteller Hoteller Hoteller (Tobakker og Cigarer, ( Skraatobakker

Made with FlippingBook HTML5