Kraks Vejviser 1940 provinsregiser

Animated publication

2. B ind indeholder ;

Vejviserens

Afd. V : Real-Register — VI: Firma- og Aktie-

Afdeling IV

1. Bind indeholder:

selskalis-Register

- VII: Fag-Register

Afd. I: Kort og Planer

— II: Gade op:Hus-Register - VIII: Island — III: Person-Register — IX: Udlandet — IV: Provins-Register

Tfixport. Directory of Demnark

Provins-Register

A. Forretninger Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) Virksomheder inden (or Handel. Haandværk, Industri, Søfart, Rank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger hin hver enkelt Rgs Størrelse, Formue og Indtægt. Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger nj. m. Kort findes ved Byerne Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Haderslev, Helsingør, Herning, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Kalundborg, Kolding, Korsør, Køge, Nak­ skov, Nyborg, Nykøbing F., Næstved, Odense, Banders, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Skive, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Vejle og Viborg, for Aarhus’s og Odense’s Vedkommende, med indlagte Sporvejs- og Omnibuslinier. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, R. Købstæderne og C. Landet. B. Priuat-Adresser 19,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. [Adresser paa Personer i København og omliggende Villabyer maa søges i Afd. III, Person-Register for København]. C. Større Gaarde Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund freinbydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets Anvendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Okt. 193(5 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Register findes paa næste Side.

I Tillæg til Afdeling VII i 2. Bind findes: Færøerne: Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A . F o r r e t n in g e r . er opfort by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er forst meddelt et R e a l-R eg ls te r, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering ni. m. Under F o rre tn in g e r er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling V II i Vejviserens 2. Bind) den er optaget, her finder man de T il­ føjelser der angiver Virksomhedens særlige Specialiteter. Læger, Tandlæger og Dyrlæger samt en Række andre Erhvervsdrivende, der ikke er medtaget under F o rre tn in ­ g e r i Provins-Registret, maa søges i Fag-Registret under de respektive Fag-Over.-krifter. Enkelte Fag-Fortegnelser findes paa Supplementslister, f. Eks. Cafeer, Restauranter og Kroer, Slagtere og Viktualiehandlere, Brugsforeninger, Hun- serier. Disse Fortegnelser leveres gratis til Kobore af Vej­ viseren. (Nærmere Oplysninger findes paa de sidste Blade i dette Bind). Ved hver By (efter: Forretninger) er givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paa­ gældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa soges mellem Forretninger paa Landet (se nedenfor). F o rre tn in g e r paa L an d et (uden før de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling V II Fag- Registor for hver enkelt Branche, ordnet efter Stednavne. B . P r i v a t - A d r e s s e r Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling I I I , Person-Register tor København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C . S t ø r r e G a a r d e . De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer.

Store Godser or i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt' muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn, Beliggenhed indenfor Am t og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Oaard, der for Regeringsforandringen i 1060 var Sæde for en adelig Fa­ milie. eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard. hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstotvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den horer under et Gods. 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A ) og hvor meget Eng, Kær og hlose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Okt. 1930 med eventuel le senereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaardcn. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens, Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stil­ ling etc. D . K o m m u n e f o r t e g n e ls e . Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1935. I Be­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 170 Byer. Købstæderne er betegnet med en * E t Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findøs i Eksport-Vej viseren sidst i 2. Bind.

“Aabenraa ♦Aakirkeby ♦Aalborg Aalestrup

♦Helsingør

♦Lemvig

♦Stege,

Fakse

Ringe

♦Ringkøbing ♦Ringsted ♦Roskilde

♦Store Heddinge

Lunderskov

Fakse Ladeplads ♦Herning

♦Hillerød Hirtshals ♦Hjørring ♦Hobro ♦Holbæk

♦Struer

♦Legater

Fane Farsø

Løgumkloster Løkken

♦Stubbekøbing ♦Svaneke ♦Svendborg

♦Aarhus

Roslev

Fjerritslev Fredensborg

Aars Aarup

♦Rudkøbing

♦Mariager ♦Maribo Marstal ♦Middelfart ♦Nakskov

♦Sæby

♦Fredericia

Ry

♦Rødby

♦Sønderborg

♦Allinge Arden Asnæs ♦Assens

♦Frederikshavn ♦Holstebro ♦Frederikssund Holsted . ♦Frederiksværk Hornbæk

Rødding Rede Kro Redkærsbro

Taastrnp

Tarm

Hornslet ♦Horsens

♦Neksø

♦Thisted Tinglev

Gilleleje

Augustenborg Ballerup Birkerød Bjørringbro

Give

♦Nibe

Rende ♦Rønne

Hundested

Nordborg

Toftlund Tølløse

Glamsbjætg Glostrup Graasten

Hurap Hvalso Højer Høng

♦Nyborg

♦Sakskøbing

♦Nykøbing F. ♦Nykøbing M. ♦Nykøbing S.

Samse

♦Tender Tørring Ulfborg ♦Varde Vejen ♦Vejle ♦Viborg

Gram

♦Bogens©

♦Sandvig ♦Silkeborg

♦Grenaa Grindsted Gudhjem ♦Haderslev Hadsten Hadsund Gørlev

Brabrand Bramminge Brande Broager Brædstrnp

Hørsholm ♦Nysted

Vamdrup

Sindal

Ikast

♦Næstved

♦Skagen

Jyderup

♦Skanderborg

Nørre Aaby ♦Nørresundby

♦Kalundborg

Skern

Kellerup

Odder ♦Odense Otterup Padborg ♦Præste ♦Randers

♦Brønderslev Brørup Christiansfeld

♦Skive

♦Kerteminde ♦Kolding

Vinderup Vojens

♦Skælskør Skærbæk Skerping ♦Slagelse

Hals

Korinth

•Vordingborg

Dronninglund Hammel

♦Korser ♦Kege

♦Hasle

Vraa

♦Ebeltoft •

♦Ærøskøbing

Slangerup

Haslev

Ejby

Langaa

Ølgod

Hedehnsene Helsinge

♦Ribe

♦Sorø

♦Esbjerg ♦Faaborg

Afdeling IV *

P r o v i n s - R e g i s t e r . A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse.

A . Forretninger. Forretninger i de 170 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser, der er anført i dette Register, er tillige optaget i Afdeling VII, Fag- Register for Danmark, hvor ogsaa Forretninger i den øvrige Del af Landet findes optaget. 1 nedenstaaende Register er ved hver By (efter: Forretninger) givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paagældende By. Krhvervsdrivendo i disse Landsbyer maa søges i Afdeling VII, Fag-Register, under vedkommende Branche. A a b e n ra a . (Aabenraa Amtsraadskr.)

Stads- og Havneingeniør: Cand« polyt. JørgenRamhøj, R. !2015, 2016 & 2017. Statsskolen. Rektor: I Mogensen, R. Sønderjyllands Højspændings­ værk ! 723 & 724, indviet 23. Maj 1925. Direktør: Ingeniør Jes P Christiansen. Telegrafingcniør for Statstelegra­ fens 2. Ingeniørdistrikt: Di­ striktsingeniør: S A Petersen, R. ! 100 . Toldkamret ! 279. Toldforvalter: J S Hansen, R. Tuberknlosehospitalet ! 206, op­ fort 1910. Overlæge: Kai Ham­ mer. Turistforening, Aabenraa. For­ mand: Arkitekt Jep Fink ! 91. Burean Kiosken, Nørretorv ! 322. Vagt: DFVS. Aabenraa Nattevagt. Vandværket ! 75 (kommunalt). Driftsbestyrer: C Hansen. Vejer og Maaler: N L AVissing !550.

Kr.; Formue: 27„;00 Miil. Kr.; Indkomst: 1J„!4S Miil. Kr. Skatteprocent 1939-40: 5,,,, (Lig­ ningsprocent: 7,4). Socialkontoret. ! 349. Inspektor: AV Flechtner. Sognepræster: E N J Juhler § 151 (danske Menighed); C Ludvig­ sen ! 502 (Set. Jorgens Menig­ hed); C .1.1 Beuck ! 219 (tyske Menighed). Sparekassen for Aabenraa By og Amt ! 67 & 267, stiftet 1. Jan. 1819. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Adresse; Sprogfor­ eningen, Aabenraa ! 566. Formand: Bibliotekar Jakob Pe­ tersen. Ledelse: Hojskoleforst. J Tb. j Arnfred, Askov; Gaardejer Hans j J Hansen, Lysabildskov; Folke- j tingsmand .1 P Nielsen, Dynt; ‘ Amtsskolekonsulent N Svendsen, | ll.DM., Tønder. l Aabenraa Andels-Svineslagteri ! 2025 . . . Aabenraa Antikvitetshandel, Hans Jorgen Petersen ! 162 & 163......................... Aabenraa Assurance-Agentur vedII Bertelsen ! 1 7 .................................................. Aabenraa Avis ! 259............................... Aabenraa Brugsforening ! 368................. Aabenraa Dampvaskeri ved H Biermann ! 544..................................................... Aabenraa Eddikefabrik ved Hans Hage Stehr ! 6 0 ....................................................... Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri, Akts. ! 264 & 265 ................................. Aabenraa Fjerkræslagteri ! 824............... Aabenraa Hakkelse-& Halmvareforretning, C Thorning ! 560 Aabenraa Kafferisteri, Akts. ! 143 . . . . Aabenraa kommunale Badeanstalt ! 493 . . Aabenraa Kulkompagni, Akts. ! 218 & 220 Aabenraa Købstads anerkendte Sygekasse ! 309 .................................................... Aabenraa Ladestation, Terkel I Petersen ! 742..................................................... Aabenraa Manufakturlager, Akts. ! 77. . . . Aabenraa Margarinefabrik ved N Tbol­ strup ! 469 ........................................... Aabenraa Maskinfabrik ved Anders Jensen ! 520 ................................................... Aabenraa Mostfabrik ! 249........................ Aabenraa Motor Co., Akts. ! 242 .......... j Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen & Co. ! 8 8 ........................................... Aabenraa Motormølle, N Nielsen ! 194. . Aabenraa Møbellager, M Christensen jun. Aabenraa Nattevagt D F V S .................... Aabenraa Rederi-Aktieselskab ! 182. . . . Forretningsnavn og Adresse

Amtmand over Aabenraa-Sønder- borg Amt: Kr. Refslund Thom­ sen, K. I)M. § 37, priv. 336. Amtslandinspektør: K H Krarup ! 239. Aintslæge: Dr. med. & chir. Mads Michelsen, R. § 132. Amtsraadssekretær: Jes Cornett | 42. Amtsskolekonsnlent, se u. Sønder­ borg. Amtssygehuset $ AS. Overlæge: .lens Woll esen. Amtstue: $ 342. Amtsforvalter: 0 M Madsen, R. Amtsvandløbsinspektor: NKlintø, Rodekro. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. Knud Strømming f 568. Borgmester: Kobmand Holger Fink, R. DM. (11-13) f 2015, 2016 & 2017, priv. | 19. Brandstation $ 712. Byraadssekretær: Kontorchef J Christensen! 2015, 2016&2017. Danske Kontor for Aabenraa, Det (Dansk Nationalt Oplysnings­ kontor) f 906. Dommer i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup og Rise Her­ reder samt 3 Sogne af Lund­ tofte Herred og Varnæs Birk (92-Retskr.): NLevinsen, R.! 272. Elektricitetsforsyningen (kom­ munal) | 90 sker fra Sønder­ jyllands Højspændingsværk (se dette). Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen:Carsten E Jessen! 166. Folkeregisterkontoret (9-13) ! 2015, 2016 & 2017. Gasværket (kommunalt) ! 75. Driftsbestyrer: C Hansen. Bandelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts. Kbhvns Handelsbank, !401. Handelsforeningen. Formand: Borgmester Holger Fink, R.DM. ! 19. Bavnen har en Dybde af indtil 8,5 m. Bolværkslængde ca. 1500 m. Ingen Lodstvang. Svajebas- sin 160 m bredt, Fjord og Ind­ sejling er fyrbelyst. Tre moderne Knllosseanlæg, to store og en mindre Kornelevator. Jernbane­ spor, elektrisk Belysning ogVand­ ledninger fra Byens Vandværk overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand: Borg­ mester Holger Fink, R.DM. Havneingenior: Cand. polyt. J Ramliøj, R.

Indbyggerantal 1935:10,184(1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Jernbanestation ! 110. Stations- forst.: A Vig-Nielsen, R. Kommunebogbolder: F J Christen­ sen ! 2015, 2016 & 2017. Kommunekontorerne (9-13)!2015, 2016 & 2017. Konsuler: Litauen: J P Top,Vicekonsul !54. Norge: J M Hansen, Vicekonsul ! 44. Sverige: Kr. Hansen, Vicekonsul ! 2006. Tyskland: Alfred Laehmann, Konsul | 276. Købstadrettigheder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Landsarkivet for de sønderjydske Landsdele ! 704, opfort 1932-33. (Arkitekt :LehnPetersen,Odense). Landsarkivar: Mag. art. Frode Gribsvad. Landsbibliotek, Det sønderjydske (Centralbibliotek) ! 566, stiftet 1921. 30,000 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Mnseum, Aabenraa, stiftet 1891, ny Museumsbygning opfort 1937, indeholder sonderjydsk Sofaris­ museum, egnshistoriske og etno­ grafiske Samlinger samt Samling af dansk Kunst. Kustode: Jens Frost |1 615. Mægler, statsautoriseret: P F Clcemann ! 182 & 482. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. ! 2018, 2019 & 2020,stiftet 8. Juni 1872. Paskontor, Tysk. Leder : Konsul Alfred Laehmann ! 276. Politladjndant i de sønderjydske Landsdele: Amtmand Kr. Refs­ lund Thomsen, K. DM. ! 37, priv. ! 336. Politimester i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var- næsBirk (68. Politikr.): A Ager­ sted ! 315. Postkontor ! 684. Postmester: R L Jørgensen. Retskreds, se u. Dommer. Set. Ansgar Klinik ! 730. Læger: Dr. med. L Abild og Dr. med. A Beyer. Skatteinspektør :HFritsche!2015, 2016 & 2017, priv. ! 536. Skattemyndighedernes Vurde­ ring : Ejendomsskyld: 36, 4 r>gMili.

Se Fagregistret under Svineslagterier Antikvitetshandlere Assuranceforr. Aviser Brugsforeninger Vaskerier Eddike (Kreatur- og Kødeksport, Slagterier Fjerkræslagterier Kaffe en gr., Imp. & Ag. Badeanstalter Kul, Kulimportører Sygekasser Ladostatiouer Manufakturvarer en gros Margarinefabr. Maskinfabrikker Mostfabrikker Automobilforhdl., Automobilrop. Motorer Møller Møbeludsalg Nattevagt Damp- og Motorskibsselsk.

107

107

IV — 1698

Aabenraa

rovins-Kegisler—Forretninger

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forrotningsnavn og Adrcsso

Se Fagregistret under

Boje William f 142................................. Bogtrykkerier Bojesen’s Harald Bo Boghandel f 352. . . . Boghandlere, Bogbindere Bojsen J $ 521........................................ Købmænd Boysen Asmus f 736 .............................. Købmænd Boysen J f 210...................................... Skomagere Boyskov Jons f 414................................. Kreatur- og Kødeksport Branderup N J J 633. . .......................... Købmænd Brink Jes $ 670...................................... Flytteforretninger Brink’s Mohcllager $ 538......................... Mohcludsalg Brink Rud. fl 184................................... Entreprenører Brink’s Rud. Eftf., Chr. Colmorn f 739. . Flytteforretninger Bucliard Chr. G f 222 ........................... Bagere Buss Brodr. f 7 0 ................................... Elektromek. Værksteder Callcsen C E f 561................................ Købmænd Carstens Friedrich f 587......................... Bagere Carstens H f 339 ................................... Gartnere . Caspersen Hans f 556 ............................ Agentur-ogKommissionsf- Caspcrsen Helga f 716............................ Modcforr. Ceres Korn- & Foderstofforretning, Akts. f 21 & 22............................................. Korn Christensen Chresten f 7 1 3 .................... Ejendomshandlere Christensen II f 850 .............................. Revision 1 Christensen Johan f 664 & 634 ............. Automobilforhdl. Christensen P f 165.............................. Købmænd Christiansen F C f 483 .......................... Skomagere Christiansen & Witt, Akts. f 29 & 30 . . Kul, Kulimportører

Aabenraa Social-Demokrat f 161............... Aviser Aabenraa Vulkaniseringsanstalt, Joh. Niel­ sen f 431............................................. Vulkanisering Aabenraa Ægeksport, Indehaver II J Chri­ stoffersen f 788..................................... Æg Aalling Carl $ 732.................................. Bagere Agger J F | 7 2 ..................................... Købmænd Andersen A l’ f 308............................... Assuranceforr. Andersen Brodr. f 337 ........................... Speditører Andersen & Meyer’s Eftf., Otto Larsen D 530 Elektr. Lysinstall. Andersen M P $ 416.............................. Købmænd Andersen Sigfred f 714........................... Købmænd Andersen & Zastrozny f 663 .................. Entreprenører Anderson James f 228............................ Elektr. Lysinstall. Andresen Chr. f 2033 .............................. Jern Andresen Lorentz Jj)150............................ Købmænd Andresen Peter N f 69............................ Boglidl., Kontorart., Uds. Apenrader Bank,Akts. f760& 761............. Banker Asmussen Jens........................................ Papirhdl. Auto Centralen, K Madsen f 230............. Automobilreparation Back-Sørensen N f 744 . ........................ Guldsmedo Beek llcinr. f 305 ................................. Mekanikere Bernhardt Chr. f 452 ............................... Murermestre Beyer Hans f 73 & 5 3 ............................ Maskinforhdl. Bilcontralen f 107................................... Automobilkørsel 1 Bock Hans Il f 64.................................. Smede Boeck Holger Overretssagf. f 555 . . . . Sagførere

Aabenraa

Pro v■ ins-rSccjisler— Forretninger

IV — 1699

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart., Cement, Gulvlliser, Isolerings­ materiale, Jernbjælker, Kalk, brændt, Krydsfiner, Støbegods, Tagpapforhdl., . Væglliser Købmænd Konditorier Malermestre, Farvehdl. Bagere Købmænd Børnekonfektion en gros Urmagere Skibsprovianteringsforr. Mæglere, Speditører Skomagere Bagere Cykleudsalg ( Kolonial en gros, Mel, Agenturer & en gros Bagere Glødelamper Kaffebrænderier { Bouillonterninger Kodekstrakt { Maskinforhdl., Landbrugs- mask.(Forhdl.),Malkemask. Paaliængsvogne Bygmestre Købmænd Entreprenører Materialhdl. Bagere Mel, Agenturer & en gros Brændselsforretninger Isenkræmmere Kolonial en gros Apoteker Art. for Slagtere Moller Jern Arkitekter Cyklrudsalg Hoteller Teglværker Cykleudsalg Gartnere Læderhdl. Agentur-og Kommissionsf. Hoteller Skræddere Trikotage en gros Buntmagere Gødning, kunstig Sagførere Banker, Incasso Trikotagehdl. Manufakturhandlere Bagere Lyskopiering Kolonial en gros Vinhandlere Vinhandlere Bygmestre Bagere

Forretningsnavn og Adresse

Fløde Is >' Snedkere

Iskremfabriken f) 137 ..........................’ Itzke Johannes Jl 786............................... Ivcrsen’s Carl Enke J} 122....................... Iversen Chr. II $ 717.............................. Jacobsen Chr. £ 135 & 136....................... Jacobsen Chr. Jl 356................................. Jacobsen J P, Tli. Jacobsen Jl 362.......... Jacobsen Paul Jl 480 .............................. Jank Max £ 387...................................... Janns B £ 539......................................... Japsen G J) 389........................................ Jasmund’s A Papirhandcl j) 812............ Jenne Max Jl 134................................... Jensen August § 708 .............................. Jensen'sBrodr. Byggeforretning $ 369 & 733 Jensen II £ 728........................................ Jensen J M D 355.................................... Jensen J M JJ 4 1 .................................... Jensen & Larsen Jl 506............................ Jensen Peter Jl 290 ................................. Jepsen Christian Jl 446............................ Jessen Peter JJ 76................................... Johannsen Chr. JJ 562............................... Johannsen Chr. Jl 680.............................. Johannsen M F Jl 1 6 7 ............................ Johannsen Rcinliold JJ 832....................... Johanson II Jl 398................................... Johnson Eduard & Søn Jl 253 .................. Jubl N C f 412...................................... Jungermann H JJ 415............................... Jydske Tidende Jl 133 & 533 .................. Jørgensen Carl Jl 799 .............................. Jørgensen Johann Jl 866 .......................... Jørgensen Jørgen Jl 667 .......................... Jørgensen Th. Jl 179................................. Kebies Arthur JJ 674 .............................. Kirkebye’s A W Filial JJ 463 .................. Kjær’s Emil Eftf. £ 249......................... Kjær Loren.s P J) 764.............................. Knaebel R JJ 410...................................... Knudsen Jørgen M JJ 240......................... Knudsen M Jl 289.................................... Kocli A .1 U 615x................................... Konfektions-Fabriken Kofa, Akts. Jl 915 &916..................................................... Kraft*s P Enke Jl 284 ................. .. . . . Kvagh-llaust M JJ 473.............................. Kristensen H .1 £ 675 ............................ Kristensen K K JJ 543 ............................ Kruse II C Jl 721..................................... Kramer Fr. J) 545................................... Kurtzweil C £I 1 3 0 ................................. Jjangwadt Marius Jl 902 ......................... Larsen P .................................................. Lassen Carl A Jl 798 ............................... Lauridsen P Jl 656 ................................. Lciberg Jens Jl 190................................. Lessow Hans Jl 797 ................................. Lindorph-Sørensen Harald Jl 472 ............ LORENTZEN AA« Landsretssagf. Jl 404 & 414........................................................ Lorenzen J J Jl 822................................. Lund J Th. Jl 642................................... Løwenstein Chr. N £ 660 ......................... Maasbøl’sII Frohdl. Jl 286 ....................... Madsen C £ 388..................................... Madsen N (Svane-Apotek) |l 199 & 200. . . . Magasin du Nord ved Andersen & Christi­ ansen Jl 105 & 405 .............................. Mahler Jacob Jl 3 ................................... Marcussen & Søn £ 350 ......................... Martcsen Thomas |) 103......................... Mathiesen Marius..................................... Matthies Hermann Jl 310......................... Matthiesen Matthias £ 9 6 ....................... Meier Frieda Jl 573.................................‘ Metz Albert Jl 778 ................................. Michclsen A £ 679................................... Missions-Hotellet Jl 370 ......................... Moldt Peter Jl 563................................... Mortensen Chr. £ 504 ............................ Munck-Petersen K J! 747 ....................... Munkelt Karl Jl 5 8 1 .............................. Muller August £ 347.............................. Munchow Ludwig Adler v. £727 ............... Miinster Peter......................................... Møbelmagasinet, Chr. Jensen £ 598 . . . . Møker Rich. Jl 518................................. Møller Caroline Jl 7 4 1 ............................ Møller Chr. £ 257................................... Møller Claus Jl 905 ................................. Møller Peter Jl 169................................. Mørck Fritz Jl 168.................... Merck N J J 738 ................................... Ncdell M £ 507 ...................................... Nehrkorn Johs. £ 464.............................. Nielsen’s Andreas Fiskeeksport £ 340&341 Nielsen Anton Jl 327. ...............................

Stenlmggerier •Kobmænd Gartnere Tlei reekvipcringshdl. Farverier Bagere Gas- & Vandinstall. Malermestre Uldspinderier Papirhdl. Kemikalier Gartnere Bygmestre Fiskehandlere Automobilforhdl. Malermestre Snedkere

Cimbria Tømmerhandel, Akts. Jl 2006,2007 & 2008 Tclegramadr. „Cimbria“ . . , . .

Clausen A 117...................................... Clausen Adolf f 233................................. Clausen C & Son Jl 215............................ Clausen E Jl 594...................................... Clausen’s I Enke, C C Clausen Jl 357 . . . Clausen Jørgen Jl 3 1 .............................. Clausen P ................................................ Cleemann’s Andr. Eftf., Uffe Kunoc f) 101 Cleemann P F Jl 182 & 482 .................... Cornett Knud J Jl 231............................ Dahl lians Jl 489...................................... Damm Bendix........................................ Danielsen C $ 321................................... Danielsen P Jl 421................................. • Dansk Glodelampefabrik, Akts. Jl 266 . . • Dansk Kaffe- & Korn-Brænderi ved Hans L Hansen Jl 52 & 552 ......................... Dansk Kødekstrakt Compagni, Akts. JI2024 Dansk Maskinoplag, Akts. Jl 44 & 45 . . . . Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Akts. fl 299 Decker Christian Jl 576............................ Dethleffsen Herm. G, Akts. D 288 . . . . Dethlefsen C # 292 ................................. Diederichsen Fr. Jl 585............................ Drews Poul Jl 5 1 7 ................................. Duborg L C ffl 590................................... Duus Asmus Jl 814................................. Ehlers II f 373........................................ Elberg L | 317........................................ Erichsen August |l 498 .......................... Erichsen Clir. P |1 526 ............................ Ewald Søren P Jl 2 1 4 ............................ Faaborg CJ f 153 & 1 5 4 ....................... Faber Kaj Leonhard (Løve Apotek) ||225 Fabriken Protax, Kai Jensen f 68.......... Farvorsmølle, Andreas Andresen f 616x . Fink Holger & Comp. f 2006 & 2007 . . . Fink Jep Jl 9 1 ........................................ Fohlmann P Jl 749 ................................. Folkelijem J 148 & 149.......................... Fredenshoj Teglværk ved C E Faste Jl 127 Frey Hans P ........................................... Gartneriet Virkelyst, Hans Kraft Jl 432. . Gilde’s C F Eftf., W Vollertsen f 748 . . Goeg Anton Jl 1 8 1 ................................. Grand Hotel Jl 92 & 93.......................... Grube Adolph Jl 917............................... Gude C L f 324...................................... Gude W f 859........................................ Gødnings Salgskontoret, Akts. Jl 80 . . . . Hammerich OLW Landsretssagf. JI565. . . . H an d elsban k en i a a b e n r a a , Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank Jl 401. . Hansen Arnold Jl 851............................... Hansen C F Jl 3 7 1 ................................. Hansen Claus F f 172............................ Hansen Hans Jl 857................................. Hansen Hans Jl 496 & 497 ....................... Hansen Hans L Jl 52& 552 ....................... Hansen J Jl 796 ...................................... Hansen Jørgen Chr. Jl 527....................... Hansen Lorenz Jl 424.............................. Hansen Lorenz jr. ved Lorenz Hansen Jl 138 & 1 3 9 ........................................ Hansen Lytje f 470................................. Hansen Max Jl 434 ............................... Hansen Oscar Jl 196.............................. Hansen Richard Jl 224............................ Hansen Rudolf Jl 254............................... Hansen & Yeit Jl 162 & 163.................. Hass Carl Jl 104...................................... Heidemann C Jl 82 & 8 3 ....................... Heidenreich Detlef Jl 541......................... Hejmdal Jj 32, 33, 330 & 430................. Hejmdal's Trykkeri |l 32 & 33............... HerreHusCentral ved AndreasPotersenJ!176 Hoffgaard, Akts. Jl 5 .............................. .Holst & Kruse Jl 678 ........................... Hotel Danmark Jl 58 & 5 9 ..................... Hotel Royal J) 2 & 204.......................... Hotel Stadt Teater Jl 353 ...................... Hiibner F Jl 6l5v...................................... Høffner Peter jl 413............................... jrma £ 129.............................................. baksen P G Jl 509 .................................

Malermestre Pianoforhdl. Manufakturlidl. Automobilrep.

Snedkere Farverier Ko)>mand Gartnere Agentur-og Kommissionsf. Malermestre Fajanceovne Aviser Skibsprovianteringsforr. Trikotagehdl. Kobmænd Snedkere Købmænd Frugt, en gr.(Kblivn.) Købmænd Kobmænd Kobimend Hei rekonfeklion en gros Gartnere Arkitekter Stenførretninger Ingeniører Maskinsnedkerier Malermestre Isenkræmmere Uriif&ger© Olier, mineralske Købmænd Kobmænd Bagere

Urmagere Snedkere Mekanikere Kobmænd Kaffeudsalg Sagførere, Incasso Gartnere Fiskehandlere Elektr. Lysinstall. Frø Manufakturhdl. La'derhandlere Orgelbyggere Murermestre Bogbindere Elektr. Lysinstall. Røgerier Apoteker

Købmænd Købmænd Bagere Elektr. Lysinstall. Isenkræmmere Kobmænd Skotøj en gros Ejendomsmæglere Elektr. Lysinstall. Arkitekter

Malermestre Kaffeudsalg Murermestre Gas- og Vandinstall. Hoteller Agentur- og Kommissionsf. Maskinfabr. Farvehdl. Murermestre Centralvarmeanlæg Materialhdl. Bogbindere Mobeludsalg Blikkenslagere Læderhdl. Blikkenslagere Automobilforhdl. Kaffeudsalg Købmænd Automobilreparation Kaffeudsalg Smede Fisk en gros Manufakturhdl.

l Agentur- og Kommissions- < forr., Mel, Agenturer & * en gros, Korn Gartnere, Blomsterhdl. { Agentur- og Kommis- sionsforr. Giarmestre Aviser Bogtrykkerier Herreekviperingslidl. Manufakturhdl. Bygmestre

Hoteller Hoteller Hoteller Skræddere Købmænd Smørhandlere Skræddere

Aabenraa

IV — 1700

Provins-Register—Forretninger

Forretningsnavn cg Adresse

Se Fagregistrot under

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Sorensen Jobs. 3 510 ............................ Blikkenslagere Sørensen S M 3 466 ............................... Arkitekter Sorensen A'aldemar 3 871.................... Købmænd

°S

Nielsen C Borregaard 3 595...............

Nielsen Ferd. 3 4 9 4 .............................. Kobmænd Nitdsen Lauritz 3 7 2 0 .......................... Skræddere Nielsen Lorentz P ................................... Skræddere Nielsen Matth. 3 1 S 6 .............................. Olier, mineralske Nielsen Niels A jr. Jl 665...................... Arkitekter Nielsen & Son 3 528.............................. Farvehdl., Malermestre Nissen Hans 3 559................................. liagere (Bageri-Art., -Mask. og -In- Nissen lians 3 dl G .................................jvontar, Agentur- og Kom- (missionsf. Nissen J II *' -100................................... Maskinsnedkerier Nissen .lurgen L 3 295............................ Bagere Nissen Wilhelm 3 71S ............................ Trikotagelull. Nordscliloswig.sche Zeitung, Akts. 3 20 l.in.t, 555 & 551.............................. Aviser Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. 3 -2018, 2019 & *2020.......................... Banker Nymolle Fiskeri, Oleson 3 608 x............. Orred Olesen’s Ole Fiskerogeri......................... Røgerier Olsen Jens 3 s"14................................... Skræddere 1‘aulscn Alfred 3 088............................... Maskinforhandlere Paulsen Jolis. 3 50( 2 Lin.)....................... Isenkræmmere Pedersen Axel 3 7S1............................... Automobillakerere Pedersen Plir. Muller 3 881.................... Skræddere Pedersen Peter 3 5 1 0 ............................ Bagere Petersen Andr. 3 800.............................. Isenkræmmere Petersen Asmus S 3 2 5 ......................... Agentur- & Kommissionsf. Petersen Johan 3 779............................... Snedkere Petersen Lilli 3 203 ............................... Modeforretninger Petersen Marcus...................................... Smede Petersen’s M 0 Bogtrykkeri 3 549.......... Bogtrykkerier Petersen P ('hr. 3 770 ........................... Arkitekter Petersen Robert 3 202 ............................ Malermestre Pott II Chr. 3 48G................................. Smede Poulsen Hans 3 580 .............................. Bagere Poulsen Peder Chr. f 417...................... Bygmestre Premier Is 3 ,s7 0 ................................... Fløde Is Premier Squash Nybro 11, 10 3 870. . . . Mineralvandsfabr. Prenes Aug. 3 315................................... Skomagere Prima,' Kulimport & Skibsfart, Akts. 3 02 & 03................................................ Kul, Kulimportører Radiolorretuingen Olympia v. d Karger 3 801........................................................ Radioudsalg Radioforretningen Tempo ved Chr. Jensen 3 Hi t .................................................. Radioudsalg Rasmussen M Castetiskjold3 227................ Møhelarkitcklnr Rederi M Jcbsnn, Akts. | 9.................... Damp- og Motorskibsselsk. Reissmann 11 3 488 ............................• • Elektr. Lysinstall. Revisionskontoret, Chr. llviid 3 495, . . . Revision Revisionskontoret i Aabenraa, Sønderjyl­ lands, se Sønderjyllands Revisionskontor i Aabenraa, Afd. af Revisionskontoret i Aar­ hus, Akts. N-Chaussé 8 3 850 Ricken & Co. 3 281 ................................. Herrelingeri en gros Riedel Carsten 3 477............................... Gartnere Ries Hans 3 23 ...................................... Korn luis-Antonsen M f 304............................j Mobelfabr. Rode C C 3 260...................................... Guldsmede Rosenstand G Landsretssagf. 3 51 & 951 Sagførere Rosenvold C F 3 116.............................. Sadelmagere Riidenauer L 3 157................................. Kokkenudstyrsforr. Sanct Ansgar Klinik 3 174 & 730 .......... Badeanstalter Schmidt Carl I 3 6 6 ................................. Købmænd Schmidt Detlef 3 705 .............................. Købmænd Schmidt .1A 3 354 & 901....................... Kobmænd Schmidt Nis 3 580................................... Mekanikere Schmidt Soren P 3 450............................ Kakkelovne og Komfurer Schmidt \V P 3 360 ............................... Kobmænd Schultz F 3 512....................................... Bygmestre Simonsen Chr. 3 558.............................. Sejl- & l'lagmagere Singer Co. Symaskine Akts........................ Symaskineuds. (Kbhvn.) Skov II 3 548 ........................................ Bagere Sodborg Brodr. 3 ,588.............................. Trikotage en gros Solincmann Christine 3 170.................... Kaffeudsalg Sparekassen for Aabenraa By og Amt 3 67 & 267................................................ Sparekasser Staugaard Christian 3 158......................... Kobmænd Stelir Karl Friederich 36067................... Gartnere Sonderborg Dampskibsselsk. 3 28 .......... Dampskibsekspeditioner Sonderjydsk Blod- og Melassefoderfabrik ved Antlion Bundgaard 3 381 & 391. . . . Blodfodor Sonderjydsk Klcktro, Jensen & Hansen 3 475....................................................... Elektromek.Værksteder Sonderjydsk Fodertdandingsfabrik ved An- thon Bundgaard 3 381 & 391............... Korn Sonderjydsk Froforsyning, Akts. 317 Telc- gramadr. „Sonderfrou ............................Fro Sonderjydsk Mejeriforsyning, P Petersen (Mejerirekvisitter og 3 87 .................................................. ( -artikler Sonderjyske Kompagni, Det, Akts. 3 381 &391.................... ............................. Sodafabrikker (Maskinsnedke rier & Savv.,

Taarnby, N Andersen 3 278.................... Thaysen 1’ 3 205 ...................................... Thomsen Tb. 3 152................................. Thomsen Thomas 3 794 .......................... Thorsmark Johan 3 673......................... Ti]> Top ved F Petersen 3 377............... Toft Iver 3 048...................................... Toft Thomas 3 71*1.............................. Top’s J P Fftf., Kruhi & Gilistrup 3 54 'Pogesen II ( lir. 3 589.............................. Togesen J & Co. 3 82 & 83.................... Union, Korn- og Foderstofimport, Akts. |i 85 & 86................................................ Walther Knud 3 208 .............................. Vandenhcrtz .1 3 442.............................. AVangsgaard M C 3 426.......................... Weber Fr. Landsretssagf. & Notar 3 57. . AVeber II jun. S! 1 7 8 .............................. AVcber Hans sen. 3 108......................... AVeichcl Helge 3 428............................... AVeidc A C | 125.................................... AVcstphal Fritz......................................... Viereck Peter 3 180................................. Wicse Julius 3 793.................................

Cykler en gros Konditorier Flytteforretninger Entreprenorer Urmagere Hcrreckvipcri ugshdl. Anlægsgartnere Trikotagohdl. Bygningsart., Jern Smede | Agentur-og Kommissions- forr. Agentur- og Kommissionsf. Giarmestre og Glarmagere Sagforere, Incasso Cykleudsalg Symaskineudsalg Patentbureauer Bagere Tømrermestre [AIurermestre, Jcrnbeton- | konstruktioner,Bygmestre Entreprenører Korn Skomagere

AViesel Hermann 3 895............................ Revision AA'iesel Hugo 3 H 9 ................................. Motorcykler AYilhelmsen Chr. 3 635............................ Produktforr. AVillroth’s Friedr. Enke f 234 ................ Snedkere Voetmann J J 3 1 &201.......................... Trælast- og Tommerlidl. AVohlcnberg Ludwig 3 229 ....................... Boghandlere AYæver Svend, Akts. 3 8 & 359............... Automobilforhdl. Zetterquist Jes f 282.............................. Kobmænd Ægeksport Sonderkob, Akis. 3 4*7...............Eg Evl. Forret »Inger i Omcgnnn oplages i Fag-Kcgis' ret muler ,Stednavnene: Kodum. Dyrehave, Kelstedskuv. Ilostrupskov, Knappen, J.ojt Skovby, Kcillnm, Stollig, Stubbiek, Styrtom (alle pr. Aabonraa). Indregistrerede Firmaer. 80 2 . Kind: Afdeling VI Firma- og Akticselskabs-Hogister for Danmark.

A a k i r k e b y . (Kornholms Amt)

Ankirkcby Bank, Akts. 3 46, st. 1901: Kontortid 10-12 og 14-16, Lord. endv. 16-17. Aktiekapital: 300,000 Kr. Reserve: 372,800 Kr. Direktor: N Nissen-l’eterscn, R. Am(s(u<“, se u. Ronne. Borgmester: Batikdir. N Nissen- Petersen, R. 3 2. Dommer, se u. Nekse. Elektricitetsværket (kommunalt) 3 72, anl. 1909. Bestyrer: R Christiansen. Daandværkor- og Industrifor­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. Formand: Malerm. S Ipsen 3 139. {{andelsforening, Aakirkeby, stif­ tet 1. Okt. 1923. Formand: Ma- terialhdl. P Simonsen 3 HL Indbyggerantal 1935:1,560 (1801; 455; 1901: 1,176).

Jernbanestation 3 21. Stations­ forstander: .1 P Kjoller. Koniimmeknssercr: Ludv. Sas- sersen. Kommunekontoret 3 223 (9 12, Lord. 3-6). Kæmner: J F Jensen 3 228. Købstadrettigheder: Aakirkebys ældsto Privilegier er stadf. 1346. Politimester, so u. Ronne. Postkontor 3 41. Postmester: n J Hansen. Skattemyndighedernes Varde- ring: Ejendomsskyld: 5,S 3 SAlill. Kr.; Formue: 6 l0.>MilL Kr.; Ind­ komst: 1,050 Miil. Kr. Skatteprocent 1939-40: 8,7 (Lig* ningsprocent: 12 ,B). Socialkontoret 3 223. Sognepræst: II K ThorsagerJ 103. Sygehuset 3 73, Læge: Vagn Nis­ sen. Vandværket(kommunalt),anl.1907. Bestyrer R Christiansen.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistrot under Herreekviperingshdl. Sygekasser Hoteller Banker, Incasso Boghandlere Bogtrykkerier Brugsforeninger Bryggerier Cementvarcr Hoteller Sygeplejeart., Matorialhdl Boghandlere { Savværker, Trælast- og Tommerlidl., Bygningsart. Herreekviperingshdl. Tømrermestre Skræddere Automobilkorsel 1

Aaby’s Eftf., Knud liansen 3 250 .......... Aaker-Aakirkeby Sygekasse...................... Aakirkeby Afholdshotel 3 H 6 ............... Aakirkeby Bank,Akts. 3 46 ....................... AakirkebyBoghandel vednenryA 11 dersen3 5 Aakirkeby Bogtrykkeri 3 5 ..................... Aakirkeby Brugsforening 3 43 ............... Aakirkeby Bryggeri, Chr. Sode 3 98. . . . Aakirkeby Cementstøberi ved Albert An­ dersen 3 65 ........................................... Aakirkeby Højskolehjem 3 81.................. Aakirkeby Matcrialhdl. v. P Simonsen 3 10 Aakirkoby ny Boghandel, Olga Larsen . . Aakirkeby Skæreri ved Ernst Andersen 3 2 Aakirkoby Tøjhus ved Carl Lind 3 24 Andersen E Jl 9...................................... Andersen J 3 102................................... Andersen Otto 3 140.............................. Androasen M 3 1 2 1 ............................... Bech H J 3 186. . . ............................. Becher V 3 3 8 ........................................

Sønderjyllands Revisionskontor i Aaben­ raa, Afd. af Revisionskontoret i Aarhus, Akts. N-Ch&ussé 8 3 850....................... Revision Sorensen’s Chr. Enko Porcclænslidl.

Snedkere Snedkere Smede

IM'ovin.s-Itrjjistcr— Forretninger

IV — 1701

Aalborg

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Gorm Brommer, R. p. p. Kasse­ rer: Købmand Knud Engsig. Aalborg historiske Museum. For­ mand: fli. Bankdir. Chr. Jorgeu- sen £ 128(1. Aalborg kommunale Badeanstalt, Lokkeg. 7 £ 5230. Aalborg offentlige Slagtehus og Eksportslagteri, Østerbro, op­ fort 1898—99 af Kommunon. Overdyrlæge: E Aagorup £ 575, priv. £ 95. Amtmand (Stiftamtmand) over Aal­ borg Amt og Stift: JABerner.K. DM. £ 423, 451& 452. Amtslæge: H Bcndix-I’oulsen £ 353. Amtsraadssekretær: Cand. jur. II Preisz £ 451, 452 & 4603. Amtssygehuset, Ilobrov. £ 5725. Overlæger: Dr. med. Th. Eikeu (kir. Afd.) £ 533; K Isagcr(Tuber- kuloseafd.) £6473; Dr. med. Erik V Sehiødt (med. Afd.) £ 5C3C. Inspektør: Kapt. H G Wagner, R. £ 2733. Amtslue : Østeraa 19 £120. Amts­ forvalter: Gustav Delioll, R. Amtsvandinspektør: Distrikts­ bestyrer V Mertz Nielsen £ 1703. Amtsvejinspektør: Carul. polyt. M L Troelsen, Kontor: Kong Clnistians Allé 2 £ 2670. Arliejdsan visningskontoret, østeraag. 16 £ 2782. Biskop over Aalborg Stift: Paul Oldenlmrg, B. DM. £ 3176. Borgmester: Postvagi mester M Jørgensen £ 1322, Træffetid 10- 13, priv. £ 2204. Borgmester- kontoret, Administrationsbygn. (9-16) £ 5623. Brand- og Boliginspektør: Arki­ tekt Gunnar stampe £ 5508. Brokontoret £ 35. Bygningsinspektorat, Statens. Kgl. Bygningsinspektør: Arkitekt Ei­ nar Packness, R. £ 1581. Bygningsinspektor: Arkitekt E L Poulsen £ 335. Byraadssekretær: V Buus £ 3348 & 5623. Danmarks Nationalbank, Aalborg Filial, Jernbaneg. 4, aaben 10— 15, Lordag 10—131/.. £ 11, 1056 & 3063. Filialdirektør: 0 Valeur. Domkirken (Budolfi Kirke) nævu- nes første Gang 1399. Spi­ ret, efter Model af det tidl. Raad- hustaarn iKbhvn.,opførtes 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1934, da Kirken blev forsynet med elek­ trisk Klokkespil (H Kampmann). Dommere i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Fleskum Herred (67. Retskreds). Civildommer: J L Buch, R., Kont. £ 4466. Kriminaldommer: Fr. Jubl, Kont. £ 7001. Elektricitetsværket, Østerbro 7 £ 6360 (2 Lin.), er anlagt 1909. Bestyrer: Cand. polyt. C Ravn­ borg. Fabrikinspektør for Aalborgkred- sen: K W Galle, R. £ 848. Folkeregistret, Administråtions- bygningen £ 6881 (2Lin.) (9-16). Fremtiden, gensidig dansk Livsfor­ sikringsforening, oprettet 1886, Vesterbro 18 Aalborg £ 6510 16Lin.). Postgiro-Konto Nr.5113. Den 31. Dec. 1938 var Forenin­ gens samlede Aktiver 13,045,235 Kr. 330. ogForsikringsbestanden Kapitalforsikringer: 140,581,917 Kr. 00 0. Overretssagfører H Repsdorph, R.DM. p.p., København, Formand for Foreningen. Direktion: A C Christensen, adm. og Aktuar J A V Hartvig. Kontorchef: A V Schaarup. Akkvisitionschef: OJ Thomsen. Bogholder: A Jessien. Kasserer: A Fabiansen.

Gasværket, £ 59, anl. 1853. Bestyrer: H Hansen. Havnen, Vanddybde ved de imod Fjorden vendeudeBolværkerG ,5 til 7 ,5 m, i det ostre Havnebassin 6,3 m, i Teglgaardshavn 1,7 m, i Skibsbyggerliavnen 4 m, i Baa- dehavnen 3 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakte Ilavnesporanlæg langs de fleste Kajer. Ved Havnen findes Bugserdam- per med Dykkerapparat (tillige Isbryder), Vandpaafyldningsste- der, rigelige Proviantbeholdnin­ ger, Skibsværft med Maskin­ værksted, Ophalingsboddinger for Skibe indtil 70 m og 750 Tons Egenvægt, 1 Tordok for Skibe indtil 110 m Længde. Ved Skibs- byggerhavnen findes en Oplia- lingsbcdding med 175 T Kapaci­ tet og ca. 30 m Længde. Hav­ nen har en 20 T Svingkran og desuden forefindes 5 private Kul kraner ni. v. og 4 Kornele­ vatorer samt en Suger. Los­ ning og Lastning besørges ved Havnearbejderne efter faste, mo­ derate Takster. I Havnens Nær­ hed Post- og Telegrafstation. 6 Lodser. Ovor Hals Barre er der uddybet ot Lob mod 7,5 m Vanddybde. Udenfor Barren Fyr- taarn med Station for Hals Lod­ ser. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og Ira lials til Aal­ borg er der Ledefyr og Lysbojer. Havncingcnior: Oand. polyt.. A Mortensen. Kontor Nyhavnsg. 12 £ 2093, priv. £ 3169. Havnefoged: PCMolbach, Kontor Nyhavnsg. 12 £ 2767, priv.£ 2750. Historisk Samfund for Aalborg Amt. Formand: Ih. Bankdir. Chr. Jørgensen, Boulevarden22 £ 1286 . HypotJiekl’oreningen forLaan mod sekundær Prioritet i faste Ejen­ domme i Aalborg, Nytorv l£ 570; stiftet 11. Sept. 1895. Udlaan pr. 'U 1939: 12,732,301 Kr. 14 ø. Reservefond: 1,127,281 Kr. 70 0. TiUynsraadcts Formd.: Overrets­ sagfører Jacob Ilasselbalch, R.; adm. Direktør: Overrctssagf. Knud Griinwald, lt. Indbyggerantal 1939: 52,240 (1801 5,579; 1901: 31,457) med For­ stæder: ca.70,000 (Aalborg er ved Broer over Limfjorden forbundet med Købstaden Nørresundby, se denne). Jernbaneselskab, Aalborg—Had­ sund. Formand : Forretningsf. Mar. Andersen. Driftsbestyrer: Cand. polyt. K M Kjær. - Aalborg— Ilvalpsund. Formand: Forretnings!’. Mar. Andersen. Driftsbestyrer: Cand. polyt. K M Kjær. - Fjerritslev— Nørresundby— Fre­ derikshavn. Formand : Forret­ nings!’. Mar. Andersen. Driftsbe­ styrer: Cand. polyt. K M Kjær. Banernes £ 4203 & 4204. Jernbanestationer: I). S. B. £ 206. Stationsforst.: P Rasmussen; Pri­ vatbanerne £ 4203 & 4204. Sta­ tionsforst. : Jean Dupont. Kamilliancrklinik, Kastetv. 1 £ 728. Katedralskolen, Saxog. £ 3211, stiftet 1554; Rektor: Dr. pliil. Kjeld Galster. Kommunale Kontorer: Admini­ strationsbygn., Boulevarden 13 (9-16); Kommunaldirektør: Tlis. Thomsen £ 1714, priv. £ 13<>. Kommunehospitalet, Urbansg. 36 £ 2478, 2179 & 1911. Overlæger : Harald Moller (kirurgisk Afd.) og Dr. med. Carl Schwensen (me­ dicinsk Afd.). Tulærkuloseliospi- Inlet £ 21SO. Overlæge: Kurt (termer. Forvalter: N P Pedersen.

Bendtsen .Tens £ 170............................... Cyklcudsalg Bornholms Krealurforsikringsselskab, Povl Olsen £ ‘251........................................... Kreaturforsikring Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse |! 1 8 .................................................... Sparekasser Bornholms Valsemølle, Akts. £ 3 9 _____ j MAøllcr; dampmøller, Mel, ’ * ( Agenturer & en gros Brondum Osvald £ 4 7 ............................ Urmagere Dam Haiald £ 3 4 ................................... Bagere Dam Johannes £ 200 ............................... Bagere, Biscuitfabr. Eriksen A £ 8......................................... Sinedc Fnarbiek’s .1 K Kftf. ved Cecilie Nielsen D 24..................................................... Manufaklurhdl. Frostegaard Skæreri, Poul Andersen j| 78x Savværker Funch Johs. £ 128................................. Sadelmagere Hammer N ............................................. Malermestre Hansen Alilinann £ 205u......................... Snedkere Hansen E £ 262 ...................................... Skomagere Hansen Eivind £ 195.............................. Mekanikere Hansen Johs. £ 7 6 ................................. Manufaklurhdl. Hansen Julius £ 91.................................. Isenkræmmere Hansen Jorgine Blomsterhdl. £ 120 Hansen N £ 3 .........................................JKobmænd Trælast- og • ( løminerhdI.,Bygningsart. Hansen OttoMol!ebygger£ 195.................. Møllerimask. og -anlæg Ilenriksen’s A P .Hftf., Rasmus Vibe £ 87 Foderstoffer Henriksen M £ 102................................. Urmagere ( Agentur- ogKoinmissionsf., Bageri-Art., - Mask. og ..VOW..KW* wi.i. s. .................................. .. -Inventar, 13ørstevarer en I gros, Kolonial en gros, i Krydderier Holm Peter £ 225 ................................. Giarmestre og Glarmngcre Ipsen Matliea £ 212................................. Manufakturhdl. Ipsen Sigurd £ 139................................. Malermestre Irm a........................................................ Smørhandlere Jensen Aage £ 121................................ Bagere Jensen O F £ 249 .................................. Snedkere Jensen Chr. £ 100.................................. Snedkere Jensen II I £ 2 6 ................................. Maskinfabrikker Jensen Ove £ 272 .................................. Malermestre Jensen Poul £ 19.................................... Købmænd Jensen Villiam £ 129.............................. Murermestre Johansen 0 .............................................. Snedkere Kann’s Hotel £ 1 2 ................................. Hoteller Koefoed P M juu. £ 58.......................... Isenkræmmere Kofod P A £ 115.................................... Gartnere Kofoed Carl £ 30................................... Købmænd Kofoed Konrad £ 122........................... Skomagere Larsen Axel £ 51.................................... Bogtrykkerier Larsen Chr. £ 267................................... Snedkere Larsen Chr. & Son £ 118....................... Stenhuggerier Lind Robert £ 230 ................................. Gartnere Lind V £ 9 9 ........................................... Blikkenslagere Lund J £ 5 7 .......................................... Købmænd Lundberg V £ 185................................. Malermestre Madsen Andr. £ 130................................. Cykleuds., Automobilrep. Madsen Niels £ 218................................. Skræddere Mogensen H C £ 144................................ Snedkere Mortensen Carlo L £ 3 7 ....................... Manufakturhdl. Munch Aksel £ 90 ................................... Blikkenslagere Moller Georg £86u................................. Smede Møller Ingvar £9 2 ................................ Savværker Møller Peter £ 232 ................................. Snedkere Nielsen Andr. £ 85................................. Malermestre Nielsen E £ 104...................................... Kobmænd Nielsen Edv. £ 29 ................................. Cykleudsalg Nielsen Emil £ 169................................. Vogrifabr. og -forhdl. Nielsen Gunnar £ 192............................... Skræddere Nielsen J £ 214...................................... Biavlsredskaber Ny Mølle, O P Johnsen £ 70................. Møller Nygaard A P £ 8 9 ................................. Snedkere Nørgaard J Landsretssagf. £ 111 . . . Sagførere Pedersen Thomas £ 28.............................. Murermestre Nonne Jul. £ 61...................................... Sadelmagere Sonne E £ 5 5 ........................................ Købmænd Svendsen Axel £ 174............................... Bødkere Svendsen Peter £ 56............................... Smede Tarp E £ 40 ........................................... Elektr. Lysinstall. Østerby S B L £ 22................................. Bagere Evt. Forrotningor i Omegnen optages i Fag-Registret under Stednavnene: Aaker, Boderne, Langemyre, Skerrebro, Ugleongo (alle pr. Aakirkeby). Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

A a lb o r g . (Aalborg Amt)

Aalborg Dnandværkerforening, stiftet 1848, Østeraag.27 £ 2. For­ mand: Fabrikant L Morch,R.£26. Aalborg Dnndelsforening a f 1879. Formand: Købmand Chr. II Ole­ sen, R. DM. £ 5825.

Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Kobmandslaug af 1431. Adr. Kompagnihuset, Nytorv £210. Formand:Konsul,Grosserer A Ahel, R., Næstformand: Konsul

Made with FlippingBook Annual report