Kraks Vejviser 1940 provinsregiser

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A . F o r r e t n in g e r . er opfort by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er forst meddelt et R e a l-R eg ls te r, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering ni. m. Under F o rre tn in g e r er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling V II i Vejviserens 2. Bind) den er optaget, her finder man de T il­ føjelser der angiver Virksomhedens særlige Specialiteter. Læger, Tandlæger og Dyrlæger samt en Række andre Erhvervsdrivende, der ikke er medtaget under F o rre tn in ­ g e r i Provins-Registret, maa søges i Fag-Registret under de respektive Fag-Over.-krifter. Enkelte Fag-Fortegnelser findes paa Supplementslister, f. Eks. Cafeer, Restauranter og Kroer, Slagtere og Viktualiehandlere, Brugsforeninger, Hun- serier. Disse Fortegnelser leveres gratis til Kobore af Vej­ viseren. (Nærmere Oplysninger findes paa de sidste Blade i dette Bind). Ved hver By (efter: Forretninger) er givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paa­ gældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa soges mellem Forretninger paa Landet (se nedenfor). F o rre tn in g e r paa L an d et (uden før de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling V II Fag- Registor for hver enkelt Branche, ordnet efter Stednavne. B . P r i v a t - A d r e s s e r Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling I I I , Person-Register tor København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C . S t ø r r e G a a r d e . De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer.

Store Godser or i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt' muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn, Beliggenhed indenfor Am t og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Oaard, der for Regeringsforandringen i 1060 var Sæde for en adelig Fa­ milie. eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard. hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstotvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den horer under et Gods. 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A ) og hvor meget Eng, Kær og hlose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Okt. 1930 med eventuel le senereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaardcn. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens, Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stil­ ling etc. D . K o m m u n e f o r t e g n e ls e . Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1935. I Be­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 170 Byer. Købstæderne er betegnet med en * E t Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findøs i Eksport-Vej viseren sidst i 2. Bind.

“Aabenraa ♦Aakirkeby ♦Aalborg Aalestrup

♦Helsingør

♦Lemvig

♦Stege,

Fakse

Ringe

♦Ringkøbing ♦Ringsted ♦Roskilde

♦Store Heddinge

Lunderskov

Fakse Ladeplads ♦Herning

♦Hillerød Hirtshals ♦Hjørring ♦Hobro ♦Holbæk

♦Struer

♦Legater

Fane Farsø

Løgumkloster Løkken

♦Stubbekøbing ♦Svaneke ♦Svendborg

♦Aarhus

Roslev

Fjerritslev Fredensborg

Aars Aarup

♦Rudkøbing

♦Mariager ♦Maribo Marstal ♦Middelfart ♦Nakskov

♦Sæby

♦Fredericia

Ry

♦Rødby

♦Sønderborg

♦Allinge Arden Asnæs ♦Assens

♦Frederikshavn ♦Holstebro ♦Frederikssund Holsted . ♦Frederiksværk Hornbæk

Rødding Rede Kro Redkærsbro

Taastrnp

Tarm

Hornslet ♦Horsens

♦Neksø

♦Thisted Tinglev

Gilleleje

Augustenborg Ballerup Birkerød Bjørringbro

Give

♦Nibe

Rende ♦Rønne

Hundested

Nordborg

Toftlund Tølløse

Glamsbjætg Glostrup Graasten

Hurap Hvalso Højer Høng

♦Nyborg

♦Sakskøbing

♦Nykøbing F. ♦Nykøbing M. ♦Nykøbing S.

Samse

♦Tender Tørring Ulfborg ♦Varde Vejen ♦Vejle ♦Viborg

Gram

♦Bogens©

♦Sandvig ♦Silkeborg

♦Grenaa Grindsted Gudhjem ♦Haderslev Hadsten Hadsund Gørlev

Brabrand Bramminge Brande Broager Brædstrnp

Hørsholm ♦Nysted

Vamdrup

Sindal

Ikast

♦Næstved

♦Skagen

Jyderup

♦Skanderborg

Nørre Aaby ♦Nørresundby

♦Kalundborg

Skern

Kellerup

Odder ♦Odense Otterup Padborg ♦Præste ♦Randers

♦Brønderslev Brørup Christiansfeld

♦Skive

♦Kerteminde ♦Kolding

Vinderup Vojens

♦Skælskør Skærbæk Skerping ♦Slagelse

Hals

Korinth

•Vordingborg

Dronninglund Hammel

♦Korser ♦Kege

♦Hasle

Vraa

♦Ebeltoft •

♦Ærøskøbing

Slangerup

Haslev

Ejby

Langaa

Ølgod

Hedehnsene Helsinge

♦Ribe

♦Sorø

♦Esbjerg ♦Faaborg

Made with FlippingBook Annual report