Kraks Vejviser 1940 provinsregiser

2191

VEJVISERENS OPLYSNINGSKONTOR NYTORV 17, København K., Telefon ★ Central 308 (9-4) besv ar er g r atis, o v e r f o r V e j v i s e r e ns K ø b e r e , F o r e s p ø r g s l e r , der angaar de i. Vejviserens Stof efter Trykningen foregaaede Ændringer, forsaavidt disse er kommet til Redaktionens Kundskab. Oplysningerne gives under For­ behold al, at de er bestemt til Brug for Forespørgeren selv og ikke til Offentliggørelse eller Salg. Forespørgsler, der kræver nær­ mere Undersøgelse eller af anden Grund vanskeligt kan besvares pr. Telefon, bedes indsendt skriftlig med en af Kuponerne paa foregaaende Side samt med frankeret Svarkonvolut. Eksempler: Embedsbesættelser og andre Ændringer i administrative Forhold. Foreningers og andre Institutioners Bestyrelse, Adresse m. m. Forretningers og Privat-Personers Adresser i Kbhvn. og Provinsen. Navneforandringer og Dødsfald. Nye Gader og Ejendomme i Kbhvn. Ændringer i Vurderingen til Ejendoms- og Grundskyld for nærmere angivne kbhvnske Ejendomme. Vurderingssummerne fra den i 1936 stedfundne alm. 8. Vurdering med senere foretagne Omvurderinger er anført denne Udgave af Vejviseren. Ejerskifte, Ommatrikulering m. m. Ændringer i Firmaers og Aktieselskabers Anmeldelse til de officielle Registre (Bestyrelse, Prokura, Kapital m. m.). Topografiske og statistiske Oplysninger i Tilknytning til Vejviserens Indhold. Oplysningskontoret giver ogsaa, i saa vid Udstrækning som muligt, Svar paa Spørgsmaal, der knytter sig til de af Kraks Forlag udgivne personalhistoriske og historisk-topografiske Haandbøger. Forsaavidt Besvarelsen drejer sig om mere end enkelte Ændringer og kræver et mere omfattende Arbejde, for­ beholder Redaktionen sig at beregne et rimeligt Honorar. Oplysningskontoret kan ligeledes paatage sig Adressering eller Levering af Adresser af særlig A rt; nærmere Oplysninger herom kan faas ved Henvendelse til Vejviserens Kontor. Paa en af Kuponerne pa» foregaaende Side kan Købere af Kraks Vejviser 1940 gratis rekvirere Vejviserens Tillæg, der udkommer i Løbet af Forairet og indeholder de væsentligste paa dette Tidspunkt indkomne Flytninger osr andre Ændringer. Bestillingen maa vi/e Vejviserens Ekspedition i Hænde senest 1. Marts. Vejviserens Købere nn-Uager ligeledes gratis, naar en af Kuponerne indsendes med Bestilling og frankeret Svarkonvolut er vedlagt: Fortegnelse ove Fragtmænd i Kbhvn. — — Hønserier i Danmark. — Barberer & Frisører i Provinsen. — - Brugsforeninger i Provinsen. — - Cafeer, Restauranter & Kroer i Provinsen Cigarhandlere i Provinsen. Frugt-& Grønthandlere i Provinsen. Købmænd paa Landet. Møller paa Landet. — Slagtere i Provinsen. Viktualiehandlere i Provinsen. der udleveres kun eet Eks­ emplar af hver Fortegnelse for hver købt Vejviser i Løbet af Aaret. 1940.

(K R A K S F R A G T hAND SLISTE og K R A K S HØNSER I-FOR TEGNE LSE faas ogsaa til Købs i Boghandelen

eller hi>s K R A K S VE .IV ISER . Pris 75 Øre for hver).

Ulenlandske Adressebøger og Handelskalendere. Vejviserens Samlhg af udenlandske Adressebøger og Handelskalendere staar til gratis Afbenyttelse for deri interesserede daglig K l. 9-3 i Ekspeditionslokalerne Nytorv 17, Stuen. (Opmærksomheden henledes paa K R A K S VE J ­ VISER, Afdeling IX Udlaidet, hvori der findes talrige Oplysninger af særlig Interesse for danske Forretningsdrivende).

Made with FlippingBook Annual report