Kraks Vejviser 1937 gaderegister

Vejviserens 1. Bind lndelioldep: A id. I: K ort o g P lan er — II s Gade- o g H us-R egister — III: P erso n -R eg ister — IV: P rovin s-R egister V e jv is e re n s 2. Bind Indeholder: Aid. V: R eal-R egister — VI: F irm a- o g A k tieselskab s- R egister — VII: F ag-R egister -V III: Island

II.

— IX: U dlandet E xp ort D irectory

o f D enm ark.

Gade-Register og Hus-Register for København.

A. G a d e -R e g i s t e r . Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Post­ distrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)kreds, samt Socialkontor. B. H u s -R e g i s t e r . Offentlige og private Ejendomme, ordnede efter Gader og Gadenumre, med Gadeskitser, Oplysninger om Gadenav­ nenes Oprindelse og ved hvert enkelt Hus Ejeren og Beboere i Ejendommen (Forretninger, Institutioner og Privat-Personer); for de kbhvnske og frdbgske Ejendommes Vedk. tillige Matrikelnr., Ejendomsskyldsvurderingen (E), naar denne udgør 35,000 Kr. eller derover, samt de samme Ejendommes Grundværdi (G), begge i Henb. til Vurderingen pr. 1. Jan. 1932 med senere foretagne Omvurderinger. Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurderingen, saaledes at (B) angiver den samlede Vurdering. Ved Redaktionens Slutning forelaa endnu ikke Resultatet af den i 1936 stedfundne 8. almindelige Vurdering. Se iøvrigt „Vejviserens Oplysningskontor1' Side 2191. Naar man vil opgive en Ejendoms Matrikelnr., maa Kvarterets Navn nævnes med (ses i Gade-Registret), da hvert Kvarter har sin egen Nummerering. Hvor Ejeren af en kbhvnsk. eller frdbgsk. Ejendom bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført i Parentes. Naar en Ejendom er fredet (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918, er dette anført. Vejviserens Hus-Register er forsynet med Telefon-Numre. En ★ ved et Telefon-Nr. angiver, at dette er Fælles- Nummer for flere Ledninger. * Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegadérne udgaar, samt Belig­ genheden af forskellige offentlige Bygninger og Institutioner. En Pil viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Bagsværd, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre pr. Valby, Islev pr. Brønshøj og Vanløse, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre pr. Van­ løse og Valby, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk). Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa en foran dette Register staaende Plan „Hus-Registrets Omraadø“.

En nærmere Vejledning i Brugen af disse Registre findes paa næste, Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn.

Made with