Kraks Vejviser 1937 gaderegister

A. Gade-Register for København maa benyttes i Forbindelse med følgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Kortene i Afd, I. Ejendomsskyld (Oversicyldraad ogkbhvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc. Kirker (Under de enkelte Kirkers Navne:Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). Kvartercr (Inddeling i Roder og disses Grænser). Offentlig For,sorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.). P oliti (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd; se endvidere Bestemmelser og Takster i 2. Bind). Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforvaltningen (Oppebørselskontorerne, disses Omraader, Embedsmænd etc.). Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrains Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D. Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N. og Ved Stranden under V. Undtagne fra denne Regel er de Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (!.); de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Forbogstaver , er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H 0 Andersens Gade under A., F F Ulriks Gade under U. Til de optagne Personers og Firmaers Navne er føjet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere a! samme Telf. er ofte slaaet sam­ men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); vedHjælp af Stillingsbetegnelsen kan de eventuelt findes i Person-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. I. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). Om Gader, der har skiftet Navn (eller er nedlagt) efter Aar 1800, vil man finde Oplysning i Artiklen Gadenavne i Real-Regi­ stret (Afdeling V foran i 2. Bind). Her findes tillige oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg, om historiske Bydele* om Slotte og andre offentlige Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten), samt om de i Byenpaa offentlige Steder opstillede Monumenter. Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsvæsen Bygningsfredning, Stadsingeniørens D irektorat, Frederiksberg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre B irk , Søndre Birk o. S. V. Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 7. almindelige Vurdering pr. 1. Januar 1932 ansatte Beløb. (Ved Redaktionens Slutning t'orelaa endnu ikke Resultatet af den i 1936 stedfundne 8. alminde­ lige Vurdering. Se iøvrigt „Vejviserens Oplysningskontor41 Side 2191. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejen­ domsskyldsvurderingen, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om Over-Skyldraadet, de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over København (i Afdeling I). At Hjømestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. B. Hus-Register for København. Regler for Ordningen.

1 Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

LOMME -VEJVISER En Fortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed og Postdistrikter. -------- Pris 2 Kr. ——— . KRAK3 KORT over K Ø B E N H A V N FREDERIKSBERG OG GJENTOFTE 15 Specialkort med fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskort. -------- Pris 2 Kr. ---------

Made with