Kraks Vejviser 1937 gaderegister

780—864

S Ø G E R D E O P L Y S N I N G E R

OM

D er findes i dette B ind Side 1697 et Register — P R O V I N S - R E G I S T R E T — hvo r i D e finder baade F o r r e t n i n g e r og P r i v a t - P e r s o n e r sam t O p ly sn inger om a d m i n i s t r a t i v e F o r h o l d . F o r ­ retn ingerne er ordnede a lfabetisk ind en fo r de forske llige Byer, Pr iva t-Personerne a lfabetisk for h e le Landet. Der findes ogsaa et A fsn it S t ø r r e G a a r d e . I 2det B ind Side 2961 findes d e t s t o r e f o r h e l e L a n d e t f æ l l e s F A G - R E G I S T E R — i h v il­ ket Forretn inger og andre V irksom heder er bran ­ ch ev is indordnede under B y en s N a vn . F A G - R E G I S T R E T om fatter H and e l, H aand - værk, Industri, Søfart, Bank - og Forsikr ingsvæ sen , Sagførere, Læger o. m. a. En Række Erhverv i P rov in sen som i Fø lge deres N a tu r v il b live søgt i Fag-Registret, som f.Eks. Læger, Tandlæger, D yr læ ger , H osp ita ler , Mejerier, Tidsskrifter ogU geb lade , optages k u n i dette Register.

Made with