Kraks Vejviser 1937 gaderegister

Animated publication

Vejviserens 1. Bind lndelioldep: A id. I: K ort o g P lan er — II s Gade- o g H us-R egister — III: P erso n -R eg ister — IV: P rovin s-R egister V e jv is e re n s 2. Bind Indeholder: Aid. V: R eal-R egister — VI: F irm a- o g A k tieselskab s- R egister — VII: F ag-R egister -V III: Island

II.

— IX: U dlandet E xp ort D irectory

o f D enm ark.

Gade-Register og Hus-Register for København.

A. G a d e -R e g i s t e r . Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Post­ distrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)kreds, samt Socialkontor. B. H u s -R e g i s t e r . Offentlige og private Ejendomme, ordnede efter Gader og Gadenumre, med Gadeskitser, Oplysninger om Gadenav­ nenes Oprindelse og ved hvert enkelt Hus Ejeren og Beboere i Ejendommen (Forretninger, Institutioner og Privat-Personer); for de kbhvnske og frdbgske Ejendommes Vedk. tillige Matrikelnr., Ejendomsskyldsvurderingen (E), naar denne udgør 35,000 Kr. eller derover, samt de samme Ejendommes Grundværdi (G), begge i Henb. til Vurderingen pr. 1. Jan. 1932 med senere foretagne Omvurderinger. Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurderingen, saaledes at (B) angiver den samlede Vurdering. Ved Redaktionens Slutning forelaa endnu ikke Resultatet af den i 1936 stedfundne 8. almindelige Vurdering. Se iøvrigt „Vejviserens Oplysningskontor1' Side 2191. Naar man vil opgive en Ejendoms Matrikelnr., maa Kvarterets Navn nævnes med (ses i Gade-Registret), da hvert Kvarter har sin egen Nummerering. Hvor Ejeren af en kbhvnsk. eller frdbgsk. Ejendom bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført i Parentes. Naar en Ejendom er fredet (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918, er dette anført. Vejviserens Hus-Register er forsynet med Telefon-Numre. En ★ ved et Telefon-Nr. angiver, at dette er Fælles- Nummer for flere Ledninger. * Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegadérne udgaar, samt Belig­ genheden af forskellige offentlige Bygninger og Institutioner. En Pil viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Bagsværd, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre pr. Valby, Islev pr. Brønshøj og Vanløse, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre pr. Van­ løse og Valby, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk). Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa en foran dette Register staaende Plan „Hus-Registrets Omraadø“.

En nærmere Vejledning i Brugen af disse Registre findes paa næste, Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn.

A. Gade-Register for København maa benyttes i Forbindelse med følgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Kortene i Afd, I. Ejendomsskyld (Oversicyldraad ogkbhvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc. Kirker (Under de enkelte Kirkers Navne:Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). Kvartercr (Inddeling i Roder og disses Grænser). Offentlig For,sorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.). P oliti (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd; se endvidere Bestemmelser og Takster i 2. Bind). Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforvaltningen (Oppebørselskontorerne, disses Omraader, Embedsmænd etc.). Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrains Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D. Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N. og Ved Stranden under V. Undtagne fra denne Regel er de Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (!.); de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Forbogstaver , er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H 0 Andersens Gade under A., F F Ulriks Gade under U. Til de optagne Personers og Firmaers Navne er føjet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere a! samme Telf. er ofte slaaet sam­ men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); vedHjælp af Stillingsbetegnelsen kan de eventuelt findes i Person-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. I. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). Om Gader, der har skiftet Navn (eller er nedlagt) efter Aar 1800, vil man finde Oplysning i Artiklen Gadenavne i Real-Regi­ stret (Afdeling V foran i 2. Bind). Her findes tillige oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg, om historiske Bydele* om Slotte og andre offentlige Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten), samt om de i Byenpaa offentlige Steder opstillede Monumenter. Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsvæsen Bygningsfredning, Stadsingeniørens D irektorat, Frederiksberg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre B irk , Søndre Birk o. S. V. Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 7. almindelige Vurdering pr. 1. Januar 1932 ansatte Beløb. (Ved Redaktionens Slutning t'orelaa endnu ikke Resultatet af den i 1936 stedfundne 8. alminde­ lige Vurdering. Se iøvrigt „Vejviserens Oplysningskontor41 Side 2191. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejen­ domsskyldsvurderingen, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om Over-Skyldraadet, de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over København (i Afdeling I). At Hjømestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. B. Hus-Register for København. Regler for Ordningen.

1 Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

LOMME -VEJVISER En Fortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed og Postdistrikter. -------- Pris 2 Kr. ——— . KRAK3 KORT over K Ø B E N H A V N FREDERIKSBERG OG GJENTOFTE 15 Specialkort med fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskort. -------- Pris 2 Kr. ---------

Afdeling I I . A . Gade-Register for København.

Postdistrikt: Forkortelserne af disse i anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser og Tegn“ (se fjerde Side, først i dette Bind). Hvor der ikke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anført umiddelbart efter Gadenavnet i første Kolonne, f. Eks. Valby, Søborg, Gjentofte. Kvarter eller Kommune: I)e i denne Rubrik anførte Betegnelser er kbhvnske Kvarternavne, naar Rubrikken Socialkontor er ud­ fyldt. Hvor denne Rubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er angivet. (Frdbg., Gjentofte, Taarnby, Gladsaxe o. s. v.) Rodekontorer: De 18 Rodekontorer betegnes ved: 2 (Nyropsg. 5), 3 (Bornliolmsg. 8), 4 (st. Kongensg..31), 6 (Torveg. 29), 9 (Slagterboderne 9), 10 (Lyrskovg. 6), 11 (Nørrebrog. 63), 13 (Arresøg. 20), 14 (Stefansg. 48), 15 (Thorsg. 74), 17 (Østerbrog.42), 18 (Livjægerg. 22), 19 (Jagtv. 227), 20 (Toftegaards PI. 10), 21 (Bratskovv. 36), 23 (Parkstykket 5), 24 (Ølandsg. 1), 25 (Himles Allé 3 A), (se iøvrigt Artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn., hvor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne og Rodekontorernes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik ved F 1 — F20. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men alle til Søværnet hørende Personer her som andensteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kblivn. er betegnede ved deres Numre, 1—15; 2., 4. og 11. Kreds er delt i 2 Dele 9., 14. og 15. i 3 Dele, betegnede ved N, S, 0 eller V. (o: Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del). 12. Kreds er delt i 4 Afstemningskredse: 0, Grøndalsvænge (12 V1), Brønshøj (12 V2) og Vanløse (12 V3), De frederiksbergske Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, hver delt i en vestlig og østlig Afdeling. Afstemningskredsene er samlet i 3 Storkredse: Søndre Storkreds (2., 3., 5., 7., 8. og 9. Kreds), Østre Storkreds (4., 6., 10., 11., 12. og 15. Kreds) og Vestre Storkreds (1., 13., 14., F 1., F 2. og F 3. Kreds). A 1, A 2 og A 4 betegner hhv. Kbhvns Amts 1. Kreds (Gjentofte), 2. Kreds (Lyngby) og 4. Kreds (Køge). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbhvns Amts Søndre (med Amager) Birk og har Grænser fælles med de tilsvarende Jurisdiktioner. Tallene 1—9 betegner de kbhvnske Politikredse (se Artiklen Politi i Real-Registret). Socialkontorer: Tallene betegner de kbhvnske Socialkontorer (se Artiklen Offentlig Forsorg i Afd. V, Real-Register for Kbhvn. Bygningsdistrikter, Kommune-Lægedistrikter under Kbhvns Forsørgelsesvæsen (under Offentlig Forsorg) og Skyldkredse (under Ejendomsskyld) er omtalt i Afdeling V, Real-Register for Kblivn. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje m. m. hører under Kbhvns Overpostmesterembede og har indbyrdes Lokal-Porto (se Bestemmelser og Takster paa grønne Blade foran i 2. Bind).

Gade

Gad e

Kvarter eller

Kvarter eller

Post­

Sogn

Post­

Kom­

mune

Valg­

kreds

Sogn

mune

Valg­

kreds

Rode­

Kom­

Rode­

(Kirke)

kontor

kontor

kontor

distrikt

Social-

Social­

distrikt

(Kirke)

[Politikr.

| kontor

|Politikr.

p Brønshøj 21 Grendals 12V2 8 8 Agerlandsvej...................... K Rosenborg 4 Trinitatis 7 2 3 Agormosen Valby . . . . Vanleso 21 Vanløse 12V» 8 8 Agerskovvej VaLby. . . . 1—13 V Udb.Klædobo 2 Bethlehoms 5 6 7 Agersøgade......................

Aabakkevej . . Aabenraa . ■ •

S Sundbyvest. 25 Hojdevangs! 9 S 4 4 Hvidovre A4 S Rødovre A4 S Vangede Al N G Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 115S 7 1 0 Udb.Klædebo 18 Frihavns 6 7 2 21 Grondals 12V2 8 8 — - Bronshoj _ - Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 S Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4 4 . Hvidovre Rødovre Gjentofte

Aabjorgvej Vanløse . . .

F 5 St. Thomas F3G F — - - ■ F 2

15-31 “ Frdbg.

Agertoften Gjentofte. . . Aggersboregade. . . . . voldvej ( Resten . . . . Aggervej Vanløse . . . .

33—55 - 2—46 N 48—54 - 56—78 - 80—86 -

2 Bethlehems 5 6 7 Aggers- j 1—15 og 2-14 . Brh. Bronshoj

Ddb.Klædeho

Aaboulevard. .

— 14 Hellig Kors - - — - Brorsons

- -

- - -

— -

— 12 G - Taarnby A2 S

Agnetevei

Taarnby

Ahlefeldts-1ul. Nr. og20—30 K Nørrevold 2 St. Andreas 3 1 6

Aabyhej Allé Kastrup • • AadalSVejlKestul. A&diget Islev Vanløse . . Sr.ogl.Nr.

— - Trinitatis - .

21 Grøndals 12V3 8 8 — 12V2 - - Rødovre A4 S

F Brønshøj

gade (

2-18 -

-

— -

Gjentofte

Ahlmanns Allé Hellerup . . Ahlmannsgade..................

Hellerup Al N

Rødovre N Udb.Klædebo 14 Brorsons 12G 6 7 Aagade . . . . ( 88-110 N Udb.Klædebo 14 ' Brorsons 12G 6 7 Ahornsgade...................... N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 S 6 1 (112—144 - — - Anna - 8 - Ahrenkildes Allé . . . . S Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4 4 Aagerupvej . . Brh. Husum 23 Husum 12V2 8 8 Ahrensbergsgade . . . . S Sundbyester 24 Nathanaels 9 N 4 4 Aabaven Valby . Vigerslev 20 Timotheus 14S 9 6 Ajax Allé Valby . . . . Hvidovre Hvidovre A 4 S j g r * : Brh. Husum 23 Husum 15 V 8 8 Aktæons Allé Valby . . . Hvidovre Hvidovre A4 S - — - Brønshøj - - - Albaniensgade................. S Sundbyester 24 Allehelgens 9N 4 4 Aakjærs Allé Seborg . . . Gladsaxe Søborg A2 N Alderdomsvej Kastrup . . Taarnby Kastrup A2 S Aaluorggade . . g Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 2 . i l —19og2—10 0 Udb.Klædebo 13 Taksigelses Kingos 15 S 8 1 Aalekiste-j 4 . • . • • Vnl. Vigerslov 20 Vanløse 12V® 8 8 Aiaemogaae^ 20 N — - 15V _ - vej (21-237 og 14-252 . Vanløse 21 — - _ _ Alderstrest Passage . . . N Udb.Klædebo 11 St. Johannes li S 6 1 19og2—28 Vb. Vigerslev 20 Timotheus 14 N 9 6 Alexandervej Charlottl. . . Gjentofte Messias A l N ' (33-65 og 30-80 - — - — 12V8 - - Alexandravej...................... N Utterslev 15 Kapernaums 15V 8 8 Aalstrupvej Valby . . . . Vigerslev 20 Timotheus 12V8 9 6 Alliambrav ej...................... V Frdbg. F 12 Frederiksbg. F1G F Aalykkes Passage N Udb.Klædebo 14 Hellig Kors 5 6 7 Alléen Kastrup.................. Taarnby Kastrup A2 S Aalykkevej. . . F Bronshej 21 Grendals 12V2 8 8 ( 1—29 F Frdbg. F 9 Frederiksbg. F2G F Aarestrupsvej Valby . . . Valby 20 Timotheus 14 S 9 6 Allégade . . . .<31—37 - — . Solbjerg - - Aarhus- j 1—43 og 2—48 a Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 2 { 2-28 - — F 10 Frederiksbg. F1V . gade (79—113og50—112 - — - lians Egedes - > - i 1-15 N Udb.Klædebo 15 St. Stefans 11N 8 7 Aarhus Plads. . a Udb.Klædebo 18 Hans Egedes 10 7 2 Allersgade . . . < 17 _ __ Samuels . _ _ Aarsløvvej Islev Vanløse. . Rødovre Rodovre A4 S l 2—18 _ __ 13 _ _ Aastrupgaardsvej Valby. . Hvidovre Hvidovre A4 S Allingvej Valby.................. Hvidovre Hvidovre A4 S Aavangsvej Valby . . . . Hvidovre Hvidovre A4 S Almevej Hellerup . . . . Gjentofte Messias Al N Aavendingen . . Brh. Husum 21 Husum 12V2 8 8 Almindingen Seborg . . . Gjentofte Vangode A 1 N Abel Cathrines Gade . . . V Udb. Vester 2 Maria 1 5 5 Alperosevej...................... S Sundbyvest. 25 Hojdevangs 9 S 4 4 Abels Allé Søborg. . . . Gladsaxe Gladsaxe A2 N Alrunevej Hellerup. . . . Gjentofte Udb. Vester Vangede A l N Abildgaardsgade a Gstefvold 3 Esaias 6 3 2 Alsgade V 10 Enghave 14G 5 6 Abildhøj . . . Brh. Husum 23 Husum 15V 8 8 Alsikemarken Seborg. . . Gladsaxe Gladsaxe A2 N Abrikosvej. . . F Utterslev ' 21 Grendals 12V1 8 8 Alstedvej Brh. Husum 21 Husum 12V2 8 8 av , i I1"43 V Udb. Vester 2 Elias 1 5 5 101—133. . . . S Amagerbro 6 2 S 4 4 Absalons- J 2—32 - — 9 Apostel - - _ Amagerl 2—14 . __ _ H. Tavsens - gade | 34—48 - — - Getbsemane - - . Boule- / 80-110 _ Eksercerpl. 24 Sundby • Acaciavej . • . V Frdbg. F 1 Solbjerg F3G F yard i 118-130 _ Amagerbro 6 Christians . Achilies Alle Valby . . . Hvidovre Hvidovre A4 S \ 132-134 - 24 _ . - ( 1—61 . . K St. AnnæV. 3 Garnisons 7 3 2 1—31 S Amagerbro 6 Frelsers 9 N 4 4 68-93 . . . . — - Frederiks - ' . - 37—49 - Sundbyester 24 Nathanaels • 95—111. . . . - — - St. Pauls . - 61—69 __ - Sundby _ • Adel- 1113-117. . . . - — - — 8 73—111 - __ _ 9 G - gade "I 4—32 - — 4 Garnisons 7 _ - 115—151 - __ - Filips , . 34—58 - — 3 — - 153—177 _ 26 _ _ _ • 60—102 - — - Frederiks 1 . _ 179—197 _ _ Simon Petors _ . l j 106—108 — St. Pauls 8 Amager- 199—295 __ - 9 S . Adilsvej • -|i7 - 16og2—12 -19ogl4-16 F Frdbg. St. Lukas F2G F brogade - Amagerbro 6 24 Christians 2 S - - F 4 F 3

2—26 28 30-32 34—50 90—100 102—120

Admiralgade . .

K Gster

* _

*

4 Holmens F 5 St. Thomas F3G F Gjentofte Al N

6 2 3

Nathanaels

.

_

Adolph Steens Allé . . . V Frdbg. Adolphsvej Gjentofte . . Gjentofte

Sundbyvestr.

-

52—88 _

Sundby _

-

__

S Sundbyestel 25 Simon Peters 9 S 4 4

_ _ _ 25

Adriansvej. . Aftenbakken Seborg . . . Agavevej Hellerup • - • •

9 S

.

_

Gjentofte Gjentofte

Vangede Al N Messias A l N

_

-

122—296 -

— Hojdevangs - - - 3

II - 34

M®^ i © g a l i

u £

I Ss ■§ s s S ©O »O1OGS

S *©■ l a 02 tø

| 3 i O a* CO^

C! “ iS COw

r§ S o O

o

G a d e

‘3 "S

G r a d e

(X, .£ ■o

*- ©tø S Mia

OCLd CO^

/ 3-37 og 2—8

s Amagerbro 6 24

, , . , i ulige Nr. Bakkegaaras Alle| V Frdbg. Bakkeledet...................... Brh. Brønshøj Rakkevej . . . . . . .

F 15 F 9

Frederiksbg. FlV F

Christians 2 S 4 4

Amager-1

— Nathanaels • _ _ Bakkekammen.................. Brh.

-

Husum 21 Husum 12V2 8 8 23 Brønshøj 15 V 8 8 F Utterslev 23 Grendals 12V1 8 8

fælled-{ **— f j voi f 49—Husvildeba- ,

J \ rakker og 14—52 - Eksercerpl. Amager- j 1 - 17 og 2—8 K Krsthvns

-

- -

-

Sundby Frelsers

6 Christians 2 N 4 3 Bakkovængot Gjentofte . .

Vangode Al N 15 St. Stefans 15V 8 7 0 . St. Stefans 11N - -

Gjentofte

- - _

gade

( Boston

-

— -

l 1—37 N 139—77 f38—76 .

Amager Lan-) 1—141 dev.Kastrup }143-311, 2-312 ftil Brags Boulev. Amager- dertr.t Oresundsv. Strand-Jtlwfrat. It.aliensv. vol 4279 og 180—280 - 281-399 og 282-448 Kst. J Amagertorv . . . j 2—24 Amaliegade....................... Amalienborg . . . Amalie Skrams Alle Valby. Amalieve.j.......................... Ambra Allé Kastrup . . . Amicisvoj . . . . . . . Ammentorpsvej Hellerup . Amorinvej Vanlese . . . Amsterdamv e j .................. Anchorsvej Klpbg................ Andebakkesti...................... Andersen Noxe V. Soborg P Andorsons Vej . . . . Andestien........................... Androasvoj Kastrup . . . Ane Katrines Vej|U}j|^ Anemonevej Gjentofte . . - F “ - - l.lra 463 og 450 K

Taarnby

Kastrup A 2 S Taarnby -

Kingos Kingos

„ ,,

.

Baidersgaae . . . j g_ *

_

- - _

— -

S Sundbyester 6 Filips

9N 4 4

- -

— 24 . — 25

Balders Plads..................... Baldrianvoj Hellerup . . . Bandholmvej Valby . . . Banevoj CharlottI................ Bangertsgado......................

N Udb.Klædebo 15 Kingos n n 8 7

— 90 - -

Vangode A 1 N

Gjentofte

- Ballumgade....................... V Udb. Vester 9 Krist

— - Simon Peters 9 S -

14 3 5 6

Taarnby

A2 S - -

Kastrup Taarnby

Vigerslev 20 Timotheus 14N 9

6

Ordrup Al N

Gjentofte

Strand 4 Helligaands 7 1 3 Banevolden Valby . . . . 3 Garnisons 8 3 o Bangsbo Plads Vanløse . . 8 3 2 K&ngsbovej Vanløse . . . Valby 20 Timotheus 14 N 9 6 Bardenflethsgade . . . . C T Barfoeds Vej . . . . F 2 St. Markus Flø F 3 Garnisons Frimands * — - - .

14N 9 6

Valby 20 Jesus

N Udb.Klædebo 11 Hellig Kors 5 0 7

K St. Annæ 3 . . . K St. Annæ 0.

Vanløse 12V3 8 8 Vanløse 12V3 8 8

Vanløse Vanløse

21 21

S Eksercerpl. 24 Sundby 28 4 4 F 18 Lindevangs F2V F K Nørrevold 3 St. Andreas 7 1 2 Brønshøj 23 Brønshøj 12V2 8 8 F Frdbg. Gjentofte Gjentofte A 1 N

V Frdbg.

Taarnby

Kastrup A2 S

Barsohøj Hellerup . . . . 140 6 G Bartholinsgade..................

Amenkavej....................... V Udb. Vester 9 Krist

V Frdbg.

F 10 Frederiksbg. FlV F Gjentofte A 1 N Rødovre A4 S Skovsboved A1 N F 9 Solbjerg F20 F

Raanæsvej * . . Bastiansmindev. Kastrup. . Bauuebakkovej Valby . . .

. . . Brh.

Gj('ntofte Rødovre Gjentofte

Taarnby Hvidovre

Taarnby A2 S Hvidovre A4 S Gjentofte Al N — - - Hvidovro A4 S

S Sundbyester 25 Simon Peters 9S 4 4 Baunegaards-11—47og2—48 Gjt. Gjentofte

vej

1

Resten Hel.

F Frdbg.

Hvidovro

llaunevej Valby..................

Andeinosevej...................... N Emdrup 23 Grundtvigs 15V 8 8 Bavnohoj Allé \ ^ \ Reston Gladsaxo Søborg A 2 N H C Andersens Gade . . K Norrevold 2 St. Andreas 3 l Anders Henriksens Gade . S' Amagerbro 8 Nathanaels 2 S 4 4 Bechgaardsgade .................. F 13 Godthaabs F20 F

V Udb.Vester 10 Enghave 140 9 6 23 Brønshøj 15V 8 8 Valby 20 Timotheus I4N 9 6 ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15N 7 1 S Sundbyvest. 25 Højdevangs 9S 4 4 V Kong. Engh. 10 Frodholnis 14ø 9 6 Byngby-Tbk. Taarbæk A2 N Valby 20 — -

5 Bavnevangen....................... Brh. Brønshøj Boatovoj Valby...................

F Frdbg. N Brønshej

23 Brønshøj 15V 8 8 Bechsvej Klampenborg . . 6 Frelsers 2 N 4 3 Bedfordvej..........................

Andreas Bjørns Gade. . . K Krsthvns

Taarnby Frdbg. Gjentofte

F 7 Taarnby A2 S Mariondals F3V F — F 10 — - -

Boethovensvej.................. Begoniavoj Gjentofte. . . Bekkasinvej Hellerup. . . Beldringovcj . . . .

Gjentofte Al N Messjas A 1 N 23 Brønshej 12V2 8 8

Gjentofte Gjentofte

Gjentofte Al N

Brh. Bronshøj

Angelgade.......................... V Udb. Vester 10 Enghave 140 5 6 Belfastvej........................... S Sundbyvest. 25 Højdovangs 9 S 4 4 Anker llcegaards Gade . . V Vestervold 2 Slotskirken 3 1 5 Belgiensgade....................... S Sundbyøstor 24 Sundby 9N 4 4 Anlægsvej Søborg . . . . Gladsaxe Gladsaxe A2 N 1 ulige Nr. Brh. Utterslev 23 Brønshøj 12V2 8 8 Annasvej Hellerup . . . Gjentofte Messias A1 N 12V1 Anne- 1 1—13 og 2—14 . ISrh. Brønshej 21 Grøndals 12V2 8 8 _ — - Grøndals - - borgvej $ Resten.................. - — - Brønshøj Taksigoises - - - ' Resten 1. Nr. _ — - Ansgar - - Annekegade...................... 0 Udb.Klædebo 13 15 S 8 1 Bollevuovejj 1—11 og lo . Gjentofte Skovshovød Al N Annettevoj Cbarlottl. . . Gjentofte Ordnip A I N Klpbg. \ 12 . Lyngby-Tbk. Taarbæk A2 . Annexgaardsvej Vanleso. . Rødovro Rødovre A4 S Bellisvej............................... F Brønshøj 21 Grøndals 12V2 8 8 Annexstrædo Valby . . . Valby 20 Timotheus 14 N 9 6 Bellm ansgade................... ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15N 7 1 Ansgars Allé Valby . . . Vigerslev 20 Timotheus 14N 9 6 Bellmans Plads.................. ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15N 7 1 Antoinettevej Valby . . . Valby 20 Jesus 14N 9 6 Beudstrupvoj Valby . . . Hvidovro Hvidovre A4 S Antonigade....................... K Købmager 4 Helligaands 7 2 3 Bendzvej.......................... F Frdbg. F 20 Lindevangs F2V F Antvorskovvoj Valby . . . Hvidovro 21 Hvidovre A 4 S Bongtasvej Hellerup . , . Gjentofte Messias Al N Apollovej Vanløse . . . . Vanløse Vanløse 12V8 8 8 Bentzonsvej...................... F Frdbg. F 8 Godthaabs F20 F Arabiensvoj...................... S Sundbyøster 25 Simon Poters 9 S 4 4 Bergensgade ...................... 3 østervold 18 Citadels 6 3 2 Arondalsgade . . . . 3 Østervold 18 Citadels 6 7 2 Berggreensgade ................. 0 Udb.Klædebo 19 Sions 15N 7 1 Arildsgaardvej................. Brh. Husum 23 Husum 15 V 8 8 Bergthorasgade . . . . . 8 Amagerbro 6 H. Tavsens 2 S 4 4 Arkonagade ...................... V Udb. Vester 10 Absalons 13 5 5 Beringgaardsvej Valby . . Hvidovre Hvidovre A4 S Arkturus Allé Kastrup . . Taarnby 25 Taarnby A2 s Reringsvoj.......................... F Frdbg. F 18 Godthaabs F2V F Armoniensvej...................... S Sundbyøstor Simon Peters 9 S 4 4 Berlingsbakke Cbarlottl. Gjentofte Ordrup A 1 N Amager Allé Kastrup. . . Taarnby 21 Taarnby A2 S Bernhard Hangs Allé . . . F Frdbg. F 17 Godthaabs F2V F Arnestedet Vanlese . . . Vanløse Vanløse 12V8 8 8 BernstorfflundsAllé Charlttl. Gjentofte Gjentofte Al N Arnesv e j ........................... Brb. Brønshej 23 Brønshøj 12V2 8 8 | ulige N t . V Vestervold 2 Slotskirken 3 1 5 Arresøgade N Udb.Klædebo 13 Simeons Il N 6 1 Bernstorffsgade { 2—22 _ --. - Maria - _ . ... iul.Nr.t. AxollleidesG. S Eksercerpl. 24 Sundby 2.S 4 4 1 30-40 • Udb. Vester 9 — - - _ Artil' ] derfra - — 6 — - - - ( 1—137 Holl Gjentofte Gjentofte Al N *erl' j1er.Nr. t.AxelHeidesG. - Amagerbro - 11. Tavsens - - , 141—193 Chl. — — - _ V,:,J { derfra Eksercerpl. - — . - - D . „ . 1 2-132 Hell Hellerup _ Arveprinsensvej . . . . . F Frdbg. F 14 Solbjerg F2V F Bernstorftsvej s 140 —lfi«) — Messias - . Asgaardsvej...................... V Frdbg. F 15 Frederiksbg. FlV F 170—210 Chl. _ — - - Asger Bygs Gade . . . . V Udb. Vester 10 Absalons 13 5 5 l 218-246 - _ Ordrup - - Askov Allé Kastrup . . . Taarnby 19 Taarnby A2 S Bevtoftgade...................... V Udb. Vester 10 Enghave 13 5 6 Askegade.......................... ø Udb.Klædobo Kildevælds 15N 7 1 A F Beyers Vej . . . . F Brønshøj 21 Grøndals 12V2 8 8 Asminderødgade . . . . N Udb.Klædebo 14 St. Stefans 12 0 8 7 Bianco Lunos Allé. . . . V Frdbg. F 10 Solbjerg FlV F Asmussens Allé.................. V Frdbg. F15 Frederiksbg. FlV F Biens A l l é ...................... S Sundbyøstor 25 Simon Peters 9 S 4 4 Asnæsgade .......................... Udb.Klædobo 13 Simeons 11 N 6 1 Bille Brahes Vej . . . . V F 2 St. Markus F30 F Assonsgade...................... 0 Udb.Klædebo 19 Davids 10 7 2 Billesborgvej Vanløse. . . Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 Astersvej.......................... Brh. Husum 23 Husum 15V 8 8 Birko Allé Valby . . . . Hvidovre Hvidovre A4 S Astridsvej Kastrup . . . . Taarnby 21 Taarnby A2 S Birkebakken Valby. . . . Vigerslev 20 Timotheus 14N 9 6 Astrup-j 1—13 Brb. Vanlose Vanløse 12V2 8 8 1 1—39 N Uttorslev 23 Kapernaums 15 V 8 8 vej 1Rest ul. Nr. og l.Nr. K Brønshøj 23 Brønshøj - - - - — - Brønshøj - - Asylgade ........................... Øster 4 Holmens 8 2 3 i a—64 _ - Grundtvigs - - . Athensvej.......................... S Sundbyøstor 25 Simon Poters 9 S 4 4 ( 90 92 - - Bronshøj - - - Augustagade . . . . S Sundbyøster 24 Filips 90 4 4 Birkegade.......................... N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 4S 6 1 Aurehejvej Kollerup . . . Gjentofte F9 Hellerup A 1 N Birkehøj Hellerup . . . . Gjentofte Taarnby Vangedo A1 N Aurikelvoj Valby . . . . Frdbg. Frederiksbg. F2V F Birkevang Kastrup . . . . Kastrup A2 S Auroravoj Vanlese . . . . Rødovro Rødovre A 4 S Birkliolmvej Vanløse, . . Vanlose 21 Vanløse I2V8 8 8 Australiensvoj.................. ø Udb.Klædobo 19 Kildevælds 15 S 7 1 B irm avej.......................... S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4 Avnbol Allé Kastrup . . . Taarnby Taarnby A2 S Bisiddervoj...................... N Utterslev 15 Kapernaums 15 V 8 8 Avnsøvej Gjentofte . . . Gjentofte Gjentofte II. Tavsens A 1 N Biskop Krags Vænge. . . ø Udb.Klædobo 13 Taksigelses 15 S 8 1 Axel Heides (ulige Side S Amagerbro 6 2 S 4 4 Bispebjerg Parkallé . . . N Emdrup 23 Grundtvigs 15 V 8 1 Gade ( lige Side - Eksercerpl. - — * - . Bispebjergvej................. N Utterslev 15 Grundtvigs 15 V 8 1 Axelhej Vanløse . . . . Rødovre Rødovre A4 S Bispeengen...................... N Frdbg. F 16 Marieudals F3V F Axeltorv.............................. V Vestervold 2 Domkirken 3 1 5 Bispevej.............................. N Utterslev 23 Kapernaums 15 V 8 8 Azaleavej Valby.................. Frdbg. F 20 Frederiksbg. F2V F Bissensgade...................... V Udb. Vester 9 Krist 140 5 6 Bjarke8vej....................... F Frdbg. F 3 St. Lucas F20 F Baadsmandsstræde . . Krsthvns Bjelkes A llé...................... N Udb.Klædobo 14 Anna I2ø 8 7 K 6 Frelsers 2N 4 3 Bjorgagervej Valby . . . Hvidovro Hvidovre A4 S Baarsevej Valby . . . . Hvidovre Hvidovre A4 S Bjergmarksvej.................. Brb. Husum 23 Husum 12V2 8 8 S Sundbyester 25 Filips 90 4 4 Bjergstedvoj...................... Brh. Husum 23 Husum 12V2 8 8 (91—147og89--15U - — - Simon Peters 9 S - - Bjergtoften Hellerup. . . Gjentofte Gj entofte A 1 N Badensgade ...................... s Sundbyester 24 Allehelgens 9 N 4 4 Bjernedevej...................... Brh. Husum 21 Husum 12V2 8 8 Badstuestræde.................. K Snarens 4 Helligaands 3 1 3 Bjerregaards Sidevej Valby Valby 20 Josus 14N 0 6 Bagdadvej.......................... S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4 . Bjerregaardsvej Valby . . Valby 20- Jesus 14N 9 6 < _ 9 V Udb. Vester 9 Elias 1 5 5 Bjerringbrovej Islev . . . . Brh. - Bødovre A4 S Bagerstræde . . . j g_12 - — s 2 — - Iijeverskov Allé Valby . . Hvidovre Hvidovre A4 S Baggesens- ( 1—31 og 2—32 N Udb.Klædobo 11 BIaagaards 5 6 7 Bjedstrupvej Vanlose. . . Rødovre Rødovre A4 S gade (33—37og-34—38 - — - Hellig Kors - - Bjømbaksvej Kastrup. . . Taarnby Taarnby A2 S Bag Raadhusot.................. V Vestervold 2 Slotskirken 3 1 5 Bjernevoj Valby . . . Rødovro Rødovre A4 s Bag Torvet Søboig. . . . Gladsaxo Gladsaxe A2 N Bjørnsonsvej Valby . . . Valby 20 Jesus 14 S 9 6 Bakkedal Uellorup . . . . Gjentofte Gjentofte Al N Blaabærvoj.......................... F Utterslev 21 Grøndals 12V1 8 8 Bakkedraget Søborg . . . Gladsaxo Seborg A2 N /

II - 35

•+* o +2

U ti S å §O5

r§ u

fl 3

■A.f _§ ^ i © ■£ 9 g ®o

Ga d e

•3 Pp3® ocu | gg ^

o fl

.fa t f

G a d e

>"3 tå S w «_g I

Æ rt

> ja

c h M,

h ®tø s tø W £

* 3

nS

kontor

Social­

Politikr.'

Blaa-

j 1-33 og 2-24 N Udb.Klædebo 11 Blaagaards 5 6 7

Alleholgens 9 N Sundby Sundby

Sundbyostor Sundbyvest. Sundbyvest. Eksereerpl. Sundbyvest. Eksereerpl. Sundbyvest. Udb. Vester Krstbvns Gjentofte Frdbg. Uttorslev Gjentofte Krstbvns Gjentofte Udb.Klædebo Brønshøj Snarens Utterslev Udb. Vester Hvidovre Husum Husum Gjentofte Sundbyvest. Ilusum Udb.Klædebo Valby Udb.Kla)debo Vester Udb.Klædebo Snndbyostor

Brigadevej Breslaugado...................... Brigadegaarden.................. i 1—11 47—51 2-46 [48-66 Bristol A llé ...................... Broagergadø ...................... Brobergsgade...................... Brodersens Allé Hellerup . Broderskabsvoj.................. Brofogedvej...................... Brogaardevej/1—33 og2—26 Gjentofte \B.ostcn Brogade Broholms Allé Charlott!. 1—3 2 Brobusgade Broksøvej . . , Brolæggerstræde Brombærvej . Brorsonsgado. Brostykkovej Valby Brovænget Brunevang L E Bruuns Vej Charlottl Brydes Allé . . Bryggoronsvej . Bryggergade . . Bryggerivoj Valby Bryggervangen . Brygiiusgade . . Brynhildegade . Bryssolgade . . Brødhoj Gjentofte Brødrevej Søborg Brøndager Valby Brønderslev Allé Kastru] Brondkærvej Valby Brøndsteds Allé. . . Brøndumvej Vanløse Brenlunds Allé Hellerup Brønshøjgaardvej . . BrensliøjUolms Allé. . Brønshøj Kirkevej . . 5 1 -llo g rø - J 1 63-87 Budd. (1-319 og 2-206 Hovodg. 1321 Buddingø Stationsv. Sober; ! 41 - 87 og 18A—90 89-117 og94—136 119—387 o 178-534

gaardsg. (35—59og26—46 - Blaagaards Plads . . . . Blaamejsevej...................... Blaamunkevej...................... Blaaregn Allé Kastrup . . Blankavej Valby.................. Bleg- * 1 Rigshosp.-Evangh. e Bladbillovei Islov . . . . Brh. Hødovre / Blegdamshosp. N Emdrup Taarnby

-

.

— 2 Bethlehems

N Udb.Klædebo 11 Blaagaards 5 6 7 N Utterslov 15 Ansgar 12V» 8 8 23 Grundtvigs 15 V 8 1

Nathanaels Ilojdovangs St. Matth. Frelsers Hellerup Lindevangs Kapørnaums Gjentofte Vangedø Frelsers Skovshoved Brorsons Brønshøj Ilelligaands

Kastrup A2 S

9 S 13 2N A 1 F2V 15 V Al 2 N A 1 5 12 « 12V2 3

25 10 6 F 14 15

A 4 S

Rødovre

Valby 20 Timotheus 14N 9 0 N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 48 6 1

— 17

— 4 N 7 - _ 4 8 6

dams- < vej i

2—42 N _ 11

— 17 Fredens 4 N 7 _

44—78 80—132 - e

— .

.

Nazareth

\

Blekingegade...................... Blidahlund Charlottl. . . . Blidahpark Charlottl. . . . Blokhusvoj Charlottl.. . . Bloksbjerget Klainpenborg Blommohaven Valby . . . Blomstormarkon Soborg . .

s Sundbyester 24 Nathanaels 9 N 4 4

Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gladsaxe

Messias A 1 N Messias A 1 N Gjontofte A 1 N Skovshoved Al N Gladsaxo A2 N Redovro A4 S F 14 Solbjorg F2V F

Vigerslev 20 Timotheus 14 S 9 6

Bluovang Allé Islov . . . Brh. Redovro Blyts v e j ........................... F Frdbg. Blytækkorvoj....................... Blæsonborgvej .................. Brh. Husum Bodenhoffs Plads . . . . Bodilsgade........................... Bogensegade ...................... Bogenæsvej...................... Brh. Bogfinkevej......................

Urendals 12V> i 8 St. Matth. 14ø 5 Hvidovro A4 S Husum 12V2 8 Ilusum I2V2 8 Mossias A 1 N Sundby 2 S 4 Ilusum 15 V 8 Taksigolsos 15S 8 Jesus 14 S 9 Kildevælds 15 S 7 Slotskirkens 3 1

N Uttorslev 15 Kapernaums 15V 8 8

23

Husum 15 V 8 8

K Krstbvns 6 Frelsers V Udb. Vester 10 Enghave e Udb.Klædebo 19 Davids

2 N 4 3 13 5 6 10 7 2

Husum 23 Husum 12V2 8 8 N Utterslov 15 Ansgar 12V1 8 8 Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 Uttorslev 15 Kapernaums 15 V 8 8

Bogholder Allé Vanlese Bogtryk- (tilLandsdommorv. N Bogøvej............................... H C Bojsens Vej Valby. . Boldhusgade...................... Boltonvej.......................... Bolystvoj Valby.................. Bomhusvej . * ................. e Bomsluttorvej...................... N Bonavendts Allé Valby Borgbygaard Allé Kastrup V A Borgens '( ulige Nr. Borgerbo .......................... koivejj Reston - Vej ( Uge Nr. -

- Grundtvigs - F 8 Mariendais F3V F Hvidovre A4 S 4 Holmens

F Frdbg. K Øster

15V 9 N A 1 Al A4 A2 14N FIV 12V3 A 1 12V: 15V 15 V 12V2

Kingos Sundby Gjentofte Vanuedo Hvidovre Taarnby Josus Frdbg. Vanløso Vangede Brønshøj Brønshøj Brønshøj Brønshøj Grøndals Gladsaxe GIadsaxe Lyngby Gladsaxe

Hvidovre

8 2 3

Ojontofte Gjentofte Hvidovre Taarnby Valby Frdbg. Vanløse Gjentofte Brønshøj Brønshøj Brønshøj Brønshøj

S Sundbyvest. 25 Hejdovangs 9 S 4 4 Emdrup 19 Grundtvigs 15 N 7 1 N Utterslov 15 Grundtvigs 15 V 8 8 Hvidovre Hvidovro A4 8 V Udb. Vester 10 Enghavo 140 9 6 S Amagerbro 24 Christians 2 S 4 4 4 Garnisons 7 3 2 Valby 20 — - - Hvidovro Taarnby Hvidovro A4 S Taarnby A2 S

«

/ 1—19 og 2—02 K St. Annæ V.

— - -

— 3

-

— - Frederiks - - — - St. Pauls — - Frederiks - _ 8

o-ad«

<49—87 og 66—132 -

_

8

i 89—93

134—144 _

A2

Gladsaxe Gladsaxe Lyngby -Tbk. Gladsaxe Frdbg. Vanløse Sundbyøster Utterslev Krstbvns Udb. Vester Sundbyvest Gladsaxe Vanløse Eksereerpl.

[

Borgervænget jjigø N"r. . . e Udb.Klædebo 19 Sions Kildevælds Borghaven Valby . . . . Vigorslev 20 Timotheus, 14 S 9 6 Borgm. Christiansens Gade V Kong. Engh. 10 .Fredholms 140 9 6 Borgmester | 1-9og 2-22 e Udb.Klædebo 17 St. Jakobs 10 7 1 Jensens Allé } fra ø-Allé - — _ St. Johannes 4 N Borgmester -1 1—3 og 2—6 N Udb.Klædobo 15 St. Stofans 15V 8 7 vangen ( Resten . . . - - Kingos - - Borgskrivorvej................. N Utterslov 15 Grundtvigs 15 V 8 8 Borneovej.......................... S Sundbyøster 25 Simon Poters 98 4 4 Bornholmsgade.................. K Østervold 3 St. Pauls 8 3 2 Borrebyvej ( b ^ ^ 2-88 Brh. Brønshøj Brønshøj 12V2 8 8 0 Udb.Klædebo 13 Taksigelsos 15 S 8 1 , 1-35 og 2—24 N Udb.Klædebo 14 Anna 12ø 8 7 103—143ogl02—156 . Frdbg. F 16 Mariendais F3V F Utterslev 21 Grøndals 12V1 8 8 - — - Ansgar - . o i 1—17 V Udb. Vester 9 St. Matth. 140 5 6 boyesgade. * • • j 2_8 Frdbg. F 12 Frederikshg. Flø F Brabrandvej Islev Vanlese Rodovro Rødovre A4 S _ . i 1—29 og 2-20 N Udb.Klædebo 15 St. Stefans 15 V 8 7 Bragesgade (31—35og22—28 — Kingos - Brammingegade.................. 0 Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 9 Bramslykkevej Valby. . . Vigerslev 20 Timotheus 14N 9 6 Brams Sidevej Charlottl. Gjentofte Ordrup Al N Bramsvej Charlottl. , . . Gjentofte Ordrup A 1 N Branddammen.................. Brh. Husum 23 Husum 15 V 8 8 Branddamsvej Søborg. . . Gladsaxe Gladsaxe A2 N L 1 Brandes Allé . . . . V Frdbg. F 1 St. Thomas F3ø F Brandholms Allé Vanleso Rødovre Redovro A4 S C J Brandts Vej . . . . N Utterslev 15 Grundtvigs 15V 8 I Brannersvej Charlottl. . . Gjentofte Ordrup A1 N Bratskovvej Vanløse . . . Vanlese 21 Vanlese 12V8 8 8 Brattingsborgvoj Kastrup . Taarnby Taarnby A2 S Bredagorvei Kastrup . . . Taarnby Kastrup Timotheus A2 S Brødahlsvej Valby . . . . Valby 20 14 S 9 6 Brede pr. Lyngby . . . . Lyngby-Tbk. Luudtofto A2 N Bredegaards Allé Valby. . Hvidovre Hvidovre A4 S Bredegrrund.......................... S Sundbyøster ?5 Filips 9 ø 4 4 K St. Annæ 0. 4 Garnisons 7 3 2 5—37 - — 3 _ _ Bredgade. . . - ^ - 7 ? - “ - Frederiks 8 - - 2—22 . _ 4 Garnisons 1.24—78 - — 3 _ - Bredskiftevej Kastrup . . Taarnby Taarnbv A2 S Bregøntveds Allé Gjentofte Chll Gjentofte Gjontofte A 1 N Bregne- i 2 Gjentofte Ordrup A l N g&ards- uhgoNr. og 12-24 — Mossias - vej * 26-30 Holl — _. _ Bregneredgade.................. N Uttorslev 15 Kapornaums 12Vt 8 7 Bregnevej Gjentofte . . . S Gjentofte Gjentofte A l N Breidablik Allé.................. Sundbyvest. 25 Højdovangs 9 S 4 4 Bremensgade....................... S Sundbyøster 24 Allehelgons 9 N 4 4 Bremerholm...................... K Øster 4 8 2 Brenderupvej Kastrup . . Taarnby Taarnby A2 i S 15N 7 1 21 23 Borthigsgade...................... BoAr,?nVandv.-179 A116 )201-259 [ 158-236 - — 15 — - .. Borups Plads . . j 5 Boserupvej........................... Bosta Mose Klpbg. . . . Botoftovej.......................... Brh. Bovoskovsvej Klpbg. . . . N Udb.Klædebo 14 Anna St. Stel’ans 12ø 8 7 Husum 23 Husum 12V2 8 8 Husum 23 Husum 15V 8 g Gjentofte Skovshoved A 1 N Lyngby A2 N Lyngby- Tbk.

Ly.

F2V 12V3 9 N 15 V 2 N 13 9 S A2 12V3 2 S A2 15 V 14N A 1 FIV F3G F10 F3G 14 N 12V2 15 V 15 V 15 V A 1 12V2 A2 A2 15 V

Lindevangs Vanløse Allehelgens Kapernaums Frelsers Enghave Højdevangs Gladsaxe Vanløse Sundby Gladsaxe Kapernaums Jesus Vangede Solbjerg St. Thomas St. Markus St. Thomas Jesus Husum Husum ' Brønshøj Brønshøj Vangode Brønshøj Gladsaxe Taarbæk Kapernaums Vangedo Natlianaols Alleholgens Grundtvigs Hellerup Lindevangs Taarnby Filips Froderiksbg, Ordrup Messias Frederikshg. Soborg Rodovre Lindevangs Jesus St. Jakobs Timotheus Gladsaxe Kastrup Messias Vanløse Vanloso Slotskirkons Slotskiikons

F 19 21

Buen...................... Bulbjergvej Vanløse Bulgariensgade Buntmagervej Burmeistersgade Bustrupgade . Byagervej . . Bygaden Søborg Bygholmvej Vanlø Byglandsgade. . Bygmarken Søbor' Bygmestervej. . Bykildevej Valby Byleddet Gjentofte

24 15 6 10 25 21

24 15 20 F 10 F 1 F 7 F 11 F 2 20

Gladsaxe Utterslev Valby . Gjentofte Frdbg.

1 1—5C 7—15 27

Valby Husum Husum

21 23 23 23

2_ 12 14—26 28—50B

Bronshøj Bronshøj Gjentofte Bronshøj Gladsaxe Lyngby-Tbk, Utterslev Gjentofte Taarnby Gjentofte Sundbyoster Uttorslev Gjentofte Frdbg. Taarnby Sundbyester Frdbg. Gjentofte Frdbg. Gladsaxe Rødovre Frdbg. Valby Udb.Klædebo Valby Gladsaxe Vanløse Vanløse Strand Strand ]

Bymosevej Valby . . . . B yporten.......................... Bystævnot........................... B y tin g et.......................... Byvangen.......................... Bækkobo Seborg................. Bække- ( 1—39 og 2—36 skovvej 1 Resten Bævorstien Soborg . Bødkorbakken lvlpbg. Bødkorvej . . . . Bøgehøj Hellorup . Bogevang Kastrup . Bøgevej Hellorup . Bøhmens- ( 5—25 og 6—24 gade (31—33 Bøllegaardsvoj . . . Bennelandsvoj Vanløse Børglumvej Vanløse . Børsen...................... Børsgade . . . . Callisensvej Hellerup Camilla Nielsons Vej . Capellas Allé Kastrup Caprivej...................... Carit Etlars Vej . . Carl Baggers i 1-21 Og2-22 AlléCharlottl. ( Reston Carl Bernliards Vej . . . Carl Blochs Allé Søborg. . Carl Danfeldts Allé Islev Carl Feilbergs Vej . . . . Carl Jacobsens Vej Vallry . Carl Johans Gade . . . . Carl Langes Vej Valby . .

15

A 1 A2 A 1 9 N

15Vi 8 12V3I 8 12V3 8 8 1 8 1

A 1 F2V A 2 9 S F ie Al F10

F 20 25 F 12

F 12

A2 A4 F2V 14 S| 9 10 I 7 14 SI 9 A2 IN

F 20 20 17 20

11 — 36

1 H ©O ^ -MO£

J3 73 s

©fc- 1 © % å I §

a S O h J ^.22

C5 J3 tø S tø4§ 73 p

M .cfl ©

! 5 S § ©O ns •**

tø fc.

G a d e

G a d e

* ®

© 0 CG,*

cl ,.22 ns

m W_ >4*3 "3 CO_g

>• c* Oft-

tn W

« J

Carl Nielsens Allé . . . . ø Udb.Klædobo 19 Sions ., , t >, . j uligo Nr. /-arl Plougs Vej \ )ige Nr. V Frdbg. — F 6

Dansborg Allé Valby . . Danshøj vej Valby . . . . Danstrupvej...................... Dantes Plads.......................

Hvidovre A4 S

Hvidovre

10 7 1

Vigerslev 20 Timotheus 14 S 6 Emdrup 19 Grundtvigs 15K 8

F il St. Markus Flø F

-

— -

ø

'Carlsgade........................... s Sundbyestor 24 Alleholgens 9 N 4 4 Dansvej V alby..................

Hvidovre A4 S

Hvidovre

Carolinevej Hellerup . . . Castbergsvej Valby Castor Allé Kastrup . . . Oathorine Hooths Vej' Valby Ceresvej . . . . Ceylonvoj.......................... Charlottl.Stationspi.Charltt. Oharlottenlundsvej Hellerup OhristonBcrgs Allé Valby . Christen Kollis Allé Kastrup

Gjenfofto

Hellerup A 1 N

V Vestervold 2 Slotskirkens 3 1 23 Brenshej 12V2 8 N Uttorslov 23 Grundtvigs 15V 8

Carstensgade....................... V Udb. Vester 9 Krist

140 5 6 Degnemose Allé................. Ilrh. Brønshøj

Valby 20 Timotheus 14S 9

6 Degnestavnen. . . . . . Dellingade........................... Delosvoj. .......................... Derbyv e j ..........................

Taaruby Hvidovro

St. Pauls Simon Peters

s s

3 25

A2 A4

K

St. Annæ V. Sundbyester

Taarnby Hvidovre

8 9 S

3 4

2

S

. . V Frdbg.

F 1 Solbjerg F3ø p

S Sundbyvest. 25 Høidevangs 9 S •4

s Snndbyoster 25 Simon Poters 9 S 4 4 Dianavej Vanleso . . . .

ltodovro A4 S Seborg A2 N Søborg A 2 N

Rødovre Gladsaxe Gladsaxe

Dickens Allé Soborg. . . Digevej..............................

Gjentofte Gjentofte Taarnby

Ordrup A 1 N Messias A 1 N Taarnby A2 S

s SundbyOvdr. 25 Hojdovangs 2 S 4 4

Valby 20 Timotheus 14 K 9 6 Digtorgangen Soborg. . .

Direhsve)........................... s Sundbyostor 25 Simon Peters 9.S 4 Christian d. 2dons Allé . . s Sundbyvest. 25 Hojdovangs 98 4 4 Doktor Åbildgaards Allé. . V Frdbg. F 1 St. Thomas F3ø F Christian d. 2dens Plads . s Sundbyvost. 25 llojdcvangs 9 S 4 4 Doktor HindhodosAllé Vanl. Vanlese ' 21 Vanlose 12V3 8 Christian d. 9. Gade . . . K Kobmagor 4 Heiligaands 7 2 3 Doktor Priemes Vej . . . V Frdbg. F 10 Froderiksbg. F1V F Christianehoj Soborg . . . Gladsaxe Seborg A2 N Doktor Wil les Voj Valby Hvidovre Hvidovre A4 S Christian Paulsons Vej . . F Frdbg. F 20 Lindovangs F2V F Domusvoj Klamponborg . . Lyngby-Tbk. Taarbæk A 2 N Christian Kichardts Vej. . V Frdbg. F 1 St. Lukas F30 F Donangaile.......................... s Sundbyostor 24 Allolielgens 9N 4 4 Christiansborg.................. K Strand 4 Slotskirkens 8 I 3 Doras Allé Valby . . . Hvidovro Hvidovre A4 S Christiansborggade . . . V Vestervold 2 Slotskirkens 3 1 5 Dortheavej { ^ ** N Ulterslev 23 Kapernaums 15 V 8 8 Christiansdal Vanleso. . . Itodovre Rødovre A4 S - — * Brønshøj Ohristiansholm Klpbg. . . Gjentofte Skovsboved Al N Dosseringen . . 1 3 ^ N Udb.Klædebo 11 Blaagaards 6 6 7 Chr.holms Parallel vej Klpbg. Gjentofte Skovshovod A1 N — 2 Bethiehems - Chr.holms Parkvej Klpbg. Gjentofte Skovshovod A 1 N Dovrogade.......................... S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S 4 4 Chr.holms Slotsallé Klpbg. Gjontofte Skovshovod A1 N Draehmannsvej Klpbg. . . Gjentofte Skovshoved A1 N Chr.holms Tværv. Klpbg- Gjentofte Skovshovod A1 N Dragsholmvej Vanløse . . Vanlese 21 Vanlose 12V 3 8 8 Ohristiausbolmsvej Klpbg. Gjentofte Skovshovod A 1 N DrochseIsg ad e.................. S Eksercerpl. 6 11. Tavsens 2S 4 4 Christianslivilevej Charlottl. Gjentofte Ordrup A1 N Drejorvoj........................... N Ulterslev 15 Kapernaums 15 V 8 8 Christiansmindevoj. . . . 0 Udb.Klædobo 19 Sions 15S 7 1 Drejogade.......................... ø Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15S 7 1 Christiansrovei Klpbg. . . Lyngby-Tbk. Taarbæk A2 N . T TV ,. .j 9 ø Udb.Klædebo 17 Luthers 6 7 2 Christiansvoj , 1 —35og 2—38 Gjentofte Ordrup A 1 N A L Drewsens Von 2—14 - — 18 — - Charlottl. ( li,eston — Messias _ - Drogdensgade .................. S Sundbyoster 24 Sundby Taarnby 90 4 4 Christian Svendsens Gade s Sundbyoster 24 Nathanaels 9 N 4 4 Dronningborgvej Kastrup . Taarnby A2 S Christian Winthers Vej . . V Frdbg. *F 1 Solbjerg FHØ F Dronningl)agmarsAlléValby Valby 20 Timotheus J4N 9 6 Christoilers Allé Soloug . . Gladsaxe Gladsaxe A2 N Dronning Elisabeths Allé . S Sundbyvost. 25 Ilojdevangss 9 S 4 4 Christoph. Boecks Allé Sol). Gladsaxe Gladsaxo A2 N Dronningomarkcn Gjontofto Gjentofte Gjentofte Al N Citygade............................... K Kobmager 4 Heiligaands 7 2 3 Dron- i l—51 og 2—48 E Krstbvns 6 Christians 2 N 4 3 Citypassagen...................... K Kebmagor 4 Heiligaands 7 2 3 ningensg. (55—79 og 50—70 - — - Frelsers - - _ Clarasvcj Char-j ulige Sido Gjentofte Ordrup Al N ( 1—11 K St. Annæø. 3 Garnisons 7 • 3 2 lottl. ( ligo Sido _ _ - I 13-31 - St. AnnæV. 4 — _ - _ f 1—49 0 Udb.Klædebo 17 Frihavns 6 7 2 uionmnpens S 33 _ - — 3 — - _ _ Classensgade. . . s51—67 - — 18 _ _ Tværgade ’ ' ‘ j 2—14 - St. Annæ 0. - Frederiks - - * 2 1 2—72 - østervold _ Citadels _ _ l 16—58 - St. Annæ V. - — - - n A Clausons Vej Gjeutofte Gjentofte Gjentofte A 1 N ' Dronningensvej.................. E Frdbg. F 14 Solbjerg F2V F Clausholmvoj Vanlose . . Vanlose 21 Vanløse 12V 3 8 8 DronningLouiscs V.Cbarlttl. Gjentofte Messias Al N Clematisvej...................... S Sundbyvest. 25 Højdevangs 9 S 4 4 Droiminglundvej Vanlese Vanlese 21 Vanlose 12V 3 8 8 Colhjernsonsgade . . . . V Vestervold 2 Maria 1 5 5 Dronning Olgas Vej . . . F Frdbg. F 7 Mariendals F3V F 1. Colbjornsonsgade . . . V Vestervold 2 Maria 1 5 5 .. . . j 1-57 og 2-56 Drosselvej (^33-81 og 60-80 F Frdbg. F 17 Mariendals F3V F Collinsgade.......................... 0 Østervold 17 Esaias 6 3 2 - — F 16 — .. - Corneliusmindev. Kastrup . Taarnby Taarnby A 2 s Dublinvoj.......................... S Sundbyvost. 25 llojdcvangs 9 S 4 4 Cort Adelers Gade . . . K Øster 4 Holmens 8 2 3 . j 1-65 og 2-80 F Frdbg. F 17 Mariendals F3V F Cottagovej Hollerup . . . Gjentofte Taarnbv Messias A1 N Duevej (G 7 -X 21 0g 84-124 — F 16 — _ CrillosToniiesensAlléKastrup Kastrup A2 S Dunhammervoj.................. N Emdrup 23 Grundtvigs 15V 8 8

CumborJandsgade . . . . Gypernsvei ....................... Cypres Allé Kiistmp . . . Uæciliavej Valby . . . .

S Sundbyester 24 Alleholgens 9 N 4 S Sundbyoster 25 Simon Peters 9ø 4

DuntzføHs Allé Hellerup .

Hellerup Al N

Gjentofte

4 4

5 -

( 9—39

V Udb. Vester 10 Absalons 13 b — 9 Maria 1 - — 10 Absalons _

Taarnby

Kastrup A 2 S

2-14 _

- - - — • Gethsemane 13 - -

Valby 20 Timotheus 14 N 9 6

DgadeS" j 41—49 og 40—50 g 51—53 og 52—56

- -

- St. Matth.

-

---

— - -

— -

"Dagebel Allé Kastrup . . Daglykkevoj Valby . . .

6

Taarnby A2 S Hvidovre A4 S

(.55-61 og 58-70 _ D ybckæ r.......................... Brh. Dybendalsvej Klpbg. . . . Dybensgade . . • . . . K Øster . . F Bronshej Lyngby-Tbk.

Taarnby Hvidovre

Husum 21 Husum 12V2 8 8 21 Grendals lava 8 8

1 1—5 og 2-10 N Udb.Klædobo 13 Samuels UH 8 7 Dybendalsvej . .

Dagmars- \

]2—38 -

— 15 Kingos — _ St. Stefans - - - - -

Lundtofte A2 N

gade

( 7—45 og 40 -

4 Holmens

8 2 3

Dagvej Hellerup.................. Dagegade ........................... Dahlénsstræde Gjentofte. . Dahlerupsgade.................. Dalbyvej.................. Dalen Seborg...................... D a lfo re t...........................

23 Brenshej 15 V 8 8 Lyngby A2 N Taarbæk A2 N

Gjontofto Gjentofte Gjentofte A 1 N Gjentofte A 1 N S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S 4 4 Dyrehavegaardsvej Klpbg. . V Vestervold 2 Domkirkens 3 1 5 haven (Eremitagen Sprfb Husum 21 Husum 12V2 8 8 Dyrehavcvoj Klpbg. ( 1 . . S Sundbyvost. 25 Ilojdovangs 9 S 4 4 Dyreværnsvej Valby . . . Gladsaxe Seborg A2 N )Resten Dyblandsvangen. . .

Brh. Brønshøj

Lyngby-Tbk.

Dyre-j Skovridg.—Kildeeon. Kip. Lyngby-Tbk.

— - - Taarbæk A2 N Skovshoved A l -

Lyngby-Tbk. Gjentofte

Brh.

Valby 20 Fredholms 13 9 6 K Klædobo 4 Domkirken 3 1 3

/ 1-57 F Frdbg.

Dyrkøb............................... Dyssebakkon Hollerup . . . .11-37 og2-30 Dyssegaardsvej \ Dyssevænget...................... Brh. Dyvekes Allé...................... Dæmningen Valby . . . . n Kosten Hell Seb. Ebertsgade...................... Eddagaarden...................... Edelgave Allé Gjentofte. . Edelsmindevej.................. Brh. Donnerupvej

F 20 Lindevangs F2V F — F 19 _ _ -

59-137 -

Vangede Al N Vangodo Al N

Gjontofte Gjentofte

n „ , J 139-163 Dalgas Boulevard( 2-70 *

Godthaabs - “

— F 17 F14 _ F 18

-

Husum 21 Husum 12V2 8 8

I 72-138 l 140-180 -

— _ Godthaabs - - F 17 Godthaabs F2V F

9 S 4 4 14N 9 6

S Sundbyvost. 25 Ilojdovangs Timotheus Vigerslev 20

N Dalhoffs Voj.................. Dalsgaardsvej Klpbg. . . Dalsiandsg a d e ................. Dalstrogot Soborg . . . . Dalsvinget Hellerup . . . Daltot'tøvoj Soborg . . . Dalumvcj Valby.................. Dalvoj Gjentofte . . . . Damagorvej...................... Damgaardsvoj Klpbg. . . Damhus Boulevard Valby Dambusdalsvej Valby. Damhusdæmningon Vanl. & Valby............................... Damliusongvej Valby . . . Damhustorvet Valby . . . Damsholtovoj Valby . . . Damparken Valby . . . . Damstien Vanlose . . . . Damtofte Charlottl. . . . Danas Plads...................... Danasvej. - \ 27-41og26-44 - Danhaven Valby.................. Danmarksgade.................. Dannebrogs Allé Klpbg . , . i 1-1 og 2-8 V V V

F Frdbg.

Dalmosevej...................... N Emdrup 23 Grundtvigs 15V 8 8 Dæmringsvej Hellerup . .

Gjentofte

Gjentofte A1 N 21 Bronshej 12V2 8

8

................. Brh. Brønshøj

Gjentofte Gjentofte Gjontofte Gladsaxe Hvidovre Gjentofte Gjentofte Rødovre Redovre Redovre Kodovre Hvidovre Rødovre Gjentofte Frdbg. Frdbg.

Skovshoved Al N Vangede Al N Gjontofto A1 N Seborg A2 N Hvidovre A4 S Gjentofte A 1 N Skovshoved A 1 N Rødovre A4 S Redovre A4 S Redovre A4 S Rødovre A4 S Hvidovre A4 S Rødovre A4 S Skovshoved A 1 N

S Amagerbro 6 Frelsers 9N 4 4

S Sundbyvest. 24 Sundby 2S 4 4 N Udb.Klædebo 13 Kingos 15 V 8 1 6 3

Eckorsbergsgade.................. ø Østervold 3 Esaias

Gjentofte Al N Taarbæk A2 N

Gjentofte Lyngby-Tbk.

Dalvangon.......................... Brh. Bronshoj

23 Bronshej 15V 8 8 Edelslundsvej Klpbg. . . .

Husum 23 Brønshøj 12V2 8 ¥ 10 Frederiksbg. F1V F

Frdbg. Gjentofte Gjentofte

V Kong.Engh. 10 Fredholm 13 9 6 Edisonsvej.......................... V

Messias A1 N Messias A l N

Edithsvej Charlottl. . . . Edlevej Hellerup . . . .

Edvard Falcks Gade . . . V Vestervdld 2 Slotskirkens 3 1 5 Edvard Glæsels Vej . . . F Frdbg. F 17 Godthaabs F3V F

Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 Edvard Griegs ( ulige Nr. * ø Udb.Klædobo 19 Sions 15N 7 1

- — - Kildevælds - V Udb. Vester 10 Enghave 140

- 6

Gade

\ lige Nr.

9

Valby 20

— - Ordrup Al Redovre A4 S — - - — * - Hvidovre A4 S Hellerup Al N Redovre A4 S Skovshoved Al N N

J (9,11 •

Gjentofte

Eftoraarsve.) Charlott]. . .

Vanlose 21

12V3 8 8 _ . (1-205 og 2-190Rodo. Vanl Rodovre ?ghy-{ 207-219 Rodo. . . Brh. —

.

veJ (192—214 Islev. . . Ege Allé Valby................. Egebjerg Allé Hellerup . . Egegaardsvoj Vanleso. . . Egegade ........................... Egehej vej Charlottl. . . . Egolykkevej Vanlese . . . Egemarkevéj Vanlese. . . E gernvej..........................

F6

Ftø F

Hvidovre Gjentofte Rødovre Gjentofte

F 6 St. Markus Flø ¥

_

-

F 11

1 1

Vigorslev 20 Timotheus 14 S 9 6 Egebæksv e j ...................... 0 Emdrup 19 Grundtvigs 15N 8

Frdbg.

F 6 St. Markus Flø F Lundtofte A2 N

Lyngby-Tbk.

N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 4 S 6 Vanlese 21 Vanlese 12V3 8 Vanlese 21 Vanlese 12V3 8 F 17 Mariendals F3V F F Frdbg.

5

1 1—37 V Udb. Vester 9 Apostel

1 5

_. _ _

8 8

n

.

.

) 39 —57 _ (40—60 _ -

10

-

Dannebrogsgade. .< 2 _ 38

9 Apostel

13

10 Gethsemane 1 -

Gjentofte

Vangede Al N

Dannevirkegade.................. V Udb. Vester 10 Enghave 140 5 6 Egetoften Hellerup. . . .

Made with FlippingBook Online newsletter