Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Christiansborggade

Hus-Register for København Qvist Chr. M Gross. g By.816x Qvist MO Enkefrue 5s /Cykle- & Radiomag. Gcfion, g By.8133 Madsen K Bendix Radioforr. g By.8133 • Hagemoister Tndch. Ohr. A Hage- mcister ITcrromodemagasin & Skrædderi Frm.. g C.6566 Chr.AHagemeister E ngelsk iste Kis. Skrædderi Tlf. Cent. 6566 Moller CB &. Oo. Tobaksfabrik g C.4326 &■ C.5613 i Petersen Viggo Gross. g C.3662 sentant I.crcho Axel Baron Sagfører Cand. jur. ff C.14741 Homosc Vagn Cand. mag. Salicalh Xcnia, Frue S lieml.Nr. Jørgensen C, Frøken ff By.l992x • Bcrthelsen Alf. Arkitekt ff C.1170 Gottschalk L Gross. g By.7011 7 (387 - E. 560,000 - G. 172,000) (= Mønterg. 24) (Direktør PC Christensen, Hillerød) S Musikhus Kleinert g C.3432 Nielsen Tb. Møbclhdl. g Palæ 4851 Haar Hugo Oigarhdl. g Palæ 4051 * Gottlieb Philip Trælastagentur g C.1587 &. C.1588 & C.11588 Lodborg's P Eftf. Glavm. Indeh. PC Andersen g C.7334 & By.4934 Larsen Georg Skrædderm. g B. v.6490 Forhen Skrædderm. C Tajdruv & Co. Silkenade 6 K Rehdin Brødr. Skrædderm. g By.6490 Brødr. Rehdin. t Fabricius Otto Overretssagf. g C. 8178 Pedersen C llcitzcl Buntmager g C.14198 Hansen G Gross g C.12803 a Zcch Christine v. Fruo Melby© AW Vekselerer g Palæ 1872Y Ammcntor.p Ellen Pensionat g C.11244 City Hotel Pension, g C.11244 i EisfeIdt E Frk., Damefrisørindo g Palæ 4392U Keller Axel Insncktør Houmann J. IUemmcs.vgepl. g Palæ 4392x Parner I Danselærenindo g Palæ 1851 Bosekow Samuel Skuespiller g Palæ 1872V Thorsen Sigr. Frk., Sygeplejerske g Palæ 1872X Tilling A Fruo Balletdanserinde g Palæ 4392y 2 (389 - E. 580,000 - G. 180,000) (= st. Regneg. 1 ) (Direktør PC Christensen, Hillerød) * Magasin Continental Akts. Mode- forr. g By.4018 Hermansson D Tobaksfabr. Cigar- uds. g C.15276 Willadscn-Wielsen H Sølvsmed, Fil. g By.8740 & By.6041 Berlau B Frue Korsetforr. g Palæ 3532x • Maison Ove Thomsen Akts.’ II. Eftf. Damcskrædderi g C.3315 * Møller Rich. Overretssagf. g ★ C.14600 Andersen Hjalmar Gross. g C.3380 & By.3340 Petersen Ole Gross. Frm. g C.990 . & Palæ 5690 Prytz R Landsretssagf. g C.14645 Trier I Overretssagf. g C.14598 » Rasmussen W Enkefrue g By.3391 Prangen Joh. v. Overretssagf. g By.4877 • Henningsen M Frue Guldsmed g By.6579 Christensen Kai fh. Direktør Jensen Oda Frk., Dameskrædder­ indo g Palæ 3532V « Jensen Anna Frue g By.4185 Petersen TI, Frue g heml.Nr.

II — 139

3 Lindkjær N Ekspodittonschef Leth C Enkefrue g N.4403V i Tlansen Holg., Musiker g N.5802 Madsen MA, Musiker g N.6896 i Jordening OV Sekretær g N.8016 Christiansborg E (Den gamle Del samt Marmorbroen er fredet i Klasse A) K o n g o p o r t o u Ruinerne u. Christiansborg Udenrigsministeriet g ★ 0.7028 Udenrigsmin. Oplysningsbur. f. Er­ hvervene Udenrigsmin. Paskontor Udenrigsmin. Retsafdeling Jørgensen Thorvald Arkitekt, Teg­ nestue g C.9747 Jørgensen Wald. Arkitekt, Kont. g C.9747 Komitéen for Nationalsubskrip­ tionen i Anledn. af Christians­ borg Slots Brand Rasmussen OJ, Portner g By.4919 P r i n s J ø r g e n s G a a r d Christiansborg Slotskirkes Fordeg- nekontor g By.7179 Christiansborg Slotskirkes Monig- hedspl., g By.7179 H.M. Kongens Ilaandbiblictek Statens Jordlovsudvalg g C.5448 Hoffourerkontoret Statsinventane-Kommisionen g By.8847 Laanekassen for Sønderjylland S C.14432 Jørgensen RTh., Betjent'ormond Juel Niels, kgl. Sølvkammerbetj. g B.v.2798x Simonsen S, Lakaj g By.2798Y R i g s d a g s f l ø j e n Rigsdagen g ★ C.6600 Rigsdagens Presseloge g. ★ C.6600 Folketingets Formand, g C.4188 Landstingets Formand, g C.5388 Rigsdagstrykkeriet g C.5059 Jernbaneraadet Christensen Carl, Husinsp. Frederiksen A Rigsdagsbetj. g By.6698 Sønderby II Chr. Rigsdagsbetj. Lønningsraadet g C.9914 F o r b i n d e l s e s b y g n i n g e n m e l l e m C h r i s t i a n s ­ b o r g o g S l o t s k i r k e n Dronningens Kabinetssekretariat g C.7800 H. M. Kongens Adjutantstab af Hæren g C.16045 Dreyer CCB, Oberstløjtn. Kmh. H. M. Kongens Intendantur g C.7800 H. Mi Kongens Kasserer- og Bog­ holderkontor H ø j e s t e r e t g C.13604 Akkordretten Rigsadvokaturen g ★ C. 7200 N o r d r e S i d e b y g n i n g Juel CJE Kmh. Hofmarskal f By.8008 Jørgensen IIH Hoffurer g By.2x Jenbon K, Berider g Palæ 2806 Andersen PC, Kusk Larsen P, Vognmester S ø n d r e S i d e b y g n i n g Laursen Kr.F, Kusk Clausen Hugo fh. Uverberider S By.2798v Overvejinspektoratet g C.1968 Vejfondet Den kgl. Stald Etat’e Kontor ff C.2470 Stald gC.790 Dalberg O, Itmhr. Oberst kgl. Staidm. g C.2470 Landsuvurskauoruadets Lignings- og Klage Aid. g ★ C.9392 A C.9358 Teaterhistorisk Museum Nordiske administrative Forb. g By.l330Y Overskyldraadet g C.10366 & C.15166 Christiansborggade [0 Fra V-Voldg. til V-Boulevard (se disses Skitser) Jensen Viggo Kiirstein Gross. Fællesforen. 1920, g C.12140 Jensen Kurstein & Dethmer Gross. & Northern Lighting Co. Akts. g C.682 Detlimer Er.. Direktør g C.682 Jensen Kurstein Gross. Schepler C, Ingeniør g C.9525 Indkøbsforen. Kerna g C.9525 , Bichel II Forretningsf. g By3258 3 Fjeldborg Aa. Ingeniør Cand. po- lyt. g Palæ 1410 1 (= V-Voldg. 106) s Jensen K Kurstein Gross.

4,6 (392 - E. 600,000 - G. 215,000) (= Ny Østcrg. 25) (Direktør PC Christensen, Hillerød) 4s Citybagcriet v. J Christensen g C.11461 « Nielsen Poul Gross. g C.4240 & C.14678 i Kragh Knud Gross. g Palæ 2924 3 Nielsen G Kontorist g Pala? 3197 6 k Høgild Sil Malerm. g By.l985X s Julilin Knud Kunsthdl. Rainme- fabr. g By.l985y Høyers Frm. Staalmobler Kontor­ artikler g Palæ 2550 Prokurist Paul E Høyers Hansen Axel Restaur. (Chr. d. IX) g C.9904 & C.15466 Lortoft JV Frugt- & Blomsterhdl. g By.8826 e Baltic Company v. Niels Mørch & Th. Stangebye g C.2102 Dansk Bi-Ilonning Central g C.2471 Friis Sven Skr.ædderm. g Pala: 5922 Abildskov L & V Bcndtsen Maskin­ skrivningsbur. g Palæ 3446 Lcvison P & Co. Assuranccforr. g C.3212 Lloyds Underwritors London, g C.3212 i Bispcskow N Sagfører g C.7704 Dansk Bogforings- A Revisions- bur. v. Sil Larsen g C.14340 Knap J Frue Hollcsen lidv. Gross. Frm. g C.12184 t Hertz Martin Gross. Frm. gC.4505 & Palæ 1683 Gress Carl Gross. g By.2317 /lansen 11 Grofli Gross. Frm. g C.2779 & C.3779 s Mngnusson A Fruo, Sygeplejerske g By.1985V Automatic Mailing Machinc Compi, g. Pala: 2550 Iløyers Frm. Slaalmøbler g Palæ 2550 Bostiteb, g Pala; 2550 Nielsen Karin, Sygeplejerske g By.639Y s Blcnncr V, Fruo g By.639V 8 (= Gothersg. 43) s Odense Støbegods Fil. af Akts. H Rasmussen & Co. g C.6461 & C.12861 Lassen Emil Gross. g C.911Z Tønnes-Hansen S Konfekturehdl. Gross. g By.4203 « Meyer Ernst & Co. Gross. g C .86 Nordisk Brandforsikr. Akts., Fil. g C .86 Eyde E & Co., g C .86 Staalvindue-Centralen v. W Wcstcn- holz g C.971 & C.5971 Chubb & Son, g C.971 & C.5971 Simmonscn Itob. Gross. g C.971 & C.5971 i Jørgensen S Frk. Tandlæge g Palæ 4040 Rafn Gerhard kgl. Kapelmusikus g By.2208y i Ross Martha Frue g By.6412 Nærum O Arkitekt g By.4738 3 Levison P Assurancedirektør g By.3212 Brinck A, Frue g By.945x * Kirkeby Anker Høxbro Redaktør g By.3045 10 (= Gothersg. 45) s Hansen Viggo Barber & Frisør g By.2310v Maaløe Inger Urban Frue Porce- lænsmalerindc Kunstbod g Pala: 4657Y Nehammcr .1 Frk. Rorsetforr. g Palæ 4237 o Jensen Anion Gross. Damekonfek- tion gC.3287 Hansen Esther Korsetfabr. g Palæ 5271 Dampskibssolsk. Baltic Akts. Jensen Chr. Skibsreder g C.9479 & C.10682 , Hansen KM Frk. Læge Dr. med. g By.7661 Monhcrg A Læge Dr. med. g Palæ 2110 Binnev & Smith Co. Akts. Gross. g C.13733 t Kelsted Knud, fh. Reservekirurg g B.v.3410 Privat klinikken v. Frk. S Møller g By.3410 Møller S, Sygeplejerske g By.3440 s Lund C Kardel Frue g By.2310x Rosenkrantz Oluf Baron Sagfører g Palæ 805 Foren. Broen ff Palæ 805

Chiistianiagade (Se Kristianiagade.) Christian Paulsens Vej m (Professor i Kiel, 1798-1854) Fra Sønderjyllands Allé til Gustav Johannscns V. (Skitse Finsensv.) 24 Frdbg. Idrætspark g Damsø 369 Jessen A, Operettesangerinde g Damso 369 Christian Richardts Vej |V] (Digter, 1831—92). Fra Falkoner Allé (se dennes og Dr. Abildgaards Allés Skitser) til Ilostrupsv. 5 (13fæ - E. 125,000 - G. 26,900) (Direktør Fr. Guldberg og Frk. J Guldborg) s Kont. f. Renholdelse af kbhvaske Ejend., g N.7007 Nielsen Ileinr. Toldklarerer g N.3254u i Wied TG Enkefrue s LundstedOlnf ltepræsent. g N.3543y Anderson Peter, Overpostbud g N.2105y t Sørensen FF, Statsbetj. g N.2105v Dam Ellen, Frøken g N.4936v niiNielscn NC Blikkenslagerm. Gas- & Vandm. g N.7192 7,9 (= Ilostrupsv. 9) 7s Lyngstrøm Aage, Montør g N.4936X i Saabye Chr. Listov, g N.6f35 < Zimsen Erik Ingeniør Direktør f N.3017 3 Hansen KV Afdelingschef g liemI. Nr. Thor Jens Antikvarboghdl. * Boye E Malerinde g N.4936y Petersen B Zoffmann Fuldm. Andersen L Kontrolbetjent Andersen Karen & Inger, Frøkner g N.3254x 9s Eiland Erik Assist. g N.5900 Clausagcr-Madsen Karen Frue Clausager-Madscn Martin, g N.407U i Clacssen M, Frøken g N.407v Christiansen LJ Hdlsrejsende g N.8125 i Fregorslcv Søren Repræsent. g N.3558X , Jonassen II, Assist. u. Mag. g N.3827X * Jørgensen NJM Ingeniør g N.407y Christiani Inga C Koncertsanger­ indo g N.4l)7x 2,4 (= Falkoner Allé 38) 2 s Frdbg. Læderhdl. v. Charles Mad­ sen g N.2290 Jensen M Skomagerm. g N.3790x Madsen Charles Læderhdl. i Holland v. Edv. Hansen Tobaks­ fabrik g N.1748X s Mikkelsen K, Papdækkor g N.5282 s ThøgersenFanny Enkefrue g N.2979 Larsen II, Frue g N.1625Y t Jacobsen Elna Enkefrue JN.1896X Heldam Th. Bankkasserer Transla­ tør ff N.3790.V 4i Møller KL Skibsfører Carlsen Vald. fh. Afdelingschef 3 Jensen EW Repræsentant g N.4296v Ibscn Georg Prokurist ff N.7699 Lyeter E, Øihdl. g N.5766 , l’onsaing Ellen, Frøken g N.1896V * Nielsen Jobs. E, Vognmand g N.4296X 6 (13fx - E. 98,000 - G. 18,000) S Jørgensen G Frue, Direktrice g N.1085Y , »Jørgensen W Ingeniør g N.7777 Jørgensen M Will., Frue g N.7777 Jørgensen William & Co. Ingeniører g C.516 % Hindsdal Lilly Frue, Mueiklinde g N.1597X s Jensen Georg Boghdl. Jonasson Aron Agenturforr. Revi­ sor g N.8296 4 Hansen Laur. Violinist g N.1597V Petersen Martin, Forpagter g N.3279 8 (45bs - E.330,000 - G.56,000) (= Ilostrupsv. 5,7) (Kbhvns Politis Understøttelses­ forening) s Nielsen H Urtekr. g N.6067 Jørgensen E, Dameskrædderinde g N.4403X i Nielsen A Militærflyver Løjtn. g N.6558 Wetclie Lulu Paulsen Gymnastik- dir. g N.3124Y

Made with FlippingBook Ebook Creator