Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Register for København 8 Akron Yulkaniseringsanst. S Am.6518 Ude n Kumme r Jacobsen PW & Søn Gross. Træ- lastlidl. | * C.7171. Carl Nielsens Allé [øl (Komponist, 1865-1931) F ra S tra n d v . (so d en n es S k itse ) til O rcsu n d sh o sp . 1-5 (~ S tra n d v . 6 A -G ) ls F o u rn a is »Sv. A rk ite k t 1 P irch e rt VM 'J'oldassist. g R y v .l3 8 2 X P e te rsen K n u d W a llø e M a n u fa k - tu rb d i. G ro ss. g (ty v .3062 s W il ladsen L o u is G ross. K 1ly v .378 0 Tjansen W i l IIa ttefa .b r. G ross. g Ityv.2937 P rrestm ark N P Gross. g R y v .3397 t B ra n o N ie ls O v e rre tssa g f. g B y v .3 57 0 K ita s Tv, F ru e S R y v .3 5 70 2 V o g li O tto A ssist. g R y v .4870 3 N ielsen A J G ro ss. 3f lty v .4817 T/ondorf .T F ru e S R y v .4 8 8 2 Y * H a n se n K a y B o g h o ld e r I! R y v .4 7 5 1 Y P etersen C , D ire k tric e S R y v .8 0 4 V 5s W ied e r A lm a K lk o IIek lrice 1 R a v n N e lly F rø k en g R y v .4864Y Saim on sen B en n o fh . Købmand S R y v .4 1 5 6 X j J o rich a u H R e p ræ se n ta n t « V iiioon t A le x . R e p ræ se n ta n t |! R y v.4156 U .O lsen O ve V ik tu a lie h d l. 0 r o s u n d s )i o s p i t a 1 c t g C.9463 & C,9553 (998 - E.l ,633,000 - G.591,800) Blendstrnp Jens Nielsen Maskin­ mester S Ryv.1009 Hansen P, Kvartermester S Ryv.1050 Maskinmesterens Konk, J Ryv.343 Nielsen NI’ Kvartermester g Ry v.1182 Olsen II Clir. Læge Reservelæge Dr. med. g Ryv.390 Ridter II Chr. Inspektor g Ityv.462 Tøriiing Kjeld Overlægo Dr. med. g Ryv.1428 Vedsø Fred. Maskinmester g Ryv.1422 Carl Plongs Vej ES (Digter, Politiker, 1813-94) Fra Niels Ebbesens V. til Forchhammersv. (se disses Skitser). 1,3 ( « Niels Ebbesens V. 12) 1 Friis-Mikkelsen S Viktnaliehdl. g V.935x Haxthausen Woyn, Assist. g V.2160x j Bendtsen B fh. Proprietær g V.215v a Petersen II Maack Gross. Petersen 3 Gross. g V.7288 Ammentorp-Schmidt Th. Gross. S V.935y Haghfolt HPV Overretssagf. g V.40VG > Jepsen JV Arkitekt g V. 3326 4 Andersen P Repræsentant g V.9806 Schrader R Bankfuldm. gV.2160U 3$ England Mario Enkefrue Erirltscn PB Kaptajnløjtn. gV.6206 1 Denman Aage Gross. g Eva 2321 Bardenfletli AM Frøken Tælierske g V.1308X 2 Roscnqnist Boye Sagførerfuldm. g V.9240Y Bagger Gustav Agenturforr. g V.3853 j Hilicrup Anna Enkefrue g V.1308Y Andersen Martin & Søn Revisorer g V.4686 Andersen Anna Enkefrue g V.4686 Andersen Sv. Revisor g V.4686 * Rosrndald K Kasserer g V.5684y Bosendahl J, Gymnastik- & Svømmelærer g V.5684y Smitti Eva, Frøken g V.9240X 5 (20ip - E.300,000 - G.65,500) (= Danas PI. 19) (Enkefru Frederikke O Hansen og Frkn. Edith og Marguerite Hansen) S IIoltu VE Inspektør g V.8022 Mikkelsen Aago, g Eva 1866 i Freicsleben Ingeborg Frue g V.7278 Dahl KF Marstrand Ingeniør g Eva 3700 * Kierulff Ida Enkefrue g V.6503x Bach Jørgen Gross. g V.1053 Ipsen IT S e k re tæ r JJ Ttyv.208T] 3i G reen V F røk en g R y v .l7 8 4 X B æ k P e trin c F r k . Jord em o d er § R y v .3064

II — 137

Carstensgade

30 Brown Wm. de Nully Befragter g Hell.696 32 Westenholz TF Ingeniør Direktør g Hell.4816a Westenholz W Gross, Cand. phil.

3,5 (2680) 3 ‘Møller Rudolf Melalvarcfabr. g A m . a589 7,9 (21h - E.50,000 - G.9,400) 7 »Ileide CCJ, Possementmg. g Am.7647 9 Jensen Albert Urtekr. Høide V Prokurist 2 (= Holmbladsg. 99) > Jensen O Reymann Fabrikant 4 Nielsen A Rønnow, Enkefrue £ Am.l559y 6 (21m) (Mekaniker B Stjcrngrcn’s Dødsbo) Frørup Dagmar, Enkefrue g Am.8710 8 (211) s ‘ Fanth Georg Sadci- magerm. Tapetserer g Am.5226 Amager Møbelpolstring g Am.5226 10 (21k - E.35,000 - G.7,300) (Murersvend LC Fnssing’s Dødsbo) Larsen A, Enkefrue g Am.2682X Carolinevej, Hell. Fra 72 Strandv. (se dennes Skitso) til Sundet I (= Strandv. 74) s Møller JA fh. Cigarhdl. g H ell.13 , Møller O Enkefrue & Møller Esther, Damofrisørinde g TTol).2353X Thellemann A Musiklærerinde i Schiønning CBogholder g Hell.1077 Aføller AVilliam C.vklchdl. 3 Schramm H Frk. Skjortefabr. g Hell.5675Y 3 Teller Otto Bogbinderm. g Hell.376 5 Bindslev Knud Bankbestyrer Raadmand g IIell.1221 A Hansen Chr. Murorm. g Holl.73 7 Schlewh Frieda Enkcfrno g Hell.3468 Tangjensen T Fabrikant 9 Juncker ,T Direktør g Hell.2382 Bentzon Johanne Frøken g Hell.3467 II Bruhn M, Lærerinde g IIell.625X Frantzen Jonna Frk., Sproglæreri- indo g IleH.625Y Hjemmenes Assurancekontor g Hell.5510 Palsdev V Kapt. gHcll.5510 13 Ørn Chr. J Sagfører g Hell.474 15 Borre T Journalist g Hell.2033 17 Arup Wm. Købmand g Hell.3178 19 Bigier Nanna Enkefrue g Holl.24 Jachbunsky Moris Prof. 21 Hansen H Skibsmægler g Hell.1044 Hansen Inga Storr Gymnastik- & Danselærerinde g Hell.1044 Hjort Per Cand. pharm. Lund Otto Repræsentant 23 v. d. Osten J, Bankassist. g IIell.5710 25 Anker Knud Bankbestyrer g Hell.1471 Anker L Enkefrue 29 Hansen Vald. E Gross. g Hell.1007 Criiger-Hansen Gerda Sekretær Cand. jur. g Hell.1007 2s IMaison Anglnis Axel Bærentzen Damefrisørsalon g Hell.2972 2 Larsen EH Gross. gHelI.1376x Binan-Larsen B Frk., Trimmersko g IfeJU376X Jeppesen HS Prokurist 8 HeII.2887 a Wederkinch-Madson CM Enkefrue Wederkinch Margr., g Hell.l376v 4 Iloyrjip C fh. Inspektør 6 Ilolck Victor Hovcdbogholder g ITcl1.2552 8 Hansen ValdemarGross. g Hell.2719 10 Jørgensen V Friis, $ Ilell.3571 Fibiger BU Kunsthdl. 12s Blicher Clir., Toldfuniktionær g IIcl1.4681 i Filtenborg I Enkefrue gllell.3931 14 L’Orange George Prof. Klaver- ipædagog g nelil.3424 18 Kyster Anker Bogbinderm. g Hell.456 Nielsen II Reich Kontorchef 20 Tarding K Jensen Enkefrue g Hell.l827x 22 Vogcl JC Hdlsrejsende 24 Wahl Chr. Assurandør 8 Hell.2080 Wahl John, Reklamesælger g Hell.2080 26 Kromann Chr. Værkmester 8 Hell.3442 Schrader A, Værkfører g Hed.4336 28 EJlegaard E Jacobsen PapirbdJ. Gross. Hell.5726

t Femling Gerda Frue g hcml. Nr. Hansen J Dines Frue g V.60Z0v < Lnnsrh F Translatør g V.6503Y Gram-Hansscn Aage Inspektør g V.5983X 7 (= Danas PI. 22) S Vaskeriet Vodroffsplads g V.1466X Andersen J Bygningskonstruktør g V.1890y « Christensen Einar Afdelingschef g Eva 425 Heido Sophie Frk. Translntrico i Larsen Alfred Afdelingschef g V.5086y Berg AJC elekt.r. Install. Berg Johanne, Frue g V.4602 3 Christiansen Lauritz Fabrikant | Eva 1747 Scbjøttz G Kommunelinde & Sch.iøttz I Sanglinde g V.2015V i Christoffersen A Fuldm. g V.5086x Malmstrøm OA Barber & Frisør g Eva 2586 Petersen A Frue, Fiskehdl. g Eva 2586 4 Frænkel H Arkitekt g Eva 2480 Busch Poler Kunstmaler § V.1890X 9 (= Forchhammersv. 13) a Hansen H Stenbnch Frue g V.7491 ) Jensen Vald. Urtekr. g V.578Y j Hauge CN fh. Minister g V.8261 Høst AW Lektor g V.1889x 4 ‘ Schroeder Rolf Arkitekt g C.4439 6 (= Danas PI. 17) KBil-Maattcr g Eva 722 Zebcrg Aago Gross. g Eva 722 S Larsen Nic. Befragter g V.3661 i Silberloh L Frue Klkollektricø S V.1451U Fjelstrup G Blixenkrone, Frue I V.1451TJ Toxværd Georg fh. Trafikkontrolør Thomsen Alfred Direktør g V.9805 i Weilskov Gudrun Enkefrue Hagerman F Repræsentant Nielsen Holger Gross. g Eva 2428 3 Søttoft M Ingeniør C'and. polyt. g Eva 3477 Nielsen Martin Fr. Vinhdl. g V.9795 Willumsen- Vald. fh. Presseattaché v. d. kgl. Teater g V.533 Stagsted C Gross. g C.662 ■ Hoffmann E Frue g V.3881 Bahnson T Frøken g V.1451y 8 < - Danns PI. 20) k Jørgensen Aage Kiær Cyklerepara- tør. Fil. ®V.1946y s Oest-JacobRen H Repræsentant g Eva 336 Jespersen B, Sygeplejerske f V.1022Y « Hansen VB Vinhdl. g Eva 888 Henrfqnes NH Reklamekonsulent g V.4191 i Nancke C Postkasserer g V.8712 Jacobsen R Ingeniør C'and.'polyt. g Eva 3928 Falck Marie Enkefrue g V.5836x Falck MC Konservator a Schmidt HT Gross. g V.4736 a Behrend PGS Ingeniør Cand.polyt. Winge M Frue Tandlægo g Eva 3003 Godske-Nielsen O Kontorchef 8 V.7101 i Christensen H Læderhdl. g Eva 3699 Eisø Magda Tandtekniker 10 (= Forchhammersv. 11) 8 Rasmussen M Murerm. g V.5102u 1 Hjelmen HJ Ejendomsmaglor g Eva 778 Nordlunde Kaj Gross. Prokurist g Eva 2845 2 Andersen AV Bankkass. g V.1722y Ncerfeldt G g Eva 2828 s Thorlsen E Frk. Bankfuldm. g V.5102X Schrøder R Redaktør g Eva 1165 4 Nielsen Olav. Gymnastik- & Køre­ lærer g Eva 2038 Ollerup Delingsførere, g Eva 2038 Tolstrup Johan Apoteker g V.7018 CarlsbergveJ, Valby. (1935 forandr. Navn tit Gt. Carls- berg V. (se denne)) Cailsgade (H) Fra Holmbladsg. (se dennes Skitse). 1 (= Holmbladsg. 97) '2 Guldberg J, Inspektionsbetj. g Am.2293x 4 Bidstrup GA, Trykkeriarbejder g Am.2293y

Carstensgade Hl (Maler og Tegnor, 1754—98)

I (956) ‘ Hansen Anna, Enkefrue 3 (955) ‘ Christiansen R Ejendoms­ mægler g Eva 1078 7 (953) ‘ Nielsen CAF, Trykker Nielson Ella, Frue g Eva 1829y 9 (942) (Mejeriejer EL Pedersen) Jensen Henry, Ismejeri g V.6940x Lindskov Emilie Enkefrue g V.866y II (= Lundbyesg. 2) ‘ Vermebren Max, Urtekr. 13 (866) (Assist. OH Hansen) Larsen EV, Formand v. K.TA.8. g V.248v 15 (855) (= Ernst Meyers G. 2) (Frk. Margrethe Rasmussen) 17 (844) Søcgaard Chr., g V.2132X ‘ Søegaard J. Viktualiehdl. g V.77Y 19 (833) (= Blssensg. 2) ‘ Nielsen G, Kontrolør 21 (822) ‘ Knap CA fh. Værkfører 8 V.5985x Jensen KM, Enkefrue g V.59B5v 23 (811) (= Jerichausg. 2) •Christensen CV, Frue 25' (800) ‘ Jørgensen V. Skrædder g V.6723U 27 (789) ‘ Hansen MA, Chauffør ErikBen H Urtekr. g V.2519x 2 (973) (Bagenn. M Simonsen) Olesen Anna, Kasketmager g V.6447y Skrydstrop I Frk., Malerinde g V.6447X Blomstcrforr. Helma v. Emil An­ dersen g V.4655 4 (974) ‘ Steffensen MCE, Frøken 6 (975) (Formand H Nielsen) Nielsen C Bogholder g Eva 1911 8 (976) *Hahn Elise, Enkerrue 10 (977) Kristkirkens Menigheds­ pleje & Wiesel Martha, For­ standerinde Sygepl. gEva468x •Sørensen M Frk., Systno g V.5893y •Sørensen M & A, Frøkner 12 (978) ‘ Larsen P, Typograf g V.5893X 14 (979) (Gartner CC Jørgensen) 16 (980) ‘ Rasmus’sen OLA, Snedker­ svend 18 (981) ‘ Jacobsen IK, Enkefrue 20 (982) (Karetmgacr AN Balle’s Dødsbo) Ballo Lilli & Alinna, Frknr. g V.5893V 22 (983) ‘ Lund Nielsine, Enkefrue 24 (984) •Sibbert CH, Togfører g Eva 265y 26 (985) ‘ Rasmussen NC, Pakmøeter 28 (986) ‘ Jeppesen Poul, Husejer 30 (987) (Mekaniker AL HenrKh- een’s Dødsbo) ___ Henriohsen Marie, Frue g V.5947y 32 (988) (Fru Nathalie Laursen) i Olsen Alfr., Skrædder g Eva 173* 36 (999) (Formand M Andersen) 38 (991) ‘Martinsen Elvira, Enke­ frue 40 (992) ‘ Andersen Christine, Enke­ frue g V.5966X 42 (993) ‘ Jespersen Erna, Frøken | Eva 173Y

«

Made with FlippingBook Ebook Creator