Kraks Vejviser 1935 personregister

P erson -R eg ister for København Falkensteen P E U rm ager N an sen sg. 3 9 s Kl Jl B y 745y Falkenstjerne B en t A fd elin g sch ef i U dcnrm . L eg a tio n sr.K . D M . Ø stb an og.H 2H) J 0 8121 Falkentoft T B K apt. i Fod f. Ø sterhrog. 89' m J ø 6879 - K Sekretair A adalsv. 21 [Kl D D am sn 1344 Falkentorp & K rohnA gentur-& K oinm issions- forr. G ross. G lasscnsg. 19 A Hl JlC ent.7560 - O le A rk itek t D ronn. T v æ ig . 6- Kl J C ent. 7034 - A G G ross. (F alkentorp & K rohn) Clas- sen sg . 1 9 A 3 Hl - E In gen iør Cand. polyt. S t. A nnæ G. 24 C 1 - E rik O v erretssa g f.H a v n cg .4 7 1® J)B y7924 FalkesgaardJ SagførerC and.jur.Sparekasse- direktor GI. K ongev. 160* 13 J V 7116 Falking A a g e O berstlejtn. D irek tør i H æ rens tekn. K orps R .D M . K ahheks A llé3 2 ' (V) Jl C ent. 16132 Falkman B ørge X R epræ sentan t Tagensv.OO3 Falkmar E F L an d sretssagf. A m agert. 24 DØ S C ent. 7347 & 7348 B p. Ex ners v. 3 K l pog. | Ordr. 669 Falkner E lisa b eth E n k e e. G ross.B legdam sv. 46 > m Falko Em . B lom sterhdl. T repk asg. 8 1 Hl Jl N 3 9 i2 x - ’s Em . E ltf. v. P oul R P etersen B lom stev- hdl. B legdam sv. 72 A H J) N 2020y F alko-B ilen v. H M L arsen F alkoner A llé 42 E J ! C ent. 4505) Falkoneralléens F isk eh a lle ved N ie ls M D am F alk on er A llé 18 0 f) V 2929 - M el-o g Grynforr. v.K ai B onnc F alkoner A llé 34 El | N 2010 - M odem agasin v. A strid J o h a n sen Falkoner A llé 10 El D E v a 1099 Falkonergaardens Fabriker, A k ts., Falkoner A llé 118 E 11 C ent. 901 P ostk on to 586 - G ym nasium D r. Priem es V . 3 [S J| E va 3 8 8 s e A fd . V R ea l-R eg ister u. S ta ts ­ skoler FaiKonerkiosken ved P Pain F alkoner A llé 78 E | C ent. 6402 & 8402 Falkonerkresen, A kts., U rtekr. Sm alleg.45E l | G h. 4346 Falkoner-Magasinet v. C H ardenørn F alkoner A lle 53 E J) Gh. 39 Falksaa M M usiklæ rerinde N -F arim agsg. 35'IE Fallesen F a lle G ross. M anufakturhdl. S t. T hom as A llé 132 IS - .1 Skrædderm . V ib orgg.38 0 1 1 0 4789y B p. V ib orgg. 4 1 'H Fallesen-Schmidt T h . G ross. Cand. pharm . S t. K nuds V . 12 IB J) C ent. 10502 & 13801 P o stk o n to .1660 Fallin E rik, D an sk S lip s TndustrijGross. B erin g sv 3 El J C ent. 11303 Fallinge K Banka s.sist. V alb y L a n g g . 1311 V alby J V b. 2208 - A B ogholder G lad saxev. 6 S ø b o rg J S eb .8 1 3 Fals A F uldm . B u en 12 E J} D am sø 184 - H A O verassist. v. S tatsb .N an sen sg. 5 ‘ E - W illi. U r-& Instrum entm ager Ø ster- brog. 56 O S) 0 31 B p . Ø sterbrog. 1483 O 1 0 330 - G P A Værkfører K jeldgaardsv. 35 s V alby Falsbo E inar R egn sk ab sch ef Sam funds A llé 25« E | G h. 3851x Falsby J oh s. F uldm . Strandboulevarden l l l 2 H) JIØ 9372 Falsgaard Jø rg en R ev iso r N ie ls J u e ls G . 153 Kl D B y 6205 F&l8ing H ans Prokurist A m aliev. 233 El J C ent. 13407 ~ V R epjæ sen tant Stengaards A llé O L yngby J L yngby 1310 FalsIfV E rik Salgsch ef W orsaaesv. 242 El | N 7 l 86 »•aister O tto K ontorchef u. M agist. O verrets- sagf. R . K an slerg. 4 3 H J 0 5252 FaUo E O verassist. V . K T A S . J uliusv. l l s G jen to fte Jl G jent. 2220x

III — 925

Falk—Faur

Falther H P Hørkr. Skindcrg. 4 E | By 5577x Bp. Vimmelskaftet 36Sb E3 Falting Ejner Musiklærer Hustoftev. 4 Brh. Jl Bella 1673 Fama, Akts.,.TuliusThomsens G.183®Cent. 11068 - G ulv F

Farsøht A lm a Urtekram forr. U n garn sg.25 Hl Jl A m . 3736 x Farum Te g l vær k e r , Sten- & Grus­ kompagni , Akts., V a n d k u n sten 8 B Jl C ent. 9275 & 4975 O p lagsplads Slan gerup - banons-Stationsplads Jl rl'g. 1065 Fårup B odil K omm unelæ rerinde G odthaabsv. 1143 IS Farvebøtten v. H ans H a v e st Farvehdl. Valby L a n eg . 128 V alby Jl Vb. 1478 Farvecentralen v. Kai P odersen N orrebrog.82 ® | N 741 x Farvefabriken O pal, A kts., K jeld sgaardsv.39 & 41 V alby J Cent. 7865 P o stk o n to 4446 - S ilviac, A k ts., L andskronag. 17 Hl J) R vv. 4451 Farvehandlerforenings A rbejdsgiver-A fdeling, K øbenhavns N -V o ld g . 32 Kl J Cent. 1700 Farvehuset ved H K H an sen Isted g . 39 El J Eva 2907 Farveladen v. F . P etersen V ig erslev v. 246 V alby J Vb. 2583 Farve- og Lakfabrikanter, F oren in gen a f danske N -V o ld g . 32 Kl J Cent. 1700 Farve- & Materialhdl. Adorn ved M C B jerre L iv jæ g erg . 24 H Jl 0 5681 Farvemessen ved J en s P edersen R antzausg. 31 IS J N 7174 Farver P eter G ross. K ultorvet 4 ’ Kl Jl B y. 48 8 Farve-&Tapetlageret S o r te H e st ved A ageM M arcus V esterbrog. 148 El J V 3790 Fasan A p otek et G odthaabsv. 58 IE ® G h. 6 Fasanbiografen N -F asan v. 175 0 J G h .4 0 8 9 Fasanen v. Poul K ristensen T apet- & F arve­ hdl. N -F asan v. 175 0 J Gh. 9689 - v. D agm ar K olbe T nkotageforr. N -F a sa n v . 175 0 $ G h. 1205y Fasangaarden's B lom ster- & T orvehalle v. Fru B erth a Bjerregaard N -F a sa n v . 175 0 f Gh. 3775 x Fasankirkegaardens B lom sterforr. ved J en s P etersen Frederiksv. 1 0 J) G h. 1240x Fasanvejens B "ghdl. ved A l fred H erv ig -H a n ­ sen N -F asanv. 3 9 B 0 J G h. 7163 - G arager. A k ts., Ø steib rog. 91 Hl J 0 8087 - ’s K olon ial Import v H C hristensen N -F asanv. 134 0 J G h. 407y Fastholm C G R ep ræ sen tan t N J Fjords A llé 9 3 El Fasting L A fd elin gsin gen iør Paludan M u l­ lers V . 63 El J V 800 - O C C yk lerep a ra tø rB o g h o ld erA llé3 5 V a n l. J D am sø 224 - E E n k efru e E n g to ftev . 6 8 El Jl V 435x - C Frue A urikel v. 142 V alby Jl Vb. 3<>14v - L V H ovedhogh older i N ation alb. R . GI. K o n g e v . 86 A 3 El J V 7866 - J S In gen iørM on rad sA llé 9 V a lb y J V b .l4 9 v - A g n es F iu e K orrespondent S t. A n næ G. 2 4 B 3 E J ) Am . 2112 - J M anufalcturhdl. E n g h a v ev . 12 El J V 4y Fasting-Hansen C R H O verlæ ge Ghr. d. 2. A llé 4 is] J Am . 7501 (1-2, O nsd. till. 6-7) Fa8trup A nna B ogbinderm . B adstuestr.lO aE £ B y 2114x C H dlsgartner G odthaabsv. 394 V anl. J) D am sø 837 Fatum Poul K omm unelæ rer Søren N orbys A llé o m J A m .3598 Faulenborg Knud K orrespondent Juliu s V a ­ lentiners V . L8« 0 J Gh. 5 7 3 8 y Fauerboe N ellv A id eliu g sch efH elleru p v .5 6 A s H e ll. J) H e ll. 5069v Faurbye O J L æ geF red ericiag.16 E J By6669 (12-15) Faurholdt J R evisor B ryd es A llé 7 S H J Am . 7125 Faurholt. Iohs. B yretsdom m er F o g ed Ø ster­ brog. 1202 Hl J 0 550 - Ida E nke e. H øjesteretsdom m er N ørrebrog. 223 IH J N 2882 - O P F uldm . iP riv a tb . D o sserin g en 30« 0 J N 2632y - C a, lP ro f.D r.p h il.D ir. f.F arm .L æ reanst.R . S u n d v æ n g et 11 1 harlottl. J H ell. 5538 - C P fh .U rtekr. S t.N ik o la j V . 3 B 80 J N 3357

Made with FlippingBook HTML5