Kraks Vejviser 1935 personregister

Faber A x e l R ep ræ sentan t N -F rih a v n sg .7 7 4lii - H A Sekretæ r Lotusv. 48 [S] - Carl Sparokassedir. Cand. jur. E vanstonev. NA2 H ell. J R yv. 4508 - H arald fh . S ta tsk o n su len t S K . D M . Sol- sortv. 3 2 E |1 G h. 4363 - E ig il E T an d læ ge Frederiksborgg. 50* IB | B y 7 2 6 8 (1 2 - 5 - 6 - 8) - H arry T an d læ ge V esterbrog. 76 El J C en t. 9175 Faber-Pahl In g eb o rg F rue H eslegaard sv. 21 H e ll. * H e ll. 3083 Fabian K ay G ross. (A rgen tor) B a g erstr. 32EI ® V 5 9 8 2 v - V ilh. G ross. V esterbrog. 8 1 4 IS - F r. R ep ræ sen ta n t V esterbrog. 814 El J V 1 7 4 6 v - E F røken Skuespillerin de H ejgaards A llé 40 B agsvæ rd J h em m elig t N r. Fabius D oraE n k e e. G ross. H allan dsg. 17s (g] P erson -R eg ister for København « l Am. 3366 ri brlcius Carl A fd elin g sch ef L ø jtn . S la ­ g e lse g . I l 2 ES J 0 923x - J o h s. A fd e lin g sc h e f K a n slerg .7 2 El - Chr. D o n s A ssist. G jen to fteg . 86 G jen- to fte J| G jen t. 649 - Chr. fh . B ankd ir. S to ck h o lm sg . 4 9 s ES J 0 8 7 7 3 - P B efragter V cnnem indev. 152 El J R yv. 4683 - C V B esty r e r af R ed n in g sv æ sen et R .O den- seg . 204 El ® 0 6131 - C A E B ogholder P eder L yk k es V . 4 1 s (S) J) A m . 6719 - C Frøken Cand. pharm. D a lg a s B oulevard 2 1 OB J G h. 5606y - H a rtv ig elektr. In stall. R ibeg. 4 4 E] Jl 0 3437x - A sa E nkefrue Sop hus B auditz V . 9 Char- lo ttl. J Ordr. 1569 - E m ilie E n k efru e T ord en sk joldsg. 132 E - K irsten E nkefrue O le N ie lse n s V . 7 El J| R yv. 607 - A xel E xam . pharm . R aadm andsg. 493 (S J T g. 5 7 6 2 y - C fh. F orstand er L ø jtn . R . Forhaabningsh. A llé 194 El I V 4909 - A x el G ross. P eter B angsv. 9 9 l E J D am so 2093 - H en riette K jole- & L in gerih d l. V ester­ brog. 171 El Jl E v a 1494 Bp. R ahbeks A llé 8 8 El - J F ru e K lk ollek trice B yk ild ev. 12 1 V alby - E va K omm unelæ rerinde S -F asan v. 8 0 A 2 V alby - Chr. K ontorchef Joakim L arsen s V. 3 1 3 E - F B L æ g e V esterbrog. 902 El Jl V 8375 (12V2-2, Fred. till. 6-7) P ostk on to 21054 - Carl R ich. M ask inm ester Su ndholm sv. Sundholm [S] 8 Am . 2282x - A nin a Frue M assøse Ø stb an eg. 17 K El J! 0 1712 - O tto O verretssagf. Chr. d. 9. G . 7 1 E J C ent. 8178 - K n u d P ro f.v .U n iv .D r.p h il.M D S .R .st.K a n - nikestr. 2 E J B y 4727 - P D o n s P roku rist L in n ésg . 25 3 E Jl B y 6401 - L P fh. Proprietæ r T eg lv æ rk sg .5 1 El I) R yv. 3990x - J R evisor B iskop K rags V æ n ge 4 l El J| R yv. 2880x * L Sekretæ r Cand. jur. D u n tzfeld ts A llé 23 H ell. 8 H ell. 2747 - D a n iel M S k ibsbefragter N -F rih avn sg. 12A 3 El J 0 6896 * A A Skibsfører H artm annsv. 39 H e ll. - C V en n ik e Slagterm .G odthaabsv.378V anl. 8 D am sø 1084 ~ Johannes Søassuranceekspert R osenørns A llé 353 m Jl N 6104 * L aurits T andlæ ge A rnesv. I 1 B rh . Jl B ella 980 ' V Frue T andlæ ge Fredensv. 1 C harlottl. J) Ordr. 436 - L T æ ller i N ationalb. M alm øg. 72E1 * J .1 U nderkasserer H artm an nsv.39 H e ll. Jl H ell. 5546 - E dm und V io lo n cellist Am agerbrog. 39 3 GU J A m .6492

III — 923

F a b e—Fach

Fabrikken Ira, Akts., Børstevarefabr. Dor­ theav. 61 E) J Cent. 13339 - Isolér (Skandinavisk Lsolationsfabr.) ved O H Svenné GI. Strand 50 E 8 Cent. 2893 & 2894 - Jeannot Bille Brahes V.2 El J Cent. 11771 - Kultur, Akts., Englandsv. 358 Kastrup J Kastrup 723 Postkonto 20050 - Kurant v. S SHedegaard Tobakker en gros Sølvg. 36 E J By 7490 Postkonto 20528 - Maks., Akts., Tranev. 23 El J Tg. 3958 & 3959 - Malga Fuglebakkev. 106 El J Cent. 6110& 9815 - Marseille Sæbefabi. Classensg. 14 El J 0 5386 -M igratorv. Einar Mommesen kem. tekn. Fabr. Frederiksholmsg. 8B El J Sydhavn 379 - Minac ved H Andersen Jagtv. 145 El JT g . 1682v - M. L., Akts., Jagtv. 85 El J Cent. 10601 & 10621 Post konto 27046 - Molnar ved M Garmann Ryesg. 21 El J N 660 - Morrow ved L Hannibal kem. Fabr. Fin­ sensv. 35 El J Gh. 2379 &3449y - Noma, Akts., Sæbefabr. Islands Brygge 59 (S J Cent. 707 Postkonto 162 - Nordan v. Carl Jensen Heimdalsg. 12 A El 8 Tg. 209y lympia ved V N Glyng Vesterbrog. 4A® S By 2970 ax, Brødr. Verdich J M Thieles V. 3 El J N 3709 - Polifix, Akts., Smalleg. 45 C IS J Gh.2088 - St. Helena, Hans & Bernt Marcher Bud- dingpulverfabr. Danasv. 4 El J Cent. 4543 Postkonto 743 - Secure, Jul. Wedell Adelg. 79 E J Cent. 8556 Postkonto 22942 - Sunshine ved Alfred Rothschild kcm.tekn. Fabr. BogholderAllé 30 Vanl. 8 -Cent. 3613 & Damsø 568 Postkonto 20959 - Tanny ved Einar Jensen Tranev. 23 El J Tg. 3240 - Tekla ved Einar Rosenkilde-Jensen Sæbe­ fabr. Frederiksborgv. 191 El J Søb. 944 - Thermo ved Hjalmar Larsen elektr. Art. Holbergsg. 18 E J Pahe 2116 - Tip Top ved'Gudrun Christensen N-Fasanv. 170 El J Cent. 8890 - Tosari ved H Lerene Fredericiag. 15 E J Cent. 12907 - Ultra, Akts., Nordisk Lakfabrik GI. Køge Landev. 63 Valby J Cent. 7755 - Uni ved Villads Nielsen Vesterport El J Cent. 10657 - Utilis ved Ax. Stokkebye &H Maage Hy- skenstr. 9 E J Palæ 3578 - F a b r i k k e n W altrich,Akts.,Lyngbyv. 170 m J Cent. 14474 - Vertikal, Akts.,Classensg.25A El 807703 & 0 7736 - Økonoma ved Chr. A Nielsen Gunløgsg. 14> o Fabrikkernes Klædelager ved J M Christen­ sen Vesterbrog. 4A El J By 3787 - Salgskontor ved Carl Jørgensen V-Voldg. 10 ffl Jl Cent. 5004 - Udsalg ved C E Eshington Mobelhdl. Fre­ deriksborgg. 19 E J Palæ 4222 Fabriksudsalget Schweitz ved Vald. Friis Konfektureforr.Gothersg.31 E JCent.6869 Fabriktilsynet, Direktoratet for Arbejds- og Amalieg. 32 E J Cent.l4222&14223se Afd. V Real-Register u. Arbejds- og Fabriktil­ synet Fabritius Jenny Enkefrue Oehlenschlægersg. I l 2El J V6095x - Alb.Genealog Tordenskjoldsg. 281E 8 Bv 6221 Fabritius Tengnagel I K Enkefrue Peters- borgv. I2ES J 0 930v - Hans de Graver Vigerslevv. 47s Valby 8 Vb. 2668 Fapadefarven Linolin ved Chr.Ewald Bakke- gaards Allé 4 El J V 7361 Fachmann Laura Frue Cæciliav. 40s Valby

Fabricius-B jerre Fr. A d ju n k t D r. phil. P ile A llé 19 A 4 E Jl E va 2813 - A F røken H S ch n eek lo th s V . 3* ( f ] J G h . 5171 v - E rik In geniør v. K bhvns Sporveje C and. polyt. G ustav J o h a n n sen s V . 15. É J D am sø 1121 - E ig il Sekretæ r i U n d ervisningsm in . C and. jur. H offm eyersv. 21 E J D am sø 348 Fabricius-Lauritzen Em m a E nke e. In gen iør H en rik R ungs G . 144 ISOJ N 1340 y Fabrikken A ck erton ved A A C arlsen L andskronag. 11 El J R yv. 255 - A k sis ved J u liu s Sven d sen V albygaardsv. 32,34 V alb y 8 V b. 3555 - A le x ved Jon s. T hom sen kern. Fabr. P ed er Skram s G . 17 E J C ent. 4252 - A m ol ved H FribergMælkev.9QB J G h .9 3 3 3 - A nco ved Charly A ndersen Æ skefabr. N ør- rebrog. 148 Bl 8 C ent. 12627 P ostk onto 22024 - A pplica v. F D roscher G umm ivarefabr. O rdrupv.74 C harlottl. J Ordr. 3052 - C alifornia vpd E A ubertin & F von E ggers S tu diestr. 1(5 E J B y 4201 - Cara ved K aj R aaschou Am erikav. 10 El 8 V 9988 - C ita ved C A H a r v ig L akridsvarcfabr.Prin- sesseg . 29 B E J Am . 9085 - C oinchangers D a n sk e F ilia l ved Ford. Schm ahl U psalag. 2 0 El J C ent. 8617 - C ollo ved A S W itsø R emm esm ørelsesfabr. T horasv. 25 E J T g . 311 - C ortinaved E R asm ussen K øbm agerg. 53 E J B y 6685 - D a n is ved J C C hristensen & A Grimm F redericiag. 15 E 8 C ent. 13788 P ostk on to 27793 - D annebrog ved H erm an I M øller B udd inge H o v ed g . 3 7 ,3 9 Søborg J Søb. 66 - D an sk M askinpakning. A k ts., A m a lieg . 41 E J C ent. 12528 & P alæ 2350x P o stk o n to 21118 - D ecro ttes, P h . B eck H C Ø rsteds V . 28C El J C ent. 2613 & 3428 P ostk onto 30305 - D orena v. M S B reiner Ø -F arim agsg. 16 B El J 0 7911 - E jers ved E J en sen N y T oldbodg. 3 1 E J C ent. 3913 & P alæ 1731v P ostk o n to 24674 - E la sto v. A lfr. T hom sen R ygaards A llé 11 H ell. J H ell. 3163 - E poka v. A H v iid -P etersen A m agert. 4 E S C ent. 4807 va ved A N Sm aakjæ r Sukkervarefabr. D agm arsg. 10 El J T g . 1555 - E x p ect vedA A n dersen & J A L ø v en g reen Svan em øllev. 124 H e ll. J) H e ll. 936 P ostk o n to 3842 - Ferm , A k ts., S m a lleg . 46 E J Gh. 4264 - Ferraton ved A k sel IIey S ten g . 3 6 ,3 8 El J N 3560 P ostk onto 24725 - Ferrin ved E A ndersen & J A L ø v en g reen S van em øllev. 124 H e ll. J H e ll. 936 - F iducia, A k ts., D ruesirupfabr. L y n g b y v . 2 4 El J C ent. 5643 P ostk onto 1913 - F ix ved V H Z in n N ørrebrog. 106 El J N 7752 - Frem tid ved B eren tsen & R asm ussenH cim - dalsg. 10 El J T g . 6133 - G eosan, A k ts., T ranev. 23 El J T g . 3958 & T g . 3959 - G eo Sko ved H M agnussen & Co. F insensv. 37 d l J Gh. 4699 - G luten ved T h. O lesen F r ed erik sb o rg g .il E J C ent. 5809 - F a b r i k k e n Gr a nd Danoia og Kedfo- d e rfa b rik k e n ,A k t8 .,kgl.Hofleverandør Hovedkontor ogUdstillingslokale Lindgreens Allé [s] J Cent. 10881, 12571 & 8030 Telegramadr. „Danfor* Helge ved C P Løkkegaard Godthaabsv. 10 00 J Gh. 220 Postkonto 24237 Hermes kem. tekn. Fabr. Højbro PI. 5 E & Cent. 7731 vidglans, E Lichtenberg Væmedamsv. 17 El f V 4685 Ilka, Akts., Dortheav. 61 El J Cent. 8081 Postkonto 1003

Made with FlippingBook HTML5