Kraks Vejviser 1935 personregister

Due—Dybk

Duu8 Catoni Forretningsf. Birkholmv.29 Vanl. H Damso 1503 - Carl Gross. Bornholmsg. 8 E | Pahe 3252 Bp. H A Clausens V . 20 Gjentofte 8} Gjent. 500 -Carl Gross. Frdbg.Allé5533 1>V3194 - W illiam Gross. Odense". 1GB4El $ 0 0442 - O M Kapt. i Fodf. Assurandør R. Frdbg. Alle 30s 3 H V 4143 - F Kommunelån-er Wcstend 1343 - K G Konuminelærer C F Richs V . 71 H H Gh. 7511 - S Postassist. Hojgaards Allé 17 Bagsværd - Carl fh. Prokurist Lykkesh. A llé 9 A 1 3 H V 0792 x - F E Repræsentant Guldbergsg. 964(S - L P Støbegodsforr. Halmt. 30 3 H 1Cent. 14767&V401y Bp.Ingolfs A lle 18 lO fflAm. 2947 - Einer Tapetserer & Dekoratør Bredg. 32 E H Palæ 2902 Bp. Baldersg. 383 SI H T g 1676.x Duusgaard Niels Landbrugskand. Redaktor Vigerslev A lle 7Q4 Valby H Vb. 1971 Duva S Afdelingschef Ingeniør Vagtelv.46 H D Gh. 7413 Duvantier C V Annonceburcau Vodroffsv.61 3 H Cent. 6688 Bp. St. Knuds V . 23 A« 3 H V 7088 - A M Kontorchef Tuborgv. 9(5 Hell.JlHell.3 - Aaye Tandlæge Chr. d. 9. G. 3 E 3) B y 4846 (10-4) Bp. Skelv. 3 Hell. H Hell. 1497 Duvier Ellen Enkefrue Frdbg. A llé 621 3 ® V 6214 y - Au g. D u v i e r ’s E f t f . Giarm. & Glasmo- saiklabr. Ny Vester". 9 E H Cent. 145 Indehaver OdinHansen privat N y Vesterg. 92 E H Cent. 145 - A lgot E Gross. Prinsesse AlexandrinesAllé 8 ' Charlottl. J) Ordr. 3120x - Borye Repræsentant Vigerslev Allé 323 Valby H \ b. 1635 y Duzaine-Hansen C Gross. Ingeniør Ilejrev. 43 S H Cent. 0188 Bp.Tryggehvile Allé 9 Charlottl. Jg Ordr. 3894 Duzaine Hansen - A n d r é Du za ine Han sen Fabrikant Malmog. 44|pl | fe) 0523 - Du z a i ne Han s en Korsetfabr. Frm. Østerg. - j 4 E H Cent. 0508 Dworsky Bernhard S Gross. Vestorbrog. 1713 3 H V 90S5x Dybbøl Bilen v. E. Albrcchtsen & N P Peder­ sen Ingerslcvsg. 104 3 J) Cent. 8703 - Kaffeforr v. Th. Hansen Vigerslevv. 280 Valby H Vb. 2748 Dybbøtsgades Kiosk ved W Jensen Dyb- bolsg. 45 3 H V 8501 - Material- & Farvehdl.. Akts., Dybbolsy. 50 3 H V 412 Dybdal Jolis. Ekspcditionssekr. i Finanm. Cand. jur. Em il Pipers V. 10 Lyngby - C Fuldm. i Justitsmin. Cand. jur. Hartmannsv. 73 Charlottl. |) Hell. 2079 - Theodor fh. Politidirektør Etatsr. K . D M - Bredg. 493 E H PMæ 3926 - Pauline Stiftamtmandinde Ø-Voldg.26310 H Palæ 2215 Dybdal-Nielsen C M Repræsentant Trane- gaardsv. 29Es Hcll. DQben B v. Baron Arkitekt Lykkesh. AU® 16AS3 H V 2121x Dyberg Yagn T Gross. Agenturforr. Aa- lykkcv. 18 H H Gh. 4720 - C A fh. RedaktorAalykkev.18 H HGh.4720 Dybholm GeorgSekretær iLandmandsb.Cand- phil. Rosendalsg. I l 4 E Jjp0 1032x Dybhøj F J Bureauchef Gothersg. 162 E H Palæ 1700 Dybing F Driftsinsp. Malmø". 35 i | 0 815® Dybkjær Knud Kioskejer Amsterdamv. 31 [S] H Am. 0037 Dybkær Kirsten Frue Koncertsangcrind® Hvidori-v 5-4K lpb ". J) Ordr. 4222 - Ove Hvidorev. 54 Klpbg. H Ordr. 4222 Person-Register for København Duwens C R Kapt. R. Chrstholms Parallel v. 3 Klpbg. H Ordr. 862

III — 906

Oue Thorvald fh. Landmand Mynstcrsv. 3S [3 H V 9008y - \ N Loktor ('and. mag'. Noragerv.14 Vanl. H Da ni.‘•o 1749 - .1 C Malerm. Willemoesg. 2S3E 2l Ø 21<)Vx - Svend P'-økurist Løvcnborirs Allé 5 Gjon- tol'te $i Gjent. 101T» - Kai Repræsentant Marstalsy. 274 E - Th. Restaurator Ryesg. ] [Nj $1 N 407 Bp. St. Hans G. 10- LN] - K Salatfahr. Sommerstod". 18 [V] 31Eva 28(54 Ilp. Provest ons Allé 8 isj - LauritsSkiltela.br.Kultorvet 13E|j)By368G Bp. Krystaly. 20;! Kl H By 2090 v - V Urtekr. Jægersborg". 57 [N] $) Ty. .‘>75:') Bp. Asminderød". 2i [NJ D Ty. 213(5 - C A fh. Værkforer DA1. Vardey. 7- 88 $ 0 1072y Dueholm Carl M Bayerm. Rolfsv. 19 [0 ffl Gh.49o1 - AnnaEnkefrueKionboiyy.lS'lSlDTy.lGOSv - N ie ls Inyenior Bianco Lunes Allé 1213 $ V 9944 - N Tv Kordeyn Diakon Svaneniollev. 4 E H Ryv. 1270 - Viggo M urenn. N-Friliavnsg. 32 B 4[o] - JMVognmandVestervang 13 Valby H Vb. 1055 Duelund K Bay Bogholder Langog. 52 88 Ity v. G66y arry Direktor Strandv. 280 Ivlpby. Hl Ordr. 1407 - .Johan Fabrikant (J F Dessauer & Co.’s Eftf.) Carl Johans G. D E H 0 395u - Thor fh. Gross. Valdemarsy. 52 (S - Wilh.Gross.Strandv. 140B 1H ell.HH ell. 4162y - K N B Inspektionsbctj. M f DR.IIvidovrev. 27* Rodovre Valby $) Rødovre 438 - Em il Malerm. Taarbæk Strandv.51 Klpbg. - Julius Maskinmester Stenderup", lo 1 [0 H V 5510v - ’s Johan Eftf., Clausen&Momme Papirhdl. Ny Øst.erg. 7 Kl $1 Cent. 0256 & 11250 - P B Bepræscntant Rvjiarken 822E $ ) Ryv. 437(5 Duer C I I Gross. Aynctev. 51Holte Dueskov Chr. F (Jross. Kobmand Raadvadsv. 49s LN] D Ty. 1001 Dufour E Gross. Skibsprovianteringshdl. Nyhavn 44 [K] HPalæ3090 - V, Akts.,MalerIorr. Havneg. 45 IS S By 7042 - Valdemar Malerm. (liavnens Malerværk­ sted) Havney. 452 [S J) By 7(542 - Sophus Revisor Havneg. 431IS $ B y 7438 Dufwa Adelaide Enke e.InyeniorMaylekildev. P [3 Jj} E va 3072 Duhn Mal vine Enke e. Skibsforer Lyong. 72 m H Am 2o8ox - Adolf Skibsforer Amager Boulevard 128A2 [S) | Am. 2485 - K P Snedkcrm. Marienborg Allé 31 So- borg H Sob. 154 - Oskar W Stolefabr. Marienborg A llé 29 Soborg H Sob. 1028 Dujardin Johannes Arkitekt Engelsborgv. 252 Lynyl>y J} Lyngby 1512 - Andrea Assist. u. Kbhvns Am t Strucnseg. 18* [SI - Th. Assist. u. Magist. Øresundsv. 54' [S] - E Enkepastorindc Svinget 14s (s) |1 Am. 4375y - V iggo Hatteforr. St. Jørgens Allé 21 El fl V 2530y - EinarLægeØsterg.58 HHCent.l4730(10-5) Postki nto .307(5.8 Bp. Tesdorpfsv. 33C2 IH D Gh.5097y - Amanda Enkefrue Talelærerinde Dronnin- gen'ig, 73:1E H Ara. 4419 Dukke-Doktorens K lin k ved Alice Lindberg Blegdamsv. 8 ® | N 4145x - & Stofdyrfabr. Nielcurt ved Nielsen&Cuith Bredg. 25A OKI $) Cent. 9117 Dukkemagasinet Nora v. Fru Anna Hogh Nørrebro". 100 ED jg N 7198 Dumreicher Carl Bibliotekar v. Univbibl. A s- mussens Allé23 3 |) V5387x Duna ved H O Lange Frihavnen Gitterv. E |l Cent. 1820

Dunbar Donald Fabrikbestyrer Kurv. 7-9 Bagsværd H Bagsværd 208 Duncker W L Fuldm. u.Magist.Lykkesh.Allé 2 B 1 3 H Y ‘2's -*bx Dunhammer Kai Snedkerm. Aahaven78s Valby Dunker IIC N Bogholder D M . M f D R . Norsv. 4S 3 Dunl op Rubbe r Co., A k t s., Cykle- & A utomobilrmge Vcnnemimiev. 30EHCcnt. 11033 Postkonto 21592 Telegramadr. „Dunlop1* Du Nord, Hotel, Colbjornsensg. 14 3 HCent. 15413 Duplex Trykkeriet Frederiksboryg. 5 E fl Cent. 3583 Postgiro Konto Nr. 124 Duplo v. Elise Madsen & Edith W ahl ^la- ski nafskrivningsbur. Skinderg. 19 E $1 By 2145x DupontAlfred fh.Bagerm.nusejerØresundsv 522[S] H Am. 3251 - ,T Barber & Frisor (Les trois) Westend 53 3 ® V 2385v - Erik B Disponent S-Boulevard 472 3 $} Eva 30 1 2 - O Fabrikant Horsekildev. 24Valby - Frantz Forretningsf. N-Søgade 9B3 IH f) B y 4338 - J L Gross. Agenturforr. Malmo". 41[gi J) 0 0287 - O W Hotelmægler Jarmersg. 2 3 f Cent. 274 Bp. Frolichsv. 30 Charlottl. |i Ordr. 3928 - I J Kapelmester Øresundsv. 581(s) Jl Am. 8002 - A E Lærerinde St. Kjelds G. 124 E § Ryv. 2131v - N Malerm. Skjalm I l vides G. 1(523 H V 2026 x - F fh. Manufakturhdl. Ved Klosteret l s (o) H Ilyv.2150y - J Postassist. Fuglegaardsv. 31 Gjentofte H Gjent. 1020 - George Prokurist Frisersv. G3Charlottl. H Ordr. 2(588 - Einer Told klarerer Tonder". 1243 - J C B Trafikkontrol or v.Statsb.Ingeborgv. 4 Charlottl. J) Ordr. 1525 - A fh. Tomrerm. Sortedamsdoss. 59F 2 S] f) N 2002 u Durac-Fabrikken ved Ingeniør H R Wandall Finsensv. 10 H Durafour Pouline Enke e. Skomagerm. I I C Ørsteds V. 14AS 3 Duralumin, Nordiske Afdeling, Isidor Meyer st. Kongensg. 07 E JJCent. 1956 Postkonto 21888 Durée ved A O Hansen Pelsvarehdl. Nørreg. 2 m |l B y (503 Dureston M Enkefrue Emilieg. 9' 3 fjV1575 - Albert Trafikkontrolør v. Statsb.Lykkcsb. Allé 294 3 H V 7104 Durium Sprog ved O Olesen Vimmelskaftet 42 B E « Cent. 7901 Durup E Murerm. I I C Ørsteds V. 41 C s 3 f! N 7129 Duseberg Helga Kommunela'rerrade Grundtvigsv. 3r>s3 Dustless Oliclmport, S Chr.Ilshøj Norrebrog. 50 IH S) Cent. 1455 D. U. T. Dansk Universal Tætningsliste. P Christensen Trancgaardsv. 27 Hcll.JJ Hell. 4532 Duthie A K Gross. Brød rev. 31 Søborg ffl Sob. 13‘-2 Postkonto 3308 Duun E Assist. v . K T A S. Falstcrsv. 1* H H Gh llO ly Duurloo A Enke e. Læge Reersøg. 4S (øl J Ryv. 173 - Maria Enke e. Læge Valby Langg. 15 Valby f Vb. 57 x - H P Entomolog GI. Jernbanev. 1 A S Valby D Vb. 1070x - Ellen Journalist St. Knuds V.152 3 JJEva 2101 - E Frøken Lærerinde Vestbanev. 6S Valby H Vb. 3924y - J P Urmager Stationsv. 22s Holte ® Holte 778

Made with FlippingBook HTML5