Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V — 1193

Provins-Itegisler—Forretninger

Faaborg

Forretningsnavn og Adresse Faaborg Kulkompagni, Akts. § 448 & 394 Faaborg Kunst- & Møbel Fabrik ved Emanuel Petersen § 218...................... Faaborg Lervarefabrik, P Seidelin § 126 Faaborg Litografiske Anstalt, ved Juste- sen & Lyngbye § 505 ............................. Faaborg Maskinbyggeri, lt Henningsen§.18l Faaborg ny Materialkdl., Akts. § 8. Faaborg og Omegns Fiskeres Fiskesalgs- og Eksportforening § 74......................... Faaborg Papfabrik, H Kaufholz § 242 . . Faaborg Plante-Tørreri & Frugt-Industri ved David Mctz § 404 Faaborg Skibsværft, R Moller § 246 & 415 Telegramadr. „Skibsværftet". ................. Faaborg Social-Demokrat § 228 .............. FAABORG SPARE- OG LAANEKASSE § Ekspedition 4, Direktion 10, Bogholder 104 Postkonto 9192 Kontortid 10-12 og 1-3. Oprettet 1846 ........................................... Faaborg Træuldsfabrik ved Knud Harder § 15.......................................................... Faaborg Tømmerhandel og Kulimport, Akts. § 239 & 339, Stats §1 6 Postkonto 5761 Faaborg Vegetabil-Margarine-Fabrik, Akts. § 24 & 524 Postkonto 6365 ................... Fentz N § 261........................................... Fentz N § 305............................................ FIONA, TAPETFABRIKKEN, AKTS. § 56 Flentje Chr. § 196................................... Forenede Trælastforretninger, De, MEHan­ sen § 29................................................... Foratplanteskolen Faaborg, GJ Smidt § 195 Frandsen Carl § 189................................ Frandsen L § 333..................................... Frederiksen C § 522.................................. Frederiksen Joh. § 1 3 5 ........................... Fritsdal & Bojerholm § 21 &357.............. Gjerum Knud § 416................................... Grubbe Molle, V Jervolund § 134........... Guldager H C § 14................................... Giinthersen M II § 263............................. liansen G § 225 ................................... Hansen II A § 423 ................................... Hansen II J § 549...................................... Hansen J § 488 . ...................................... Hansen Johan § 337 ................................. Hansen Johs. § 144 ................................. Hansen Jul. § 75 & 375 ........................... Hansen & Lønkær § 371........................... Hansen Marius C § 329............................ Hansen P A § 143................................... Hansen Peder L § 330.............................. Hansen Syrak § 223 ................................. Hansen Søren § 2 8 1 ................................ Harbech P § 405 ....................................... Hemstra G § 264 ......................................j Henriksen Alfred § 368 ........................... Henriksen O lævcnskjold § 294 ..............■ Herremagasinet Bristol, C O Jensen § 139 Hinrichsen .1 N § 312............................... Hjorth Henrik § 461................................ Holm Axel § 28......................................... Holm P § 465 ............................................ Homann C § 128...................................... Hotel Færgegaarden § 59 &459, Stats § 12 Hullevad II § 217...................................... Jacobsen Arnold § 112.............................. Jacobsen Herluf § 188............................. Jacobsen J C § 447 ................................. JACOBSEN’s J J EFTF., AKTS. § 45,445 & 545 ....................................................... Jacobsen Jørgen B § 235........................... Jensen Aage § 140..................................... Jensen Anthon § 325 ............................. Jensen Carl M § 110................................ Jensen Emmy § 306................................... Jensen J C O § 262 ................................ Jensen Jens § 54....................................... Jensen Johs. § 489..................................... Jensen Niels § 184................................... Jensen P ..................................................... Jensen S § 321 ........................................ Jensen Svend Aage § 66........................... Jensen Th. § 120...................................... Johansen Georg S § 7 0 ........................... Johansen P ................................................. Johnsen’s C C U Bog-& Papirhandel, D J Bager § 3 8 .............................................. Justa ved Carl M Hansen § 227 Postkonto 7629............................................................ Justesen J §1 166........................................

Faaborg . (Svendborg Amt)

Se Fagregistret under Kul, Kulimportører Møbel fabr. Lervarer (Litografiske Anstalter, j Æskøfabr. Maskinfabrikker

A fstand iVa Kbhvn. pr. Jernbane: 5 '/4 Time. B orgm ester: Konsul Johs. potor- sen § 453. Domm er i Faaborg Købstad og Sal­ ling Herred med Muckadell, ITol- stenslius og Brahetrolleborg Bir­ ker, (37. Retskreds): J L Jør­ gensen R. |] i 5 <)_ Bitingsled: Ringe. E lek tricitetsvæ rket (kommunalt) anl. 1907. F aaborg H andelsstandsforening. Stiftet 1864. Formand: Kon­ sul Købmand Johs. Petersen. F a a borg Spare- o g L aanekasse, oprettet 8 . Okt. 1846 § Ekspedi­ tion 4, Direktion 10. Bogholder 104. Kontortid 10—12 og 1—3. Indskudt Kapital: ca. 21 Miil. Kr. Reservefond: ca. 1,6 Mill. Kr. Direktion: F CFrederiksen; C V Christiansen;]) J Bager. G asvæ rket (kommunalt) anl. 1865. H avnedybde: 6,3 m. In d b yggera n ta l 1921: 4,724 (1801: 1,061; 1901: 4,218). Industriforeningen* stiftets. Nov. 1867. Formand: Bygningsinsp. II I* Hansen.

K onsnl: Finland: Johs. Petersen, Vice- konsul. Kæm ner: J C Jucl § 220. K øbstadrettigheder er forsteGang givet Byen af Valdemar Sejr. L andbo-Sparekassen f. Fyn §39. Museet (Malerisamling) oprettet 1909 af Etatsr. Fabrikant M Ras­ mussen. P olitim ester i Faaborg Købstad og Salling Herred samt Muckadell, Holstenshus og Brahetrolleborg Birker (26. Politikv.): Axel Ra­ fael § 125. Skattem yndighedernes V urde­ r in g : Ejendomsskyld: 13,5 Mill. Kr.; Formue: 12) 6 UMill.Kr.; Ind­ komst: 5,:icMill. Kr. S katteprocen t 1925-26: 7,8 (Lig­ ningsprocent: 10 , 5 ). S ognepræ st: S II Sørensen. Sydfyns nye Discontol>ank(Akts,), stiftet 1921 § 100 & 500, Stats § 10 . Kontortid 9 12 og 1—4. Sygehuset. Læge: Overlæge RE Christensen. Vand værket(kommunalt),anl.1894 V ejer, M aaler o g V ra ger: Carl Thrane § 105.

Fisk en gros Pap, Bogbinderi-Artikler

Skibsbyggerier Aviser

Sparekasser Træuld Kul Mavgarinci'abr., Plantefedt Snedkere Malermestre Gartnere (Trælast- og Tommerhdl., < Kulimportører,Bygnings- ( art., Kul, Gement Planteskoler Købmænd Kalkværker Smede Glannestre Murermestre Købmænd Møller Manufakturhdl. Bagere Bagere Skræddere Bodkere { Ingeniører, Raadg. Inge­ niører Trikotagehdl. Købmænd Sagførere, Incasso Automobilforhdl. Snedkere Murermestre Skomagere Malermestre Trikotagehdl. Tømrermestre (Giarmestre, Kunsthdl.,An- ( tikvitetslidl. Drejere (Tobakker og Cigarer, ( Benzindepoter Herreekviperingshdl. Læderhandlere Skomagere { Isenkræmmere, Drivrem- meimp. og -forhdl. Murermestre Sadelmagere Hoteller Isenkram en gros Bagere Købmænd Snedkere Vinhdl., Frugtsaftfabr. Blikkenslagere Købmænd Agentur-og Kommissionsf. Bagere Blomsterhdl. Elektr. Lysinstal1. Isenkræmmere Mekanikere Brænde Kobbersmede Skomagere Herreekviperingshdl. (Elektr. Lysinst., Blikken-

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aagaard Herluf § 93................................. Købmænd Ågerup B m m I * . ..............................{ ' g S S S T « " * * " ' ’ A. ' , * r . f . c„ S e- •* p*pirh11- 1 m & w l ostkonto 57G-......................................... ( rc, Seglmærker, Stempler Amloft J & A Quist § 41, 251,243 & 451 Sagførere, Incasso Andersen Anton § 3 3 ................................ Agentur-og Kommissionsf. Andersen A P § 275 ................................. Vognfabr. og -forhdl. Andersen A & Son § 160......................... Murermestre Andersen Fr. § 334 & 502 ........................ Vinhandlere Andersen Hans § 5 1 9 .............................. Tømrermestre Andersen J .................................................Møllebyggere Andersen J F § 560................................... Terrazzo Andersen .1 P § 516................................... Malermestre Andersen Knud D § 9 4 .......................... Manufakturhdl. Andersen K P ............................................ Malermestre Andreasen II A § 344 .............................. Murermestre Bager H § 5 ........................................... . Købmænd Berentsen H E § 296................................ Bagere Bordier A . .................................................. Malermestre Bruun Chr. § 86......................................... Læderhandlere Bruun H P § 208 ...................................... Konditorier Bryggeriet Sydfyn, Faaborg, Akts. § 72 . Bryggerier Bøje Henrik § 7 ....................................... Købmænd Børneudstyrsforretningcn Spar ved M C Jappe § 457 Christensen Carl § 179............................. Købmænd Christensen J, Tommerupgaard § 198 . . Rørvævsfabrikker Christiansen C W Materialist § 55 Post­ konto 7856 Christiansen Johs. § 174............................ Agentur-og Kommissionsf. Crome & Goldschmidt’s Uds. § 26 Post­ konto 8681.................................................Manufakturhdl. Dampskibsselskabet .Ellen- J » ...........{ Br b P/ sS " k,,',<1-0' :I5‘ mP' Dampskibsselskabet „Skjoldmes- * 175 . . { D8i;!,bPS r kSPed'0gDamP' Dansk Pensel-Forbinding K.P.A., Akts. § 14 Pensler Dansk Textil-Lager, Marius Jensen § 37 Postkonto 6019 Duus Chr. § 270......................................... Guldsmede Ellinge R P § 274. ........... Snedkere Ernlund Chr. E § 328 ............................ Murermestre Faaborg Andels Svineslagteri § 12 Post­ konto 7043.............................................. Svineslagterier Faaborg Avis § 2 2 ................................... Aviser, Bogtrykkerier Faaborg Brodfabrik, N P Jensen'§’ 292*. . Brødfabrikker Faaborg Cement-Tagstensfabrik ved J R Jørgensen’sEftf. Fritsdal &Bejerholm§21 & 237 ..................................... .................. Tagstensfabr.,Cementvarer Faaborg Dampvaskeri ved I Hansen § 132 Vaskerier Faaborg Eksprestrykkeri, Akts. § 76 . . . Bogtrykkerier Faaborg Folketidende§ 6 9 ........................ Aviser, Bogtrykkerier FAABORGHERKEGAARDSJIEJERI, XPS lM* lk>kondenseret,Mælke- Rasmussen § 322 & 338 ........................ Jsport, Ilede en gr., ® \ Mælkeforsyninger Faaborg Honningkage-Bageri.................... Honningbrød og -kager Faaborg Jern- & Staalforretning ved Chr. C Rahr & Co. § 27& 345 ........................ Jern FAABORG JERNSTØBERI & MASKIN- (Jernstøberier, Maskinfabr., FABRIK § 71 &271, Stats § 17........... ( Landbrugsmask.

( slagere Apoteker Fiskehandlere

Boghandlere Maskinfabr. Flytteekspeditioner

Made with FlippingBook HTML5