Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Provins-Register—Forretninger Forretningsnavn og Adresse Jensen Thorvald $ 1 4 ................................... Kristensen K $ 120...................................... Krogsgaard J P $ 135 ................................. Larsen L C $ 43............................................ Lemming Niels $ 3 6 .................................... London Magasinet, A 0 Westergaard f 26 Lunderbjerg Cementstøberi $ 7 8 ............... Lundgren’s Fr. Enke & San * 2 8 ............ Madsen A $ 121........................................... Madsen P $ 1 9 ............................................ Mat tinussen M Chr. f 128....................... .. Mørok C............................................................ Nielsen Alfred $ 1 0 1 ................................... Nielsen J A | 50.......................................... Nielsen Magnus $ 1 1 8 ................................ Olesen M $ 3 3 ............................................. Pedersen Hans Tansen $ 31. . .................... Pedersen L $ 29............................................ Poulsen P $ 4 6 ............................................ Rasmussen L $ 4 4 ......................................... Rasmussen P $ 73......................................... Reimers Otto | ............................................ Rosendahl E || 1........................................ Svenningsen Anton jp 96............................. Sørensen Chr. $ 1 3 8 .................................... Sørensen Christian $ 2 0 .............................. Sørensen N C $ 125...................................... Sørensen Niels $ 22 . . . . ........................ Timm A J $ 2 ............................................... Tind N C | 8 0 ............................................ Torp Y g 48................................................... østvendsyssel Avis $ 8 7 .............................. østvendsyssel Bank, Akts. $ 30. . . . . . . Østvendsyssel Piano-Magasin ved P C Jen­ sen |! 2 1 ......................................................

V — 1185

Ebeltoft

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Se Fagregistret under

Ebeltoft Venstreblad $ 7 2 .......................... Aviser Ebeltoft Vinhdl. $ 39 Postkonto 5090. . . Vinhdl. Engelsk Beklædningsmagasin ved Johs. Hansen $ 9 4 ................................................ Herreekviperingshdl. Eykens A P Overretssagf. $ 6 .................. Sagførere Frederiksen E E $ 19................................... Købmænd Frederiksen N C .......................................... Gartnere Graff W jun. $ 6 2 ...................................... Kobbersmede Hansen Adolph $ 1 3 7 ................................ Agentur-og Kommissionsf. Hansen Albert $ 16 Postkonto 7 5 2 6 . . . . Apoteker Hansen Martin Jl 100................................... Skomagere Henningsen V Th. $ 3 2 ............................. Maskinfabrikker Holm-Petersen G $ 39 Postkonto 6516. . . Læderhdl., Huder og Skind Hornbech Gert $ 9 Postkonto 5839 . . . . Isenkræmmere Hotel Ebeltoft $ 90 Postkonto 6096. . . . Hoteller Hotel Skansenskilde $ 4 3 ........................... Hoteller Hotel Vigen, N Mikkelsen $ 18 Postkonto 5824................................................................. Hoteller Hviid R $ 6 7 ...................................................Isenkræmmere Hvitved Jacobine $ 6 8 ................................. Trikotagehdl. Hvitved R $ 72.............................................. Agentur- ogKommissionsf. Iversen J C $ 1 4 ......................................... Købmænd, Korn Jensen Carl $ 4 0 .......................................... Gartnere Jensen Frederik $ 85................................... Skomagere Jensen J Carl $ 1......................................... Manufakturhdl. Jensen R $ 9 2 .............................................. Smede Jernbanehotellet $ 74............ ....................... Hoteller Jessen Willi. $ 103..............................; . . Fiskehandlere Johansen Chr. $ 138................................... Fisk en gros Jørgensen E Papirhdl. $ 4 ........................Bogbindere Knudsen’s A Læderfabrik, Akts. $ 2, Stats $ 3 Postkonto 6 4 1 4 ....................... Garverier, Læder en gros Krog N J $ 8 8 ........................................... Sadelmagere Lauritsen J S.................................................. Glarmestre Laursen-Westersø J ...................................... Snedkere Lavrsen L J $ 7 1 ...................................... Bagere Lindberg J $ 33............................................Købmænd, Kul Lorentzen H Eichler $ 5 7 .......................... Købmænd Lundberg S B $ 11...................................... Maltfabrikker Mellerup A $ 1 7 .........................................Bagere Messen’s Uds. v. Johanne Rasmussen $ 64 Manufakturhdl. Mineralvandsfabrikken Ebeltoft, R Mik­ kelsen $ 41................................ Mineralvandsfabr. Munk R Træhdl. Moller R C $ 69.............................................Sagførere, Incasso Nielsen Albert $ 3 ...................................... Købmænd, Korn Nielsen J $ 9 8 ............ ..................................Vognfabr. og -forhdl. Nyhuus Brødr. $ 129................................... Murermestre Olsen N P $ Centralen................................... Urmagere Omer J P $ 3 4 ............................................ Malermestre Petersen Johan.............................................. Farverier Petersen Thorvald $ 1 3 9 ........................... Tømrermestre Poulsen C $ 15 Postkonto 5240............... Købmænd, Korn Poulsen Laura $ 1 6 2 ................................... Bagere Rasmussen Ludvig $ 158 .............................. Købmænd Rasmussen S & Søn Agenturforr. Schmidt Chr. $ 54.......................................... Dampskibsekspeditioner Sinding F $ 59.............................................. Urmagere Skeel Erik $ 47............................................. Sagførere- Skousen Chr. $ 168....................... .............. Murermestre Sparekassen for Ebeltoft By og Omegn $ 6 Sparekasser Stærk Agnete Blomsterhdl. $ 150 Sørensen Chr. $ 7 7 ...................................... Købmænd Sørensen Jes F $ 107................................. Mineralvandsfabr. Sørensen Laurits $ 157................................ Fiskehdl. Thomsen J $ 106.......................................... Gartnere Thylkjær Aage $ 83...................................... Skomagere Wendelboe Mauritz $ 87............................. Bagere Westergaard J $ 1 3 ................................... Trælast- og Tømmerhdl. Vett & Wessel, Johs.Petersen $ 27 . . . . Manufakturhdl. Winther H $ 4 8 ............................................ Sadelmagere Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Manufakturhdl. Købmænd Købmænd Skræddere Købmænd Manufakturhdl. Cementvarer Gartnere Skræddere

{Købmænd, Korn, Foder- < stoffer, Gødning, kunstig, ( Kul Destruktionsanst. Cykleudsalg Fiskehandlere Malermestre Smede Tømrermestre Boghandlere Smede Sadelmagere Skomagere Murermestre Isenkræmmere Bagere Murermestre . Murermestre Sagførere Drejere Smede Apoteker Skomagere Maskinsnedkerier og Savv. Aviser 2 Banker Pianoforhdl.

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Ebe lto ft . (Oprind. Æplætofte, Toften med Æbletræer) (Randers Amt)

Afstand fra Kblivn. pr. Jernbane o. Kallundborg: 12^4 Time. Amtsforvalter: Toldforv. L J Tel- ling Petersen. Amtssygehuset. Læge: CarlZwer- gius. Borgmester: fh. Proprietær Jao. Bredstrup. Dommer i Ebeltoft Købstad samt Mols Herred og en Del af Søn­ der Herred (58. Retskreds): A P Larsen, R. Gasværket (kommunalt), anl. 1902. Haandværker- og Industrifor­ eningen, stiftet 20. Dcc. 1878. Formand: Blikkenslogerm. W Graff. Handelsstandsforeningen. For­ mand: Isenkræmmer Gert Horn- becli. Havnedybde: 5,6 m. Indbyggerantal 1921: 1,959(1801: 598; 1901: 1,467).

Jernbaneselskab, Ebeltoft—Tru­ strup. Formand: Borgmester Jao. Bredstrup. . Driftsbestyrer: Ca'nd. polyt. N Y Yde. Kæmner: C Miillertz. Købstadrettigheder første Gang stadfæstet 1301. Politimester, se u. Grenaa. Kon­ torafdeling i Ebeltoft. Skattemyndighedernes Yurde- ring: Ejendomsskyld: 4,2 Miil. Kr.; Formue: 2,s Mili.Kr.; Ind­ komst: 1,10 Mili. Kr. Skatteprocent 1925-26: 10,2 (Lig­ ningsprocent: 13,s). Sognepræst: L P Berkow. Vandværket (kommunalt), anlagt 1909. Vejer« Maaler og Vrager: J F Rasmussen.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aarhus Amtstidende, Akts. $ 114. . . . . Aviser (Aarhus) Andelsbank, Den danske, A. m. b. A. i Li­ kvidation f 132 Postkonto 5709 ............Banker Andersen Chr. $ 5 5 ..................................... Læderhdl. Andresen M I 80......................................... Fisk en gros Berg H C ....................................................... Skræddere * Blus R P $ 1 2 7 ............................................ Mekanikere Bolvig A $ 8 9 .................................. , . . . Malermestre Bøegh’s Bryggeri, C N Nielsen $ 65 . . . . Bryggerier Christensen M $ 96...................................... Smede Clausen P ....................................................... Skræddere { Svineslagterier, Fedt, Kød og Benmel, Slagterier, Pølsefabrikker, Fedeva­ rer en gros Ebeltoft Avis $ 4 5 .................................... Aviser Ebeltoft Bank, Akts. $ 20 & 60 Postkonto 7449................................................................Banker, Incasso Ebeltoft Boghandel, S H Elle $ 36 Post­ konto 5840.................. ................................. Boghandlere Ebeltoft Cementvarefabrik $ 4 6 ............ Cementvarer Ebeltoft Installationsforretning, Einer Th. Rinus $ 167................................................. Elektr. Lysinstall. Ebeltoft Materialhandel, KAJ Vesgaard $ 21 Ebeltoft Mølle, J Norskov $166. . . . . . Møller Ebeltoft Trikotageforretning $ 15l.......... Trikotagehdl. 75

E j b y . (Balslev-Ejby Kommune, Assens Amtsraadsxreds)

Indbyggerantal 1921:1,029 (1901: 553). Politimester, se u. Middelfart. Sognepræst: Jacob Jacobsen. Sogneraadsformand: Bagerm. N H Andersen. Vejer og Maaler: Stationsforst. C Ketelsen.

Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: 58/4 Time. Dommer, se u. Middelfart. Elektricitetsværket (Privat), anl. 1904. Haandværker- og Industrifor­ eningen, stiftet 6. Febr. 1904. Formand: Fabrikant R P Ras­ mussen.

Forretningsnavn og Adresse Afholdshotellet $ 5 3 ............................

Se Fagrogistret under

Hoteller

Andersen N H $ 4 2 ........................ Bagere Andersen N Jørgen $ 125........................ Skræddere Christiansen I C $ 6 0 .............................. Frugt en gros Christoffersen Johs. $ 7 ............................ Skotøjsfabrikker

Made with FlippingBook HTML5