Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Odense

Provins-Register—Forretninger

V

1295

Jom frukloster, Odense adelige, A l- banitorv 6. Patron: BaronDBille- Brahe-Selby, Rønningesøgaard. Itegnskabsf.: Godsinsp. G Dani- elsen, Brahetrolleborg, pr. Ko- rinth. Karen Brahes Bibliotek, midler­ tidig deponeret i Landsarkivet Jernbaneg., indeholder kun Lit­ teratur, ældre end Karen Brahes Dødsaar (1736). Katedralskolen, Jernbaneg., op­ ført 1892—94 (Arkitekt: J V Pe­ tersen). Rektor: H St. Holbek, R. Kommnnebogholder: ................... Kommnnekasserer: J C Larsen. Konsuler: Argentina: J II Ørkild, Vicekon- sul. Belgien: A Mengel, Konsul. Brasilien: Thorvald Andersen, R., Vicekonsul. Finland : Chr. Hennings, R. DM., Vicekonsul. Nederlandene: Laur. BMuus, R. DM., Vicekonsul. Norge: H J Windfeld-Hansen, Vicekonsul. Polen: Axel Nielsen, Vicekonsul. Spanien: S C M Hartmann-Sø- rensen, Vicekonsul. Storbritannien: Laur. B Muus, R. DM., Vicekonsul. Sverrig: Laur. B Muus, R. DM., Vicekonsul. Tyskland: Knud Mengel, Konsul. Kreatnrforsikringsforening, Fy­ ens Stifts, stiftet 1860; Kontor Vesterg. 34 Odense £ 560. Ca. 2300Medl. med 7136Heste og2338 Stk. Kvæg. Forsikringssum ca. 12Mill.Kr. Formand: Overdyrlæge S J Sørensen; Næstformand: Gaardcjor Ebbe Sørensen, R., Kjertinge. Forretningsfører: Sag­ fører M P Christiansen. Kreditforeningen af Grundejere i Fyens Stift, st. Graabrødrestr. 21 D 7; stiftet 1860. Foreningen gi­ ver Laan mod Pant i faste Ejen­ domme i Fyens Stift til en aar- ligYdelseaf4,10o/0(Rente 3'l2 0lo), 4,co °/o (Rente 4°/0) og 5°/0 (Rente 4l/2°/0); Amortisation henhv. 65V2> C0x/2 og 62]/2 Aar. Laan effektueres hver Søgnedag. Indskrivning af Foreningens Kas­ seobligationer — mindste Beløb 20,000 Kr. —■ved Henvendelse til Foreningens Kontor, aabent. 10—4. Umyndiges Midler kan anbringes i Foreningens Kasseobligationer. Postgiro-Konto Nr. 9190. Repræsentantskabets Formand: Bankdir. A C Hansen, R., Middel­ fart. Direktion: Direktører: Au­ gust P Herse, R., adm. J P Dalgaard ogN P Jørgensen; Kon­ torchef: Elias Haurvig. Boghol­ der: L Larsen. Kasserer: Th. Folkmar. Kvægavlsforeninger og Kontrol­ foreninger i Fyns Stift, Fælles­ ledelsen af, opr. 1893, Kontor Vindeg. 72J1894. Formand:Gaard- ejerPHansen,Mullenip. Sekretær: Konsulent Jørg. Fr. Pedersen. Købstadrettigheder: Byens ældste kendte Privilegier er stadfæstede 1335 (af Grev Gert), men Byens Historie er saa gammel som den historiske Tid, og der haves Mønter, som er prægede i Odense paa Knud den Stores Tid. Landboforeninger, De samvir­ kende, i Fyns Stift, opr. 1881, omordnet 1902, Kontor for Se­ kretariatet og Husdyrbrugskon­ sulenterne Vindeg. 72 £ 894 og for Planteavlskonsulenten Kon­ tor Vindeg. 72 £ 1048. Kon­ sulentkontorerne aabne Mand.

Fyens Disconto Kasse, (Bank- Akts.), Vesterg.8 fl 80(4 Linier), Stats f 44 (10-2 og 4-5), Tele­ gramadr. „Discontokassen“, Post­ giro-Konto Nr. 5339; det ældste private Bankinstitut i Danmark, stiftet 1846. Aktiekapital: 9Miil. Kr.; Reserver: ca. 7,101,009 Kr. Repræsentantskabets Formand: Ilofjgm. N E IIofman-Bang, R. DM.; Næstformand: Konsul Fr. ITey, K1. DM. p. p. Direktørcr:Etatsr.AlbertHøeg, K. DM. og Georg Jacobsen. Fyens Forsamlingshus, Kongensg. 64, 66, 68, opført 1900, ombygget 1909—10. Kan til Møder, Kongresser o. a. Stævner rumme 3000 Deltagere. Største Koncert­ lokale i Danmark, over 2000 numer. Pladser. Forretningsudvalgets Formand: Skolebestyrer Peder M Moller. Fyenske Købstæders Brandfor­ sikrings-Forening for rorligo Ejendele, Klareg. 7 £ 611, stif­ tet 1850. Formand: Landinspektør C J j ar­ sen, R. Forretningsfører: Kontorchef Fr. Jensen. Fængselsselskab, Det fyenske stiftet 9. Sept. 1858. Formand: Politimester HMV Seldorf, R. Gasværket, St. Jørgens G. 53, ejes af Akts. Det danske Gas- kompagni. Bestyrer: Ingeniør C V Fenger. Kasserer: A Alexander. Haandværker- og Industrifor­ eningen, Industripalæet Albani- torv 3, st. 1857. Formand: Guld­ smed Hagbarth Christophersen. Handelsbanken i Odense, Vesterg. 12-14£ 88,880 &4088, Stats £38, Telegramadr. „Handelsbank1, Fi­ lial afAkts.Kbhvns Handelsbank, opr. 1873. Kontortid 10-2 og 4-5. Aktiekapital: 50,000,000 Kr. Reservefond: 29,865,988 Kr. Tilsynsmand: Konsul Chr. Hen­ nings, R. DM. Forretningsførere: ARaffenberg, R. DM. og L N Ditlevsen. Kasserer: L C Larsen. Handelsdagskole, Den fyenske. Forstander: HOF Hansen. Handelsstandsforening, Odense, Graabrødrepl. 7, stiftet 4. Febr. 1862. Formand: Gross. Chr. An­ dersen jun., R. Havnen bestaar af 2 Bassiner, det gamle vestre (anl. 1803) med ca. im Dybde og det nye østre (paabeg. 1883 og senere gen­ tagne (lange udvidet) med 7,5m Dybde. Havneingeuior: Cand. polyt. Tb. Clausen. Hesteavlsforeninger, De samv. fynske, for jydsk Avl opr. 1893, Kontor: Vindeg. 72. Formand: Forp. R Nielsen, Sparretorn, Se­ kretær og Kasserer: Konsulent Holger Hansen. Indbyggerantal 1920: 49,469(1801: 5,782; 1901: 40,138). Jernbaneselskaber, Private. - Sydfyenske Jernbaneselskab ejer Odense-Svendborg Banen og har forpagtet Nyborg-Faaborg Banen (Statens), Svendborg-Nyborg Ba­ nen, Odense-Nørrebroby-Faaborg Banen og Svendborg-Faaborg Ba­ nen. Formand i Direktionen: Etatsr. F Kier, K. DM., Kbhvn. Driftsbestyrer:JPStensballe, ML. R. DM. - Odense—Kjerteminde—Martofte Jernbaneselskab. Formand i Di­ rektionen : Stiftamtmand Sv. Neumann, R. DM. Driftsbestyrer: J P Stensballe, ML. R. DM. - Nordvestfyenske Jernbanesel­ skab. Formand i Direktionen: Direktør N Hansen, DM. R.; Driftsbestyrer: J P Stensballe, ML. R. DM.

Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Østergaard Chr. |! 333................................ Vognfabr. og -forhdl. Østjydsk Frøavlerforening J) 61 Postkonto 971.1........................... ........................ Frø Østjydsk Maskinlager ved Jacob Overbeck Landbrugsmaskiner Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark. LADEGAARD & Co. Jernstøberi & Maskinfabrik ODDER Tlf. 34 <&215 Telegramadr. ,, Laco iL, SPEC IALITET: AUTOMOBILSTØBEGODS. Udslibning af Cylindre.

Odense . (Oprind, Othenswi; Odins Wi, Helligdom.) (Odonse Amt)

Afstand fra Kblivn. pr. Jernbane: i 11 i Time. Amtmand over Odense Amt og Fyens Stift: Stiftamtmand Sv. Neumann, R. DM. Amtsforvalter for Odonse Amt­ stuedistrikt: PEM Nordlien, R. DM. Amtslæge: Thal Jantzen, R. Amtsraadssekretær : L N R Rit- sing, R. Amtsvejinspektør for Odense og Assens Amtsraadskredse: Land­ inspektør Kapt. J P Lomholt, R. Biskop over Fyens Stift: A J Rud, R. Borgmestre: Valdemar Bloch, R. DM. D 612 (kongevalgt) ; Sagfører Fabrikant H Chr. Petersen £1 72 (folkevalgt). Brand- og Bygningsinspektør: Arkitekt C Olsen. Bygningsinspektorat, Statens (for Odense og Ribe Amter); Byg­ ningsinspektør : J Y Petersen, R. DM. Byraadssekretær: Justitsr. Kon­ torchef J C Madsen, R. Børneliospitalet, Jagtv. 80. Læge: Jørgen Bech. Centralbibliotek, Odense J) 3944, 8746 Bind. Bibliotekar: Cand. mag. H Ilve- negaard Lassen. Depot af Vejvisere til Undervis­ ningsbrug: DanskAndelsGødningsforretning, Kongensg. 40 JJ 3407. Garantikapital: 5,s Mili. Kr. Bestyrelsens Formand: Folke­ tingsmand, Ovcrklitfoged Vil­ helm Pinliolt, R., Vejers Klit- plantage pr. Oxbøl. Næstformand: Landstingsmand Paicellist P Jeppesen, Druse- bjerg pr. Sandby. Repræsentantskabets Formand: Gaardejer Rasmus Madsen, Ny­ gade, Aakirkeby. Sekretær: Sognefoged Rasmus Petersen, Værslev. Adm. Direktør: J E Suell. Medlemsblad: Andelsbladet. Domkirken (St. Knuds Kirke). Den nuværende Kirkebygning er opført efter den ældre Kirkes Brand omkring 1247. Taarnet opførtes under Kristian III, og Kirken bar gentagend? været underkastet større Restau­ rationer, sidst 1868—74 under J D Herholdt.

Dommere: - i Odense Købstad og Odense St. Hans Sogns Landdistrikt (38. Retskreds): MBarfoed, R. § 3476 (Civildommer) og F A Djørup, R. |! 2068 (Kriminaldommer). - i Odense Herred (undtagenOden­ se St. Hans Sogns Landdistrikt) med Nørre Søby, Nørre Lyndelse, Sønder Næraa og Højby Sogne af AasumHerred (39. Retskreds): A S Roepstorif, R. J) 316. Dæhnl’eldt L & Theodor Jensen, Aktieselskab, Odense D 6, Stats £ 50, Telegramadr. „Dæhnfeldt1 Firmaet grundlagt som Frøhan­ del i 1850 af L F C Dæhnfeldt, overgaaet til Aktieselskab i 1914 med Kapital 1,000,000 Kr. Etatsraad Bankdir. Albert Høeg, K.DM., Odense, er Bestyrelsens Formand. Selskabets administrerende Di­ rektion: H Hermanscn, Odense; Johannes Jensen, Odense. Virksomhed: Frøkulturer, bl. andet paa Selskabets Ejen­ domme Hinderupgaard og Ny Hunderupgaard ved Odense samt Forsøgsgartneriet Hunde- rup ved Odense. Frøronserier i Vestorgade 75 og Aalykkeallé 2-4, Odense. Elektricitetsvæ rk, Det kommu­ nale, aabnet for Driften 15. Nov. 1908 (deti 1891 anlagte, nu ned­ lagte Værk, var det første i Landet). Driftsbestyrer: E Due Jeppesen. Fabrikinspektør for Odensekred- sen: S J Voldum D 436. Fodfolket. - 6. Regiment (Linie), Kontor Fod­ folkskasernen. Chef: Oberst OE Allerup, K. DM. 5. Bataillon (Linie),Chef: Oberst­ løjtn. C T N Sørensen, R. 16. Bataillon(Linie),Chef: Oberst- løjtn. H Elmer, R. DM. 26. Bataillon (Reserve), Chef: Oberstløjtn. C M V Kamman, R. DM. Foreningen til den lette Heste­ avls Fremme i Fyns Stift, opr. 1906, Kontor Vindeg. 72. Formand: Proprietær P V Møl­ ler, Stærmosegaard, Ejby pr. Odense. Sekretær og-Kasserer: Landbrugskand. Redaktør C R Svane Christiansen. Forsørgelsesinspektør : N C Chri- stophersen.

Made with FlippingBook HTML5