Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

I 1 rovins-Regisler—Forretninger

V 1278

Nyborg

N yborg . (Paa Valdemar den Stores Tid byggedes en ny Borg Nord for Gammelborg i

Forretningsnavn og Adresse Bondesen Harald g 672 ............................ Bondesen M g 325 ................................... Bregnbolm Savværk & Maskinsnedkeri ved Carl Nielsen f) 582 ................................... Bruun’s P M Kafferisteri ved A M Pe- .dersen g 340 ........................................... Bryggeriet Carlsminde, Akts. g 5 ........... Bøving .1 A Materialhdl. § 206 Christensen Arnholdt g 758 ..................... Christensen Hermann J) 734 ..................... Christiansen C E g 92 & 118................... Christianslund Badehotel g 2 8 ................ Christoffersen Alfred g 524 ..................... Christoffersen II g 7 4 .............................. Christoffersen P II g 339 ......................... Christoffersen S Rise g 479 ...................... Clausen Eschen g) 344. . ............................ Colding Aug. g) 94 .................................... Conradsen C g 375 .................................... Crome&Goldschmidts FabrikkersUds. gi165 Dania ved R P Rasmussen J) 1 8 7 ........... Danmark, Brandforsikringsselskab. Repræ­ senteret ved Vald. Jensen gi 9................. Dansk Ammoniakfabrik ved P Kors- gaard & Co. g) 21.5 Postkonto 7288 . . . Danske Gasværkers Tjærekompagni, Akts. | 657 ......................................................... DISCONTOBANKEN I NYBORG, AKTS. f 600, Stats g 3 Postgiro-Konto Nr. 6683 Drewsen & Nellemann g 25 & 189 Post­ konto 5091 ................................................ Skomagere Giarmestre Arkitekter Tømrermestre Manufakturhdl. Skomagere Assurancoforr. Ammoniak Tjære Banker, Incasso Isenkræmmere Ehricli Marx g 361.................................... Stenhuggerier Eilertsen Th. g 399 .................................... Bagere Ekspresforretningen Lux g 286 .............. Flytteekspeditionor Engelsk Beklædningsmagasin ved Georg 0 Nielsen g 346 ................................... Hcrreekviperingshdl. Eriksen K M g 283 ................................. Malermestre Fagerberg F g 14 7 ................................... Skræddere Fiskernes Fællessalg g 416...................... Fisk en gros Franzmanii Leo g 3 9 ................................ Købmænd Friis Søstrene g 465 ................................. Modeforretninger Frikke’s Aug. El'tf., Claudius Petersen g 532 Snedkere Fyenske Bondestands Brandforsikring, Den g 1 2 ......................................................... Brandforsikring Gertz E R g. 9 6 ......................................... Bagere Gudme Axel g 3 6 ...................................... Købmænd Gunnersen Olga g 625 .............................. Købmænd 11aagerup II P g 190................................Snedkere Haarslev Chr.g 236 . . ........................... . Købmænd Hammerich Christine g 8 3 ..................... Modeforretninger Hammerich Wald. g 8 3 .......................... Snedkere Hansen A g 616......................................... Gartnere Hansen Adam G g 168.............................. Tømrermestre HANSEN ADOLF A & SØN g 252, Stats (Garverier, Læderhandlere g 5 ............................................................( Læder og Skind en gros Hansen Andrea g 516................................ Modeforretninger Hansen Aug. & Søn g 646....................... Murermestre Hansen Chr. g 91...................................... Giarmestre Hansen Emil g 182 ................................ Urmagere Hansen Hans Jørgen g 619...................... Murermestre Hansen Henrik g 152 . ....................... Marermestre Hansen Herbert g 726 ......................... Malermestre Hansen H F g 4 3 .................................... Murermestre Hansen H F jun. g 395 ........................... Murermestre Hansen H P g 259 .................................... Snedkere Hansen Johan g 4 0 1 ................................ Rammefabrikker Hansen Johanne g 611.............................. Manufakturhdl. Hansen Johannes g 272 . . ....................Automobilkørsel 1 Hansen M g 246 ...................................... Skræddere Hansen P g 21 ........................................ Apoteker Hansen P ................................................... Bødkere Hansen P g 374 ......................................... Sadelmagere Hansen R & S 011 g 423............................ Malermestre Hansen Vald. g 436 ................................ Sadelmagere Hansen Zeiler g 438 ............................... Smede Harder Jul. g 718...................................... Bagere Haugaard A g 274 .................................... Gartnere Heie N g 6 1 .............................................. Købmænd Henningsen J g 402 .................................. Farverier Henriksen Axel g 289 .............................. Herreekviperingshdl. Hermetikfabriken Nyborg g 328................ Konservosfahr. Ilolst Marinus g 440 ................................ Købmænd Hotel Dania g 750 .................................... Hoteller Hotel Nyborg g 294.................................... Hoteller Hotel Postgaarden g 29 & 315................ Hoteller Hotel Royal g 302 ................................... Hoteller Hybel A ...................................................... Hattoudsalg Industrihotellet g 30 1 .............................. Hoteller Jacobsen Simon g 588 ............................. Røgerier Jakobsen P g 171.................................... Snedkere Jappe Ca lo ........................................... Børstenbindere Jensen A g 545 ........................................ Købmænd Jensen Chr. g 350 ...................................... Købmænd Jensen E M g 4 ......................................... Købmænd Jensen G, Christianslund g 411. .,........... Gartnere Se Fagregistret under Malermestre Sadelmagere Savværker Kaffe en gr., Imp. & Ag. Bryggerier Fiskehandlere Bagere Købmænd Bade- og Sommerhoteller Skotøjsfabr. Gartnere Fisk en gros

Vindinge Sogn) (Svendborg Amt)

Storbritannien: V C T Jensen, Vicekonsul. Sverrig: .FG Klein, Vicekonsul. Tyskland: Baron F Haxthausen, Konsul. Købstadrettigheder første Gang stadfæstet af Valdemar Sejr. Fra ca. 1250 til 1413 afholdtes Dane- lioffet hyppigt i Nyborg. Landbo-Sparekassen f. Fyn fl2 . Bestyrer: J G Jørgensen. Kasserer: R P Nielsen. Landmandsbanken g 235 & 496. Politimester i Nyborg Købstad og Vinding Herred (23. Politikr.): A W Harliorn g 101. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 27,4 Mill. Kr.; Formue: 14,67Mill. Kr.; Ind­ komst: 8,M Mil*- Nr. Skatteprocent 1925-26: 6,0 (Lig- ningsproeent: 9,a). Slottet, af hvilket llovedfløjen.cn 61 m lang, tre Etages rød Byg­ ning, endnu staar, skal være op­ ført ca. 1170 Efter on gennem­ gribende Restaurering 1917-22 er Slottet blevet tilgængeligt for Publikum. Det er paa tre Sider omgivet af Grave. Sognepræst: Falmer Nielsen. Sparekassen for Nyborg By og Omegn, stiftet 2. Marts 1847. Sparernes Kapital: 14,343,438Kr. 33 0.Reservel:.: 1,167,082 Kr.120. Kontortid: 10-2 og 5-6 fl 8. Direktion: Apoteker P Hansen, R.; Murerm. A Andersen, R.; Isenkr. E Ncllemann. Kontorchef: Oveiretssagf. L V Dahlerup. Kasserer: A Beck. Bogholder: M Petersen. Stads- og navneingeniør samt Bygningsinspektor: V G Faber. Straffeanstalten, fuldført 1913 (Arkitekt V Nyebølle). Der hen­ sad d. 1. Juli 1925 444 Fanger. Inspektør: Gai Jensen. Viceinspektør: K Borgsmidt-Han- sen. Præst: II Steenbuch, R. Læge: Kredslæge II P Lemming. Sygehuset. Overlæge: Sv. Horøe- mann. Vandværket (kommunalt) er an­ lagt 1876. V ejer, Maaler og V rager: H P M Bruun.

Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: 3>/a Time. Borger- og Haandværkerfor- eningen, stiftet 1867; ejer Byens Teater. Formand: Arkitekt Aug. Colding, R. DM. Borgmester: Redaktør Ludvig Hansen g 564. Brandforsikring, Landbygn. alm. J) 9. Branddirektør: Forretnings­ fører Vald. Jensen. Byraadssekretær: L C T Larsen, DM. Discontobanken i Nyborg, Akts. | 600, Stats |13. (10-2,5-6). Aktiekapital: 500,000 Kr. Bankraadets Formand: Købmand Otto Nielsen, R. Direktør: J L Reinhardt. Dommer i Nyborg Købstad med Vinding Herred (32. Retskreds): Jørgen Nielsen g 18. Bitingsted: Ringe. Døvstnmmeskole, Den kgl., aabnet 1. Septbr. 1891. TaJemetoden. Forstander: A Hansen. Elektricitetsværket (kommunalt) er anlagt 1907. Epileptikerhjemmet i Nyborg g 78 &178, Helbredelsesanst. og Sko­ lehjem for epileptiske Drenge. Formand: Stiftamtmand Sv. Ncu- mann, R. DM., Odense. Forstander: Læge Ohr.Langkilde, R., Nyborg. Fabrikinspektor for Nyborg- kredsen: Oand. polyt. E J C Lelunberg. Forsorgelsesinspektor: E Jensen. Gasværket (kommunalt) er anlagt 1898 (det tidligere Gasværk an­ lagt 1855). Handelsstandsforeningen. For­ mand: Kebinand Vicekonsul Otto Nielsen, R. Havnedybde:7,5m. Indbyggerantal 1921: 9,507 (1801: 1,866; 1901: 7,790). Eommnnebogholder: L C T Lar­ sen, DM. Kommunekasserer: Exam. jur. J N Skov. Konsuler: Finland: Otto Nielsen, R., Vice­ konsul. Frankrig: J Chr. Clemmensen, Konsularagent.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aagaard P f! 747.................................i . . Trikotagelidl. Adelgades Kolonial- & Farvehandel § 17 Adelgades Kontantforretning ved Tli. Han­ sen, Akts. g 161...................................... Manufakturhdl. Albertsen Th................................................ Blikkenslagere Alliance ved F Nielsen g 136................... Konditorier Allright ved AN Andersen &Hansen ®478 Automobilreparation . , . o r , „ (Murermestre, Jernbeton- Andersen A & Son | 175 pnv. S 45 . . . | kon,truktioner Andersen H Chr. g 336 ............. Købmænd Andersen J J Borring............................. Farverier Andersen Peder g555 ................................ Trikotagelidl. Arbejdernes Fællesbageri, Akts. g 458 . . Brødfabrikker Autocentralen ved J Kruse & Fehr-Jensen (Automobilreparation, Au- g 477 & 667 ............................................ I tomobilforhdl. Automobilværkstedet Kurant g 100------ {AutZobiHornd?1011’ Barfoed Chr. & Cand. jur. O Brandt g 81 & 704 ................................................ Basballe Henrik g 351............................... Sagførere, Incasso Speditører, Koutrolforr., Losnings- og Lastnings- entrepreu.

Kalkværker, Kulimportø­ rer, Kalk, brændt, Kul,

BIllCH’s AUG. EFTF., AKTS. g 9 Bjerre M g 11 ............................................

, Koks og (lindere IAutomob. ltilbohør, l Aulomobilforhdl.

Made with FlippingBook HTML5