Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V — 1238

Holbæk

Provins-Register—Forretninger

Aarlig Omsætning af Foderstof­ fer: 20 Miil. kg. til Værdi ca. 5' U Mili. Kr. Ca. 46 Kredse. K æ m ner: Alfred Wium. K øb sta d rettig h ed er: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet 1552. P olitim ester i Holstebro Købstad, Struer Købstad og Hjerm-Gin- ding Herreder (60. Politikr.): N A Hallund. Kontorafdeling: Struer. S kattem yndighedernes V urde­ r in g : Ejendomsskyld: 23,7Mili. Kr.; Formue: 27,24Miil. Kr.;Ind­ komst: 8,4 Miil. Kr.

S kattep rocen t 1925-26: 8,4 (Lig­ ningsprocent: 13,0). Sognepræst: Provst SV Nyholm, R. Spare- o g Laanekasse, Holstebro og Omegns, stiftet 27. Aug. 1827. V andvæ rket (kommunalt), anlagt 1906. V areindkøbsforening, Ringkjøbing Amts, stiftet 1886 § 4&338, Stats D 14, Telegramadr. „Clausen1*. Formand: GaardejerNGisselbæk, ML., Morup Mølle. Forretningsf.: MBernh. Petersen. 65 Kredse. Værdi af den aarl. Omsætn. ca. 6Miil. Kr. V ejer o g M aaler: Alfred Wium.

Forretningsnavn og Adresse Simonsen Carl § 280 ................................. Skandinavisk Møbel-Værk, Akts. £l 736 Post,konto 8869 ......................................... Skinnerlykke A § 9 4 1 .............................. Skotøjsfabrikken Argos, Akts. $1 673 . . . Slott 'V f 907.............................................. Smedelunds Kolonialhandel, Ohr. Jensen | 803 ......................................................... Smith Axel fl 136...................................... Smith’s Carl Eftf., Henry Smith |) 137. . Smith’s Frederik Sønner D 91 ................. Smith & Steenstrup, Holbæk Kulhandel, Akts. | 7 & 307 ..................................... Sophus Theodor ........................................ Spare- og Laanekassen for Holbæk Købstad og Omegn f 262 ...................................... STEENSTRUP O F J) 100 & 101 Telegram- adr. „Steenstrup11...................................... STENOUS KOSTSKOLE f 269 &632 Post­ konto 9144.................................................. Svantemann C Justitsr. |j 1 4 7 ................ Sørensen Albert J Papirhdl. f 601 Sørensen Sevel £l 252................................ Taastrup Mølle, Martin Hansen f 28 . . . Thomsen Grønlund $ 1 4 5 ........................ Thorndahl J Chr. (Løveapotek) fl 555 . . . Thoudalil Carl f 811................................ Tofte’s H W Eftf., K Mickelsen f 118 . Trikotage- & Barnevognsforretningen Ulla ved N P Jacobsen f 670 ........................ Tvcjo Merløso Handelsgartneri, Hans Buch Pedersen f 891......................................... Tveje-Merløse Købmandsforretning', Han­ nibal Rasmussen J 972 ........................... Tøjhuset, II V Henriksen f 965 ............. IJldvarehuset, Petra Pedersen f 443. . . . Ullerichs Tli. f 104................................... Walstod II Rix f 342................ ............... Weinreich P J f 267 ................................. Wentzlau H f 6 7 ................................... Wentzlau J f 476...................................... Werner W Overretssagfører f 224........... West-Toft’s Trykkeri ved Stoltze Mikkel­ sen f 562 ................................................ Vilhelmsen A N | 441.............................. Wilhelmsen L C ........................................ Winther Søren f 2 5 ................................ Woll G f 140.............................................. Wulff Jørgen f 4 5 ................................... Økonomien ved C Lorentzen f 204 . . . .

Se Fagregistret under Entreprenører { Møbel fabr., Kontori nven- tai’, Skolemateriel Cykleudsalg Skotøjsfabrikker Smede Købmænd Bogbindere Sparekasser (Korn, Foderstoffer, Mark- ( frø Kostskoler Sagførere Købmænd Møller Herreekvipcringshdl. Apoteker Blikkenslagere Pelsvarer,Vildtskind,Hatte Trikotagehdl. Gartnere Købmænd Herreekvipcringshdl. Trikotagehdl. Manufakturhdl. Agentur- og Kommissionsf. Malermestre Gartnere, Anlægsgartnere Blikkenslagere Blikkenslagere Snedkere Kul, Kulimportører

Forretningsnavn og Adresse Andelshank, Den danske, A. m. b. A. i Li­ kvidation g 661 Postkonto 5745............. Andersen A $ 57......................................... Andersen A C J 444 ................................ Andersen II P 0 g 353 ........................... Andersen II Thorkild g 590...................... Andersen Jacob g 301................................ Andersen Peter g 445................................. Andersen’s Poul Tømmerhandel, Akts. D 146 & 147 rostkonto 9569 ...................... Andersen’s Poul Jernforrotning, Akts. g 496 Andersen Vibholm Brodr............................ Andreasen A Papirhdl. |j 497 ................... Arbejdernes Fællesbageri, Akts. $ 589 . . Astrup C A | 20, 194 & 700...................... Automobilforretningen Vulkan ved Kristen Knudsen g 407 ......................................... Bach Chr. g 587 ........................................ Bendix C g 227......................................... Birke N P fl 1 7 ........................................ Birn Valdemar & Brødre g 38 & 252 Post­ konto 9018................................................ Bjørndal Aage Overretssagf. g 232 . . . . Blaa Butik, Den, ved M Paskjær g 426. . . Bloch-Nielsen C g 226 .............................. Blomsterhallen ved E J Westergaard D 78 Blæhr Carl g 171...................................... Blæhr L g 155........................................... Boston ved August Halm g 302................ Boyhus Fr. M g 86 & 244......................... Branner A g 256........................................ Bro N A g 1 4 ........................................... Brun Chr. Nordmark g 577 ...................... Bruun P Baadsgaard&Jul.Nordestgaard g74 & 175........................................................ Bøggild Brødr. g 45, 358, 418 & 421. . . . Cementvarefabrikken Oranjo ved Iver Skov g 31 ................................................ Contralliotellot g 51................................... Christensen A lfred.................................... Christensen Alfred L g 2 1 ...................... Christensen Christian & Co. g 516........... Christensen Chr. & Søn g 307 ................. Christensen Edv. g 235.............................. Christensen Laurids C g 510................... Christensen N C g 134............................ Christensen Vilh. g 289 ........................... Christiansen Chr......................................... Christiansen C P g 559 ........................... Christiansen N P g 375 ........................... Clausen Sofus g 323 ................................ Creme & Goldschmidt’s Ilds. ved Tho­ mas Kjær g 37......................................... Danielsen M g 283 . ................................. Dansk Beklædningsmagasin ved Axel Bornebusch g 150................................... Dansk Lynaflederfabrik ved K Knudsen g 616............................................................. ganske Mejeriers Fællesindkøb, De, g 570 Danske Mejeriers Maskinfabrik, De, A. m. b. A. g 1 3 ............................................... Dethlefsen Chr. g 119............................. Dircks P g 61 Postkonto 5035 ................ Ditlevsen Johan g 627 .............................. Elkjær Raaherg g 337 ............................. Eriksen Knud, C & J Schou’s Eftf. g 636 Ernstsen Fr. g 483 ................................... Esbensen W g 582 ................................... Falbe-Hansen E Overretssagf. g 7 ........... Flensborg Lager ved S Randlev g 173 . . Forenede Olie Kompagni, Det, Akts. g 20 Frandsen P g 644 ...................................... Friis’ H T Eftf., Lauritz Jensen g 98. . . Friis Osvald g 395 ................................ ..

So Fagregistret under Banker Cigarfabrikker Murermestre Smede Arkitekter Købmænd Tømrermestre Trælast- og Tennnerhdl. Jern Malermestre Bogbindere Bagere { Kolonial en gros, Agentur- forr. Automobilforhdl. Trikotagehdl. { Trælast- og Tommerhdl., Jernbjælker Cykler en gros Jernstøberier, Maskinfabr. Sagførere, Incasso Ilerreekviperingshdl. Bygningsartikler Konditorier Konditorier Herreekvipcringshdl. Sagførere, Incasso Snedkere, Møbeludsalg Købmænd Murermestre Sagførere, Incasso Jern, Kul Cementvarer Hoteller Malermestre Købmænd { Papir en gros, Legetøj en gros Vognfabr. og -forlidl. Cykleudsalg Manufakturhdl. Modeforretninger Fiskehandlere Skomagere Malermestre Købmænd Manufakturhdl. Manufakturhdl. Bødkere Ilerreekviperingshdl. Lynafledere (Mojerirekvisitter og -art.. ( (Kbhvn.) (Maskinfabrikker, Mejeri- | anlæg og Mejerimaskiner Boghandlere Sagførere, Incasso Malermestre Købmænd Købmænd, Kolonial en gr. Cykleudsalg Elcktr. Lysinstall. Sagførere, Incasso Manufakturhdl. Benzindepoter, Petroleum Tømrermestre Farverier (Blikkenslagere, Gas- og ( Vandmestre

Gartnere Sagførere Bogtrykkerier Guldsmede Sadelmagere Købmænd, Korn Skomagere Boghandlere Sæbeudsalg

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Holstebro. (Oprind, llwolstatbbro, Bro ved en Mand, Holes Sted eller Bebyggelse) (Ringkjøbing Amt) A fstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: 9s/4 Time. . . H andelsstandsforeningen. For­ mand: Købmand A Houmoller.

H olstebroB ank, stiftet 17. Nov. 1871. | 47,217 & 591. Stats g 17. Kontortid 10—12, 2—4. Aktie­ kapital : 600,000 Kr. Direktion: J A Houmøller; Sag­ fører P Baadsgaard-Bruun. H olstebro Landm andsbank, stif­ tet 1. Juli 1887, Vesterg. 1 1106 &255 (10-12 og 2-4). Adm. Direktør: Søren Møller,R. In d b yggera n ta l 1921: 8,423 (1801: 853; 1901:4,978). Industri- og H aan d væ rkerfor- eningen. Formand: Smcdem. H P C Andersen. Indkøbsforening fo r F oderstoffer, Ringkjøbing Amts, stiftet 1885, g 4 & 338, Stats fl 14, Telegram- adr. „Clausen1. Formand: Gaardejer Jens Krog, Borbjerg pr. Holstebro. Forret­ nings!.: M Bernh. Petersen.

Am tsforvalter for Ringkjøbing Amt: Kmjkr. Knud Bauditz,It. Am tssygehuset. Overlæge : AJuul. B orgm ester: Sagfører P Dircks. Dommer i Holstebro Købstad med Struer Købstad og Hjerm-Gin- ding Herreder (81. Retskreds): Axel Bierfreund, R. f 238. Bitingsted: Struer. Kontorafdeling: Struer. E lektricitetsvæ rket (kommunalt), anl. 1908. F abrikinspektør for Holstebro- kredsen: H P Hansen f 552. Folkebogsam lingen, i Holstebro (Centralbibliotek), J 272, 7858 Bind. Bibliotekar: E Møballe. Friuienigheåspræst : Morten Lar­ sen. Gasværket anl. 1881, kommunalt fra 1905.

Made with FlippingBook HTML5