Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Ueal-Register for Kjøbenhavn

II - 1 6 2

Krig—Kris

Formand: Sognepræst .J Th. S ado lin. Kippinge pr. N-Alslev; Sekretær: Sog­ nepræst Chr. N orlev , Asko Jj) 10. Kristeligt dansk Fællesforbund, Kbhvns Af­ deling. Formand: I P etersen , N-Fasanv. 2591E: Kristiansborg Slot. Den første Spire til Kbhvns Slot og derved ogsaa til Kristians­ borg Slot er den af Biskop Absalon i 1167 paa Slotsholmen opførte Borg, rimeligvis et Stentaarn, omgivet af en Ringmur, hvorved Byen faar et Værn mod Angreb fraSøsiden. Dens Betydning for dette Øjemed fremgaar af, at hver Gang Hansestæderne erobrede Kbhvn.,lod deBorgen nedbryde,og den maat- te opfores paany. Der kan derfor næppe være nogen Levning tilbage af den oprindelige Borg, men det er ikke umuligt, atdet Kilde­ væld, som findes i den indre Slotsgaard, og som kaldes Absalons Brønd, bærer sit Navn med Rette. Under Arbejderne til det nye Slot er der fundet 3 andre Brønde. Da Absalon i 1186 havde skænket Kbhvn. med Borgen til Roskilde Bispestol, fremkald­ tes derved langvarige Stridigheder mellem Kirken og Kronen. Under disse gjaldt det fra beggeSider om at komme i Besiddelse af Borgen,dadermed fulgte Herredømmetover Byen. Flere Gange lykkedes det Kongerne at fortrænge Biskopperne, men først daErik af Pommern 19. Okt. 1416 erobrede Borgen, kom den for stedse i Kronens Magt og fremtræder derefter i Historien som Kbhvns Slot. Det er derfor sandsynligt, at der paa denne Tid fandtes ikke alene et Fæstnings- taarn, men ogsaaBygninger med Rum,hvori Festligheder kunde afholdes. Dette maa i hvert Fald have fundet Sted, da Christoffer af Bayern 26. Sept. 1445 fejrede sit Bryl­ lup her. De følgende Konger indtil Fred. IV op­ førte mange og store Tilbygninger, og det endelige Slot bar derfor i høj Grad Vidnes­ byrd om de forskellige Tiders Smag. Det var et forvirret Kompleks af uensartede Byg­ ninger, over hvilke det mægtige Taarn „Blaataarn" hævede sig; de dannede en ure­ gelmæssig Femkant om en snæver Gaard og indesluttedes af en Vandgrav. Slottet var malerisk, men ingenlunde nogen bekvem Kongebolig, og da det tillige efterhaanden var blevet brøstfældigt, lod Fred. IVdet fuld­ stændig ombygge i 1721-27. Han beholdt den uregelmæssige Grundplan, lod Blaataam staa uforandret og gav alle Bygningerne samme Højde med 6 Etager; ogsaa Omgivel­ serne blev forandrede, saa at Beliggenheden blev friere. Fred. IV’s Slot var en kedsommelig Byg­ ning, der efter Datidens Mening aldeles ikke passede til Bolig for en Fyrste. Det fik da, ogsaa kunLov til at staa i 4 Aar. 1 1731, alt- saa paa et Tidspunkt, da den største Del af Byen laa i Ruiner, lod Chr. VI det nedrive, for paa dets Grund i Forbindelse med nogle tilstødende Privatejendomme at opføre en pragtfuld Residens. I 1745 var Byggearbej­ det i det væsentlige afsluttet, men allerede 20. Nov. 1740 holdt Kongen sit højtidelige Indtog, og 1. Jan. 1741 fastslog hanNavnet: Kristiansborg Slot. Hovedbygningen ogKir- ken nedbrændte 26. E’ebr. 1794, og kun de endnu eksisterende Bygninger, nemlig Hof­ teatret, Ridehuset og Staldene reddedes. De mange Ulykker, som ramte Landet i den følgende Tid, bevirkede, at der først i 1820 blev taget alvorlig fat paa Genopførel­ sen. Kirken indviedes 14. Maj 1826 og selve Slottet l.Nov. 1828 (Arkit- kt,: C F Hansen). Det gik atter op i Luer 3. Okt 1884.15. Nov. 1907 nedlagdes Grundstenen til en ny Byg­ ning (Arkitekt: Th.Jørgensen), 28. Maj 1918 fandt det første Rigsdagsmøde ted paa det ny Kristiansboig Slot og 1. Okt,. 1919 tog Højesteret sine ny Lokal r paa Slottet i Besiddelse. 1. April 1924 blev de over­ dækkede Ruiner af det gamle Kjøbenhavns Slot gjort offentlig tilgængelige. S lots’orvalter: Arkitekt Axel Erhardt P e te r s e n ,! ! .

Sept. 1878 og Kristelig Forening til Børns Redning, stiftet 9. Sept. 1898.Kontor: Rosengaarden 123IH|1 Cent. 8174 (9-11). Formaal er at redde Børn under 18 Aar, der er kommet paa Af­ veje. Forretningsudvalg: Provst SH an se n, R., Helsingør; Direktør C F a b r ic iu s; Formand for Værgeraadet i Kbhvn. E H v i d her g; Prof N A L arsen , R.DM.; Sognepræst A S H N issen , Vordingborg; Forretuingsf. og Kasserer: Landsdommer N H G larbo; Sekretær: Mads Lind. Kristelige Gæstehjem. Kbhvns., Kontor: Eskildsg. 17 El $} Cent. 3976 (10-4). For­ mand: La'ge Chr. S chm id t. Kristelig Lærer- og Lærerindeforening, stiBet 3. Dnc. 1902. Formand: Frk. S K lin t, Sortedamsg. 74 E J>N 1425x. Kristelig-socialt Forbund, stiftet 17. Febr. 1913. paa Kontoret. Til Foreningen er knyttet: Ungdomsafdelingen(14-17aarige,1000Medl.) (Møde Sønd., Onsd. og Fred. Aften), Yng- steafd. (ll-14aarige, 800 Medl.) (Sønd. 4-5) og Soldaterhjemmet, (se d. A.), Pensionat osv. Organ: KFUM.’s Maanedsblad. For­ mand: Fuldm. i Kirkemin. Louis P e te r ­ sen; Næstformd og Hovedkasserer: Eks- peditionssekr. Th. R a sm u sse n ; Sekre­ tærer: Pastor Svend B øgh; Cand. theol. Falk H an sen ; Cand. theol. IC O Buch; Cand. theol. Adolf Ge tt ru p. Forretnings­ fører: Carl A n d e r se n . F o r e n in g e n s I d r æ ts a fd e lin g e r : K.F.U.M.’s Athletik-Afdeling „Ben Hur" (under K. A. F.) Jl Cent. 6797 optager som. Medl. enhver under Kredsforb.for K.F.U.M. K.F.U.M.’s Gymnastik-Afd. Rosenborgg. 15 IH i Cent. 6797. K.F.U.M.’s Boldklub (under D. B. U.) Ro­ senborgg. 15 E J) Cent. 6797. D is t ri kt s fo r e n i u g ern e: Vesterbros K. F. U. M. Valdemarsg.l5lBJ J}Cent.ll574. Lokalerne aalnie fra 9 Morgen til 10 Aften. Møde Sønd. og Torsd. Kl. 8. Pensionat og Restauration. Formand: Fuldm. Carl Ras - m u ssen ; Kasserer: Fuldm. A K le f f e l; Sekretær: Cand. theol. Poul Mun c h ; For­ retningsfører: Gunvabl G un va Idsen. S o g n e fo r e n in g e r n e : Kredsforbundet af K. F.U. Al. i Kjøb< nhavn og Omegn. Se­ kretariat: GI. ICongev. 135 E J) V 8012. Adresser: Aldersro Sogn (Lyngbyv.34 IS); Brønshøj (Præstegaarden, Brh.); Chrsthvns (Amagerg. 25s [c|);Dragør (Missionshuset); FredensSogn (Ryesg. 63|0]) ;Fnlbg. (Pileallé 3 (F|); Frederiksholms Sogn (Kirkens Sa­ kristi); Frihavns (Kirken,Willemoesg. ID); VorFrue(Menighedsh. Larslejsstr. IS); Gar­ nisons (Menighedsh. St. AiinavPl.Ey; Gjen- to fte (Gjento fteg.l());G odtli aal) (Nyelandsv. IH); Ile lerup (Johannev. 20 Elell.); Hellig Kors østre Sogn (Rantzausg. 5 [N]); Islands Brygges Sogn (Tlalfdansg. 10); Kapernaum (Frederikssundsv. 45 iLl); Kastrup (Menig­ hedsh Kastrup); Ki ngos Sogn (Kirken);St. Lukas(Helgcsv. 22H); Lyngby^Sorgenfriv. 12 Lyngby) ; Mariendals (Kirken, Nitiv. OS); Nazareth (Ryesg. 125 løj); Nørrebro (Ved­ bækg. 12 E); Nordvestkv. (Brohnsg. 9 (N)); Rosenvængets Sogn (Luther Kirkens Me­ nighedsh. St. Jakobsg. 15 10); St Johannes (Ryesg. 28 El); Sion (Nyborgg. 4 i3); Sol­ bjerg (Howitzv.E); Sundbyt Oliebladsg Hl); Søborg (Søborg Kirkes Sakristi); Vanløse, (Ved Kirken);Valby (GI.Jernl anev. Valby); Vedbæk (Strandv. 242 Charlott].); Østor- vold (Esajaskirken Malmøg El); Ordrup (Sotiev. 12 Charlottl.) K F .U . M. S p e jd e r n e i D anm a rk , stiftet 25. Sepi. 1910, tæller nu 2789 Spej­ dere. Hovedkvarter Sønderg. 9 Aarhus J) 3160. Formand: Sognepræst, Gunner Eng- berg, R., Stryne; Korpssekretær: Pastor Chr. H o 11, Sonderg. 9 Aarhus. Kbhvns Distrikt, Adr. K. F. U. M. Rosen­ borgg. 15 0 . Distriktschef: Gymnasielærer Ralf Buch, Colbjørnsensg.33 10.

2. Revisionskontor: Kontorchef P O R o g in d , R. J Mil. 114. Kontoret for den militære Klædefabrik (J) Mil. 97): Kontorchefs A H a ttin g , R., Sekretær hos Ministeren. Krigsvidenskabelige Selskab, Det, stiftet 1871, holder Diskussioner og Foredrag, ud­ sætter Prisopgaver samt udgiver „Militært Tidsskrift". Form.: Oberst Kmh.T Grut,K. DM.; Sekretær: Pr.-Lojtn. R A l le r up; Tidsskriftets Redaktør: Kapt. EL S tyr- mer, R. Kriminalistforening, Dansk, stiftet 14. Nov. 1899, Led i international Kriminalistfor­ ening. Dens E'ormaal er at udbrede Kendskab til Strafferettens Problemer; den soger at faa Strafferetten bygget paa Erfaringens Grund og at skabe et Samarbejde mellem alle, hvis Studier eller Livsgerning giver dem Kendskab til Forbrydelsen og dens A arsager, For­ bryderen og hans Psykologi. Bestyrelse: Prof. Dr. jur. C Torp, IC. DM., Formand; Fængselsdirektør Th. F u s s i n g ; Overlæge Dr. med. 0 G eill, R. DM.; Dommer A Go 11, R.DM.; Politiinspektør Hakon J ø r ­ g en sen , R .;Landsdommer Oluf Krabbe; Højesteretsdommer Jul. M ø ller; Byrets­ dommer Fr.R u din ge r,R.,Sekretær og Kas­ serer; Prof. Dr. med. Overlæge Aug. Wi m- mer, R. Kristelig Forening for Mænd og Kvinder i Kbhvn., stift. 1880, Adr. L I Brandes Allé 10 E D N 1805x. MødehverTorsd. Aft. K1.8 i Foren. Ejendom Sabbathshvile, Griffen- feldtsg. 9,11, (se d. A.). Formand: Sogne­ præst S Mii 11e r, R. Kristelig Forening for Sygeplejersker, stif­ tet 1904, Adr: Sekretæren, A A rffm ann , Fjords Allé 8:! [V). Formand forstanderinde Frk. OMunc k, Bispebjerg Hospital. Kristelige Foreninger for unge Kvinder i Dan- mark(KFUK), er fra 1902 optaget i KFUKs Verdensforbund (Hovedkontor, London), stiftet 1892. De danske Foren. (706 med 31,065 Medl.) har Fællesbestyrelse sammen med KFUM (se d. A.) Formand: Komtesse H K n u th , FM.,Biilowsv. 5 E ; Sekretær: Frk.Katnma Herrmann,Sønderg.9Aarhus. F o r e n in g e r n e i Kbhvn. og Frdbg. danner tilsammen et Forbund, best. af 60 Foreninger, hvis Formander FrøkenØll- gaa r d Den største af disse er: H oved foren i n gen, stiftet 1889, st.Kan- nikestr. 19 IH, lljem og Kontorer 1. Sal J) Cent. 13030 & 13031.Pensionat.4.Sal JJCent. 14976 Restaurationen i StuenJCent.13157. Møde Søndag og Tirsdag Alten Kl. 8 1/ i . Lokalerne aabne hele Dagen. Formand: Professorinde Ingrid U lb rich t, Bagsværd; Kasserer: Gnns.Carl L ønberg,R .; Forret­ ningsf. : Fru Esther Broch. Sekretærer: Frk. Karen Ræd er; Frk. Henny Es- mann; E'rk. Anna V e d d e ; Frk. Fanny U lfb e ch; Fru N ø rreg a a rd . Kristelige Foreninger for unge Mænd i Dan­ mark. Foreningerne er Medl. af det Ver­ densforbund, som de krist. Foren. f. u. Mænd i forskellige Lande dannede i 1855 (fra 1878 er Hovedbestyrelse og Kontor i Genf i. De danske Foren. (573 Foren, med29, 95 Medl.) har sammen med KFUK en Fæ il es b e sty ­ relse. Formand: Pastor emer. Carl M oe, Fruens Bøge. Generalsekretær: Pastor Olaf J e ssen . S mderg., Aarhus. F o r e n in g e r n e i Kbhvn. og Frdbg.: C e n tr a lf o r e n in g e n (Adr. KFUM, tæller 2500 Medl. Foreningen holder Mode Tirsd. Torsd. og Sørul. 8 Aft. Lokalerne er aabne hele Dagen fra Kl. 9. Unge Mænd(over 17Aar)kan bliveMedl.,naar de henvendersig Rosenborgg. 15 E ) J) Cent. 6797, stiftet 16.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker