Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Reglster lor Kjøbenhavn

II — 164

Kurs—Kvar

Njalsgades R. (Æ. 16), der begrænses af Njalsg., Isafjordsg., Gunløgsg. og Havnen. V(e ste r v o ld K v a r te r :V andværkets R. (O. II.), derbegrænses afSt. Jørgens Sø, Gl.Kon- S ev., Vesterbrog., Raadhuspl., V-Voldg. og -yldenløvesg. Helgolands R. (O. IL), der begrænses af Helgolandsg., Vesterbrog., Reventlowsg., Reverdilsg., Colbjørnsensg. og Istedg. Reventlowsgades R. (O.H.), der begrænses at Vesterbrog., Bernstorffsg., Tietgensg., Kvægtorvsg., Helgolandsg., Istedg., Col­ bjørnsensg., Reverdilsg. og Reventlowsg. Tivolis R. (O.H.), der begramses af Vester­ brog.,Raadhuspl.,V-Voldg., Havnen, Pladsen foran Godsbanegaarden og Bernstorlfsg. N ø rrevo ld K va rter: Ørstedsparkens R. (O. II.), der begrænses af N-Voldg., Ven- dersg., Nansensg., Schacksg., N-Farimagsg. og Gyldenløvesg. Peblingesøens IL (O. II.), der begrænses af N-Søgade, Vendersg., Nansensg. og Tu- resensg. Gyldenløves R. (O. H.), der begrænses af N-Søgade, Turesensg.,Nansensg.,Schacksg., N-Farimagsg. og Gyldenløvesg. Rømersgades IL (O. H ), der begrænses af N-Farimagsg., Frederiksborgg., Rømersg. og Gothersg. Frederiksborggades R.(O.11.),der begrænses af Gothersg., N-Voldg., Vendersg., N-Fari­ magsg., Frederiksborgg. og Rømersg. Kommunehospitalets R.( Vk.4), der begræn­ ses af Ø-Voldg., Sølvg., Ø-Farimagsg., Gam- meltoftsg., Ø-Søgade og Gothersg. Søtorvets R. (O. H.), der begrænses af Gothersg., N-Farimagsg., Vendersg. og Sø­ torvet. Rørholms R. (Vk. 4), der begrænses af Gammeltoftsg.,Ø-Søgade,Sølvg. og Ø-Fari­ magsg. Ø sterv old K va rter: SølvgadesR.(Vk.5) der begrænses af Sølvg., Ø-Voldg., Øster­ brog., Stockholmsg., Lundsg., Skovgaardsg., Ø-Søgade, Wiedeweltsg. og N-Farimagsg. Webersgades R. (Vk 4), der begrænses af Ø-Søgade, Wiedeweltsg., Ø-Farimagsg. og Sølvg. Ø-FarimagsgadesR. (Vk.5), derbegrænses af Skovgaardsg., Ø-Søgade, Collinsg. og 0 - Farimagsg. Collinsgades R. (Vk. 8), derbegrænses af Ø-Søgadc, Østerbrog., Ø-Farimagsg. og Collinsg. Børnehospitalets R.(Vk.8), der begrænses af Østerbrog., Stockholmsg., Lundsg. og Ø-Fa­ rimagsg. Classens R. (Vk.6), der begrænses af S-Fri- havnsv., Frihavnsgitteret, Classensg. og Østerbrog. Citadellets R. fVk. 8), der begramses af st. Kongensg., S-Frihavnsv., Frihavnsgit­ teret, Havnen, Amalienborgs R. og Told­ bodv. U d enb y s V e ste r K va rter: GI. Konge­ vejs IL (V.4), der begrænses af Bagerstr., Vesterbrog., Værnedamsv. og GI. Kongev. Stenosgades JL(O.H), der begræn-es af GI. Kongev., Bagerstr. og Vesterbrog. Sorte Hests R.(V. 4), der begrænses af Ve­ sterbrog., Grænsen til Frdbg., Boyesg. og Frdbg. Allé. Gasværkets IL (V. 1), der begrænses af Viktoriag., Halmt., S-Boulevard, Absalonsg. og Vesterbrog. Abel Cathrines IL(O.H.), der begramses af Vesterbrog., Helgolandsg., Halmt. og Vik­ toriag. Skydebanens R. (V. 10), der begrænses af Vesterbrog., Dannebrogsg., Matthæusg. og Saxog. SaxogadesR. (V. 2), der begrænses af Oeh- lenschlægersg.,Vesterbrog.,Saxog og Istedg. Absalons R. (V.lO), der begrænses af Absa­ lonsg., Vesterbrog., Dannebrogsg., Mat­ thæusg., Saxog. og Istedg. Istedgades R.(O.S.),der begrænsesafSkyde- baneg., S-Boulevard, Oehlenschlægersg. og Istedg.

ReformertKirkes R. (O.D.), der begrænses af Gothersg., Landemærket, Kjøbmagerg., Kultorvet, St. Gjertrud Str., Tornebuskeg. og N-Voldg. St. Annæ Ø ster Kvarter:NyhavnsR . (O. A .), der begrænses af Nyhavn, Bredg., St. Annæ PI. og Havnen. MarmorkirkensR. (O.A.), der begrænses af st. Kongensg., Fredericiag.,Bredg.ogPalæg. Palægades R. (O. A.), der begrænses af Kong. Nyt., st. Kongensg., Palæg. og Bredg. Amalienborg R. i O.A ), der begrænses af Havnen, St. Annæ PI., Bredg., Fredericiag., Amalieg. og Citadellets Rode. FrederiksJIospitalsR. (O.A,),der begrænses af st. Kongensg., Toldbodv., Amalieg. og Fredericiag. S t. A n næ V e s t e r K v a rt er: Gothersgades R. (O.A.) der begramses af Gothersg.,Kron- prinsesseg., Dronn. Tværg., Borgerg., Hel­ singørs«:. og AdeL. Borgergades R. (O. A.), der begrænses af Gothersg., Adelg., Helsingørsg., Borgerg., Dronn. Tværg. og st Kongensg. KougensIIaves R. (O.D.), der begrænses af Gothersg., Ø-Voldg., Sølvg., Rigensg., Klerkeg., Adelg., Dronn. Tværg., og Kron- prinsesseg. Garnisons Hospitals R. (O. D.), der begræn­ ses af Sølvg., Ø-Voldg. og Rigensg. Frimurerlogens R. (O. A.), der begrænses af Dronn. Tværg., st. Kongensg., Hindeg., Borgerg., Klerkeg., Adelg., Prinsensg. og Borgerg. Adelgades R. (O.A.), der begrænses af Adelg., Prinsensg., Borgerg. og Dronn. Tværg. Fredericiagades R. (O. D.), der begrænses af Klerkeg., Rigensg., Fredericiag., st. Kon­ gensg., Hindeg. og Borgerg. NybodersR. (O.D.),der begrænses af Frede­ riciag., st. Kongensg., Ø-Voldg., Suensonsg. og Ny Kronprinsesseg Rigensgades R. (O.D.), der begrænses af Rigensg., Suensonsg., Ny Kronprinsesseg. og Fredericiag. K rsth vn sK va rter: FrederiksKirkes R .(0. P.), der bestaar af den Del af Krsthvn., der ligger mellem Havnen og Kanalen, samt mel­ lem Havnen, Kanalen og Fæstningsgraven. Skydeskolens R. (O. P.), der bestaar af den Del af Kristianshavn, der begramses af Voldgraven, Prinsessegades IL, Krsthvns Torv og en Linie gennem Kanalen mod Syd til Voldgraven. Frelsers Kirkes R. (O. P.), der begrænses af Torveg., Krsthvns Torv, Kanalen, Bro- bergsg., Prinsesseg., Baadsmandsstr., en Linie herfra over til Amagerbros Kvarter og Amagergades Rode. Nyholms R. (O. P.), der bestaar af den Del af Krsthvn., der ligger Nord for Frelsers Kirkes R. samt af Orlogsværftet og Refs- haleøen. Prinsessegades R. (O. P.), der begrænses af Torveg., Dronningensg , Sofieg., Prinses­ seg. og Krsthvns Voldg. samt den sydøst herfor liggende Del af Krsthvns Vold til Voldgravi n. Amagergades R. (O. P ), der begrænses af Torveg., Prinsesseg., St. Annæg. og Krst­ hvns Voldg. samt den sydøst herfor liggende Del af Krsthvns Vold til Voldgraven. Am agerbros Kvarter: Kløvermarks R. (Æ. 12), der begrænses af Fæstningslinien, Enveloppev., Amager Boulevard, Amager Fælledv., Svinget, Under Fimene, Amager Boulevard, Amagerbrog., Demarkations- linien og Sundet. Hollændcrdybets R (Æ. 18), der begræn­ ses af Eksercerpladsen, Svinget, Under El­ mene, Amager Boulevard, Amagerbrog. og Sundholms Rode. Islands Brygges R. (Æ. 13), der begrænses af Njalsg., Årtilleriv., Havnen, Gunløgsg. og Isafjordsg. Thoishavns IL (Æ. 16), der begrænses af Njalsg., Havnen,Voldgraven til Amagerbro, Enveloppev. og Årtilleriv.

Kursnoteringen paaKjøbenhavnsBors. IHen- hold til Fondsbørs-Vedtægtens §39 finder den ordinære Kursnotering indtil videre Sted paa alle Aarets Søgnedage (i Tiden fra 1. Juli til 3.1, A ug. dog ikke paa Lørdage). Den ekstraord. Not. foregiiar indtil videre hver Torsd. Noteringen finder Sted Kl. 1, Lord. Kl. 12. Kurvemagermesterforeningsn, Amagert. 7 IH £l Cent. 5208 Louis W en g ler. Kvartererne. Kbhvn.er inddelt i 19 Kvarterer og de fleste af disse igen i Roder. I Afd. IIIA , Gade-Reg. findes ved Gadens Navn angivet, til hvilket Kvarter den hører. Rodemestrene findes anførte under Skatte- oppebørselsdistr. under detDistrikt, derstaar i Parentes eftei Rodens Navn; i Afd. IIIA , Gade-Reg. tindes vedGadens Navn angivet, til hvilket Oppeborselsdistr. den hører. .Forkortelser: Æ. — Ældre By; Vk. = Voldkvarterne; V .—Vesterbro; N.=Nørre- bro; 0 .—Østerbro; S.=Sundbyerne; Brh.= Brønshøj: O. II. •-= Oppebørselskontoret Hammerichsg. 14; O. S. —Oppebørselskon­ toret S-Boulevard 109; O. J . — Oppebør­ selskontoret dagtv. 227; O. A. —Oppcbør- selskontoretAmalieg. 15; O. P. — Oppebør­ selskontoret Prinsesseg.29B;0. K.1. = Op­ pebørselskontoret Kapelv. 1; O.V'. — Oppe­ børselskontoret Aarestrupsv. (>, Valby ;O.B. = Oppebørselskontoret Blegdamsv. 62; O. Sb. = Oppebørselskontoret Amagerbrog. 62; O .D . - Oppebørselskontoret Dronn. Tværg. 54; O. 55 Oppebørselskontoret Kapelv. 55; O. G. - Oppebørselskontoret Peder Skrams G. 5; O. Sf. Oppebør­ selskontoret, Stefansg. 48; O. Gh. = Oppe­ børselskontoret Godthaabsv 359. Ø ster K v a rte r: Nikolaj R. (O. G.), derbe­ grænses af Østerg., Kong.Nyt., Holm. Kan., Ved Stranden og Højbropi. Gammelholms IL (O.G.), der begrænses af Holm. Kan., Kong. Nyt., Nyhavn, Havneg. og Niels Juels G. Holmens Kirkes R. (O. G.), der begræn­ ses af Holm. Kan., Niels J uels G. og Havneg. Strand K varter: Slotsholms R. (Æ. 14), der bestaar af Slotsholmen. Gammelstrands R. (O.G), der begrænses at GI. Strand, Høj bropi., Amagert., Hyskenstr. og Naboløs. Snar e ns K vart er (O.H) erikkedeltiRoder; det begrænses af Nybrog., Naboløs, Hysken­ str., Vimmelskaftet, Skovbog.,Skinderg.,Gl. Torv, Nytorv, Raadhusstr. og Fredh. Kan. V e ste r K varter: RaadhusetsR.(O.H.),der begrænses af GI. Torv, Nytorv, Raadhusstr., Vandkunsten, Løngangsstr., V-Voldg., Raadhuspl. og Vesterg. KalvebodernesR. (O H.),der begrænses af Fredh. Kan., Havnen, V-Voldg., Løngangs­ str. og Vandkunsten. NørreK varter:St. Peders 1L (0.H ),der be­ grænses af St. Peder Str., Nørreg. og N- Voldg. Bispegaardens R. (O. IL), der begrænses af Nørreg., GI. Torv, Vesterg., Raadhuspl., V-Voldg. og St. Peder Str. Klæd e bo K v a r te r :Universitetet,sR.(0.II), der begrænses af Nørreg., Krystalg., Kjøb- magerg. og Skinderg. Sy nagogensR.(O.D.l,der begrænses afFiol- str., N-Voldg., Tornebuskeg., St. Gjertrud Str., Kultorvet, Kjobmagerg. og Krystalg. Fiolstrædes R. (6 . G.), der begrænses af Nørreg., N-Voldg., Fiolstr. og Krystalg. F rim and s Kvarter(Æ .2jer ikke delti Ro­ der; det begramses afKjobmagerg., Amagert., Vimmelskaftet, Skovbog. og Skinderg. K jøb ma g e rK v a rt,e r: 1‘i1estrax'esR.( O.G.), der begramses afKjøbmagerg.,Kiareboderne, Monterg., GI. Mønt, Kristen Bernikows G. og Østerg. Hovedvagtens R. (O.G.), der begramses at Gothersg., Kong. Nyt., Østerg., Kristen Bernikows G.. GI. Mønt og Mønterg. R o senb o rg K varter: Trinitatis Kirkes R. (O.I) j,der begramses af Gothersg., Møn­ terg.. Klarebodern'e, Kjobmagerg. og Lande­ mærket.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker