Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

III — 262

U 5 h i ® 13 ® S S

1 '13 CM'S P4 03 0 fc

h i , K »

G a d e

G a d e

s i

8> -a o .£3

i

4 3

a l

i

© •+£ c«£3 0 s £ B

O "m

(I Parentes er angivet, naar Brevportoen er 20 Gre)

S 2

(I Parentes er angivet, naar Brevportoen er 2(røre)

•n

bo

va rter M

P h P h S i

eller

Kom­

mune

£

Valg­

kreds

S m e d e n s g a n g ......................... Smedestræde Valby . . . Sm y rn a ve j...................................... Sm erum vej H u su m . . .

K

G ster Valby

Frdb g.

S t. Thom as A llé ......................... M W Sass Vej G jentofte . Sauntesvej G je n to fte . . • Saxhej vej Vanlese . . . .

V

0 G Holm ens 0 V Jesus

8 2 3 B

F 12 Frederiksbg. F X

G jentofte G jentofte

14 V 9 14 9 S 4 6 12 V 8 13

G jentofte A l G jentofte A X

S Sundbyester S 4

F ilip s

Husum OGh Brø nshø j

V igerslev 0 V Tim o theus 12 V 9 14

(1— 9 K __jg -

Snarens

O H Helligaands

8 1 3 B

( 1— 75 B Udb. V ester V1C Apostel

X3 5 8 A

onaregaue . . .

-

__

3

O S

J77— 1 U -

1

b&xogado. . . . 1 g__

— V 2 Apostel

-

. .

G jentofte A l

G jentofte

13

8 B Snerlevej G jentofte

— O S Gethsemane -

8

Snertingevej Vanlese. . Snogegaards Sidevej G jent. Snogegaardsvej G jentofte .

Husum OGh Brø nshø j

13

12 V

(8 6— 116 -

G jentofte A l G jentofte A l

Saxtorphsvej Valby . . . Sca ndiag ade................................ Schacksgade ................................ Schioldannsvej C ha rlo ttl. . Schlegels A l l é ......................... Schleppegrellsgade. . . . P C Schm idts A llé Husum J A Schw a rtz Gade . . . Schenbergsgade......................... Sefax A lfé ...................................... Seg elc kesve j................................ Selsevej Vanlese . . . . Selvejes A llé Valby . . . Serb ie nsg ad e ................................ S e rrid sle v v e j............................... S h e tla n d sg a d e .......................... Siam vej . . . . . . . . S ig b rits A llé ................................ S ig e rs te d g a d e .......................... S ig n e lilv e j...................................... Signesvej H e lle ru p . . . . S ig rid svej H e lle rup . . . Sigvald Olsens Gade . . . Sile ne A llé Seb org . . . . S ilk e b o rg g a d e ......................... S ilk e b o rg p la d s.......................... S ilk e g a d e ......................................

Valby

G jentofte G jentofte

o v Tim o theus 14 V 9 14

V Kong. En g h . o s Fredholm s 13 9 14

B

K Nerrevold O H S t. Andreas

Amagerbro 2E13 H . Tavsens 2 S 4 5 B

3 1 3 A S n o rre sg a d e ...............................'

S Shndbyvest. O Sb F ilip s

Sofie Brahos A llé . . . .

9 S 4 6 2 N 4 5 B

S c h e rfig s v e j................................ S tr. Udb.Klædebo O J

Sio ns

10 7 1

( 1— 11 Og 2— 14 C K rstb v n s

O P K ristia n s

G jentofte

Ordrup A l

oouegaue } 13— 26 og 16 —40 -

-

- -

V

Frdb g.

F 15 Frederiksbg. F 1

5 A

s Sundbyvest.

Sundby 9 S

6

N Udb.Klædebo O B S t. Johannes H usum OGh Bre nshe j G G stervold Vk.6 Esaias

S I

4

4 6 12 A S o fio n h e jv o j...............................

V

Sofievej

Frdbg.

F 5 S t. Thom as F3 G

12 V 8 13

G jentofte G jentofte

H e llerup A l O rdrup A l

6 3 2 B Sofievej H e llerup . . . .

Sofievej C harlottenlund . . Sokkelundsvej............................... Solbakkevej G jentofte . . DOiujexgvej . . . j 2 __4 - Soldenfeldtsgade . . . . S o litu d e v e j................................ Solredvej Husum . . . . Solsikkevej..................................... Solskræ nten V a lb y . . . . S o ls o rtv e j...................................... S o lv a n g s v e j................................ F L F < 1— 7

V Frdbg.

F 6 S t. M arkus F 1

8

S

U tte rsle v B r .l

S 1

B rø n sh ø j

15 V

13

Sundby Ovdr.

Sundby

2 S 4 6

F

G jentofte

Frdb g.

F 17 Godthaabs F 2

G jentofte A l

Frdb g.

F 13 Godthaabs F 2

S e jre g a d e ...................................... S tr. Udb.Klædebo 0 J

A ldersro 15 G 7 1

-

-

S t. Ln ka s

Vanlese OGh Vanlese 12 V 8 13

B Vestervold O H N Udb.Klædebo O K I

3 1 7 A 6 6 10 B 12 V 8 13 12 V 8 13

Fru e

Valby

0 V Tim o theus 14 V 9 14

S Sundbyester O Sb A llehelgens 9 N 4 6 G Udb.Klædebo G 2 S t. Jakobs 10 7 1

H e ll. K o rs

Husum OGh Bre nshe j Husum OGh Bre n sh e j

B rh .

S Sundbyvest.

S 1 Sundby

9 S 4 6 9 S 4 6 9 S 4 6 13 5 8 B 9 S 4 6

S Sundbyester S 4

V ige rslev 0 V Tim o the us 14 V 9 14

F ilip s

S Sundbyvest.

S I

Frdbg.

Sundby

F 16 M ariendals F3 V

S Sundbyester S 4

B Udb. Vester O S Absalons

F ilip s

9 S 4 6

F

S Sundbyester S 4

Solvej Solvej

Frd b g .

F 13 Solbjerg F 2

F ilip s

B rh .

8

13

G jentofte G jentofte

Bre nshe j

B r.3 Bre nshe j

12 V

H e lle rup A l Maglegaards A l

B Udb. V ester V 8

M aria

1 5 7 B

, „ „

( 1— 29

oommersieagaae ^ 2 __36

- -

-

-

-

Absalons

V Kong. En g h . O S Fredholm s 14 G 9 14

G je ntofte

Gladsaxe

Som m ervej C h a rlo ttl.

. .

O rdrup A l Taarbæ k A 2

Seborg A 2

Lyng b y-Tb k.

Som m erv. Klpbg. (20 G.) . . S o n n e ru p v e j............................... S o rg e n fri Lyng b y (20 Gre) S o rg e n frig a d e ......................... S o rre n to v e j................................

G Udb.Klædebo G 7 H a ns Egedes 10 7 1

B rh .

8

H usum OGh Bre nshe j

G Udb.Klædebo G 4

12 V

13

Lu th e r

10 7 1

K Kjebm ager O G Helligaands

G jentofte

Skovshoved A l Lyng b y A 2

7 2 3 B Sophus Ba u d itz V . C ha rlo ttl.

Sin d sh v i- ( 1— 15

Frdbg.

F

F 3 S t. Luka s

Lyng b y-Tb k.

F 2

— F 4

L Udb.Klædebo O Sf. S t. Stefans 12 G 11 B

8

-

.

levej

(17— 23 og lige N r.

S Sundbyester S 4

Sjæ leboderne............................... Sjæ llands A llé Seb org. . .

K Rosenborg O H T rin ita tis

F ilip s

9 S 4 6 4 6 12 A

7 2 3 B

N Udb.Klædebo O B S t. Johannes

(2 3— 45

Gladsaxe

Seborg A 2

.

-

7 2 A

Sjæ llands- S 1— 7 og 2— 8 N Udb.Klædebo N 7 Sim eons

Fredens

IX 6 12 B Sortedam sdoss. • .<47— 65 G

— N 19

_

- -

«

__

-

— N 5 Nazareth

(67— 103 -

gade

\ 9— 31 og 10— 28 -

N Udb.Klædebo O B S t. Johannes G Udb.Klædebo G 9 S t. Jakobs

N Udb.Klædebo N 7 Sim eons

4 6 12 A 6 7 2 B

Sjæ Uandsgades Sid e a llé . .

11 6 12 B So rte d a m sg a d e .........................

Soregade

S Sundbyéster O Sb Nathanaels 9 N 4 6

Skaanegade

...............................

S p a n a g e rv e j................................ B rh . Spaniensgade............................... Sparresholm vej . . . . . B rh . Sponnecksvej G jentofte . . Sp ring fo rb ive j S p rin g fo rh i (20 G re)........................................

G Udb.Klædebo G 4

L u th e r

Bre n sh e j

Skanderborggade . . . . Sk e lle t V a lb y ............................... Skensvedvej Husum . . .

10 7 1

B r.3 Bre nshe j

12 V 8 13 9 N 4 8 12 V 8 13 9 S 4 6

S Sundbyester O Sb Sundby

Valby

O V Tim o th e u s 14 V 9 14

H usum OGh Bre nshe j

B re n sh e j

12 V 8 13

B r.3 Bre n sh e j

S Sundbyester S 4

( 1— 41 K Frim a nds O G Helligaands

F ilip s

7 1 3 A S p a rta v e j......................................

__

-

Snarens Klædebo

O H

0 . . .

.

)4 3— 51 _

3

G jentofte

G jentofte A l

Skindergade . .

2 __ 32

A

-

- -

Fru e

7 _ 8 _

_

(3 4— 46 .

Lyn g b y-Tb k.

Taarbæ k A 2

F

.(u lig e N r. og 10-12

S 1 Sundby

Skipper Clem ents A llé . . Slcippingevej H usum . . . Skja lm Hvid es Gade . . . Skjoldgaardsvej C ha rlottl. Skjo ldhe j A llé C ha rlo ttl. . S k jo ld sg a d e ................................ Skodsborg (20 Gre). . . . Skodsborggade ......................... Skoleallé K a strup . . . . 1. Skolegade Valby . . . . Skolevangen . . . . ' . Skolevej G je n to fte . . . . Skovbakkevej C ha rlo ttl. . . Skovbogaardsallé Valby . . Skovgaardsgade ......................... Skovgaardsvej C h a rlo ttl.. . SkovFæet Hellerup . . . . Skovrankevej G jentofte . . Skovshoved pr. C ha rlo ttl. . Skovshovedvej C ha rlo ttl. . S k o v s tje rn e v e j......................... Skovvangen C ha rlo ttl. . . Skovvej G jentofte . . . . . . Skræ nten G jentofte . . . Skovvej Klpbg. (20 G.) Skolegade Valby . . . . Sko tla nd s-j gade \ 13— 25 og 2— 12 S k o tte ru p g a d e ......................... _. ( i — 5 Skuu UUgiAUt) • . . *)2__ 8 Skovagerv. C ha rlo ttl. . .

9 S 4 6 12 V 8 13

Frdb g.

S Sundbyvest.

F 13 Godthaabs F 2

Spro ge ve jj 2 og 4

-

-

Husum OGh Brenshej

F 17

G Udb.Klædebo G 2 S t. Jakobs 10 7 I V igerslev 0 V Tim o th e u s 14 V 9 14 Vanlese OGh Vanlese 12 V 8 13

13 5 8 B Stadens V æ ng e .........................

B Udb. Vester O S Absalons

Stad feldtsve j Valby . . . Sta d il vej Vanlese . . . .

G jentofte G je ntofte

Skovshoved A l Skovshoved A l

Esaias

Sellered

Sellered A 2

6 8 2 B Stampen pr.Klpbg.(20 G .l. .

G G stervold Vk.8

B

Stam pesgade...............................

Vestervold 0 H

Sellered

Sellered A 2

M aria

1 5 7 A

. .

G jentofte G jentofte

S t. Stefans 12 G 8 11 B Stationsve j C ha rlo ttl.

Ordrup A l G jentofte A l

L Udb.Klædebo O Sf.

Sta tionsve j G je nto fte . . . Stavangergade ......................... Steenbergsvoj Valby . . . Steen B ille s Gade . . . .

Kastrup A 2

Taarnby

G

G stervold Vk.6 Citadels

Valby Valby

0 V Tim o the us 14 V 9 14 0 V Tim o theus 14 V 9 14

6 3 2 B

Valby

0 V Tim o theus 14 V 9 14

G

15 V 8 13

Udb.Klædebo G 3 Frih a v n s

Bre nshe j G jentofte

6 7 2 B

B r.3 Brenshej

B rh .

F

Steen Blic he rs Vej Steen strup s A llé

. . .

Frdbg. Frdbg.

G jentofte A l

F 9 Solbierg F 2 F 5 S t. M arkus F 3 0

. . . .

V

O Sb Sundby

9 S 4 6

1— 11 S Sundbyvest.

- ..

— S 1

-

Stefans- , 1 - 2 9 og 2 - 4 6

L Udb.Klædebo O Sf.

S t. Stefans 12 G 8 11 B

-

_

__

- -

gade 31— 73

Annas

12 G 8 11 B

Annas

L Udb.Klædebo O Sf.

. . .

Snarens

O H Helligaands

3 7

Valby Valby

0 V Tim o theus 14 V 9 14 0 V Tim o theus 14 V 9 14 Enghave 13 5 14

1 " 3 A Ste in s Plads Valby

K

-

Ste insve j V a lb y ........................ Stenderupgade . . . . . Stengaards A llé H e lle rup .

Frim a nds O G

B

G jentofte G jentofte

Skovshoved A l G jentofte A l

Udb. Vester o s

G jentofte

G jentofte A l

Stengade

Valby

0 V Jesus

N

5

14 V 9 14

9 B

Udb.Klædebo O K I H e ll. K o rs Husum OGh Brønshøj H usum OGh Brønshøj H usum OGh Brø n sh ø j

6

12 V 8 12 V 8 12 V 8

Esaias

13 13 13

G G stervold Vk.5

6 3 2 B Ste n lille v e j Husum . . . . Stenlesevoj Vanl. & Husum

G jentofte G jentofte G jentofte G jentofte G jentofte G jentofte G jentofte

Ordrup A l Hellerup A l G jentofte A l Skovshoved A l Skovshoved A l O rdrup A l G jentofte A l Taarbæ k A 2 G jentofte A l Bre n sh e j

Stenm aglevej H usum . . .

5 7 A

E lia s M aria

1

J 1 - 9 B Udb. Vester O H

-

- -

-

-

N Udb.Klædebo N 19 Sim eons

Stevnsgade

................................

12 B

11 6

Em drup B r .l

Stigaardsvej H e lle rup Stjerneborg A llé Seborg . . •Stje rne v e j...................................... S to c k fle th s v e j.......................... Stockholm s- ( 1— 31ogligeNr. . .

15 V 8

13

Maglegaards A l G jentofte A l

G jentofte G jentofte

L

S SundbyO vdr. Frdbg. F

S I

Sundby

2 S 4

6

Lyn g b y-Tb k. G jentofte Udb. Vester

F 17 Godthaabs F3V

G G stervold Vk.o Esa ia s

3 2 B

6

-

- -

_

■--

... . .

t i — 15 B

__

gade 133— 61

Vk .8

V 10 Gethsemane

5 7 B

1 _

SkydQb&nog&do . . » 2— 18 .

.

— O S

__

G G stervold V k .8

Stockholm splads . . . .

3 2 B

Esaias

6

K S t. Annæ V. O D S t. Pa uls

( l - n

12 G 6 10 A Stokhusgade ...............................

N Udb.Klædebo 0 5 5 H e ll. K o rs

7 3 2 B

Skyttegade!

2— 16 118— 35og 18— 28

Stolpegaardsvej G jentofte *, Stoltenbergsgade . . f* . S to rc h sv e j.........................'. . Storkebakken................................. ( 1— 81 og 2— 16 B Storm gade $ 33— 35 0g 18— 20 - 3 F L

Bro rso ns

G jentofte Vestervold O H

A l 3

G jentofte Fru e

_

:

5

7 A

1

Skæ r8om mervejKlpbg.(20 G.) S kejte vej K a strup . . . .

Lyn g b y-Tb k.

Taarbæ k A 2

Frdbg.

F 17 Godthaabs F 2

Taarnby

K a strup S t. Jakobs

15 V 8

13

A 2

B r.3 Brenshej O H Helligaands

Bre nshe j

3

G Udb.Klædebo G 9

7 A

Vester

1

7 2 B

6

Slagel 86 gade . . . Slangerupgade .

24 -

— G i

-

_ -

- 1

Frih a v n s King o s

Vestervold

. . .

L Udb.Klædebo N 9

15 V 8 1 1 A Strandagervej H e llerup . *

Sio ns

15 G 7

Udb.Klædebo 0 J G G stervold V k .6 - Udb.Klædebo G 3

L Udb.Klædebo N 18 S t. Stefans 16 V 8 1 1 A

7 2 B

1— 3 og 2— 10

Frih a v n s

6

Slejpnersgade . j U}j|e N r! Sle svig sg a d e ............................... S lo tsfru e n s A llé Husum . .

-

-

-

-

- -

_

King o s

21— 25

-

• .

_

_

V Udb. Vester O S Enghave 14 G 5 14

27— 35 og 4 6 - 5 8 49— 57 o ? 6 0 - 6 6

L u th e r

-

-

— —

Husum OGh B re n sh e j

13

-

12 V 8

G ll

( 1— 87 N Udb.Klædebo O K I Blaagaards

-

-

59— 65

9 A Stra n d -

6 6

10

1 -

Slotsgade . . . .< 2— 14

- -

-

-

.

— G 4

- - - -

H e ll. K o rs

boule-

67— 81 og 6 8 -8 8

U 6— 88

-

_

_

vard

9 B

90— 96

Hans Egedes

Slo tsh e rre n s A llé H usum . Slotsholm sgade............................ Slo tsve j C harlottenlund . . Sm aalandsgade......................... Smakkegaardsvej G jentofte

— G 7

.

-

H usum OGh Bre nshe j Stra nd O G K ristia n s

13

93— 103og98— 108 - 106— lllo g llO -1 1 8 -

_ __ _

_

12 V 8

.

K

3 B

O J

8 1

-

G jentofte

123— 151

G jentofte A l

Davids

S Sundbyester O Sb Nathanaels 9 N 4

.

.

120— 170 -

Sions

6

G jentofte

Strandengen H ellerup . . .

G jentofte A l

H e lle rup A l

G je ntofte

Frdbg.

F

F 9

Stra nd -

Frederiksbg.

f 1— 11 Og 2— 14 C K rsth v n s

2 N 4 5 B

O P K ris tia n s

Smallegade . . . 4 31— 47

-

-

-

-

So lhie rg

gade . •\18— 29 og 16— 50 - Strandlo d sv e j ......................... S tra n d ly st A llé Valby . .

-

Fre lse rs

l 2— 56

— F 13

-

S Sundbyester O Sb jA llehelgons 9 N 4

-

6

Ta a rnb y

Smallestræ de Kastrup. . •

Kastrup A 2

V igerslev OV Tim o the us 14 V 9 14

Udb.Klædebo

N

O KI 0 5 5

Bethlehem s

5

9 B Strandparksvej H e lle ru p . . Strandprom enaden. . . .

H e llerup Sio ns

G jentofte Udb.Klædebo 0 J

A l ,10

6

Smedegade | i 1— 23 ogl. 0 — 20

S tr.

7

1

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker