Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

II — 237

Real-Register for Kjøbenhavn

Teat—Tele

raMøller; Emilie W albom ; Vera Kok- J 'e lt. Dansere: Emil Mobeck ; Tage W ille s- to fte ; Leif Ørnberg; Harald L a n d e r ; Erik M o rten sen . Danserinder: Emma A g e r lin ; Ragnh. A nd ersen ; Harriet F lo r in ; Edel F re­ d erik sen ; GerdaK arstens; E llaK lein; Asta K rum -Il a n se n ; Asta M onti; Minnie Scott N ie ls e n ; Inger P r aem; Ketty S ch ion n in g ; Ingeb. T h yg esen ; LiliS ø r en se n; GerdaV o i g t-B roc k;Else A n d r e a se n ; Gj ertrud J e n s e n. Kapellet. Kapelregissør: OJe n s e n,R.,Vio­ linister: J C F S ch i or rin g, R., Koncert- mester; P A Lyn ge d, Koncertmester; Jul. Borup; H S A A nd ersen ; D VA A n d er­ sen; O L P B j ø r v ig ; V A B u sc h a r d ; GA E A arsko v; TN ie ls e n ;V A R B a r - th o ld y ; V M Gandrup; R V S J H en- r iq u e s;K K P e d e r se n ; Julius Thorn- berg; FIBlocb; H GKassow; Gerhard R af n ; Bratschister: Anton B 1och ; L J F W itz a n sk y ; G A M orten sen ; J A J ør g en sen . Violoncellister: Kam­ mermusikus A 0 W E H øeberg, R., Koncertmester; E Bruun; SN Salom on; J A Ily e -K n u d sen . Kontrabassister:LA H egn er; J V H an sen ; P II Andersen; D O H egner. Fløjtenister: F PStorm .R .; HP M o lleru p ; OO J F r i is-P e t e r sen. Oboister: S G F elum b ; H 0 P o te r - se n ; E J Z B ru ce. Klarinettister: A J S ø- rensen; AM P Oxenvad; J S Thom sen. Fagottister: K A VL assen ; E P N ielsen ; C Rosin E sp ersen . Valdhornister: N A R asmussen; M O Sø ren sen ; II V S Sø­ ren sen ; J L o h m a n n ; Magnus H C T N ie Isen ;H EH a ss. Harpenistinde: Fru V T P Ou 1s e n, f. Hansen. Trompetister: S L S ø ren sen ; I A W arner; L W Lo- ronbzoii. Basunister: A 0 R H a n se n ; CF P o u lsen ; VM A a rk rogh . Tubaist: C S .1 ø r g u n s e n - J u n s e n . Paukist: O A lliu - Janitscharmusikere: OH N ie l­ sen; A T J N II artmann; G F A llin . B e tty N an sen T e a tr e t (Frdbg. Teater) Frdbg. Allé 57 [Ib Direktion: Fru Betty N an sen , M I& A O asino, Amalieg. 1.0 B £) Cent. 8815 &1951 (Billetkont.) er opført 1845 af Arkitekt Stil­ ling efter G Carstensens Plan; omdannet til Teater; aabnet 26. December 1848. Direktion: Emanuel Gre g e rs. P a g in a r te a tr e t, Jernbaneg. [B] J) Cent. 2281, 8857 & 8540 opført 1881-82, taget i Brug d. 7. Marts 1886. (Arkitekt: Ove Petersen). Direktør:Holger H o fm an . D et N y T ea ter, Opf'. 1908. Vesterbrog.H. Direktør og Toaterejer Ivar Schm idt,R . Billettif. Aftenforest. jj Cent. 1935; Efter- middagsl'orcst. J) Cent. 2622. F o lk e te a tr e t, Nørreg. 39 B . Billetkont. ffi Cent. 7611 til Aftenforestillinger, J) Cent. 1846 til Eftmforest., var oprindelig en Hippodrom, som opførtes 1846(Arkitekt: H C Stilling) og senere omdannet til Teater, aabnet 18. Sept. 1857, ombygget 1882 (Arkitekt: J V Dahlerup). Direktører: Viggo Fr i der ich se nj) Cent. 4366; Axel F ris c he. Sceneinstruktør: Prof. Einar C h r istia n ­ sen, R.DM. Inspektør: V F e d d e r se n . N ørrebros T e a te r, Ravnsborgg. 3 El J) Cent. 2711, opført 1886. Teatrets Ej er: Direktør Anton M elb y e. Direktører': Fr.J en se n ogAntonM elby e. S c a la -T e a te r , Vesterbrog. 2E E J)Cent. Regissør og Portner: |) Cent. 2035. Direktør og Sekretær: $ Cent. 2036.

Sønd erb ros T ea ter, Anders Ilenriksens G. 2 [C] |) Cent. 1272 & 4642 opf. 1902. Ejer: Fru Marie H en rik sen . Direktør: Martin J en sen . Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinden statsanerkendt teknisk Skole, grundl. 1875, V-Boulevard 10 (11 Jl By 359. Bestyrel­ sens Formand: Arkitekt Prof.Anton R osen, R. Kunstnerisk Leder: G Biilmann P e te r ­ se n . Bestyrerinde :MDr e j o r,Kontortid :l-21/2. Tegnerforbundet, stiftet 16.Okt.1919, bestaar 1Øjeblikket af ca. 90 selvstændig udøvende Tegnere (ikke Koustruktions-, Maskin- ell. andre Fagtegnere). Bestyrelse:Gudmund H e n t z e , Formand; V S e t o f t, Sekretær; GeorgT or me r , Kas­ serer ; Gerda Ploug S a rp ;ThorB ø g e1u n d; 11E M elch io r. Formandens Adresse: Godenslund, Kvist- gaard J) Humlebæk 200. Sekretærens Adresse: Mimosestienll Brh. § Gh. 2980. Kassererens Adresse:Strindberg sv.3Valby D Vb. 546x. Teknisk Landsforbund dannet 26. Juni 1919 som en upolitisk Forening, der har til For- maal at samle alle tekniske privatansatte Funktionærer og at virke for den bedst mu­ lige Ordning af deres Arbejdsforhold. Kontor: V-Boulevard 45E J) By 3464 (5-7 Lord. 12-2). Formand: Ingeniør A S ch 1an- bus ch, Nørrebrog. 62 A2 (Ni D N 5142; Se­ kretær : Fabrikant Ingeniør H Chr. C h r i­ sten sen D Am. 4681. Tekniske Skole, Frederiksberg, Kommune­ skolen paa Howitzv.8 (S. Forstander: Kom­ munelærer P J a cob sen J)Gh.570x. Teknisk Skoleforening arbejder for Skoler­ nes heldige Udvikling til Fremme af unge Menneskers tekniske og almeneUddannelse. Formand: Tømrerm. LW eb er, R., Roskil­ de. Forretningsfører:fb.Overlærer M R a s­ mus sen , R., Odense. Tekniske Forening, Den, stiftet 24. Marts 1877. Formaalet er at fremme Udbredelsen af tekniske Kundskaber, dels ved Moder, dels ved Udgivelsen af et teknisk Tidsskrift. Foreningens Medlemmer har Adgang til T e k n isk B ib lio te k med tilhørende Læse­ stue paa den polytekniske Læreanstalt. Det aarl. Kontingent, deri indbefattet Betaling for Tidsskriftet, er 20 Kr. Formand: Prof. Ingeniør JTLundby e,R. Tekniske Selskabs Skole, Det, Ahlefeldtsg. 2 B . Kont. er fra 15. Sept.-l. Juli aab. 12-2 og omAftenen. Forstanderen tr. 7-8. Skolen er i 1876 dannet ved Sammensmeltning af det tekniske Institut (stiftet 1843) og Ny Haandværkerskole (stiftet 1868). Institutet for Metalarbejdere (stiftet 1807) er forbun­ det dermed. Skolens Formaal er gennem Aften- og Dagklasser at give Undervisning i saadanne Kundskaber og Færdigheder i teknisk og kunstnerisk Retning, som kan være Haandværkere og Industridrivende til Nytte i deres Fag. A fte n s k o le n omfatter Undervisn. i alle Haandværkerfag. D a g ­ sk o le n s Hovedafd. er 1) Skole for Byg- ningshaandv. 2) for "Malere 3) for Ma- skinkonstr. 4) for Elektrokonstr. Skolen aabnedes 1. Okt. 1876. Udgifterne dæk- kes foruden af Skolepengene ved Tilskud fra Statskassen, Kbhvns Kommune, Indu­ striforeningen, forskellige velgørende Fonds og Legater, Andel i Overskuddet af alm. dansk Vare- og Industrilotteri og ved Bidrag fra det tekniske Selskabs Medlemmer. Skolens Undervisn. foregaar dels paa Hovedskolen i Ahlefeldtsg. 2 B , dels paa Filialerne i Prinsesse Charlottes G. 38 [N], Prinsesseg. 7 El, Øresundsg. 15 El og Kochsv. 34 m. Selsk. ejer et Legat paa 50,000 Kr. efter Etatsr. Ankef Heegaard og Hustru; for Renten afholdes populære Foredrag forMe­ nigmand (se Anker-Heegaardske Foredrag).

Bestyrelse: Borgmester Dr. phil. E K aper, R.DM.,Formand; Tømrerm.Cand. polyt. O V K ay s er, R.DM., Næstformand; Arkitekt Prof. Ivar B en t s e n ; Arkitekt A F u ssin g , R.; Kontorchef Victor H e n r ik ­ sen , R.; Docent A V E v .H o lste in -R a th - 1ou ; Ingeniør C F .Ta r 1, R. DM .; Li tograf Cand. polyt. K V K o ch , R.; Direktør H Mans a, R.; Sølvsmed E valdN ielsen ; For- retningsførerRPoulsen, MB.; Snedkerm. Rud. R asm u ssen ; Dekorationsmaler Ileinr. S c hii b e 1e r. Forstander:Kapt. E P a u li i, R. DM. Økonomiinspektør og Kasserer: Kapt. L T L a m b e r ts e n , 11. Sekretær hos Forstanderen: Kapt. Conr. J a c o b s e n . Tekniske Selskabs Skoles Lærerforening, Det, Ahlefeldtsg. 2 B , stiftet 3. Marts 1894. Formand: Arkitekt Th. H irth . Tekniske Skolers Lærerforening, De, stiftet 1907. Adresse: Frederikshavn. Formaal: at varetage Lærernes og Sko­ lernes Interesser. Kontingent: 6 Kr. om Aaret. Bestyrelse: Forstander II N S L u n d, Frederikshavn, Formand; Arkitekt inspek­ tør Chi. M og en sen . Aarhus, Næstfor­ mand; Maler Anker K je ld se n , Horsens, Kasserer; Forstander Arkitekt L L arsen, Nakskov; Lektor S C r o n fe lt, Odense; Direktør P L a r sen , Aabenraa; Kommu­ nelærer Eggert H a n se n , Korsør. Medlemsblad: „Cirklen44, Redaktør: For­ stander H N S L und , Frederikshavn. Teknologisk Institut, se Fagskolen for Haand- værkere og mindre Industridrivende. Teknologisk Instituts Elevsamfund. Formand : Pastor Harald Kry g er,Vester- brog. 064 E . Forretningsf.: LIIindsø,N-Fasanv.292 HL Telefon Aktieselskab, Kjøbenhavns. Hoved­ kontor: T e le fon h u se t, Nørreg. 21 E (Hverd. 9-3, Lord. omSommeren 9-1). Ønskes Samtale med en særlig Afdeling, forlanges „Kontoret1, der besørger Indstillingen. Cen­ tralerne i Kbhvn. og Forstæder er aabne. Dag og Nat. Bestyrelse:Bankdirektør CCC lau sen ,K . DM., Formand; fh Belysningsdir. Ib W i n d- fe ld -H a n se n , K. DM.; Fabrikejer Otto B enzon , K. DM ; Bankdirektør E B Pe-? tersen , R.; Oberstløjtn.GCWassmann; R.DM.; Ingeniør Fr. J o han n sen , K.DM, FM.; Etatsr. K Teisen,R .; fh. Minister M N S leb s ag er, MF. K.; Fabrikinsp. Fru Julie A r o n h olt. Adm. Direktør: Ingeniør Fr. J oh an n - sen, K. DM. FM. T e le fo n s e ls k a ber uden for Kbhvn., se Real-Registrene for Aarhus, NykjøbingF., Odense, Rønne. Samsø og Stege i Afd. V. Telefon Aktieselskabs Abonnenters Repræ­ sentantskab, Kbhvns, oprettet 1965 i Følge Foranstaltning af Minist. f. offentl. Arb. Adr.: Ved Stranden 2 E . Formand. Over- retssagf. Borgmester M G o d sk ese n, ML MFK. R. Formand for T e le fo n u d v a lg e t: Køb­ mand Jørgen K rogh, Roskilde. Telefonistforening, Kbhvns, stiftet 23. Jan. 1913, Adr.: Ilelgesensg. 224 E , Formand: Telefonist Christa Ras mu s s é n. Telegrafbudenes private Enkekasse, stiftet 2. Juni 1885. Adr. Iiovedtelegrafstat. For- mand:C B lo ch ; Kasserer:Ludv. H an sen . Telegrafen og Statstelefonen. Omkring Aar 1800 anlagdes en optisk Telegraf med 23 Signalstationer fra Kbhvn. til Slesvig over Sjælland, Fyen og Als (nedlagt 1862). Den første elektriske Telegraflinie (mellem Hel­ singør og Hamborg) aabnedes 1. Peb. 1854, og l.Jan. 1855 aabnedes Telegrafforbindelse med Sverige og Norge. 17. Feb. 1865 ind­ førtes indenbys kbhvnsk. Tclegrambefor- dring. Statstelefonen traadte i Virksomhed 6. Dec. 1893, og 12. Maj 1902 fandt den før­ ste traadløse Befordring Sted af Telegram

1215, aabnet Aug. 1913. Direktør: F S k a a ru p .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker