Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Heal-Register for Kjøbenhavn

Søma—Taar

Il - 235

Sømandsmission i Danmark, Udvalget for in­ denlandsk. Kontor Nyhavn 24 E JJCent. 12201(aabent hele Dagen); stiftet April 1905. Formand: Sognepræst C A ss c.hen l'eldt- H anse n, Gjern; Sekretær: Wilh. R a s c h, Aarhus. Søndagslægevagten, Kbhvns og Frdbgs., opr. 1. Juli 1917. Bureau: Larslejsstr. 10 E Jj Cerit.2280, aabent (kun Son- og Helligdage) fra Kl. 9 Morgen til Kl. 12 Nat. Sønderjydsk Centralforening (S. C. F.) Kont. NyVesterg.172IS £ Cent.8311, stiftet 7. Juni 1887. Ai'd. af Grænseforeningen Sonderjyd- ske Foreningers Fællesraad. Formand og Kasserer: Sagfører M J Man- dal-B er te is e n , K. Sønderjydske Fond, Den, stiftet i Slutnin­ gen af 1918 paa Foranledning af fh. Mi­ nister J C Christensen, yder Hjælp til ube­ midlede Sønderjyder, navnlig saadanne, der er ramt af Krigen og dens Følger. Enker og Faderløse og dø i Krigen lemlæstede. Ind- samletTotalbelob :7,417,273Kr.,hvortil kom­ mer Naturalier til enVærdi af 4,473,000Kr., ialt 11,890,273 Kr. Centralkomitéens For­ mand: fh. Minister ,J A ppel, K. DM.; Bestyrelsens og Direktionens Formand: Prof. Dr. med. Edv. E h ie r s , K. DM .; Ho­ vedkasserer: Direktør, Brygger Vagn J a ­ cob sen , R. DM.; Chef: A C h .L ouw , R. Hovedkontor Holm. Kan. 1(52 E ffi Cent. 0318. Sønderjydsk Forening for Kbhvn. og Omegn. stiftet.29.Febr.1908. Formand :Dr.med.Vald, Har slo f, ffi Brh. 45; Sekretær: Kontorchef Johs. V i ale; Kasserer: Postkontrolør J E 1b o, Kjeldgaardsv. 152Valby £ Vb. 417x. Sønderjydsk Samfund (S-l. S.). Forening med nationalt .Formaal. Formand og Kas­ serer : Overretssagf. Chr.M an t h e y -Wa g- n er, st. Kongensg. 602 OKI £ Cent. 4750. Sønderjydsk Studenterforening (S; St.), stif­ tet i Berlin 1895, genoprettet ved Kbhvns Universitet .1919. Præees: Stud. polyt. Bjørn Ha us s e n, Gnmdtvigsv. 10 El £ Cent. 5281. Søndre Birk Kbhvns Amts, med Amager Birk (Rødovre, Hvidovre, Brøndbyerne: Herstederne, Ballerup-Maaløv, Ledøje- Nmørum, Værløse, Glostrup, Vallensbæk, Høje Taastrup, Thorslunde-Ishøj, Senge­ løse, Taarnby, st. Magleby og Dragør Kom­ muner). R e tsk r e d s Nr. 3. Dommerens Kontor, Tinghuset Blegdamsv. G H ff Cent. 1302 & ■Cent. 1322 (9-4). P o litik r e d s Nr. 3. Kontor: Tinghuset Blegdamsv. GH J Cent. 3293 (9-4). Politi­ mesteren ff Gh. 2437, Politiassistenten ffi Vb. 138G. P o lit is t a t io n e r : Glostrup, £ Glostrup 186; Hvidovre, £ Hvidovre 99; Taastrup, £ Taastrup 103 &311; Hedehusene, |) Hede­ husene 155; Ballerup,^Ballerup 41;Maaløv, f Maaløv 29; Værløse, £ 1- Værløse 23; astrup, £ Kastrup 36 (priv. £ Kastrup 76 & Kastrup 370), Dragør, £ Dragør 9; st. Magleby £ Magle 254. S ta t s p o li ti s t a tio n er: Tinghuset, Blegdamsv. GHl £ Cent. 8752; Overvagt­ mesteren, priv. £ Hvidovre 100; Statsbe­ tjentene | 0 5652, Gh. 2875, St, 1675y, Hvidovre 133. Politimester: O H arpøth . Søndre Landsret, se Real-Reg. f. Sønderborg i Afd. V Side 1354. Søofficersforeningen, Bredg. 28 E $} Cent. 1342. Bestyrelse: Kontreadmiral C Car­ sten sen , K. DM. MfDR., Formand; Kom- mandørkapt. H C G ad , R .; Orlogskapt. C F v.d .H ud e,R .,K asserer; Generalkonsul Pr.-Løjtn. K B lo ch ; Marinestabsing. R J o n s e n, R. DM .; Kaptajn S A J e ss e n ; Kaptajnløjtn. H E F oss, Sekretær. Søofficerskorpset. Parolstue: Nyb. Vild­ andeg. 11 E Chef: £ Mil. 240, Adjutant: £ Ord. Retsdag Tirsd. Kl. 10. Dommer: John F in se n , R.

Mil. 214. Faroltid: 10i/2-12. Chef: Vice­ admiral IT K onow , K. I)M.; Stabschef: Kommandørkapt. H C Cad, R.; Adjutant: Kaptajnløjtn. S K Wodscho w. Se tillige Nyboder. Sø- og Handelsretten holdes Bredg. 59 E JJ Cent. 200. Retsdage: Tirsdag Kl. 12, Onsd. Kl. 10 ogTorsd. Kl. 9. Forlig prøves Tirsd. Kl. 9'/a. Fra'sident: J H K o c h , K. DM. Vicepræsident: H E Kuhi, R. — kst. Vicepræsident: Byretsdommer E I p s e n . Flandelskyndige Medlemmer: C A A n- d er sen; Peter P e te r sen , R. DM.; O A E H y tte n , R. DM.; I I Kriiger, R.;JChr. F rost, R. DM.; Chr. J en sen ; Jørg. O V o lq v a rtz, R .; R G Koe- foed, R.: O Adam sen, R.; G S im o n ­ sen, R .; É S II e n i u s , K. DM .; Cornelius P e te r se n , R ,; H A d o lp h ,R .; C E J e n - sen, R .; O IIv. D eu rs, R.; C A J H o l- bek; Dines P e te r se n ; A IIø ffd in g ; Hother H age; Rud. M adsen; T W J a - coby; Andreas H an sen ; Hans H S th y r ; J S H a n sen , R.; G P fa ff ; S B ram sen ; Karl Ilin tz ; L J R a sm u s­ sen , R; Alfred IIe r tz ; II O L a n g e ; CV Bunch, ML. R. DM.; V H an sen ; Kai L eth ; II G R a a sch o u ;V E ig tv e d ; II II en d rik sen , MF.; L P W u lff; Povl Munck ; R H e 1\v eg, R. DM .;................. Søkyndige Medlemmer: Kommandør .Jo­ hannes Schu ltz,K .DM . CM.;Kommandør C FM a eg a a rd , K.DM .; fh. Skibsforer Gross. V L arsen , R .; fh. Skibsfører J M o lle r ; Direktør A P a 1s bo ; Kapt. I’ C B u n d esen , R. DM;. N P A B e rcn t- zen; Nkibsinsp. II P Hagelberg;Skibsro- d c rC Iz a r d ......................- - - - . SærligeMedlemmer: A. Handelspersonale: Fuldmægtig Peter W raae, MB.; Told­ klarerer Christian S k jo ld in g . B. Skibs­ mandskab: Bedstemand II A V F lin d t; Matros Christopher H an sen . Justitskontor: Bredg.59E(10-3,se ovenfor). ,1ustitssekretær: F C F r ed e ri k s e n, R .; Fuldmægtige: C M u ller; G T o r up. Sekretærer:A B a 11h a z a r-Ohri s t e n s e n; A Kr as iln i ko ff; M K rogh ; Karla L iitk en ; -loh. O lsen. Søsterlige Velgørenheds-Selskab, Det, stiftet den 31. Juli 1790 af Emanuel Balling, er et af Damer bestaaende Samfund, der under­ holder en Skole med 50 Fripladser for Pige­ børn af uformuende Forældre af Embeds­ eller Borgerstanden, st. Kannikestr. 13 E . Bestyrerinde: Frk. Marie Sm ith (Tirsd. og Lørd. 1-2). Medlemskontingentet er 4 Kr. aarl. eller 100 Kr. een Gang for alle. Direktører: Kontorchef i Undervisnings­ min. P Graae, R.; Pastor Chr. H e n r ik ­ sen. Kasserer: Fuldm. Cand.jur. W u lff, R. Søværnet. Viceadmiral: H K on ow ,K .DM ., Flaa- deinspektor. Stabschef: Kommandørkapt. H C Gad,R. £ Mil 214. K b h vn s S o d e fe n s io n , Kontor: St. Pauls PI. 1 E (1-3) £ Mil. 225. Chef:Kontreadmiral C V E C a r sten sen , K. DM. MfDR. Marinestaben, (Slotsholmsg. 10 E ) Chef: Kommandør H L E W enck , K. DM. ff Mil. 201. O r lo g s v æ r f t e t paa Nyholm (Indgang: Prinsessegades Forlængelse), hvor Konto­ rerne findes, ffi Mil.155 (Omstill, til de forsk. Afd.). Chef:Kontreadmiral A V S c h c e 1,K.DM. Adjutant: Kapt. II V H e r tz , R. S e k r e ta r ia t ogKo mm and okont.(9-3): Chef: E O lrik, R. DM. S k ib b y g n in g ogM ask invæ sen (9-3): Direktør: E Adol ph, R. DM. Underdirektører: N K N ie ls e n ; A N Odel. Sø ar ti H e r i e t (9-3): Chef: Kommandør: P E Saabye, K. DM.

S øm in ev .æ sen et (9-3): Chef: Kommandør C A Schou, K. DM. Ekvipagen(9-3): Ekvipagemester: Kommandør T A Top- sø e - J en s c n , K. DM. P o lit ie t : Politiassistent: E O H an sen . S ø v æ r n e tsB y g n in g s v æ s e n (9-3): Bygningsinspektør:Arkite l< t J CF 0 1r i k. F la a d en s K om p a svæ sen o g P r ø v e - k am m e r e t fo r S k ib s ly s o g K om ­ pas s e r (9-3): Bestyrer: Kapt. C T E C1a u s e n, K. DM. D e t k em isk e L ab o ra to rium (9-3): Forstander: Cand. polyt.K T A J en sen . R e g n s k a b s a fd e lin g e n : Direktør:Kapt. C Baron S c h a f f a lit z k y d eM u ck ad ell, R. £ Mil. 142 med Om­ still. til Ekspeditionen. Centralkontor (9-3): Chef: R D ø p k e, R. DM. Magasinkontor (9-3): Chef: J C H Thon ­ ning. R. Kassererkontor (9-3): Kasserer: L P L O lsen , R. S ø v æ r n e ts K a sern e: Kommandant: Orlogskapt. II ,1 W A s- mu s s e n , R. In ten d an tu ren : StabsintendantVGC J a c o b sen , R. DM. Proviantmagasinet (9-3): Bestyrer: Over- intendantSA Chr i sten s en,R. Beklædningsmagasmet (9-3): Bestyrer: Overintendant GOAV I b s e n, R. F ly v e v æ sen e t, Adr:Flyvebaadsstatio­ nen, Refshalev. É . Chef: Kapt. A E V Grand j ean £Mil. 163 K a d e tsk o le n , Gernersg.20 E £ Mil.172. Søkadetkompagniet, senere kaldet Soka- detkorpset, oprettedes 26. Apr.1701; det var den første højere Skole, hvori der ude­ lukkende taltes Dansk. Søofficersskolen er oprettet 1. Maj 18(59 og har 2 K lasser. Chef: Kommandør V J A H a r ttu n g , R DM. D æ k s o f fi c e r s c 1e v s k o1e n (tidligere Konstabelskolen), Overg. o. V. (52 O £ Mil. 171. Begyndt 1. Okt.1910. Skolens Formaal er at uddanne unge Mænd til Dæksofficers­ assistenter. Chef: Kommand.GCAmdr up,K.DM.FM. O ffic e r ssk o le , S ø væ rn ets, harUnder- visningslokaler paa Orlogsværftet.£Mil.l55. Chef: Kommandør C G B a s tr up, K. DM. L æ g e v æ s e n e t: Chef: GenerallægeDr.med. AO J B o r n e - mann, K. DM. (1 2 -1 ) £ Mil. 175. Audi tø r k o r p s e t, s. d.A. S ø k o r ta r k iv e t. Toldbdv.l9H £Mil.l76, opr. 22. Oktbr.1784, nuv. Bygning taget i Brug 1874, (Arkitekt: Vilh. Petersen). Kortudsalget er aab. 9-3 £ Mil. 177. Direktør: II O Ra vn, K. DM. Afdelingschefer:Kapt. O Pad e, R.; Kapt. C C Z ie le r , R.; Kapt. PL H e r stin g ,R . DM.; Orlogskapt. H de B ang, R. Regnskabsfører :S C A S ø ren sen . S ø tr a n sp o r tvæ se n e t: Kontor: Kroko- dilleg. 22 E . Chef: Kommandør A G arde, K.DM. Næstkomra.: Kapt. N T 0 1 s e n ,R . DM. Sekretær og Regnskabsfører:................. B ib lio te k , M arinen s. 1. Afd. Bredg. 25EBibliotekar:KontreadmiralJ N y h o lm , K.DM.FM.; 2. Afd. paa Søkortarkivet. F isk e r iin s p e k tio n , Adr.: Kjøbmager- gades Postkontor E . T?aarbæ k Kirke. Kirkeværge og Kasserer: Gartner H S kj o1da g e r, MfDR. Sognepræst: Severin W i dd i n g, ffi Bell. 271. Kordegn: C CA n d e r s e n £ Bell. 113. Organist: A B u c h a r d t. Graver: Gartner E B e n t z e n £ B el1.160. Sognet omfatter Taarbæk fra Bellevue til Strandmøllen, endvidere Raadvad, Stampen, samt Jægersborg Dyrehave og Hegn Syd for Molleaaen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker