Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

l i — 223

Real-Register for Kjøbenhavn

Sned—Sold

I H e lle ru p v e str e D istr ik t: Partikulier CPetersen , Strandv. 169 H ell.f Iiell.886. H e lle r u p østre D is tr ik t: Malerm. Frode de Thurah, Aimasv.l4Ilell. flle ll. 362x.Kontortid 6-7 Alten. Ordrup: Forpagter A C F lo r en tsen , Ordrupv. 42 Charlott!. f Ordr. 126. S k o v sh o v e d :.................- - - - - - - L u n d to fte : Sognefoged P P e te r s e n , Danasv. Ølholm, Lyngby J) Hjortekjær 15. L yngby: fh. Snedker Chr. J ø r g en se n . C F Holbechs V.4 Lyngby f 473. GartnerN CM Nielsen,Rustenl)orgv. 2 Lyngby f 4; Drejerm. P F N ie ls e n, Frem 35 A Lyng­ by J) Lyngby 335. Taarbæk: Gas- & Vandm. Olaf O lsen, Edelslundsv. 2 Klpbg. f Bell. 115. V irum: Handelsgartner Rostgaard Å n ­ de rsen,Virum Lyngby f Frederiksdal 44. S ø lle r ø d : Tomrerm.F V C h risten sen , DM., Øverød pr. Holte J Holte 92;Hdls- gartner Kaj Kohlce, Trorød pr. Vedbæk ; Forp. Jul. J a cob sen , Øverød pr. Holte, Malerm. F L S ø ren sen , Nærum f N;e- rum 22. Am ager B ir k. K astrup D istr ik t: T J ø r g e n se n , Nordmarksv., Kastrup fl Kastrup 91. Taarnhy D istr ik t: Gaardejer H J ø r ­ gensen,Tømmer up pr. Kastrupf Magle36. st. M agleby: Gaardejer C C Z ibrand t- sen st. Magleby f Magle 1. D ragør: Partikulier P C h ristia n sen ,. Vestgrønningen. Dragør. .Sogneraadsforening, Kbhvns Amts. Formand: Redaktør J W ilm ann , MF., Lundtoftev. 7 Lyngby f 211. Sogneraadsforeninger, De samvirkende, om­ fatter samtlige Landkommuner, der amtsvis- er organiseret i lokale Afdelinger. Formand: fh. Minister Klaus B e r iltse n , MF. SK. DM. Sekretær: Fuldmægtig Vilh. T o p so e , R., Indenrigsministe iet. Solbjerg Kirke, Howitzv. (F), indviets. Juni 1908 (Arkitekt: IC Vanning). Patronat: Stiftsøvrigheden. Kirkevange: Murerm. Johs. A nd ersen . Sognepræst: HK o ch . Res. Kapellan: Marius H an sen . Aab. 9-1 (undt. Torsd.) Freu. tillige 5-7. Sognet begrænses af Biilowsv., den tidl. Vestbane. Frederikssundsbanen, Frederiks­ berg Kommunes Vestgrænse, Roskilde Lan­ devej, Roskildebanen, Nordgramsen af Fasankirkegaarden og Frdbg. Have, Ande- bakkestien, Smalleg. og GI. Kongev. - I Gade-Registret foran i Afd. III er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade horer. Soldaterforening, 1. Regiments, stiftet, 29. Nov. 1910. Kontor: Adelg. 31 A 1 | Palæ3220. Formand: Totalisatorforst.Einar R o sen d a l, Solsort,v. 107 (F] f Gh 3000. Soldaterforening, 2. Regiments, stiftet 2. Fe­ bruar 1915. Adr.jVed Stranden 2 E fCent. 633 & 6833. Soldaterforening, 3. Regiments, stiftet 20. Marts 1918, Adr. Rorholmsg. 7 E . For­ mand: Redaktør Edm. H an sen . Soldaterforening, 28. Bataillons, stiftet 18. Maj 1919, optager alle, som tjener eller har tjent ved 28. Bataillon. Protek or: Il.M . K o n g en ; Fotmand: Gross. Carl J e n se n , Rømersg. 20 E f Cent. 12040. Forretnings­ fører: Inspektionsbetjent J Lund C h ri­ sten sen , Fyensg. 3o, Aarhus. Soldaterforeningers, Fællesudvalg, Danske, stiitet28. Oktober 1919. Forretningsudvalg: Gross. C H ein e, R. DM., Formand; Købmand Alex. Hoyer, Kasserer; Ritmester E J er i c li a u, Sekre­ tær, Overg. o. V 10 (C] ®Cent. 4376. Soldaterhjem, Grundtvigs Hus, (se Kirkelig Ungdomsforening), Studiestr. 38’ E- Ad­ gang for enhver Værnepligtig. Opbe- Kaldskapellan: N J R aid. Kordegn: L J J ae o bs en. Organist og Kantor: Frk. D ah ib erg. Kordegnens Kontor:Frdbg.Bredeg.32sU3.

Snedkersvendenes Stiftelse af 1857, GI. KongeV.35&3713,opført 1857 for30Familier. Bestyrer og Kasserer: A J en sen . Socialdemokratisk Forbund, Kontor Romersg. 22 11 |l Cent. 8005 & 13794 (12-3) er stiftet 12. Febr. 1878 med den Opg. at virke for de socialistiske Ideers Udbredelse og for Arbejdernes politiske Organisation samt for deres Repræsentation i Rigsdag og Kommunalbestyrelse. Hovedkontor for So­ cialdemokratiet. Forretningsfører: Raa

chefen i Socialministeriet, Formand; Che­ fen for Socialkontoret, Næstformand ; De­ partementschefen i Erhvervsministeriet; Formanden for*Arhejdsraadet; Direktoren for Arbejds-og Fabrikstilsynet; Arbejds- direktøren;Sygekasseinspektøren; Forman­ den for Arbojderforsikringsraadet; Forman­ den for Forligsinstitutionen;Formanden for Forsikringsraadet; Præsidenten for Invali­ deforsikringsretten; Bogtrykker H Lang- kjær, R. DM.; Ingeniør Otto M ey er; Oldermand C J O lsen , R.; Sekretær Alfr. C h r istia n s e n ; Borgmester Pe­ der H e d e b o l; Formand for Bageri- & Konditoriarbejdernes Arbejdsløsheds­ kasse J P N ie ls e n , MF.; Gross, K L E J ems e n,R.;01dermandMurerm.AW il dt,R. DM.;Sekretær JohsH ans e n;Forretnings- fører Jens J o h a n se n , MB.; Fabrikbesty­ rer V W a lth e r ; Forretningsfører Oscar L e v in s en; Forstander H H au eh , ML. R .; Lærer J P C h r is te n sen; Statsviden­ skabelig Konsulent: Cand. polit. F Zeu- then; Raadets S ta tistik er:..................... ...................................................- - - ; Raa­ dets Sekretær: Kontorchef i Indenrm. R L a ssen , R. Adresse: Indenrigsministeriet. Socialvirke, social Oplysningsforening, stif­ tet 10. Marts 1919. Adr.: Longangsstr. 28 EB] |) Cent. 1560. Formand: Kontorchef K O Ve d e l-P e te r se n. Socialøkonomisk Samfund, Adr. Studiestr- 6 E , samler Studenter og Kandidater af det statsvidensk. Fakultet; virker ved Af­ holdelse af Mader med Foredrag og Diskus­ sion, ved Udgivelse af Smaaskrifter, ved Besog paa Institutioner og Virksomheder af social og erhvervsmæssig Karakter samt varetager den statsvidenskabelige Stands faglige Interesser. Formand: Kontorchef B G lo e r f e lt - Tarp; Sekretær: Stud. polit Sv. Godvin. Societå di mutuo soccorso e beneficenza „Um- berto 1“ in Copenaghen. Formand: Konsul R Luzi, R., St. Aunæ PI. 13 E . Sodafabrikkerne, Aktieselskab, Ottiliav. Valby H Cent. 5019,5078 &2728. Virksom­ heden er grdl. 1886 af Th. Schmidt, deri 1889 solgte den til Firmaet St.hyr &Kjær. 1 1896 overgik dette Firmas 4 Sodafabrikker til det nydannede Akts. Sodafabrikkerne. I 1905 optoges Boraks og Borsyrefabr., i 191 lFabr. af Vaskepulvere, i 1923 af Sæbefabrikation. - Fabrikker i Valby, Aalborg, Aarhus og Odense. Selskabet driver tillige Forretning under Firma: A/S Holten & Lindemann. Virksomheden blev Juni 1924 overdi åget til Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts. Adm. Direktør: Robert A i s tr u p. Sogne i Kbhvn. - I Afd. III A (Gade-Regi­ stret) er udfor hver enkelt Gade angivet, til hvilket Sogn don horer Grænserne for Sog­ nene er opgivet i Artiklerne om de enkelte Sognekirker. En fuldstændig Fortegnelse over Kirker i Kbhvn. findes i Emnelisten foran i dette Bind. Sognefogsder i F r e d e r ik sb e r g B irk, N o r d r e B ir k o g A m a g e r B ir k . F r e d e r ik sb e r g B irk . 1. N or d r eD is tr tk t:N C h r istia n sen , MfDR., Adilsv. 41El J>Gh. 422. 2. N o rd r e I)istr ik t: S True, Hospitalsv. 81E) $ Gh. 8634v. S o n d re D is tr ik t: A Schou, Rolfsv. 3 0 2 DØJG h . 1784y. N o rd re B irk. H erlev : Gctafdejer J L L arsen , Herlev D Herlev 35. Soborg: Partikulier CJ ø rg en sen . Niels F in se n s A llé 82, Soborg |} Soborg 240; Sognefoged Wentzel J a c o b s e n , Werge- lands Allé 21 Soborg, J) Søborg 213. B udd in g e: Partikulier N H ø jg a a rd . B agsvæ rd: Partikulier MN ie 1s e n, Bag­ sværd |i 16. G jen to fte : fh. Bomforpagfer S A nd er­ se n, Lyngby v. 411 Gjent. f Gjent. 264.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker