Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

RepræsentantskabctsFormand: Direktør i den sjællandske Bondestands Sparekasse J N Gyring. Direktører: J B F isc h e r -S im o n se n , MfDR.; F C .1en sen i us. Speditørforening, Kbhvns, stiftet 30. Dec. 1909. Kontor Amalieg. 32 E f) Cent. 8057. Bestyrelse: Paul L ehm ann , Formand; M P H en rich sen ; Aage L a r sen ; Direk­ tør A P a ls bo og Prokurist Ax. P e te r - s e n. Spejderkorps, Det Danske, stiftet 1910. Bornholmsg. 1 OSI J) Palæ 2801. Spiritist Union, Dansk, stiftet 12. Okt. 1913. Adr.: Postbox 37 Esbjerg &847. Formand: Gross. Emil B o r k fe lt, Esbjerg. Spiritistisk Broderskab i Kbhvn., Terhplet „Bethsaida“Filippav. 3 3 , stiftet 12. Juli 1894; omtr. 1000 Medl. Spiritistisk Cirkel Haand i Haand, stiftet 30. Maj 1909 af Mediet Fru Pauline J ø r ­ gen sen , Niels EbbesensY.16 13 fl V5302x. Leder: Fabrikant Sofus R a sm u ssen , Western! 21 E J) V 266y. Spiritistisk Mission i Danmark, stiftet 1. Juni 1911. Hovedkontor: Ahornsg. 0 El fN3922, Formand:. Hovedforstander Alfred N i e l ­ sen. Sportsrideklubben, Sekretariat: Edithsv. 6 Charlottl. f Hell. 281, stiftet Marts 1900. Formand: Oberstløjtn.O P on topp idan ,R . Sporveje, Akts. Frederiksberg. Driften af Selskabets Sporvejs-Linier (Koncession af 13. Nov. 185*7) og af Omnibus Ruten gen­ nem Strøget er fra 1. Juli 1919 overtaget af Kbhvns Kommune. Bestyrelsens Formand: Gross. H K L iichow . Selskabets Kontor: Vesterbrog. 802 E f Cent. 12155. Sporveje, Kbhvns, overtaget af Kbhvns Kom­ mune 1. Aug. 1911; Driften af de frederiks- borgske Sporveje overtaget fra V7 1919. Kontor: Kommunens Administrationsbyg­ ning, Gothersg. 53 SO f Cent. 4076. Direktør: Cand.jur. Kai N ørregaard. - E k sp e d itio n sk o n to r : Kontorchef: Cand.jur. G J A B e c k e r . Ekspeditionssekretær: Cand.jur. A L H ol- g ersen . Fuldmægtige: L P H K ronholm ; N K C h riste nsen. - B o g h o l der kontor: Kontorchef: J Mo1dt. Ekspeditionssekretær: CE D W a etzo ld . Fuldmægtige:NHansen;ACJ P etersen . - K a ssererk on to r: Kasserer: AV Sommer. Underkasserer: K T A ndresen . Fuldmægtige: C V S ø r e n se n ; WVCord- s en. - T r a fik a fd e lin g e n : Tralikinspektører: Cand. polyt. OT V Ma­ th ie se n ; Cand. phil. H A K rag; O E T iein roth ; Fuldmægtige: H P a g e s ;H A B K o n g s b ø 11. - 1.In g e n iø r a fd e lin g : (Bygninger og Vogne). Afdelingsingeniør: K K T B R h o d e . Værkstedsinspektør: P C G L e v r in g . Overværkmestre: A V M K ie r u lf; C G Krøl dr up. Automobilomnibus-Inspektør: C II F u g l­ sa n g. Fuldmægtig: J E F o g. Ingeniører: Cand. polyt. P A F lin d t; J Worm ; Cand. polyt. J V B a ls le v ; Cand. polyt. O J S M o ller; Cand. polyt. P G S tu h lm an n ; Cand. polyt. P M adsen. -2 . In g e n iø r a fd e lin g : (Spor og Led­ ninger). Afdelingsingeniør: Cand. polyt. G N ik- Il ansen. Baneinspektør: L H an sen. Distriktsbaneinspektøver: Cand. polyt. P K VAChri sten sen ; PAlb.J ensen;Cand. polyt. H G P e te r s e n. Ledningsinspektør: O W J V a le n tin e r . Ingeniører: Cand. polyt. G R Chri­ sto p h e r se n ; Cand. polyt. HEM adsen; ■Cand. polyt. L J B a g e r ; Cand, polyt. J A 15 Real-Register for Kjøbenhavn

II —225

Spar—Stat

Stadsarkitekten iKbhvn. (Kont. RaadhusetE JJCent. 3800). Stadsarkitekt: - - - - - - - - - - ; Afdeling A. Afdelingsarkitekt: C B rand strup ; Arkitekter: E A W Mars- ton„R., CG F o g , Ch. F e n g e r , F PW iin - h o lt , E ls h ø y , C H a n s e n og H C S te e n . Afdeling B. Afdelingsarkitekt: J A H aun strup ; Arkitekter: F H W F r eh se og H A r e n to ft. Afdeling C. Afdelingsarkitekt: H R a s ­ m u s se n ; Arkitekter: K H G em zøe, A P e d e r s e n og M W L u n ding. Bogholderi og Ekspedition. Ekspeditions- sekr..: E B J B j ø r k e ; Fuldm. C B H a n ­ sen. Stadsbibliotekaren i Kbhvn. (Kontor: Ni- kolajpl.E I)Cent. 11329). Stadsbibliotekar: J A a rsb o (12-2); se ievrigt Kommune­ biblioteker, Kbhvns. Stadsgartner i Kbhvn. (u. Magist. 4. Afd.): VFabrieiusHansen. Kontor: Raadhuset E D 3800, Lokal 79 (1-4). Tegnestue: Lo­ k a l188 (12-4). Stadsguardein :MøntguardeinCFHeise,R.f Cent.6862.Proberingog Stempling afGuld og SølvforetagesiProberlokalet,Frederiksg.lO® IH. Indlevering afGuldarbejder, Guldprøver samt Guld- og Sølvbarrer: Mand., Onsd. og Fredag 9-1; forGuldarbejder og Guldprøver desuden Tiivsd., Torsd. og Lørdag 9-11. Ind­ lev. af Selvarbejder daglig 9-4. Udlev, af det stemplede Guld og Sølv sukeessive efter denTid, det er indleveret; for Guldets Ved­ kommende Dagen efter Indlev. Stadsingeniøren i Kbhvn., (Kontor Raadhuset E f Cent. 3800. Kontortid 10-3.) Stadsin­ geniør: A C K arsten , R. DM. Afdeling A. Afdelingsingeniør: A B jerre; Ingeniører: E F F røh lich ; C C F Bang; C F J a n t.z e n ; C II G Ch r is t en s e n. Afdeling B. Afdelingsingeniør: AE Lund; Ingeniører: A CL F ries; P J B ørge; E Holm ; A S O v e r b y e ; A J R in g ; A V J A n d e r se n ; S E B ie r in g -S ø r en sen ; E ls h ø y . Afdeling C. Afdelingsingeniør: L E Bor­ ring; Ingeniører: H C S e r r itsle v ; N P J en sen ; V O tto ;C B r u u n ; J B F u n - der. Bogholderiet. Bogholder: A J M ø lle r ­ strøm . Stads-og Havneingeniørforeningen i Danmark. Bestyrelse: Stadsingeniør Cand. polyt. H V Ry g ner, Odense, Formand; Kommune­ ingeniør V A W e s te r g a a r d , Gjentofte; Stadsingeniør C A L a s s e n , Kolding. Stadskonduktør iKbhvn.: H C N M eldal, R., har Kontor Raadhuset E D Cent. 3800 (10-3). Afdeling A. Afdelingschef: Lauritz J ø r­ g en sen . Ekspeditionssekretær: H H an­ sen. Fuldmægtige: Ove K je ld sen , R N H a n s e n , V S c h a c k in g e r o g C I J u - ste se n . Afdeling B. Afdelingschef: J T e rm a n - sen ; Ekspeditionssekretær: N M y lt o f t ; Fuldmægtig: H H M ad s e n. Stadslæge for Kbhvn.: J P Chr om. Kon­ tor: Soldeufeldtsg. Politigaarden, 2. Sal E | Cent. 4290 & By 6175 (9-4), Stadslægen personlig 1-2 |) Cent. 1448 Lokal 9. Stage, N-Voldg. 164 IH(hos Kommandør Bræ­ strup, tr. 1-2) fl By 1893y. Stiftelsen „Georg Stages Minde1', oprettet 3. April 1882 af Skibsreder F Stage, har til Formaal uden Betaling at give Drenge, der skal ud­ dannes til Sømænd, den første teoretiske og praktiske Undervisning i det Stif­ telsen tilhørende Skoleskib „Georg Stage*. Forretningsudvalg: KommandørP C B ræ ­ stru p , K. DM., Formand; KommandørF Co ld , K. DM., Na^stformd.; Dampskibsre­ der Chr.S as s,R.DM.,Kasserer;Skibsreder M S u e n s on, R., Inspektør. Stald Etats Ekspeditionskontor, Den kgl., er Kristiansborg Slot E fl Cent. 2470. Ekspeditionstid 9-11. Statens Bibliotekstilsyn, Kontor Studiestr. 38E f By4066&By6846, oprettet i Henhold 15

R V erland; Cand.polyt. Holger J a c o b ­ sen ; Cand. polyt. H E L indhard. -U n if o r m s -o g M a t e r ia lfo r v a lt n in - g en: Depotbestyrer: H K Me i 1e. Materialforvalter: T V P i p e r. Sporvejs Akts., Nordsjællands Elektricitets og, stiftet 1902 under Navn af Tuborg- Klampenborg elektriske Sporvej. Direktør: Cand. polyt. A R A n g e lo ,R . Hovedkont., Strandv. 163Hell. f Hell.1200. Kontortid: Ingeniørkontor 9-5, Lørdag 9-3. Kassererkontor 9-4, Fredag og Lørdag 9-3 samt Fredag Alten 6-8. Udbetaling ved Kassen 10-2. Lampeekspedition og Udstillingslokale 9-6' Fredag 9-7. Installationsafd. Strandv.274, Skovshoved D Ordr. 1001. Elektricitetsværk Strandv. 274, Skovsho­ ved f Ordr. 594. Lager: Teglgaardsv., Skovshoved fOrdr. 1157. Trafikkont. og Kont. f. fundne Sager Strandv. 102 A, Hell. 4' Hell. 978(aab. 3-4). Remise Strandv. 102 A, Hell. f Hell. 378. VedForstyrrelse iElektricitetsforsyningen ringes til: Vagten paa Værket 7 Fin. - 4 E m .f Ordr. 676. 4 Em. - 7 Fm. samt Søn- og Helligdage f Ordr. 594. Stationsmester A G er de s, Strandv. 102 Hell. | Hell. 378. Install. Vilh. C h r is tia n s e n , Lollands Allé 13 Søborg f Søb. 229. Elektriker G M ø ller, Frederikssundsv. J) Yrsa 12. Sporvejs-Funktionærernes Forening (Gensi­ dig Hjælpetorening). Understøtter gamle, trængende Medl. og Enker. Formand N C S k a ltz , Helsingborgg. 173 |S§ f St. Sporvogns-Ruter og -Takster, se Teksten til Spoi vejskortet i Afd. I, Kort og Planer. Sprit-Central, so Dansk Sprit Central. Spritfabrikker, De Danske, Aktieselskab, stiftet 1881 under C F Tietgens Forsæde. Hovedkontor: Havneg. 29 H |) Cent. 580. Telegramadr.: „Sprit“. Fabrikker: Strandboulevard 88 Kbhvn. f Cent. 2110 & 6380. Aktiekapital: Kr. 7,000,000. Bestyrelse:DirektorCT v e de,ML.K.DM., Formand ;Privatbankdirektør CCC lausen, K. DM.; Konsul Chr. C loos, K. DM., Frederikshavn;Overretssagf. L A Damm, K. DM.;Konsul Erik S H en iu s, K.DM .; Gross. Louis M eyer, R. DM .; Konsul L R ib er, R., Svendborg; Prof. Dr. phil. & med. S P L S ø r en sen , R. DM. Adm. Direktør: Chr. Il O lesen , R. Teknisk Direktør: Søren Sa k. Direktør: A E V K. r o g h. Underdirektører: H O Damgaard N ie l­ sen; Feter Kj ærø, Aalborg; Il O S ø r e n ­ sen , Randers; Carl A n d e r sen , Odense. Prokura: Fr. C h risten sen , I N ie lse n , A E Schøb el e g ................., to i Forening. Sprog- og Litteraturselskab, Det danske, stiftet 29. April 1911. Formaal: at udgive ældre og nyere Værker af Danmarks viden­ skabelige, poetiske og folkeligeLitteratur og fremme Granskningen af det danske Sprog. Bestyrelse: Fru Dr. phil. Lis J a cob sen , Formand; Overbibliotekar Carl S P e t e r ­ se n , R.; Dr. phil. Docent Johs. Brøn- d um-N i e 1s e n ;Overretssagf. Jakob E G e 1- tin g , Kasserer, Holm. Kan. 2 El. Snareg. 12, 14 Kbhvn. f Cent. 760 (fh. A Brøndum & Søn; grundl. 1830). Aalborg D 4200, Stats i 68 (grundl 1845). Hobro Stats 18. (grundl. 1780). Randers |5 7 &872(grundl.l878). Silkeborg J) 23(5 (grundl. 1854). Slagelse f 15&1215(grundl .1791). Roskilde É 31 & 848 (grundl. før 1830)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker