Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Register for Kjøbenliavn

U - 208

Iteli—Kigs

Loft, Odense, Formand; Lærerinde Frk. JB Paulli, Kbhvn.; Førstelærer II C J e n ­ sen, Gyngstrup;................................... Seminarieforst. E Lund, Kbhvn., Remontekommissionen, Artillerikasernen,Ar- tillenv. IS. Formand: Ritmester E G J Hauschild, R. Renholdnings-Selskab, Kbhvns Grundejeres, stiftet 1898, Adr.Dalslandsg.[C] ffiCent.5773 (10-2). Repræsentantskabets Formand: Apoteker Victor Pedersen, R. Adm. Di­ rektør: Ph. Mel h e de. Renovationsselskab, Frdbg.Bestyrelse:Drifts- best. Raadmand L Chr. Sørensen, MFK. R., Formand; Isenkr.NMNieIsen,MFK., Næstform.; Afdelingsingeniør O Cortes, Sekretær. Forvalter: AJepsen,Rødovre ffi Rødovre OH. Repræsentant Forening, Dansk, Holbergsg.20 i- B ffi Cent. 7225. Restauratørforeninger se Centralforening. Restauratør- og Værtshusholderstiftelsen, Ryesg. 58 M og Ø-Voldg. 18, 20, 22. For­ mand: Rasmus Jensen, V-Voldg. 1311E. Retsforbundet (politisk Retsstatsparti). Formand: Dr. pliil. A Dam. Sekretær: Edgar I I 0 i e r,Rosenv.Il ovedv. G121ffi 0 6508. Retslægeraadet, Kontor Frederik d. 5. V. 9 E, er opr. ved L. 30. April 1909 til Afgi­ velse af retslægelige Erklæringer og saa- danne lægevidenskabelige og farmaceutiske Skøn, somer bestemmende for enkelte Per­ soners Retsforhold. ................................ - - - , Formand; Overlæge Dr. med. P C F Geill, R.DM. ;Prof. OveraccouchørDr. med ES A Hauch, R. Retsplejeudvalget, nedsat i H. t. Retsplejelo­ vens § 1023, bostaar af: Præsident for Høj­ esteret Dr. jur. R S Gram; Højesterets­ dommer V H Lunn, K. DM.; Præsident forV-LandsretBSFriis,R.DM.;Landsdom- mer CBærentsen, R.; Præsident for Sø- og Handelsretten i Kbhvn. J H Koch, K. DAL; Byretsdommer J Simonsen, MB., Dommer J EL Knox, R., Aarhus; Rigsad­ vokat VTopsøe-.l enscn, K.DM.; Chef for StatspolitietVHMensen,R. DM.;Politime­ ster A Fabricius-Hansen, R., Roskilde; Politimester AVS e i de n fa d e n , R., Tøn­ der ; HøjesteretssagførerneCBHen r iques, R. ogN11Bache; Overretssagførerne KAV H Jarn er, Kbhvn. og P K J Stampe.R., Aarhus; Sagførerne HLZ ieler, R., Hor­ sens, og V L ind, Holbæk. Retsraadet, oprettet i Henhold til Rets­ plejelovens § 1023. Retsraadets Opgave er at yde Dommere og Sagførere m. ti. Raad og Vejledning ved Retsplejelovens nærmere Gennemførelse. Raadet hestaar a!’:II øjeste- retssagf. C B Tlenriques, II., Formand; Rigsadvokat V Top sne-J ensen, K.DM.; Landsdommer Chr. Bæ rentsen, R.; Dommer J E L Knox, R., Aarhus; Sag-fører II L Z ieler,R ., Horsens. Sekretair: Overretssagt. Oluf Petersen. Sekretariatets Adresse: Hans .JensensV. 4, Hell. Revisionen af ekstraordinære Skifter i Kbhvn. (Eksekutorboerne), Domhuset E. Leder: Landsdommer Poul Hansen. Revision og Driftsorganisation, Centralan- stalten for Akts., Gyldeuløvesg.PE ffiCent. (5000, derfra Omst. til samtlige Afdelinger. Formaal: Revision ogDriftsorganisation samt iøvrigt alle forefaldende regnskabsmæssige Op­ gaver. Indehavere: Revisorerne Carl A n d e r ­ sen; Helge An d e r s e n og Frans B r u u n. Revisions- og Forvaltnings-institutet, Aktie­ selskab, stiftet 5. Marts 1912. Kontor: V-Boulevard 2 E $ Cent. (1898. Jyllands-Afdelingen: Aarhus. Kontor: Ryesg. 9 ffi 6195. Selskabet omfat t er:

1) en R e v isio n sa fd e lin g , der paatager sig regnskabsmæssige Opgaver af enhver Art, Bogholderianlæg, Statusopgørelser og Re­ visioner, kritiske Undersøgelser, Bistand ved Forretningers Etablering, Omdannelse til Selskabsform eller Likvidation, Kon­ trol med Virksomheder m. v. 2) en F o r v a ltn in g s a fd e lin g , der paata­ ger sig: a) F o rv a11ni n g af Privatformuer samt af Kapitaler, der er baandlagt i Hen­ hold til Testamente, Gavebrev, Skilsmisse- vilkaar o.s.v. b) A dm in istr a tio n af Le­ gater og Stiftelsesmidler, c) O pb evaring af Deposita, d) R ep ræ sen ta tio n i For­ mueanliggender saavel i al Almindelighed som for visse nærmere aftalte Omraader, derunder for Partialobligationsejere og lignende Grupper af Personer, hvis Inter­ esser naturligt varetages ved samlet Op­ træden. e) V e j le d n in g ved Kapitalan­ bringelse. Selskabet maa ifl. Vedtægterne ikke paa­ tage sig Financiering af Foretagender, Ga­ rantiforpligtelser eller andre Risikoforret­ ninger. Aktiekapital: 1 Miil. Kr. fuldt ind­ betalt. Garantikapital: 1 Mili. Kr., hvoraf 10 % er indbetalt. Bestyrelsesraad: Nationalbankdirektør H Green, R.DM.,Formand; Overretssagfører Carl B eck er, R. DM .; Høj esteretssagfører CLD av i d;Sparekassedirektør J N Gy rin g; Overretssagfører Børge J a c o b sen , R .; Kontorchef i Nationalbanken V L a n g e ; Ingeniør Johan P e te r s e n ; Raadsformand Gustav P h i 1i p s e n,K.; Direktør J S c ha a- rup, R.; Redaktør II S te in , MFK. R. Direktion: CA nd ersen , J M ich el sen og Niels P e te r se n . Statsaut. Revisorer: J M ie h e lse n , Niels P e te r sen , II E A n d e r se n og J Ej ler­ sen, Kbhvn., samt N F Tomer,R.,Aarhus. Revisoreksamenskommissionen. Formand: Prof. Dr. jur. &polit. II L W e sterg a a rd , K. DM. Revisorer, Statsautoriserede, udnævnte at Handelsministeriet. StatsautoriseredeRevisorer kan med offent­ lig Troværdighed afgive Erklæringer ved­ rørende Regnskabsførelse til Brug i retslige Forhold; De har i Lighed medEmbedsmænd allagt Lotte oger underkastet sammeAnsvar som disse i Overensstemmelse med derom gældende Love i Tilfælde af Tilsidesættelse af Pligter. De med(M. F. A.R.) betegnede er Medlemmer af Foreningen af autorise­ rede Revisorer. A n d e r se n Axel, Løngangsstr. 21 E ffi Cent. 984 & 2684. A n d ersen Carl, Gyldenløvesg. 1 E (Cen-. tralanstalten lorRevision og Dri Reorganisa­ tion) D Cent. 6000. (M. F.A. R.). A n d e r se n Helge, Gyldenløvesg. 1 E (Centralanstalten for Revision og Driftsor­ ganisation) ffi Cent. 6000. (M. F. A. R.). A n d e r se n , II E, V-Boulevard 2 E (Re­ visions- og Forvaltnings - Institutet) ffi Cent. 6898. (M. F. A. R.). B e r g , C.J, st. Strandstr. !) 1 | Cent. 10882 & 13953. (M .F .A .R .). B lond U A,Fred. Kan. 2 E ffiCent.14454. (M.F. A. R.). Ej ler s en J, V-Boulevard 2 E (Revisions- og Forvaltnings-institutet) ffi Cent. 6898 (M. F. A. R ). Green M, N-Farimagsg. 21 IHffi By 1744 (M. F. A. R.). H o d c ma n n A, (R. DM.) Raadhuspl.2 E |1 Cent. 9187 (M.F.A.R.). 11 elm on d K, Nikolajpi. 26 B (Ar­ bejdernes Bogførings- &Revisionsinstitut) ffi Cent.601.1 (M. F. A.R.). H c n n in g se n O, Kompagnistr. 25 H ffi Cent. 1.2180 (M. F .A . R.). H j o rt h - II a ns e n A, st. ICongensg. 33 H ffi Cent. 7295 (M. F. A. R.). J e n s e n Carl, Dalgas Boulevard 27 [0 ffi Gh. 2229 (M. F. A. R„). J esp ersen O, Pilostr. 39 H fil Cent. 13248 & 13534 (M.F.A.R.). |

J ø r g e n s e n , Jul., 0 -Søgade 96 E ffi01058 (M. F. A. R.). L y tt in g Axel, Forhaabningsh. Allé 1113 1 Cent. 3072 (M. F. A. R.). M ic h e ls en J, V-Boulevard 2 E (Re­ visions- og Forvaltnings-institutet) ffi Cent. 6898 (M. F. A. R.). M ø lle r Poul, Raadhuspl. 2 E ffi Cent. 9198 (M. F. A. R.). N i e 1s en Chr., Reventlowsg. 12 E ffiCent. 13793 (M. F .A . R.). N o bel N C, Holm. Kan. 8 H ffi Cent. 1305 & 2405 (M.F. A. R.). P e te r se n Niels, V-Boulevard 2 E (llevi- sions- og Forvaltnings-institutet) fi Cent. 6898 (M. F. A. R.). P e t e r s e n O K, Raadhuspl. 2 E fflCent. 9198 & 9187. R iis - M a gn u ssen Henry, Raadhuspl. 2 E | Cent. 9198 &9187. (M. F. A. R.), R o s e nk o 1d A A, Hiort Lorenzens G.2 IS 5 N 3463 (M. F. A. R.). S i g v a r d t P A, Reventlowsg. 10 1 | Cent. 14814. (M .F. A. II.). Sm ith M, Holm. Kan. 8 IH ffi Cent. 1305 6 2405 (M. F. A. R ). S t r o b e 1 J P, st. Strandstr. 9 H ffi Cent. 10882 & 13953 (M. F. A. R.). T h i me II J, Knabrostr.24H ffiCent.12580 (M .F. A. R.). A a lb o rg : A r fe lt Emil, Vesteraag.23 fi 2975 & 2976 (M .F.A . R.). B rand t P, Østeraag. 19 fi 954 &2707 (M. F. A. R.). T v c e d c Alexander, Boulevarden8ffi 4289 (M .F .A .R .). A a r h u s : G iy t t in g M, Guldsmedg. 21 fi 1792 (M. F. A. R.). L esn er Karl, Guldsmedg. 5 ffi 682 & 683 (M .F. A.R.). T orner N F, (R.) (Revisions-og Forvalt­ nings-institutet) Ryesg.9 ffi6195(M.F.A.R.). N y k jø b in g F : E r ik se n II Chr. ffi 71 (M. F. A. R.). Odense: N e s 1e r, Erik Hansen Vesterg.68ffi 1433 (M. F. A. R.). M u ller Nicolai, Hans Tausens G.lffi 1948 (M. F. A.R.). R o s k ild e : H a n s e n Martin, Mølledammen 5 ffi 611 (M.F.A.R.). M ed deponeret B e s ta llin g : M y h 1ertz Axel (R.DM.),Kjøbmagerg.64 B ffi Cent. 7533 (M. F. A. R.). Revyforfatternes Forbund, stiftet 15. Marts 1918. Adr. Vodrotfs PI. 5 13 ffi V 4G97. Formand: J K a v n - J o n s o n. Ride-Forbund, Dansk, stiftet 1917. Adr.: Solvg. Kaserne B ffi Mil. 72, Formand: Oberst E Ko e f o e d , K. DM. Rigsadvokaten, se Anklagemyndigheden. Rigsarkivet. Hovedindgang i Rigsdagsgaar- den. Paa 1. Sal er i Forstuen tilhøjre Ind­ gang til Ekspeditionskontor (ffi By 478y) for Udlaan til Centraladministrationen; tilvenstre s. St. er Indgang til Læse­ salen. Gammelt Rigs- og Regeringsarkiv; oprindeligt paa Kbhvns Slot (til 1582 til­ dels paa Kallundborg), senere paa Rosen­ borg. Nuværende Lokaler tindes iKong Fre­ derik H I’s 1909-10 ombyggede Biblioteks­ hus, l'det 1720 underKong Frederik IV. fuld­ førte, i 1909-10 til Dels ombyggede.Gehejme- arkivhus. og i Nordenden af Frovianthuset, som ombyggedes 1911. AdgangtilLæsesalen (10-5) tilsi aas i Reglen straks efter Ind­ tegning af Formaal, Navn, Stilling og Adr. i Arkivets Indtegningsbog,i visse Til­ fælde af Undervisningsministeriet. Rigsarkivar: L L a u r s e n, R. ffi By 478 x. Arkivarer: Dr. phil. William Ch r i s t e n ­ sen, G U F J We s t , S Nygå rd , C S Chri st i an sen . Underarkivarer: II C Roede , P A Hei- berg, F T E Marquard, Dr.phil. K P W

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker