Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Regisler for Kjøbenhavn

11 — 206

Præm—Radi

foran Bygningen, men dengang eksisterede hverken disse Gader eller Nytorv, paa hvil­ ket fandtes et Kompleks af Bygninger, som dannede Byens Avlsgaard. Dette Raadhus var en svær og uskøn Bygning, indtil det ef­ ter Chr. IV ’s Befaling, men for Byens Reg­ ning, blev ombygget i Aarene 1606-10 i den clabonyttedeSti];samtidigopstilledesSpring- vandet paa GI. Torv, og Nytorv anlagdes, hvorved Raadhuset fik 2 Facader. Det brændte i 1728, men genopførtes i nogle faa Aar. 1 1795 gik det atter op i Luer, og daGI. og Nytorvs Forening til et enkelt Torv vilde hjælpe meget ved Bekæmpelsen af store Il­ debrande, besluttede man at vælge en anden Plads. Efter langvarige Forhandlinger erhver­ vede man Grunden, hvorpaa det nedbrændte Vajsenhus havde staaet, samt nogle tilstø­ dende Ejendomme, og paa disse Arealer op­ førtes Raad- og Domhuset, som ejedes og benyttedes halvt afStaten og halvt af Byen. Grundstenen blev nedlagt 28. Sept. 1805, Indvielsen foregik 2. Juli 1815, Bygmester var C F Hansen. K b h v n s nuv .urende Raadhus. Gruinigravningen begyndte 10. Dec. 1892. Grundstcnsnedlægningen foregik 28. Juli 1894. Indflytningen begyndte i Marts 1900. Indvielsen fandt Sted 12. Sept. 1905. Byg­ mester: M Nyrop. Bygnings firkanten udgør 8983,2m2, hvor­ af 1993,0m2 indtages af den aabne Gaard og 1048,0 m2 af den overdækkede (Raad- hushallen). lierer 600Værelser. Til Opførel­ sen er medgaaet 17,644,000 Sten og 141,232 Tdr. Mørtel (ca. 20,000 Læs). Fundamentet or 6,3in dybt, regnet fra Gaden. Taarnets Højde til Overkanten afMurtaar- net er 6 7 ,m, til Toppen afSpiret 105,(Smover Gaden, 110,5m over daglig Vande. For at komme op til Taarnets Stenbalkoner maa man betræde ca. 300 Trappetrin, herfra til Balkonen ved Klokkerne er der 19,5m. Urski­ vens Maal er 19,3 m2. Omkredsen af den runde Skive 11,9 rn.. Hanen paa Spiret er 1,2 m fra Brystets Forkant til Halens Bagkant, fra Halens Overkant til Fodens Underkant er der 1,:!in. Forhusets Pandemur er 35,2 in høj, Højden af Taget i den overdækkede Gaard er 23 m, Flagstangen maaler en Højde af 19,8m. Udgiften ved Opførelsen var c. 6 Mili. Kr. Klokkerne kostede ca. 12,000 Kr«. Klokkernes Toner (H-e-g-a-h) er valgte af Organist Thomas Laub, som over dem har komponeret Kvarter- ogFuldslagene. „Væg- tersangen* efter Kl. 12 og Kl. 6 er kompo­ neret af P E Lange-Miiller. Springvandet i Raadh usgaarden erskænket af private Mænd; den kunstneriske Udsty­ relse skyldes Joakim Skovgaard ogTh. Bin- desbøll. Raadhuset er aabent: Hverdage fra Kl. 10-3 og Søndag fra 10-4; Søndag fra Kl.10-12 dog kunmod B e t al i n g for Fører (2 Kr. for 1 Person, 3 Kr. for 2 Personer og 50 Øre for hver efterfølgende) Med Fører beses saa­ vel Taarnet og Samlingerne som Repræ­ sentationslokalerne ni. m. Uden Betaling er Trapper og Gange tilgængelige hver Dag, Sønd-g tillige Festsalens og Borger­ repræsentationens Sals Galleri paa den Tid, Taarnet er aabent. T a a rn et er tilgængeligt hver Søndag fra Kl. 12-4 mod en Betaling af 25 Øre for Voksne og 10 Øre lor Børn. Raadhuset er lukket alle HelligdagesamrGrundlovsdagen Man henvende sig i O p ly sn in g sk on ­ to r e t Hovedindgangen fra Raadhuspl. f Cent. 3800, Lokal Nr. 101. Raadhusforvalter: E Nyrop L a rsen J} Cent. 3800. Ekspeditioussekr.: Vald. L a rsen .

og Hustru JuliaAdelaide Harriet Raben-Le- vet'/au,f.Bornemanu,til Bedste for nyttige og veldædige offentlige Indretninger som over­ hovedet til Gavn for detalmindelige. Fondet ejede 31.Martsl'924:1,816,96! Kr.33 0., hvor­ af ifølge Fundatsen, oprettet 29. April 1871, 222,251 Kr. 57 0 . hoidtes udsondrede som et Reservefond, af hvilket mulige Tab kan dæk- kes, og hvis Reuter ska! tjene til Kapi­ talens Forøgelse. A f de øvrige Indtægter, efter Fradrag af Administratioiisudg., er be­ stemt til Uddelingaarlig, ordentligvisiHen- hold til indkomneAudragender: to Fjerdedele” til Fremme for sociale Formaal, navnlig som Bidrag til Foreninger, Selskaber og Stiftel- - ser, der virker i den nævnte Retning, en Fjerdedel til Fordel for velgørende Forenin­ ger, Selskaber og Stiftelser, samt den sidste Fjerdedel til Bedste for Kunst ogVidenskab. Hvert Aar udsendes Beretning om Fondets Virksomhed og stedvanligvis i Okt, udgaar Opfordring til Indgivelse af Andragender, der maa indsendes inden 1. December. Bestyrelse: Kmh. Hofjgm. F C O Lens­ greve R a b en -L ev etza u , SK. DM.; Prof. Dr. pliil. Vilh.Th om sen,RE.SK.DM.FM.; Kmli. Hofjgm. Nationalbankdirektør Lens­ baron H a n sR o seiik ra n tv , K.DM. Sekretær: Landsdommer CFSSchrn id fch, R .; Kasserer: Fuldm. i Østift. Kredit,f.Jolis., C h r i s t e n s e n . Raderforeningens Formaal er at virke for den danske Raderekunsts Fremme, stiftet 1853« Ved Indtrædelsen betales 10 Kr. i Indskud; dethalvaarligeKontingent er 5Kr., og hvert Halvaar uddeles til Medl. een eller flere Ra­ deringer af danske Kunstnere. Formand : kgl. Operasanger Max M ii 11c r; Kasserer: Kunsthdl. Hans F ra n d sen , Nørreg.2 02 $ Cent. 10530. Radikale Ungdom, Hovedstadens, stiftet d. 22 Febr. 1904. Formand: Ingeniør T B c n- nike, Chr. Hans'ms Allé l 1IS]. $ Am. 5719. Radikale Venstreforening, Kbhvns, stiftet 15. Novbr. 1883 under Navnet Kbhvns liberale Vælgerforen. Bureau: Skinderg. 21 H | Cent.4300 < 11-4). Bestyrelse: Toldinspektør Ivar B ercnd sen , Formand; Cand. theol. R A indrup, Næstform.; Fru Fabrikinspek­ tør J A r en h o lt; Prof. Dr.pliil. Erik Aru p; Tømverm. N II ansen B o nd oru p ; Dr. phil. Edv. B randes; Overrctssagf. Alf. C h ri­ sten sen ; Museunisinsp. Carl C h r iste n ­ sen; Bank-fuldm. M.l Chr is ten sen; Inge­ niør Brandchef F F o 1k e ; Prof. Carl H H a n s e n ; Frk. Cand.polit, Meta H ansen; Læge Etatsraadinde A HarbouHoff,MB.; Forstander PH øg strøm ; Fuldm. A J ø r ­ g en sen ; Redaktør Vald. K o p p c l, MB.; Lokomotivf. R L illie ; Fru Cand. mag. Elna Mu nch, MF.MB.; Dr.phil.PMunch, MF.; Fru Seminarielærerinde DagmarN i el- se ti; Fuldm. Cand. polit. R Nøhr; Ma­ gister G N ø r r e g a a r d , MFK ; Spor- vejslir. Kaj N ø r r e g a a r d ; Frk. Biblio­ tekar Sarah Orth; Typograf R J Paaby; Overretssagf. Niels P etersen , MF.; Inge­ niør Orla R ode; fh. Minister Uve Rode, MF.; Byretsdommer Jesper S im o n se n , MB.; Gross. Vald. S ø r e n s e n ; Ingeniør Albert W e sc h e ; Sekretær L P S ø r e n ­ sen; Kontorchef N H e r te l W u lff; Underdirektør Anders H a n s e n (For­ mand for 1. Kreds); Kordegn Chs. Du­ ja r d in (2. Kr.); Fru M H ørup (3. Kr.); Billedhugger H L in d ow (4 Kr.); Klkol- lektør S W ittr u p (5. Kr.); Arkitekt H 0 A n d ersen (6. Kr.); Gross. Ax. A V Lund (7. Kr.); Gross. Eli J e n s e n (8.. Kr.); Skoleinsp. J P O lsen (9. Kr.); Sporvognskonduktør JP L a rsen (10. Kr.);. KommunelærerKB r o d th a g e n -il ansen. (11.Kr.); Stenhuggerm. Vald. N ie ls e n (12. Kr); Urtekr. P K o ch (13. Kr.); Overbanemester Jens B u sk (14. Kr.);, Kommunelærerinde Frk. H B ø n sd o r ff (15. Kr.); Kommunelærer N L a u stse n (Frdbg.l. Kr.); Cand.theol. A mdr up (Frdbg, 2. Kr.); Overretssagf. Poul M O l s e n (Frdbg. 8 Kr.).

re til at omfatte de dem betroede Børn med saa stor Interesse sommuligt, saavel i moralsk som i hygiejnisk Henseende, og løser denne Opgave ved at uddele Præmier til de sam­ vittighedsfulde Plejemodre, der indstilles dertil af de af Magistraterne ansatte Damer, der fører Tilsyn med Pleje­ hjemmene iKbhvn og paaFrdbg. Indstil­ lingen sker efter Samraad med en Direktrice (Puggaanlsg. 13 (B)). Anmeld, om aarl. Bi­ drag modt. af Bestyrelsens Medl. og af Se- kretaeren. Protektrice: H. M. E n k ed ron n in g en . Bestyrelsen: Hofjgm. Greve L B rocken- h u u s - S chack. R. DM., Formand; Kmh. Kommandør A II I B M tin ter, K.DM., Næstformd.; Byretsdommer T T r o c 1s - L u n d ; Fru Louise W r ig h t, f.Bauditz; kgl. Konfessionar) u.s Provst Dr. theol. Il M F en ger, K. DM .; Frk. II Wo 1fh a. sren; Amtslæge V D j or up, R.; Gross. Poul J u s t, Kasserer; Ekspeditionssekretær u. Mag. Gand. polit R E Oo 1d i n g. Direktrice: Fru L W rig h t. Sekretær: Cand. jur. E C L em bourn , GI. Ivongev. 313 [V] Præsteenkehjemmet, Mariendalsv. 39 El, ind­ viet 30. Septbr. 1902. Formand: Biskop Dr. theol. Harald O s te n fe 1d, K. DM. Præsteforening, Den danske, stiftet 189(5. Formand: Sognepræst A B ir k e , Terslev pr. Haslev. Præster. Fortegnelse over Præster ogKapel- laner ved Folkekirkens Kirker i Kbhvn. lin­ des i Fag-Registret. Pædagogisk Forening for Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder, Formand: Kom- munelærerinde Frøken Thyra H an sen , Mellemv. 25 Holte § Holte 817. Pædagogisk Selskab, stiftet 17. Juni 1820, tilsigterat danne et Foreningspunkt særlig for alle Hovedstadens Lærere og'Lærerin­ der i den Hensigt at virke for Undervis­ ningens og Opdragelsens Fremme. For­ mand : Skoleinsp. Cand. mag. G .1 A r v i n, Skolen paa la Cours V. (El. Næstformand: Rektor Vald. B je r r e , R. IIelgolandsg.6 ISS Pædiatrisk Selskab, Dansk, stiftet 1908- Formaal: at fremme Studiet af Børne­ lægevidenskaben. Formand: Overlæge Dr. med. Valdemar P ou lsen ; Sekretær: Læge Poul D rucker. Pædologi, Dansk Selskab for, Sekretær Kommunelærer Poul Strange Ander sen Bakkevej 30 Brh. f) Gh. 3487v. R aa d give n d e Udvalg, Det, af 15. Jan. 1921, Kristiansborg sondre Sidefløj BJCent.4063 (bedst 4-5'/2). Formand : Kontorchef i Erhvervsministe­ riet S T e te n s , R. Raadhusbiblioteket, aabnet 1. Nov. 1897, Raadhuset E , J) Cent. 3800, (12-5, lukket en Maaned om Sommeren) omfatter Vær­ ker til Brug for den kommun. Administr. samt et Haandbibliotek og Bøger vedr. Kbhvns Topografi og Historie. Det er til Brug for KommunalbestyrelsensMedl. og Embedsmænd, men ogsaa andre særlig in­ teresserede kan benytte det. Bestyrelse: Kbhvns Kommunebibliotekers Bestyrelse. Ledes af: Stadsbibliotekar J A arsb o. Raadhuset. Om Kbhvns ældste Raadhus har man kun meget faa Efterretninger, ikke en­ gang dets Beliggenhed kendes nøjagtig; det synes kun sikkert, at det har ligget paa eller ved GI. Torv, som dengang var langt større end nu. Det andet Raadhus laa paa samme Sted som den nuv. Bispegaard, hvorfor Studiestr. kaldtes Raadhusstr. En Del af det blev i 1479 udlaant til det nylig oprettede Uni­ versitet, og rimeligvis har en ny Bygning allerede da været under Arbejde. Det tredie Raadhus havde Facade mod GI. Torv, saaled.es at den nuv. Forbindelsesvej mellem Nygade og Frederiksbergg. løb lige

Raben-Levetzau’ske Fond, opr. ved Testa- ment af 7. Septbr. 1868 og testamentarisk Disposition af 21. April 1869, Fundats af 29. April 1871, Kont.: Amalieg. 17 E er stiftet afGeh.-Konfr. Kmh.CarlVilhelm Ra- ben-Levetzau til Bremersvold og Beldringe

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker