Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Uegister lor Kjøbenhavn

11—202

1*0li Poly

4. Kreds: J C W N or up. 5. K red s: 15 M c 11e r u p. 6 . Kreds: PC V ind in g e. 7. Kreds: M E V T v er mo e s, R. 8. Kreds: C C L a rs en. 9. Kreds: F 15J ao obson.

mellem Jagtv. og Lyngbyv. liggende Del af Nørrebro samt Brønshøj ogGrøndals Sogne. Til denne Kr. hører en Vagtstation Tra- nev.2 B JTaa-a 902 samt Betjente statione­ ret i Brønshøj, JTaga 901, i Vanløse,J Bella 652 og JJamsu 553, i Husum, J Bella 22(5 og i Emdrup, J Taga 1622. 9. Kr. (Mølleallé 16, Valby J Cent. 10209) : Den i Henh. til Lov Nr. 50 af 3. April 1900 under Kbhvn. indl. Del af Hvidovre Sogn (Valby, Vigersle vogKong. Engh.);Betj (mt, stationereti Vigerslev, J Vb. 368. Til dermeKreds horer enVagtst ationEng- havev. 234.13 J Sydhavn 162. Stationerne holdes aabne Dag og Nat. - P o litik o n to r e t er paa Politigaarden (Indg. fra Polititorvet) og er aab. hver Søgnedag 9-4. Det kommunale Politi (Politistyrken) be- staar under Politidirektøren og Vicepoliti- direktøren af 3 Politiinspektører, 11 Politi­ assistenter, 74 Overpolitibetjente, 87 In­ spektionsbetjente, 808 mandlige og 5 kvin­ delige Politibetjente. I Politikontoret er an­ sat 1 Kontorchef, der tillige er Kasserer, 1 Kontorchef, der er Chef l'or Forelægs­ kontoret, 2 Ekspeditionssekretærer, 3 Fuld­ mægtige, 1 Inventarieskriver, 2 Sekretærer og 7 Assistenter. Ved Politi- og Fængsels­ væsenet er derhos ansat 2 Overlæger, hvor­ af 1. Overlæge varetager Forretningerne som Politi- og Fængselslæge, medens 2. Overlæge udfører de Forretninger,som fore­ falder i Henhold til § 10 i Lov af 30. Marts 1906 om Modarbejdelse af offentlig Usæde­ lighed og venerisk Smitte. Til at lede For­ undersøgelsen i Straffesager er der be­ skikket 12 Politiassessorer. - P o litid ir e k tø r e n (Politigaarden. Indg. fra Polititorvet) staar i Spidsen for det hele Politi, antager og afskediger det under­ ordnede Personale (Overpolitibetjente og Politibetjente). - V ic e p o litid ir e k tø r e n (Politigaarden, Indg. fra Polititorvet) udfører paa eget Ansvar de afsagte Dommes Fuldbyrdelse. - P o litiin sp e k tø r e r n e . 1ste Politiinsp. (Politigaarden 1. Sal t. v. Indg. fra Solden- feldtsg.) er den hele Politistyrkes nærmeste foresatte, forestaar Hovedstationen samt le­ der og kontrolerer den hele Ordenspolitiet vedkommende Tjeneste. 3die Politiinsp. forestaar Sundhedspolititjenesten, (Politi­ gaarden 1. Sal t. h., Indg. fra Soldenfeldtsg. J Cent.1448, Ekspeditionskontor Lokall.36) og Satøelighedspolitiet (Politigaarden Indg. fra Soldenfeldtsg. 1’ortB, Stuen J Cent.1448 LokallOO). 4de PolitiinspJ Politigaarden, St. Indg. fra Polititorvet J Cent. 1448, Eks­ peditionskontor Lokal47, Indregistrering af Motorkøretøjer Lokal 140, Rapportbehand­ ling og Udstedelse af Førerbevis Lokal 141) forestaar de øvrige under Hovedstationen henlagteSager, saasom familieretlige Sager, Værnepligtssager, Automobilsager, Hus­ lejesager og andre offentligretlige Sager. Opd a g e ls e s pol i tie t, der ved Rets­ plejelovens Ikrafttræden er overgaaet til Statspolitiet, foresi aas af Politiinsp. H H V o lq u a r tz (Politigaarden J Cent. 1448). P o litilæ g e n har Forretningslokale Poli­ tigaarden, St. Indg. fra Polititorvet. De 12 Politiassessorer forestaar hver et Undersøgelseskammer. Disse lindes paa Politigaarden. - P o litia s s is te n te r n e forestaar hver.sin Station og den almindelige Polititjeneste, hver i sin Kreds. Politidirektør: Etatsr. Th. D yb dal, K. DM. Vicepolitidirektør: VD Chri sten sen, R. IstePolitiinspektør: Hakon J ø r g e n se n , R. 3die Politiinspektør: 0 A S c h e p e le r n - Lar sen, R. 4de Politiinspektør: J L Buch. Politiassistenterne: 1 . Kreds: J A H e ib e r g . 2. Kreds: A T W ith . 3. Kreds: A G H a n se n .

Poliklinikken i Lønporten, aabnet 15. Nov. 1884, Lønporten 2 E J By 2022, giver gratis Konsultation i forskellige Specialiteter af Lægevidenskaben. Klinikken er fra 1. Okt. 1923 blevet overtaget af'Kbhvns Kommune. Kliniktiderne er følgende: Kirurgiske Syg­ domme (Klinikchef:Dr. med. Vald.M ei sen ) Søgnedage Kl. 9 Mænd, Kl. 10 Kvinder og Børn; medicinskcSygdomme (CheriDr.med. H P T 0 r u m ) Tirad., Torsd., Lørd. K l.l; Nervesygdomme -(Cl)et’: Dr. med. Knud M a llin g ) Mand., Onsd., Fred. Kl. I 1/,. Politi i de Kbhvn.omgivende P o litik r e d se , s. u. Frederiksberg Birk, Nordre Birk og Søn­ dre Birk med Amager Birk. Politi, Kbhvns, er ordnet ved Lov af 11. Febr. 18(53, j IV. Lov Nr. 364 af 30. Juni 1919, ved det underl2..Tuni 1863 udfærdigede Regula­ tiv samt ved Instruks for det udøvende Po­ liti af 7. Juni 1869. Politiets Myndighed omfatter Staden Kbhvn. og dens Grund samt enkelte Dele af Kbhvns Amts Grund og de forhenvæ­ rende og nuværende Fæstningsværker med Undtagelse af Citadellet Frederikshavn og dets Enveloppe.Smedelinien samt Krsthvns Vold med tilhørende Enveloppe fra den nye Artilleri kaserne til Kvintus. - P o litie t s H o v e d s ta tio n er paa Politi- gaarden, llovedindgange: Polititorvet og Sol denfoldtsg. E $ Cent. 1418 Lokal 16. Staden og dens Tilliggende er delt i 9 Po­ litikredse (heromdetaillerede Oplysn. i Afd. IIIA, Gade-Reg.), hver med sin Politiassi­ stent, og i hver Kreds er en Station med til­ hørende Vagtstue, Kontor og Opholdssted for anholdte. Politikredsene og de tilhørende Statio­ ner er: 1. Kr. Domhuset,NTyt,orvll|!C.10201):indbf. ' Slotsholmen og Højbropi., Terrænet Øst f. Bernstorffsg.,gl. Jernbaneterræn,begrænses dernæst af N-Søgade,Søtorvet, 0 -Søgade til Bartholinsg., Bartholinsg., Gothersg. tilN - Voldg., samt alt, hvad der indesluttes af de nævnte Gader paa den ene Side og Frede- riksborgg. (mellem N-Voldg. og Kultorvet), Kultorvet og Kjøbmagerg. paa den anden Side. 2. Kr. (Antonig. 1 1 E J Cent. 10202): Kjøb­ magerg., Kultorvet, Frederiksborgg. til N-Voldg., Gothersg. fraN-Voldg. til Kong. Nyt., Kong. Nyt. samt alt, hvad der ligger mellem de nævnte Gader paa den eneSide og Nyhavns Kan., Havnen og Slotsholms Kan. indtil Højbropi. paa den anden Side. Til denne Kr. hører en Vagtstation Hav­ neg. 43 E J Cent. 10211. 3. Kr. (st. Kongensg. 108 E J Cent. 10203), den Del af Byen, der begrænses af Havnen: NyhavnsKan.,Kong.Nytorv,Gothersg.,Bar­ tholinsg., Sortedamssø, Kastelsv., Gefions PI. til Viadukten og Frihavnsgitteret; endv. hører Iiefshaleøen under Kredsen. I denne Kr. er beliggende Vagtstationer i Frihavnen J) Cent. 10210, i Kvæsthusg. E $ Cent. 8957 og paa Toldboden E J Cent. 10215. 4. Kr. (Under Elmene 7 [c] J Cent. 10204): Krsthvn. og Stadens Tilliggende paa Ama­ ger samt Knippels- og Langebro. 5. Kr. (Svend.sg.3 E J Cent. 10205): Vester­ bro, derunder indbefattet alt, hvad der ligger Vest for 1. Kr., derunder Bernstortfsg. uen- tralbanegaarden,Centralpostgaarden,Gods- banegaarden samt St.Jørgens So medDæm- ninger og Stier. I denne Kreds er beliggende Vagtstation paa Kvægtorvet E J Cent. 12725, 6 . Kr. (Fælledv.20[HjJ Cent. 10206): Nørre­ bro Øst f. Jagtvejen. 7. Kr. (N-Frihavnsg. 9 i | Cent. 10207): Østerbro, Gramsen mellem 6. og 7. Kr. dan­ nes af Fredensbro, Fredensg., en Linie over Blegdamsfælled tilKvartmilepælen iN-Allé, N-Allé og Lyngbyv. Til denne Kr. horer en Vagtstation Horne- mansg. 1 11 J Cent. 10217. 8. Kr. (Hillerødg. 16 IB J Cent. 10208): Den

N C B a ch , tjenstgørende hos 1. Politi­ inspektør.; N C P Søby, tjenstgørende ved Politiskolen. Chef for .Politikontoret: K L a rsen . Chef for Foivhegskontoret: E L u tzen . Ekspeditionssekretærer: A K irt; S HG E 1min. Fuldmægtige: G A V L e v in s o hu; P J W o lstru p ; A H elm er Ra sm u ssen . Inventarieskriyerkoutor (Hittegodskontor) Politigaarden E (11-2). Inventarieskriver: J J J en s en. Læger under Politi- og Fængselsvæsenet: 1. Overlæge: V F riis-M ø ller. 2. Overlæge: CE J en sen . Fængselsinspektør:J.PCV W -aag en sen . Vicefængselsinspektør: E K A n n n itz - b ø ll. Ekspeditionssekretær:F S tru e r. Politiassessorer: A C A N ie ls e n ; I I V A P r y tz ; A S M adsen; A M F S ec- rup; O H K ren ch el; J P H Starnrn; A Dam K rogh; K Mundt; II G Mi- c h e ls e n ; Aage L u n d s te e n ;................. Politi. S t a t s p o lit ie t , se under S. Politiforbund, Dansk. Adr.: Villa Tophøj Aarhus. Formand:Inspektionsbetjent MB S ø n d e r ga a r d, Aarhus, J 5628. Politiforening, Frdbgs, Adr.: Frdbg. Allé 11 B S! J V 7072. Formand: Inspektionsbotj. Ingv. N i e l ­ sen . Kasserer: Politibetj. Arved O lsen . Politiforening, Kbhvns, Adr. Krsthvns Voldg. 13s M J Am. 4418. Formand: Politibetj. C Alb. Dyber g. Kasserer: Politibetj. A P a u s tia n , Ryesg. 125 AJ I | 0 1777y. Politigaarden, Polititorvet E . Den 19. Juni 1919 blev de af Prof. Hack Kampmann udarbejdede Planer til Politi­ gaarden approberede, af Borgerrepræsenta­ tionen ogOpførelsen vedtaget. Grundstenen blev nedlagt den (i. Nov. 1920. Efter Prof. Hack Kampnmnns Død (1920) har Arkitek­ terne Holger Jacobsen, Aage Raln, H J Kampmann og Anton Frederiksen fuldført Bygningen. Den første Indflytning fandt Sted den 2. Febr. 1924 (1ste Politiinspekto­ rat). Resten af Bygningen blev taget i Brug April Flyttedag 1924. Bygningen har kostet 11,345,000 Kr. Poloklubben a f 1908 (under K.S.U., 1XS.L.F. og D.I.F.)Formand: Oswald Jan n er, Rør- holmsg. 14 E J By 387x; Kasserer: Carl P e te r s e n , Maricg. 10 13. Polyteknikerraadet, Adr. Den polytekniske Læreanstalt E Kontortid Lørd. 12-1 J By 2459y .Formand: Ingeniør F Sode mann; Sekretær: Stud. polyt. Mogens Bang. Polytekniske Læreanstalt, Den, Sølvg. 83 E (Kont. J Cent. 6604, aab. 9—2, Direktø­ ren J By 3580, træffes Mand., Onsd. og Fred. 10l/4 - l i y 4l Inspekt. træffes 9y4—10, og 1-2 J Cent. 6604) er stiftet af Frede­ rik V id. 27. Jan. 1829. Indtil 1890 havde Læ­ reanstalten Lokaler i Studiestr. 6. A f de nu benyttedeBygninger er de ældre bleven taget i Brug 1890 (Arkitekt: JDHerholdt), de ny­ ere 1906 (Arkitekt: JE Gnudtzmann). Under­ visningen er delt i4 Hovedafdelinger: forFa­ brik-, Maskin-, Bygnings- og Elektroingeni­ ører. Fuldstændigt Adgangskort til Under­ visningen betales af Eksaminanderne med 50 Kr. for hvert Halvaar, hvilken Betaling for deEksaminander, somharbestaaet førsteDel af Eksamen, nedsættes til 20 Kr. Adgangs­ kort til en enkelt Forelæsning med 3 Kr. for hver ugentlig Time i etHalvaar, tilØvelseri det kemiske Laboratorium for een ugentlig Arbejdsdag med 6 Kr. for hvert Halvaar,.til Tegneøvelserne med 15 Kr. for hvert Halv­ aar, til Konstruktionsøvelser for hvert Halv­ aar 20 Kr., til fysiske Øvelser een ugentlig

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker