Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

II - '204

Post—Prir

K e a l - I l e g is t e r fo r JK jøbenhavn

Ingeniør Vald. Bos er up. 0 stsj æl land ske' Je r nhanes elskab.: Kontor Nygade 7 B | Cent. 369. Formand: Overretssagf. L A Damm, K. DM.; Se­ kretær: Overretssagf. Chr. Tiemroth; Driftsbestyrer: Ing. C R Maale, Haarlev. Gj e ds er J e r n ba n e se 1s k ab. Kontor Nygade 7Kbhvn. E DCent 369; har bort- forpagtet Banen til Staten. Formand: Over­ retssagf. LA Damm, K. DM., Sekretær: Overretssagf. Chr. Tiemroth. L o11and-Fa 1st ers ke .1ernbancso1- skab. Kontor Nygade 7 Kbhvn. E J) Cent. 369. Formand: Overretssagf. LADamm .K. DM.; Sekretær: Overretssagf. Chr. Ti em- roth; Driftsbestyrer : Ing. FSAgersko v, R., Maribo. Andre private Jernbaneselskabertindes i Afd. V i Real-Registret for .Byerne Aaben­ raa, Aalborg, Aarhus, Bogense, Ebeltoft, Faxe'Ladeplads, Grenaa, Haderslev, Hel­ singør, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Hor­ sens, Kjellerup, Kjøge, Kolding, Lemvig, Nakskov. Nykjobing F., Odder, Odense, ITæstø, Randers, Ringkjøbing, Rudkjobing, Rønne, Skagen, Skive. Sonderborg, Tarm, Thisted, Varde, Vejle, Vordingborg. Privatbaners Fælleskontor, Danske, Konge v. (i [B] j) Ry 8241. Privatbaners Kontorforening, Danske, stiftet 1909. Formand: Stationsforst. P A Am- nits bol, Bogense; Kasserer: Stations­ forst. CJ Gom ard, Karise. Privatbanken i Kjøbenhavn, Akts. Stiftet i Maj 1857 og aabnet 2. Novbr. s. A. Aktiekapital, og Reserver: 83 ,5 Miil. Kr. BankensAnlig­ gender varetages af Bankraadet, Direktionen og øvrige Embedsmænd samt Generalfor­ samlingen. Telegramadr.: „Privatbank**. Formand for Bankraadet : Fabrikejer Chr. H a s s e lb a lc h , K. DM.; Viceformand: Gross. H K litg a a rd , K. DM. Direktører: C C C lausen, K. DM .; P R eyn ,R .; V W ith. R.; Underdirektør: H Rye. Underskriftsberettigede er de under A nævnte Direktører, Kontorchefer og Fuld­ mægtige to i Forening eller enaf disse iFor- bindelse med enaf de under B nævnte Con- trasignatarer: A. Direktør CCC1a us en,K.DM.;Direktør PR cyn,R .; DirektørVWith, R.; Underdi- rektørHR y e ; Kontorcheferne: L B o é t i u s ; S C lau sen ; M D a ls g a a r d ; U F a b e r ; G H o f f ; C J ø rg e ns e n ; O L a r r i ng ; A M ie lch e ; S P e te r se n ; O S a ss; J S c h m id t; K S k ie lle r ; A S t e n n in g ; H S w a n o jC W e llr a a n n ; Fuldmægtige­ ne: M B a r te is ; P B je r r e -M a d se n ; C B 1om; CB.ru u n;H C1a e s s on;A F rane k; P F r iis -H a n s e n ; O H e n r ik se n ; M H e r d c r;K J ø r g e n s e n; R K1i n g be rg; A L a r sen ; OL L a r se n ; H L e n k ; PO N ie ls e n ; B O b e litz ; NPTi P o u ls e n ; S R ønn e; GW e llen d o r f; K Z a n g e n - b er g. B. Fuldmægtig T Ma ar e ;Fuldmægtig E P a ck n e ss; F A a rup -II an sen ; R A n ­ der s e n ; R Ch ri st en sen ; P F aurho It; K H an n ib a l; I P H an sen ; V H je lm - fe ld t; A N ie ls e n ; TI .'Palvig; A Pant- ma n n ; C P a u ls en; V Rønno w; H Rør­ dam; P Thom sen. Opslag om de for Bankens Afdelinger spe­ cielt gældende Underskrifter findes i ved­ kommende Afdeling. Hovedkontoret Børsg. 4 E , aabent 10-3, Boks 10-5, Lørdag 10-2 J) Cent. 1 med Om­ stilling Kl. 9 1/2- 5 ll2 til Direktion og Ho­ vedkontorets samtlige Afdelinger. For Pro­ vinssamtaler J) Cent.1000 & StatsD32&411. Fonds Afd. J) Cent. 10101 & Stats J) 192- Direktionen Stats j| 410. Korrespondancen: Stats |}422. Afdelingskontorer aab. 10-3&51/o-6l Lor­ dag 10-2 & 5V0-G1,'.,, Boks 10-5", Lørdag 10-2. Østre Afdeling: Kong. Nyt. 28 E D Cent. 277, 4905,4955 & 11277, Boks f Cent, 3164. Chef: GAa r c s t r u p . GI.

- *21. Kastrup Postkontor. Postmester: F L G N ie ls o n . - *22. Søborg Postkontor. Postmester: TT H an sen . - *23. Indleveringskontor 1. Postmester: TI V W o 1f. - 24. Indleveringskontor *2. Postmester: A C V S Th aning. - 25. TmlleveringskontorS. Postmester: Tt I G-øtseh e. - 26. Indleveringskontor 4. Postmester: A O J e u sen. - 27. Indleveringskontor 5. Postmester: Løj tn. J CBaade. - 28. Tndleveringskontor 6. Postmester: S C K el l er. - 29. Indleveringskontor 7. Postmester: C V T R a sm u ssen . - 90. Indleveringskontor 8. Postmester: A B lom . - 31. Indleveringskontor 9. Postmester: Th. C L ang e. - 32. Indlevoringskontor 1.0. Postmester: Lojtn. C P II ansen. - 33.1.ndleveringskontor 11. Postmester: Loj tn. A 8 P Lo w. - 34. Indleveriugskontor 12. Postmester:CE Holm . - 35. Indleveringskontor 13. Postmester: J E W in d . - 36. Indleveringskontor 14. Post.mester :TV TIov c. - 37. Indleveringskontor 15. Postmester: O S N ESilun. O ver post in sp ek ter c n f. 1. Distrikt (Sjælland — undtagen Kjøbenhavn —med omliggende (der samt Lolland, Falster og Bornholm), Kontor Amager Boulevard 4;s[É] D Cent. 7065. Overpostinspekter: Løj tn. J B erg so 'e,’R. Postinspektør: Cand.jur. P K nu tzen . J e rn ban e po s t k o nt or 1. har Kontor i Contralpostbygn. Indg. F fra Bernstortfsg., Kbhvn. {B]. Jernbanepostmester: ................. Med Kontor i Provinsen : Overpostinsp. J*. 2. Distrikt, se Odense. Oviu'postinsp. f. 3. Distrikt, se Aarhus. Overpostinsp. 1‘. 4 Distrikt, se Aalborg. Postvæsenets Syge- og Ulykkesforsikrings- Forening, stiftet 14. Juni 1903. Formand: Overpostinspekter Jacob A n- d e r s e n, Aarhus. PressesFællesraad,Den danske, Havneg.ll3lKl JICent.320,omfattersaagodt som alle Redak­ tør- og J ournalistorganisationer i Kbhvn. og Provinserne; det bestaar at 20 Medlemmer. Fællesraadets Formaal er overfor de offent­ lige Myndigheder at give Udtryk for den samlede Presses Opfattelse i Sager, som ved­ rører Pressen, og som falder ind under disse Myndigheders Afgørelse;endvidere Repræ­ sentation ved officielle Lejligheder, Afhol­ delse af og Deltagelse i Pressemøder i Ind- og Udland m. v. Forretningsudvalget bestaar af: Redaktør Kristian D ah l, li., Formand;Redaktørerne P A nd ersen , MF., Svendborg;H Ber- n ild , Hillerød; Morten D rey er, li. DM., Odense, Næstformd.; Redaktionssekr. H TI ansen, Aarhus; Redaktionssekr. Carl Th. J e n se n , Sekretær; Redaktør Soph. S ø- ren sen , R., Silkeborg. Principalforening, Dansk, st.Strandstr.9E H Cent.10268, Telegramadr.,,Danskprincipalu. Postgirokonto Nr.264. Opretteti. Maj 1919 af Den Danske Handelsstands Fællesre­ præsentation. Formaal: Gennem en Lands­ organisation af Principaler at virke for gode Arbejdsforhold mellem disse ogdeyesFunk­ tionærer. Repræsentantskabet vælges dels af Erhvervsorganisationer, delsafForeningens Medlemmer. Formand: Købmand Axel B L a n g e , MF. R., Frederikssund; Næstfor­ mand:FabrikantMKrag e 1u nd,R.,Aalborg. Hovedbestyrelse: DirektørWilh .Pe te r sen , R.,Formand; Direktør Chr. TTOle s en,R. og Købmand Jørgen K ro gh, Roskilde, Næst- formænd; Fabrikant P B au n sgaa rd , Aarhus; Konsul J E istrup , Randers; Køb­

mand Hans F r iis, Nakskov: KoTnnand J Jul. J e n s e n , Odense; Cross. Johan R o h d e , Kbhvn.; Købmand I G S ch j ær,, li. DM., Kbhvn.; Direktør V S chm id t, Kbhvn.: Grosserer H A S il fvor b er g, Kbhvn.; Købmand Peter Skov bro, Slagel­ se ; Direktør Martin S n r e n s e n , Vejle; Direktør TI U nm ack , Aalborg; Gross. K C E J e n se n , R. Kbhvn. Forretnings­ fører : Kontorchef GF L y 11i ng. Prinsens Palæ. I Begyndelsen af 1700Tallets Aarhundrede laa her en stor Gaard, der eje­ des af Købmand Viegant Gysbert Mikkel- bekker, efter hvem Ny Vesterg. dengang kaldtes Viegantsg. Denne Gaard købte Fred. IV til midlertidig Bolig, da han vilde om­ bygge Kbhvns Slot. 1 1743-44 blev Bygnin­ gen udvidet og omdannet til et Palæ ved Eigtved. Flere fyrstelige Personer har boet i det, deriblandt 2Konger, Chr.Vlog Fred.V, da de endnu var Kronprinser, deraf Navnet; . OveHoegh-Guldberg har haft Bolig her, og efter ham var Palæet delt som Fribolig til hojtstillede Personer, hvorfor det i nogen Tid kaldtes „de Adeliges Vartov1. I 1800 Tallets Aarhundrede har flere offentlige In­ stitutioner haft Lokaler i Palæet; nu benyt­ tes det udelukkende af Nationalmuseet. Prinsesse Margaretha-Sanatoriets Vennar, stiftet 2. April 1921. Adr. St. Peders V. 2 Hell. D Hell. 888. Formaal: Yder Hjælp til Prinsesse Margarethas Kystsanatorium, Hornbæk. .Bestyrelse: Overlæge Th. S to k k e b y c, R., Formand; Skibsmægler J Jelstrup Cli vi st o]»herscn. Kasserer; Legations­ præst Arvid B o man, IL, Sekretær, Prinsesse Margarethas Kystsanatorium i Hornbæk Plantage, oprettet 6. Nov. 1920, ejes af „Svenska Understods 1‘Oreningen“. Statsanerkendt Kystsanatorium for kir­ telsvage Bom, fortrinsvis af svenskfødte Forældre fra Kbhvn.-og Omegn. Plads til 18 Piger og 18 Drenge. Betalingsforhold efter Lovmi omStatsstøtte til Tuberkuløse. (Ubemidlede frit Ophold, Klæder og Rejse). Indmeldelse hos Overlægen, Th. S tokk e- bye, R., der træffes i Gustafskirkens Kom­ pleks S-Frihavnsv. Mand. og Fred. 7l/.,-8'/„ Eftm. samt Tirsd., Onsd. og Torsd. 12-1 St. Peders V. 2 Hell. Direktionens Formand: Legationspastor Arvid Bo man, R. Assisterende Læge: J L arsen, Hornbæk. Prinsesse Margrethes Juleforening, stiftet 27. Marts 1913. Beklæder og bespiser vedju le­ tider alvorlig trængende fattige Børn. Be­ styrelse: Grosserer Thomas S L oren zen, Formand ogKasserer; Sagfører MM anda 1- B e r te ls e n , R., Næstformand; Grosserer Harald J u h l, Sekretær; Prokurist Chr. H a1mi n d ; Grosserer II ans C h risten sen ; Grosserer J A W a llin ; Gross. Søren N ie ls e n ; fh. kgl. Hushovmester E V e s­ term a rk , DM.; Assistent E W ig b , Ærtsformand. Prinsesse Maries Forening, stiftet 1886, gi­ ver Konfirmationsudstyr til Børn af Mænd indenfor Marinens faste Rammer. Direktør: Departementschef Fr. S a x ild , K. DM.; Kasserer:Fuldm. P E 1mø e. Prinsesse Maries Hjem for gamle Sømænd og Sømænds Enker, se Sømandsforen, af 1856. Privatbaner. Private Jernbaneselskaber, der har Hovedkontor i Kbhvn. Am agerbanen , Hovedkont. Amagerbro Station, Amagerbrog. [C] J! Am. 543 (9—12). Formand : Typograf N P N i e 1s e n, MF., Kastrup. Driftsbestyrer: Kapt. CFK iæ r, R. L y n g b y - N® rum J ern b an es elskab, Formand: Generalmaj orH U 1ri ch, K.DM. Brodersens Allé 8 Hell. Ji Hell. 2840. Driftsbestyrer: Ingeniør C Kastrup J) Lyngby 220. S la n g eru p b an en , Akts. Kontor N-Fa- sanv. 283 EQ Jl Cent. 6206. Banegaard i Kbhvn.: Frederikssundsv. El J) Cent. 6163. Formand:Kmh. Viceadm. A du Piessis de R ich elieu , SK. DM., Driftsbestyrer:

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker