Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Aarhus

Provins-Kogister — Forretninger

VI —1190

Jydsk Olie-Import ved P Petersen. Inddi. P Petersen. Jydsk Papirlager, Akts. Bestyrelscsraad: Dir. A H K Hoppe. Dir. F C J .1 Stam­ pe, Vejlby, og Købmd. II P Henriksen. Direktion: A II K Hoppe og F O J J Stampe. Frm. tegnes af to Bostyrelsesraadsmedl. i Foren., af on af disse i Foren, med on Direktor ellor af to Direktorer i Foren. Aktk. 375,000 Kr. Jydsk Force!lams- & Glasmalori ved M Langborg Poulsen. Indeh. M L Poulsen. Jydsk Rammcindustri ved Lind Sorensen. Indeh. J L Sorensen. Jydsk Skiltefabrik veVl R J Staalby. Indeh. R .1 Staalby. Jydsk Stempolfabrik & Gravor-Anstalt, ved Alfrod Tliurin & Go. Indoli. A H Tliurm og W Miebolscn. Jydsk Stenografbureau vod A Wossol Welleson. Indeh. A Wessel Wctlcsen. Jydsk Telofon-Aktioselskab. Pestyrelse: Bankdir. CD A Andcrson (Formand), Ovor- retssagf. P Iv J Stampe (Næstformd.) og Dir. IIS Stoensen, Vejlo (disse tre ud- gor Forretningsudvalg) samt Kobind. Il B P.ecbgaard, Lemvig, Overretssagf. G G Bondbock, Aalborg, Telefondir. F F V Johannscn, Kbhvn., og Apoteker H .T N Dangaard. Hamlers. Direktor: M J Wallmann. Frm. tegnos af et Modi. af Forrotningsudv. i Foren, mod Formanden, Næstformanden ollor Jiirekteron. Ak(k. 15 Mill. Kr. Jydsk Træolio-Fabrik, Akts. muler Likvidation. Likvidatorer: Konsul L AI Biodc- waldt-Sohøtt, Kbhvn., og Gross. G Moller, der i Foren, tegner Frm. Jydsk Træoliefabrik vod lians Jensen & Carl Moller. Indeh. 11 Jenson, Kbhvn. og G Moller. Jydsk Vaabenforrotning ved A Th. Langermann. Indeh. A T Langormann. Jydsk Varehus ved Th. Thomsen. Indeh. T Thomsen. Jydske Skotøjsfabrikker, Aarhus, under Likvidation, Akts. Likvidatorer: Overrets­ sagførerne P Poulson, Kbhvn., og A D Krogh, Dir. S I K Hein og Fabr. G 11 Sørensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: G B Lilliebjcrg Hansen og J P Silbor, hver i Foren, med en Jukvidator. Jyllandsbaiikoii, Akts. Hankrand: Krodilforoningsdir. E B Lau (Formand), Fabr. CII Soronsen, Gross. V Brabrand, Konsul M P Droscher og Projir. F G Martins, Kolkjærgaard. Frm. tegnes af Formanden i Foron. med et andet, Itankraadsmedl. ellor af tro Bankraadsmedl. i Foren. Prok.: Jiiroktor S Wois Fogb ollor lianlc- raadols Formand ollor to andre Medl. af Bankraadot, i Foron. mod enten Kas­ serer II II Windolov ollor Boglioldor G Pclorson ollor en af Fuldmægtigene A V Basmusson, II E Jensen og II N G Nielsen eller af to af disse, Funktionærer i Foren, olier ondvidoro H N G Nielsen i Foren, med Direktøren eller Bankraa- dots Formand olier to andre Bankraadsmedl. Aktk. 2 Mil], Kr. Jyllands Sldltofabrik vod Frode Mogenson. Indeh. F Mogonson. Jyllands Sæbefabrik ved Edv. Bedersen jun. & N Niolson. Indeh. E l’ederson og N Niolson. Jyllands Sækkoroparationsforrotiiing vod P M Larsen. Indoli. P M. Larson. Jørgensen & Petersen. Indeh. Dl G Jorgenson. Katl'o-Kompagniet, Akts. Bostyrolsons Formand, Kall'ohdl. A M Andorsson tognor Frm. Aktk. 5000 Kr. Kaffe- & Mnrgarinobodon vod C A Christensen. Indoli. G A Ckristonson. Prok.: A M Andorsson. Kampmann, Moller & Horskind. Indeh. G P GKampmann. Kanipinann, Moller & Ilerskind, Akts. Bestyrelse: Dir. 11 P T A Svanholm, Hel­ lerup (Formand), F-tatsr. N G Monborg, Kbhvn., Dir. N A'Pcdorson, Vejlby Krat, og Overretssagf. P K J Stampo, Aarhus. Dircktor: Kobmd. CPG Kainp- mann. Frm. tegnes af .Formanden ollor af Direktøren. Aldk. 1 Mill. Kr. Kattrup .0 Iloyer. Indeh. F S W Kattrup, Kbhvn., og A N lloyor. Kemp & Go. Indeh. Kobuiændeno O V Kemp, Odense, og L GFrederiksen, Aarhus, der i Foren, tegner Frm. Kier Iirodr., Akts. Bostyrolscsraad: Ivobmændcno V Kier, A Kier (Direktorer), L llammcrieh (Formand), Bankdir. ODA Andersen og Sagf. K Kier.' Frm. teg­ nes enton af Direktørerne hver for tig, af Formanden i Foren, mod ot Bestyrol- sesraadsmodl. eller af tre Bestyrolsosraadsmedl. i Foron. Aktk. 720,000 Kr. Kjeldsen Jens. Indeh. A M JI Petersen. Kjær’s Hans Sæbefabrik, Akts. Bestyrelse: Murorm. N M Bak (Formand), Kobmd. I’ L Poulsen (Dircktor), Tomrerm. 11 L Nielsen, Murorm. NK Nielsen og Tøm- rerm. GN Vitlion. Frm. tegnes af Formanden i Foren, mod et Bcstyrelsesmedl. Brok.: P L Poulson. KnoH’s E Eftf., Brd. Petorson. Indoh. P L B Petersen og A V Petersen. Knudsen Brodrone. Indeh. Murorincstrono A P Knudsen og G T Knudsen, der i Foren, tegner Frm. Knudsen Cornelius Filial Aarhus. Indeh. Frm. Cornolius Knudson, lvbhvn. [so dottof. Bcstyror: M Niolson, dor har Prok. (Alim. i Kbhvn.). Kock Brodrene. Indoli. J G P og J P Kock. Kofoed Brodrene. Indeh. Stenliuggern o A II Kofood og V C Kofoed. Kolding Hans. Indoli. Fru B K Kolding. Ifolonialhnsot i Aarhus, Akts. Bostyrelso: Kulgross. E P Erikson (Formand) og Prokurist V Olsen (Næstformd. og Dircktor), boggo af Vejlby Krat samt Gæst­ giver N P Ejlersen, Himionip, dor to i Foron. tegner Frm. Prok.: Direktøren i Foren, med et andet Bestyrolsosmodl. samt A C N Nielsen i Foren, mod For­ manden olier Næstformd. Aktk. 5000 Kr. Konfokthjemmet ved M Jergensen. Indeh. M Jorgenson. Konfoktion, Akts. Bestyrelse: Købmd. GG Engelbrodt, Vordingborg, Fabr. J Ham­ mer, Silkeborg, og Dir. P Pagh, Kbhvn., der i Foren, tegner Frm. Prolc.: A K Christensen. Aktk. 30,000 Kr. Konfektionsfabrikken Danmark ved Jørgen P Clausen. Indeh. J P Glansen. Konkurrenten vod Martin Basmussen. Indeh. M Rasmussen. IConservos- & Polsolabrikkon Fremad ved Zwioblor & Jensen. Indoh. C P Zvvio- bler og G L Jonson, dor i Foren, tegner Frm. Kontor-Centralen, Akts. Bestyrelse: A I B Jensen (Direktør) og Kommunelærer N M Ridergaard, der i Foron. tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Korn- og Foderstof Kompagniet, Akts. Bestyrelsen bostaaraf ot Bostyrelsesraad: Gross. F G C J Baune, Aarhus, (Formand), Gross. II G Meulengracht, Vejlby, (Næstform.), Direktor A V Kieler, Hellerup, Direktør C G N Romer, Aarhus og Direktør N C Guldmann, Vejlby, samt Direktørerne: C G Hansen, J GT Jensen, Bagsværd, N A I’otersen, Vejlby, og W Monsted, Kblivn. Frm. tegnes af to Direk­ tører i Foren., eller af en Direktør og ot Modi. af Bestyrolsesraadot i Foron. eller af Formanden eller Næstformd. i Foron. med ot andet Bestyrelsesraads- modl. Aktk. 10 Mill. Kr. Korset-Salonen P I) ved P Baastrup. Indoh. Frk. P 1) Baastrup. Kortsen’s Ghr. Mobelotablisscmcnt,' Akts. Bestyrelse: Snedkorm. II C Kortscn og Forretningsf. G C Mogensen, Aabyhoj, dor hvor for sig tognor Frm. Aktk. 75,000 Kr. Kosa Rudolf. Indeh. J H B Kosa. Krag Aage, M Arps Eftf. Indeh. A B E Krag. Kragelund Teglværk, Akts. Bestyrelse: Adjunkt J Kamin, Bisskov (Formand), Kobmd. J A Joigonsen, Aaby (Næstformd.), Fabr. A J llanson, Aaby, og Kobmd. H Lystager (Direktør). Frm. tegnes af Formandon og Næstformd. i Foren, eller af en af disse i Foren, mod ot Bestyrolsosmodl. Aktk. 150,000 Kr. Krogh Ghr. & Go. Indeh. A G Krogh og J B Tolboll. Krone-Magasinot ved M Thorup. Indoli. M G Thorup, Kbhvn. Kyster's Julius Eftf. Indoh. N S Sørensen, A V Vinther og P D rotorsen, der to i Foren, tognor Frm. Kobmands- og Haandværkcrbanken, Akts. Bankraad: Tomrerm. It A Koch, Købmd. J ltasmussen, fb. Bankdir. J P Tbomasscn (Thomson), Bogtrykker M Geortsen, Mejeriejer .1 1’ Jensen, Dir. N Svonningsen, Kobmd. J P P Kok, Konsul P Petersen, Købmd. G Lauritzen (Laursen), Skomagerm. L M Friis, Kobmd. II II Brandt og Murerm. J Mortensen, af hvilke de tre sidstn. tillige udgør Selskabets Kontrolkomité. Direktion: IvN Sandors og S L 15 Fog. Bog­ holder,: N A Holm. Frm. tegnos af to Direktorer i Foron., af on af disso i loren, mod Bogholderen ellor med, ot Bankraadsmodl. samt af ot Medl. af Kontrolkomitéen i loren, med Bogholderen. Aktk. 2 Mill. Kr. Købmændenes Centralindkøb. Bestyrelse: Købmændene J P Poulsen, Odder (For­ Kjær Akton & Son. Indeh. P A. M Kjær og E Kjær. Ivjær’s Hans Sæbefabrik. Indeh. Edvard Pedersen jun.

mand), J Digmann, Vejle, S Jensen, Maribo, A Præstmark, J P Jacobsen, Au- limi, G Madsen, Kjærsgaard, og N Jensen, Frederikshavn. Frm. tegnes af tre Bestvrelsesmcdl. i Foren, mod Formanden. Prok.: G Gronomann. Kapital. 130.000 Kr. Landboornes Tagpap- & Tjæroforsyning vod Anton Troolstrup. Indoli. A Nielsen Troolstrup. I‘rok.: W I’oterson. Landbosparekassen i Aarhus, Akts. Bestyrelse: Gaardcjorne Iv .Tossen, Skejby, (Formand), A Jorgonsen, Yderup, S P Loft, Viby, M. Niolson, Battrup, og J Pihlkjær, Vojlby, der to i Foren, tegnor Frm. Prok. har livort af Bestyrelsens Medlem­ mer i Foron. med enten Kassereren H C Larsen eller Bogholderen, G 1! Hen­ riksen. Aktk. 40,000 Kr. Landbo-Tyende-Brandkassen, Akts. Bestyrelse: Fabr, W II V W H Sperling, dor tegner Frm., og Partikulier ,1 W I‘ A Sperling,.Hillerød. Aktk. 20,000 Kr. Langballe C & Son. Indeh. II A Langballe. Prok.: J Niolson. Langeritiann A Th. Indeh. K Langermann. Langvardt P II. Indoli. .1 II Langvardt, Vojlby, og LC .1Langvaidt. Larson Axol Manufaktur on gros. Indoh. A 1 Larson. Prok.: L Christensen. Larseirs Fr. S Eltf. Indoli. Gortlcrm. G .1 Hansen. Larsen II K & Kjeldsen, Koiniiiandil solsk. Ansv. Delt. P A P Kjeldsen, Brabrand. Larsen Holger & Sonnor. Indoli. L IL Larsen, A L G Larson og H C G Larsen, der to i Foren, tegner Frm. Larsen’s N K Eltf., E M Lyngdal. Indeh. E M Lyngdal. Larsen Peter G. Indoh. Fru S M Larsen. Lassen E, Akts., Filial Aarhus. Indoh. Akts. E Lasson, Kblivn. [se dotto]. For­ retningsbestyrer: J P F llanson, dor tognor Frm. i Foren, mod E Lassen. Laurson N.C & Co., Akts. liostyrelso: Købmd. N C Laurson, Aabyhoj, og Kobmd. 0 J Niolson. Frm. tognos af Dirokloron ollor af Boslyrolson i Foron. Aktk. 30.000 Kr. Laursen S Bon. Indoh. Il V Laursen. Lcgotojshusot vod M Mogensen. Indeh. M Mogonson. Legetøjs-Importen vod Sophus Wostormann. Indoli. S V N Wostnrmann. Lorelio Ghr., Akts. Bestyrelse: Stonhuggerm. G Uhristonson, Snodkerm. II G Kortsen og Maskinist G A Christensen, dor to i Foren, tognor Frm. Aktk. 1(1,000 Kr. Leth-Hang, Sot. demens Bog- Papirhdl. Indoli. J T Lolh-Bang. Levig Max & Go. Indeh. M P Lovig |Navneforandring til Lestor-Levig] og V J Gliickstadt, begge af Kbhvn. Lilliebjerg-llanson G B, Akts. Bostyrolso: Gross. Il J Rodgaard, Gross. M Tho- rengaard og Bankbest. G Bireh-Pederson, allo af Kblivn., samt Gross. G R Lil- liobjerg-llanson (Direktør). Frm. tegnes af en Direktør ollor af to Bestyrelses- medl. i Foron. Aktk. 44.000 Kr. Lille Torvs KatVelidl, ved Hans F Hansen. Indoh. Il F A Hansen. Linotol-Kompagniot for Jylland, Akts. Bestyrelse: A Hcrse.hond (Direktør), Amts- revisor C T Herschend, Skanderborg, og Kobmd. L G l’rango. Frm. tegnes af Diroktoron alene eller af to Bestyrelsesmod)., i Foren. Aktk. 30,000 Kr. Litografisk Anstalt Aros, Ghr. Olsen. Indeh. C Olsen. Livsforsikringsselskabet Jylland - gonsidigt. Bestyrelse: Gross. N A M llanson (Formand), Ovoruetssagf. Il A Dal (Næstformd.), Stadsfæsteinand O E Nielsen, Roskilde, Fabrikmestor, J C Jonsen, Nyborg, og Skatloraadsformd. P llansen, Ringsted. Frm. tognos af Formandon ollor Næstformd. i Foron. mod ot andot llo- styrolsesrnodl. Prok.: Kapt. E E 0 Kjrorulff, Aktnar O G H Larsen ellor Kon- torchof A G Potersen, liV|Or i Foren, mod Formandon ellor Næstformanden. Lorenlsen’s Brodr. Maskinfabrik. Indeh. K V Loront.sen og A T Lorentson. Luksus- Lastvogns Transportkompagniet ved Oskar Jensen. Indoli. N 0 Jonsen Lund’s Dampkaffobrænderi. Indoh. J G llanson. Lund I P. indoli. Fru A M Lund. I’rok.: K A Lund og L F Niolson i Foren. Lundingshus Magasiner, Larsen & I’urup. Indeh. L M Larson og N J N Purup. Lund6gaard’s V Eftf., O Heesch. Indeh. O K Heesch. Prok.: Il IIooscli, Aalborg. Magasin du Nord i Aarhus, Akts. Bostyrelsesraad: Kobmd. C W Roffs (For­ mand) Gross. J J R Mollentin og Dir. V Vett, allo af Kbhvn. Diroktor: G 15 Boffs. Fim. tegnes af Direktøren ellor af to Bestyrolsosraadsmedl. i Foron. Aktk. 300,0CO Kr Magdalonemollen vod E Tørring. Indeh. E Tørring. Magdalonemøllon vod I Jensen, Viby pr. Aarhus. Indoli. I Jenson, Viby. Magnussen's Rudolf. Eftf. Indoli. 11 N P llanson. Mammen & Droscher. Indeh. A W Mammen og M P Droscher. Prok.: E Gado og S .S Blicher. Mammens Æskofabrik, Akts. Bestyrelse: Konsul M P Droscher, Vojlby, og Proku rist E Gade. Diroktor: H A L Mammen. Frm. tognes af on Direktor i Foren, med et Bcstyrelsesmedl. eller af to Bcstyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100.000 Kr. Manufaktur-Fabrikkernes Gdsalg ved It Basmussen. Indeh. B. Basmussen, Manufaktur-Lageret (en gros & detail) vod l’etor liarre. Indeh. P G Ilarre. Marselisborg Apotek ved Holger Paulsen. indeh. II Paulsen, Gigod. Maskinfabrikken Danmark, Akts. Bestyrolso: Gaardojerno N B O Porse, Pors- kjær (Formand), J I’ T Moller, Lovol (Næstformd.), og A G Andcrson, Vonslov, Dir. O Madsbjorg, Propr. N Niolson, Duemosegaard, Mejoriforp. B Nielsen, Kirkeby, l’ropr. J I’edorson, Brædslrap, og liryggoriejor F G Basmusson, Indslov. Direktion; N B O Porso, O M Andorson og J P T Moller. Frm. tognos af Formandon aleno olier af Næstformd. i Foren, mod ot andot Bosty- relsosmodl. Aktk. 80,000 Kr. Melil’s E Fabrik. Indeh. Fru I Riis. Prok.: S S Malling og A P Westring i Forer.. Meier M G & True. Indoh. H A M S Truo. Meincke’8 V Eftf., Georg Potersen. Indeh. G Petorsen. Mejeriaktieselskabet Vendsyssel og de forenede Mejerier. Bestyrelse: Godsojor C Moosgaard Kjoldson, Lidso (Formand), Gross. M P Droschor (Næstformd), Revi­ sor G Ilejlund-Oarlseii, Sagf. P J Vestorgaard, Gross. A W Mammon, Kblivn., Bankier P Ilagomann, Kbhvn.. og Sagf. C L 11 Jensen, Odense. Diroktor: C .T R Baumann. Frm. tognes af Formandon ollor af Næstformd. i Foron. mod ot Bostyrolsosmedl. Prok.: Diroktoron i Foron. mod ot Bestyrelsesmod!. Aktk. 1.250.000 Kr. Mejeriet Vesterbro, Interessentskabet, Bestyrelse: Gaardejerne C Christiansen, Aaby (Formand), B M Mikkelsen, Viby, J P Moller, Hasle, J Holm, Gjollorup, AKondrop, Vejlby, P K Sørensen, Skejby, It Christensen, Aarhus Mark, og Pro­ prietær I* Paulsen, Brendstrupgaard, dor i Foren, tegner Frm. Den indsk. Ka­ pital er 150,000 Kr. Mejlgades Tojlnis vod G T Christensen. Indeh. G T Christensen. Meikontoret, Akts. Bestyrelse: Bankdir. N J A Kjær, Maribo, Gross. V E Gæ- deckon, Odense, og It .1 Qvistorif, Aabyhoj (Forretningsf.). Frm. tegnos af Forretnings!', alene ollor af to Bostyrelsosmodl. i Foron. Aktk. 30,000 Kr. Mercator’s Eksportkontor vod Andreas Kjerulf Jonson. Indeh. A K Jensen. Prok.: N C A Wondsel. Meyer & Woldstedlund. Indeh. F Meyer og J C Woldstedlund. Mikkelsen Ghr. & Son. Indeh. Malermestrene G A Mikkolson og II A P Mikkelsen. Mikkelson’s Jons Eftf. Indoh. H P Nielsen. Mineralvandsfabrikken „Echo“. Indeh. C J M Høyor. Mineralvandsfabrikken Tbor vod II Tliorsen. Indeh. H Thorsen. Motor- & Maskinfabrikken'Exakt vod Hans Basmusson & Andors Andorson. Indoh. II Basmussen og A Andersen. Munk Poter N & Go., Akts. Bestyrolso: Fabr. J I’ N Munk (Diroktor), Overrets­ sagf. J G Hald og Karen Munk. Frm. tegnes af Direktøren alene ollor af to Bcstyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. \ Møbelfabrikken Aros, Akts. Bostyrolso: Dir. S O Mygil, Snedkorm. M Larson og Fuldin. .1 C llindby, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 21,000 Kr. Møbelfabrikken Sirius ved Iversen & I’oterson. Indoh. K P It kotersen og N Iversen. MeUer’s Bogtrykkeri (Bog- & Bladforlag) Dupleks. Indeh. A .C Møllor. Prok. Asta Moller. Moller Carl & Co., Akts. Bestyrelse: Maskinfabr. A A Pederson, Gross. C Moller (Direktører), Gross. H Jonson, Kbhvn., Ing. J F Knudsen, Kbhvn., Dir, L V So-

Made with FlippingBook Ebook Creator