Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Provins-Register — Forretninger

Aarhus VI L A Christensen og Propr. F G Martins, Kolkjcrgaard. Kim. tegnes af ])jrek­ toren alene ellor af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Wehle H J- Indoh. C F Voigt. Prok.: C 1 Monrad. Weiling & Sendorgaard, Akts. Bestyrelse: Cyklehdl. A MJ Sendorgaard og Cyklehdl. P J.Yojling (Woiling) (Dir,.kløror) samt Mekaniker C.) Sendorgaard, Hellerup (For­ mand), dor to i Foren, tegner Frm. Prolc.: A M .1 Sendergaard og P J Vejling. Alctk. 150,000 Kr. Vendelbo & Co., Akts. Bestyrolso: Prof. C P Hansen, Kbhvn. (Formand), Skole­ forst. A D Grathwohi, Kbhvn., Gross. A J Itasmussen, Kbhvn., Gross. E, V C Kaastrup, Hollornp, og Birkedommer E B Larsen, Frederiksværk. Direktør: P Podersen (Vendelbo), Odder. Frm. tegnes af Diroktoron olier Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmod!. Aktk. (15,000 Kr. Wondelboe’s N li Eftf. Indoh. J li Barteis. Vesterbro Kalk- og Mørtolværk. Indeh. A D Andersen. Vesterbro Trælasthandel, Akts. Ilestyro)son bostaar af ot Bostyrelsesraad : Ovor- retssagf. P K .1 Stampe (Formand), Gross. H C Broge og Direktør L P Niel­ sen samt on Direktion: It P Pedersen. Frm. tegnes af Formanden i Foron. med ot Bestyrolsosraadsmodl. ellor af Direktøren aleno Aktk. 600,000 Kr. Vostorgaard & Co. Indoh. M S Vostorgaard (or senere dødj og J E Andreasen. Vestergades Barber- & Frisørsalon ved O Christensen. Indoh. O A Christonson. Vestorgades Farvehandel & Tapetlagor ved tt Itasmussen. Indeh. B P Itasmussen. Vestjydsk Havliskeri, Akts. Bestyrolso: Tomrorm. lt A Koch (Formand), Gross. E P Erikson, Prokurist V Olson, Bisskov, Mejoriojor B .1 Hjortshøj, Partiku­ lier A P Fischer, Ilovodgaard, og Trælasthdl. M Skou, Lemvig. Frm. tegnos af Formanden i Foren, mod et Bestyrelsesmod!, eller af to Bestyrelsesmod!, i Foren. Aktk. 300,000 Kr. WestphalPs J Th. Eftf. Brodr. Ransby. Indoh. J F E ltansby og A G ltansby, dor i Foron. tognor Frm. Vinbjergejernes Dopot ved Albert Thorups Bodega, Aarhus. Indoh. A C Thorup. Windeløv H. Indeh. Fru M Windeløv og E Windolev, dor i Foren, tegner Frm. Viudnostætningslistofabrikkon ved S Laiuit/.on. Indoh. S N Lauritzen. Winsløw Fr. Indeh. J M Jensen. Winthor’s C C Eftf. Indoh. Fru A M Jonsen. Prok. : Forretningsf. II Friis Po- terson og Frk. N N Horlund. Violinbyggor A itasmussen & Co. Indeh. Fru M N Jørgensen. Prok.: J Jergonson. Vorbeck ltredr. Indeh. D !) Vorbcck og lt II Vorh' :k. Vulcan Company, Al •*. Indoh. Akts. lians Scnoump

1192

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Mortensen $ 1 1 ........................................... Dalgaard K $ 138........................................... Didriksen Tli. $ 103........................................ Dybvad Mølle, Jens Kr. Jensen $ 156. . . Flensborg Lager ved I Lauth $ 7 1 . . . . Flora, F Petersen Blomsterhdl. $ 48 Fredberg Chr. $ 8 0 ........................................ Frederiksen L $ 101........................................ Gregersen A C Materialhdl. $ 129............. Hansen Alma..................................................... Henrichsen A $ 50........................................... Henrielisen & Christensen $ 50 & 70 . . . Himmerland (Aars Dagblad) $ 1 7 3 . . . . Ujortkjær Clir. & Co. Købmd. $ 6. . . . . Husbond Kr. Nielsen $ 49............................ Jensen Chr. M $ 1 7 1 .................................... Jensen Laurits C Købmd. $ 57 Jensen M M $ 9 4 ........................................... Jensen N $ 7.................................................... Jensen Peter $ 1 0 8 ........................................ Jørgensen Jørgen $ 175 ............................... Jørgensen Vakl. $ 45..................................... Kjeldsen N $ 14.............................................. Kristensen J R $ 157.............................. ... . Kristiansen M $ 104..................................... Krogh N $ 1 1 7 ......................: ..................... Larsen Ejner $ 130........................................ Larsen 1 C $ 197............................................ Larsen L P $ 8 4 ........................................... Larsen N H I | 6 7 ........................................ Ljunggren Edv. $ 127..................................... Madsen L $ 36................................................. Madsen M K $ 152........................................ Magnussen II Købind. $ 13 Mathiasen A $ 1 0 2 ........................................ Melsgaard Otto $ 1 8 ..................................... Mogensen Karl U $ 20.................................. Muncli M $ 22................................................. Mørcli S V $ 27.............................................. Nielsen Charles Theobald $ 8. . . . . . . . Nielsen Karoline $ 8 ..................................... Nielsen Niels $ 131........................................ Nielsen N P Musikhdl. $ 137 Nordjydsk Tapetlager, A P Petersen $ 93 Olesen Ole $ 114.............................................. Pedersen B $ 110........................................... Pedersen Svenning $ 1 2 5 ............................ Perregaard II Købmd. $ 4 Petersen A $ 5 4 . . . ...................................... Poulsen Carl $ 158............ ........................... Poulsen N $ 2 4 .............................................. Poulsen P Th.. Mekaniker $ 90................... Quist A $ 112................................................. Rosliolm P $ 4 2 ........................................ . . Sand A $ 1 1 9 ................................................. Schiøtt E C $ 2 6 ........................................... Schjødt S Weirsøe Cigar-og Papirhdl. $ 41 Postgiro-Konto Nr. 5846 Sigersen J $ 126............................................. Simonsen Chr. $ 100........................................ Steffensen Andreas $ 55................................ Stissing S A Træhdl. $ 89 Svendsen Peter $ 177..................................... Svenstrup Elieser $ 2..................................... Sørensen S M Købmd. $ 10 Thomsen A ....................................................... Thrane Valdemar $ 2 1 ............................... Vistisen C $ 75................................................. Indregistrerede Firmaer. Aars Boghandel vod Carl‘Andersen. Indeh. C C Andorson.

Manufakturlidl. Snedkere Skræddere Møl ler Manufakturlidl. Smede Entreprenører Sygeplejeartikler Modeforretninger Urmagere

Cykleuds.Automobil forhdl. Gummi- og Guttaperkav. Aviser (Trælast- og Tømmerhdl., ( Korn, Foderstoffer Gartnere Mekanikere Modeforretninger (Maskinfabr., | Automobilforhdl. Manufakturlidl. Elektr. Lysinstallation Elektr. Lysinstallation Bødkere Skomagere

Murermestre Malermestre Bagere Vognfabr. og -forhdl. Gartnere Blikkenslagere Drejere Bryggerier Smede Klædefabrikanter Skomagere Cykleudsalg Manufakturlidl. Tømrermestre Isenkræmmere Modeforretninger Smede Tapcthdl. Murermestre Tømrermestre Urmagere Bagere Cykleudsalg Manufakturhdl.

Cykleudsalg Giarmestre Trikotagelidl.

Urmagere Apoteker

A ars .

Kæmner: L Jensen. Politimester, se u. Nibe. Sogneraadsl’ormand: Bodkor­ mester N Kjeldsen. Vandværket (Interessentskab) anl. ca. 1904.

Dommer, se u. Løgstor. Elektricitetsværket (Amlelsselsk.) anl. 1905. Gasværket (Akts.), anl. 1910. (se Firma-Rcg.). Indbyggerantal 1921: 1,539 (1906: 874).

Trikotagelidl. 11erreekviperingshdl. Fiskebdl. Skomagere Stenhuggerier Sadelmagere

Forretningsnavn og Adresse Aars Boghandel ved Carl Andersen $ 74 . Aars Bogtrykkeri, II L Rafaelscn $ 43. . Aars Cementvarefabrik ved Clir. Ujortkjær Aars Dampteglværkor, Akts. $ 29 & 30. . . Aars-Haubro Spare- og Laanekasse $151. . Aars Hotel | 1 .............................................. Aars kontante Varehus ved P Lauritsen $58 Aars Margarinefabrik, Karl Axelgaard $185 Aars Maskinsnedkeri, Ant. Christensen $ 77 Aars Mineralvandsfabrik $ 6 0 ................... Aars Missionshotel $ 1 7 8 ........................... Aars Møbellager, M Christensen $ 70. . . Aars Mølle $ 123............................................ Aars og Omegns Andelsslagteri $ 44, Stats $ 3 Telegramadr. „Slagteriet". . . Aars Tapet- & Farvelidl., L Bjørn $ 40 Aars Yognfabrik ved M E Sørensen $ 63 Andelsbank, Den danske, A. m. b. A. $ 121 ANDERSEN N $ 39........................................ Banken for Aars og Omegn, Akts. $ 3. . . Christensen C C $ 16..................................... Christensen Clir. M Træhdl. $ 35 Christensen J Chr. $ 9 5 ............................... Christensen Johs. $ 6 9 ................................. Christensen L F $ 99, . . . . . . . . . . . Christoffersen S $ 46 . . . . . . . . . . Crome & Goldschmidt’s Fabr.’s Uds." N

Se Fagregistret under Boghandlere Bogtrykkerier Cementvarer Teglværker Sparekasser Hoteller Manufakturlidl. Margarinefabrikker Maskinsnedkerier og Savv. Mineralvande Hoteller Møbeludsalg Møller ( Svineslagterier, Slagterier, Fedevarer en gros, Fedt Vognfabrik og -forhdl. Banker Sagførere, Incasso Banker Isenkræmmere

Bagere Bagere

Aars Dampteglværkor, Akts. Bestyrolse: C C Jensen (Forretnings!'.), Murerm. .1 Rasmusson, Aalborg, og Sagf. V L Cortos, der to i Foron. tegner Frm. l’rok.: Forretningsføreren. Aktk. 30,000 Kr. Aars Gasværk, Akts. Bostyrelse: Redaktør H S Soronson (Formand), Kobmd. J S L P Klindt, Ingeniør Cand. polyt. L € Larsen og Murerm. J C Niolsen, alle af Silkeborg, der to i Foron. tegner Frm. Aktk. 16,000 Kr. Aars-Haubro Spare- og Laanokasso. Bestyrelse: —•----------------------------------- (For­ mand), Rentier J V Brandgaard [or senere død], Gaardejer S Gregersen, Land- hrugskand. L Podorsen og Sogneraadsformand Grogers Larsen (Kassorer), alle af Aars, Gaardejerne P Poulson, Gundostrupgaard, N Niolsen, Ilaubro, J Bohi, Haubro, og P Sigvartson, Jelstrup. Frm. tegnos af Kassereren i Foron. med et andet Bostyrelsesmedl. Aars kontante Varehus ved P Lauritsen. Indeh. P Lauritsen. Aars Varehus ved A Lauritsen. Indoh. A Lauritsen. Prok.: P Lauritsen. Aars Vognfabrik vod M E Sørenson. Indoh. M E Sørensen. Banken for Aars og Omegn, Akts. Direktion: Bankdir. T Thomson og Rontior P Sørensen. Bankraad: Købmd. N M Markmann (Formand), Sognef. P II Poul­ sen, Gundostrupgaard, Rentier .T Jensen, Ullits, Rentier S Glorup, Havbro, Gaardejerne S Lassen, Lynnerup, og C Hansen, 1. Binderup, Kobmd. C Iljort- kjær. Propr. P M Hansen, Gottrupgaard, og Kobmd. C C Christensen. Frm. teg­ nes af to Diroktøror i Foren, ollor en af Direktørerno i Foren, mod et Bank- raadsmcdlem eller mod Bogholder A K Ohristenson eller af et Bankraadsmedl. i Foren, med Bogholderon. Aktk. 400,000 Kr. Flonsborg Lager ved I Lauth. Indoh. I J Lauth. Ujortkjær Chr. & Co. Indoh. C Jensen, Hobro, og C Ujortkjær. Tøjhuset Aars, Akts. Bestyrelse: Ekviperiugshdl. S K Simonsen (Formand), Forv. L Haldrup (Forretnings?.) og Gaardejer G M Larsen, Tandrnp. Frm. tegnes a] Formanden eller af Forretningsf., hver for sig, eller af to Bestyrelsesmedl-1 Foren. Aktk. 20,000 Kr.

Skræddere Skomagere Snedkere Sadelmagere

Made with FlippingBook Ebook Creator