Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Provins-Register — Forretninger * Kbhvn., der to i B'oren. tegner Frm. Pro'k.: C E Rasmussen, Emma Iv M Færge- mann og K A Schultz, to i Foren. Aktk. 28rt,000 Kr. Høier Brdr. Indeh. J Bl Iloior og P A lloier. Importforrotningen Dannebrog ved Scvorin Christiansen. Indoh. S A Christiansen. Iversen .) I' & Søn. Indeh. Snedkcrni. V Iversen. Jacobsens Cand. pliarm. E W Eftf., F F Krogh. Indeh. F F Krogh. Java vod M Tv Andersen. Indeh. M K Andersen. Jensen J P & Co. Indeh. J P Jensen, Frederikshavn. Prok.: J C Jensen og E J H K Jensen. Jensen Lauritz & Søn. Indeh. J L Jonsen og C E Jensen. Jensen & Pcdersen's Maskin- og Motorværksted. Indeb. N CJensen og P H Pedersen. jcnson's Søren Eftf. ved Jorgen M Rasmussen. Indeh. J M Rasmussen. Jensen S N. Indeh. J S Jensen. Jensen & Sørensen. Indoh. G Jensen og II P Sørensen. Jensen Vilh. A, Akts. Bestyrelse: Partikulier L A Jonson, Hellerup, C Rørbeck og O Samson, der to i Foren, tegner Firma. I’rok.: V A Jensen. Aktiekapital 10,000 Kr. Johansen Thomas & Søn. Indeh. T Johansen og V C Johansen. Jydsk Fløde- & Oste-Eksport, Akts. Bestyrelse: Gross. J P Jensen (Formand), Overretssagf. G C Rondbeck, Gross. A J Uhrenfeldt, Købmd. L A II Jessen og Mejeriejer P K Slotli, Aarhus. Direktør: A T Madsen. Frm. tegnes af Direk­ tøren eilor Formandou hver i Foren, med ot; Bostyrolsesmedl. Aktk. 225,000 Kr. Jysk Handelskompagni, Akts. Bostyrelso: Tøminerlidl. P Fog-Petorson, Hobro (Di­ rektør), Folkotingsmd. G Fog-Pctcrson, Overretssagf. G C Rondbeck, Købmd. II M Jensen, Flauonskjold, Gross. P P Molst-Knudsen, Kbhvn., og Dir. J C W Christonsen-Beekshofft, Hellerup. Frm. tognes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af en Direktør alene. Prok.: J P A Jørgensen. Aktk. 500,000 Kr. Jydskllavegodnings-Forretning ved C Ellemann. Indeh. O J Ellemann. Jydsk Mebolmagasin ved Nielsen & Tordrup. Indeh. V Nielsen og C M Tordrup, der i Foren, tegner Frm. Jydske Møbelpakhuse vod O V Olsen & Chr. P Larson. Indoh. O V Olsen og O P Barsen. Jørgensen & Sørenson. Indeh: P C Jørgensen og N Sørensen, dor i Foron. tegner Frm. ICaffeforrotningen Mokka ved A J Bindslev. Indeh. A J Bindslev. Prok.: Fru A J M Bindslev. Kaffe- & Tehandelen Urbanhus, Akts. Bestyrelse: G toss . J Toft, Kbhvn., Købmd. S M T Borup og Købmd. P Frederiksen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. (1300 Kr. Kaslrup’s Fritz Eftf. Indeh. Købmd. C C Thuén. w Kompo C II. Indeh. Augusta L F Kampe og J G Kempe. Kiier ts Bondtseu. Indoh. 11 R Kiær. Kjærs Mølles Fabrikker, Akts. Bestyvelso: Overlægo C Schoubye, Fabrikant C J 'liodskjer, Bankdir. O Nielson, Bankier C H Salomonson, Kbhvn., og Vekse­ lerer A B Trier, Hellerup, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: J C Folker, Charlottonlund, og II 1’ Goldbar, h. Prok.: Direktororno i Foren, samt hver af disso i Foren, med Kontorchef N C Nielson eller med O J M Toppcnbevg samt de to sidstn. i Foren. Aktk. 1 Miil. Ivr. Kjærulff & Mangor. indeh. A G Kjimilll og J V 11 Mangor. Klingonberg II, Akts. Bestyrelse: Apoteker H J N Dangaard, Randers, Dir. J E J Petersen og Dir. G 1J Brommer, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: Kobmd. O K Klingenberg, dor bar Prok. Aktk. 400,000 Kr. Kniv-Magasinet, K Matoll. Indeb. K O I Mateil. Koch S W. Indoli. A W Koch. Koopmann’s J D, Svineslagteri, Akts. Bestyrolse: Dir. W F Godboy (Formand), Kobnnl. E II M Donny, London, og Overretssagf, T Knudtzon, Kbhvn. Frm. tegnes af Formanden i Foron. med et Bestyrolsosmedl. Prok.: Formanden alene samt A Raslund og J F S Nielsen i Foren. Aktk. 900,000 Kr. Korn- og Foderstof Kompagniet, Akts. Bestyrelsen bostaar af et Bestyrelsesraad: F G C J Bauno, Aarhus (Formand), II GMeulongracht, Vejlby, (Næstform.), C C N Rømer, Aarhus, A V Kieler, Hellerup, og N C Guldinann, Vejlby, samt en Direktion: C G Hansen, J C T Jonson, N A Pedorson og W Mensted, Kbhvn. Bhm. tegnes af Bestyrelsosraadots Formand eller Næstformd. i Foren, med et andot Bestyrelsesraadsmedl. øg af on Direktør i Foron. med et Bestyrelsosmedl. samt af to Direktører i Foren. Aktk. 10 Miil. Kr. Kragelund’s M Fabrikker. Indeh. M F J Kragelund og IC .T J Kragelund. Prok.: IC Thomson. Kragh O Bai. Indeh. J C Brint-Nielsen. Prok.: R B Ifragh. ICravatmagasinot Bristol ved A Albortsen. Indeh. A Albertson. Kravatmagasinot: Tip Top, Th. Thomsen. Indoh. T M Thomson. Krone Magasinet vod Chr. Springborg. Indeh. C S Springborg. Landbosparekassen i Aalborg. Bestyrelse: Sagf. V Petersen (Formand), J C A Thorn, S-Tranders, samt Gaardojcrne IC G Sørensen, Stagsted, S P oob , Gster- sundby og I Laursen, Roindrup, der to i Foron. tegner Frm. Lango L S. Indeh. L S Lange, og E Lange. I’rok.: OP Nielsen. Lango L S, Akts. Bestyrolse: Dir. L S Lango (Formand), Vinhdl. N K Kriston- sen og Godsejer N K Stroyborg, Dronninglund. Direktion: Gross. K Stroyborg og Gross. H A F Pedorson. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Ticstyrel- sosmodl. i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Larscn's Chr. Fiske-, Vildt- & Fjerkræforretning, Akts. Bestyrolse: C Larson (Forretningsfører), Ovormontør M T Lindholm og Købmd. O F N Andersen. Frm. tognes af Forrotningsf. i Foron. mod ot Bestyrelsesmodl. ellor af to Be- styrolsosmcdl. i Foren. Alctk. 5000 Kr. Larsen C M & Preisler. Indoh. E B Preisler. Larsen Hans. Indeh. L C S Larson og C G Andersen. Larsen & Pedersen. Indoh. A C Pedersen. Lauritsen L P, Chokolade-, Sukkervare- & Konfekturefabrik, Aalborg. Indeh. L P Lauritsen. I’rok.: J Ejboo, Lindholm Poul, Son & Co. Indoh. P A Lindholm, dor tegner Frm., P J Lind­ holm og C J Lyngby. London Magasinet ved F Bender & F G Bondor. Indeh. F Bondor og F G Bender. Lund & Lawcrentz, Akts. Filial Aalborg. Indoh! Lund & Lawerentz, Akts., Kbhvn. [se dette] Bestyrer: J C F Nielsen, der har Prolc (Amn. i ICbhvn.). Lundsgaard’s V Eftf., O Heoscli, Aalborg, Filial af Frm. V Lundsgaard’s Eftf., 0 Heescb, Aarhus [se dettoj. Bestyrer: H Ileosch, dor har Prok. (Anm. i Aarhus). Lyngbye & Petersen. Indoh. C S Peterson og IC F Lyngbye. Madson Johannos. I’rok.: Fru I Madsen. Mammen & Drescher. Indeh. A V Mammen, Kbhvn. og M P Droscher. Prok. P Grum-Petorsen. Manufaktur-Union ved Hans Holm & Wonø. Indoh. J P Wenø. Margarinofabrikkon Alfa, Akts, Aalborg Afdeling. Indeh. Margarinofabrikken Alfa, Akts., Vojen [se dette]. Prok.: S Eskesen og C M Petersen i Foren. Margarinefabrikkon Axa, Akts. Indeb. Akts. Aalborg Eksportkompagni [so dette]. Margarinefabrikken Coeo ved J Fick. Indeh. J D II Fick. Markfrøkontoret ved Carl Jensen. Indoh. C A Jensen. Maskinfabrikken Nilkron ved Einar Nielson. Indeh. E II Nielsen. Merkur ved E B Giese. Indeh. E J B Giese. Milling A W. Indoh. C J C II Milling. Mineralvandsfabrikken Aalborg ved A P Larsen. Indeb. A P Larson. Morso Støbegodslager ved Bogh & Jepsen, et Kommanditselsk. Ansv. Deltagere: P T Bogh og II C Jcpson. Mortensen Brødr. Indoh. P K Mortensen og J C M Mortensen. Motorfahrikken Densil, Akts. Bestyrelse: A C Willadsen (Direktør) samt Vare­ mægler F L Knakkergaard, N P "Willadsen og Prokurist J K M Petersen, de tre sidstn. af Nykjobing M. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Be- styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Mouritsen N P, Akts. Bestyrelse: Købmændene M N Mouritzen, N N Mouritsen Justesen Brødrene. Indeh. J J Justosen. Justesen Chr. F. Indeh. C F Justesen.

VI -

1167 Aalborg og V Iiisgaard samt Sagf. M Andersen. Direktør: V Vogler. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedlem, eller af to Bostyrolsesmedl. i Foron. Aktk. 250,000 ICr. Munksgaard A P, Jacob Andersen & Co.’s Eftf. Indeh. A P Munksgaard. Nationalbankens Filial i Aalborg. Indoh. Nationalbanken i Kbhvn. [so denne]. Frm. tegnes af O C J Ankerstjørno Sørensen i Foren, mod on af Kontrasigna- tarorne : A Jessien, E Lagoni og A I) B Fahiansen. Neye’s Johannes Udsalg, Indehaver II O Windol. Indoh. II F O F C Windel. Nielsen Brødrene. Indeli. J Nielson og P T Nielsen. Nielsen’s Christian Teglværker, Akts. Bestyrelse: Bogholder A Nielsen og Forp. A R Nielsen. Direktør: Konsul N C Nielsen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Aktk. 300,000 ICr. Nielsen Fred. & Co.’s Eftf. J P Jensen. Indoh. J P Jensen. Nielsen II Xs Co. Indeh. il T Niolsen og A L V Larsen. Nielson J Chr. & Co. Indeh. J O Nielsen og J P Jensen, Hals. Niolsen Michael Xr Co. Indoh. Jensine F Nielsen og M Nielsen. No Name, Th. Nielsen. Indoh. A T Nielsen. Nordjydsk Automobilforretning ved L Mortensen & A Henriksen. Indeb. L A II Mortensen og A P K llenrikson, Gistrup. Nordjysk Bank, Akts. Bestyrolse: Sagf. M Andersen, Borgm. A F Olsen og Kobmd K S Petersen. Diroktør: T Balle Knudsen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med ot Bestyrelsesmodl. ellor af Bogholder J L S Andorson i Foren, med Direktoren eller ot Bestyrelsosmedl. Prok.: A V T Jonsen og A Alkert hver i Foren, med Direktoren ellor med et Bestyrelsesmodl. eller med J L S Andersen. Aktk. 2 Mili. Kr. Nordjydsk Isoleringsforrotning ved A Lundby Jonsen. Indeb. A Lundby Jonson Nordjydsk Kulimport ved S W ICoch. Indeh. A W Kocli. Nordjydsk Ægeksport, Akts. Bestyrolse: Dir. C K C Præstrud, Frdbg., Gross. II C ilolm, Hellerup, og Dir. N J Jørgensen, ICbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Direktør: A J Hansen. Aktk. 25,000 Kr. Nordjyllands Bogtrykkeri ved Carl Scholin. Indeh. C J Schølin. Nordjyllands Bordfabrik ved N P Samuolsen. Indeh. N P Samuolsen. Nordjyllands Kaffehandel ved August Brandt. Indeh. A Brandt. Nordjyllands Papirposefabrik, N Mouritzen. Indeh. N N Mouritzen. Nordjyllands radikale Bladforening. Bostyrelse: S Toft, Pandrup, A F Olson, J Jørgensen, A M Andersen Aabybro, og P Laursen, llnddnm, dor tre i Foron. tegner Frm. Prok. A C C Visse i Foren, med et Bostyrolsesmedl. Kapital: 707270 Kr. Nordjyllands Redningskorps, Akts. Bostyrelse: Ovordir. S A Falck, Gross. K O Lippmann og Overretssagf. V Falbe-Iianson, allo af Kbhvn., Ing. N II Andorson, Nørresundby, Konsul M F J Kragelund, Dir. A B Hansen og Konsul B V J Mouritzon. Driftsledor: E O Christensen. Frm. tognes af Formanden ellor Næst­ formd. i Foron. mod ct Bestyrolsosmedl. Aktk. 104,000 Kr. Nordjyllands Sæbefabrik vod Kaalund <%Becker. Indoh. K Becker. Ny Flora, Akts. Bestyrelse: Guldsmed IC C Jakobsen, Silkeborg (Formand), dor tegner Frm., samt Gaardejerne M. L Jakobsen, liorup, og N J Jakobsen, Sæd- ding. Aktk. 5000 Kr. Nørre Flødals Fabrikker, et Interessentskab. Prok.: C J C II Milling. Solskabets Kapital udgør 200,000 Kr. Obel C W. Indoh. C W Obel. I'rok.: F T M Madsen, A II Mollor og K E M Mareussen. Musikhuset P Moller. Indeh. P Moller. Møreh M & Son. Indeh. L C Mørch. Obol’s C W Udsalg. Indeh. C W Obol. Prok.: A M Olsen. Olsen.C V. Indeh. C V Olsen. Prok.: A A Bockenthien. Olufson Oluf. Indoh. Anna A L Olufson. Prok.: P V Olufsen. Osteborson vod J P Tranhoj. Indoh. J PC Tranhøj. Papirhuset ved A II Ring. Indoh. A H Ring. Pariser Mode-Bazaren ved Andr. L Stegler. Indoh. A L Stegler. Pedersen Thorvald. Indeh. T Pedersen, Odonse. Prok.: A Pedersen. Petersen’s A, Træskæreri og Maskinsnedkeri. Indeh. J P A Petersen. Petersen Carl P. Indeh. Anna M C Petersen. Prok.: J M Petersen. Petersen J Chr. Indeh. J C Peterson. Petroloumsaftapningsanstalten „Soleklar* ved Axel Kauffeldt, Aalborg. Indeh. A Kauffeldt. Piesner & Nielsen. Indeh. A Piesner og J T Niolsen. Portland-Cementfabrikken Danmark, Akts. N.-Tranders pr. Aalborg. Bestyrelse: Ing. P S H Larsen, lng. E A Foss og Gross. OFW Boas, alle af Kbhvn., samt, Dir. 1) Borg. Direktør: A B Hanson. Frm. tegnes af A B liansen og J Wind i Foren, eller af to Bestyrelsosmedl. i Foren. Aktk. 1 Mili. Kr. Portland-Cementfabrikken Norden, Akts. Bestyrelse: Ing. I’ S li Larson, Kbhvn., (Formand), Dir. S C Hauberg, Kbhvn., Politim. E 15 Larsen, Frederiksværk, Dir. D Berg og Kobmd. P G Bcndtzen. Direktor: K P Christensen, dor tegmr Frm. Prok. P G Bcndtzen og N A Fredskild i Foron. Aktk. 1 Mili. Kr. Prince of Wales, Chr. J Andersen. Indoh. C J Andersen. Rasmussen Ferdinand, Akts. Bestyrolso: F Rasmussen, der tegner Frm., Josefine Rasmussen og A Petersen. Aktk. 1500 Kr. Rochnit/.er P Aj Co. Indeh. N II Brandt og E A Hansen. Rochnitzer, Thomsen & Co. Indeh. D Itochnitzor og R C Thomson. Rcderiaktiesolskahet Limfjorden. Bestyrelse: Direktororno P P Iledogaard, N- Sundby, J F A Spodsborg, A F Olsen, R A Moyell og Sagf. M Andersen. Korresp. Reder: Frm. Reeiinitzer, Thomsen & Co. Frm. tegnes af den korresp. Reder Frm. Rechnitzcr, Thomsen & Co. ved I) Rechnitzer og li C Thomsen hver for sig eller af to Bestyrelsesmodl. i Foren. Aktk. 2,500,000 Kr. Rederiet Havmaagon, Akts., Bostyrelse: Befragter N Winther, Dir. A M Voll- mond og Dir. E Pluin, alle af Kbhvn., Købmd. S C Jensen og Overretssagf. GC Rondbeck. Korresp. Rodor: Dir. A M Vollmond, Kbhvn., Frm. tegnes af don korresp. Reder aiono oiler af to Bestyrolsosmedl. i Foren. Aktk. 220,000 Kr. Remiens C Eftf., Joh. Hansen. Indoh. J Hansen. Revisions- & Forvaltnings-Institutet, Akts., Aalborg Afd. Indeh. Revisions- & Forvaltnings-Institutot, Akts., Kbhvn. [so dotto]. Bestyrer: JT E J Arfelt, dor tegner Frm. Rosondal’s Oliefabrikker. Indeh. A V 0 Rafn. Rosengaard & Christensen. Indeh.: N P N Rosengaard og N Christensen. . Rørbeck Carl &Co. Indeh. OAHP Schmidt, dor tegner Frm., og FfuJ MK Rørbeck. Scliockert Thomas. Indeh. Fru S Sehoekert. Prok.: T E Sehockort. Schultz’s Georg Eftf., Knud Engsig. Indeh. K J Engsig. Schon & Nyaa. Indeh. li V G Schøn og M C Nyaa, dor i Foren, tegner Brm. Simoni Chr. Indeh. N V Riitzebeck, J C N Riitzebeck og P E Riitzebeck. Simoni M. Indeh. N C Christensen og J P Jørgensen. Skagen Marekul, Akts. Bestyrelse: Direkt. J CMartins, ICbhvn. (Bormand), Direktørll J E Nielsen, Thistod, og Skibsreder C A Søegaard (Forretningsudv.), samt Gross. N A Kjærgaard, Thisted, Sagf. N C Berg, Skive, og Konsul CI Fabricius, [er sonero død ], Skagen. Frm. tegnes af Formanden i Broren, med et Medlem af Forretningsudv. eller af Forretningsudv. Modi. i Broren. Aktk. 120,000 ICr. Skotøjsmagasin City ved Ejnar Friis. Indeh. E Friis. Smith’ske Jernstøberier og Maskinværksteder, De, Akts. Bestyrelsesraad: Bank­ direktør J K Petersen, Købmand J CSimoni og Toldinspektør CF T Christensen. Adm. Direktor: CB"’ L Sørensen. Frm. tegnes af den adm. Direkt. i Foren, mod et Medl. af Bostyrelsesraadet eller med Forretningsf., af Forretningsf. i Foren, »ed et Medl. af Bestyrelsesraadet eller af to af dettes Medl. i Foren Aktk 360,000 Kr. Sportsmagasinet ved Robert Nielsen. Indeh. R A S L J R Nielsen. Springborg A E & Co. Indoh. A A E Springborg. Springborg’s H P Trævarefabrik, Akts. Bestyrelse: Tobaksfabr. N P E Petersen Hjørring, Sparokassedir. J F Peterson og Sagf. MAndersen. Direktion: Fabr. S P Springborg og B’abr. II P Springborg. B'nn. tognes af Direktørerne i .Foren. Schultz Magnus A. Indeh. S E Schultz. Schultz Marinus M. Indeh. M Schultz.

Made with FlippingBook Ebook Creator