HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

82 N iels F riis Johan Foltmar er mig bekendt i mange Aar at have applikeret sig alene paa Musik og i Særdeleshed paa, hvad der hører til en god Organist at præstere, det be­ vidner jeg herved i Sandhed, efter Deres Magnificenses og samtlige høje Herrer Professores deres Forlangende, i hvis Nærværelse han og i Trinitatis Kirke paa Orglet haver aflagt saa vigtig en Prøve paa sin Erfarenhed og Kapacitet, at ham dette hellige Skudsmaal til hans videre Rekoinmendation ikke kan eller bør nægtes, hvorfor jeg hjertelig ønsker ham videre Employe, som han tilforladeligst fortjener“.38 Der holdtes ogsaa Synsforretning over Orglet med Henblik paa Afleve­ ringen af dette fra Sparkiær i Foltmars Varetægt, og det befandtes „at være holdt i saa forsvarlig Stand som man af en Organist kan med Rette fordre“ ; dette E fter­ syn foretoges af Soncksen og Decker i Forening. I et Konsistorialmøde den 8. April 1750 resolveredes det derefter, at Foltmar skulde have Bestalling paa Organist- T jenesten ved Trinitatis. Betingelserne var de samme som tidligere, idet Bestallingen var holdt i „den gam le S til“ ; Foltmar skulde have 200 Rdl. i Gage + 12 Rdl. for at holde Værket i Orden og reparere mindre T ing.3& Om Johan Foltmar er i øvrigt følgende at berette: Han var født i København o. 1714 som Søn af F lø jten isten , Hoboist ved Grenaderkorpset Johan Voltmar og Hustru Anna Margrethe, og var saaledes Broder til Hofviolon Hermann Fr. Voltmar, Hof-Tapetvæver Carl Ulrik Foltmar og Musikeren og Portrætmaleren Christoffer Foltmar. Hans Barndom og Opvækst prægedes stærkt af, at hans Forældre, der hørte til den i hine Tider ikke helt lille Kreds af indvandrede Militærmusikere, ligesom dens øvrige Medlemmer holdt sig en Del for sig selv og bl. a. selv besørgede deres Børns Skoleundervisning. Johan Foltmars Levnedsløb i de unge Aar giver han selv

Made with