HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser 41 tioner gjorde så stor lykke, at han udnævntes til „Ko- nigl. Decorateur“.92 Åbningsaftenen opførtes der Sartis „Antigono“ (tekst: Metastasio?) og desuden to balletter. Siden fulgte bl. a. samme komponists „Il Ciro riconosciuto“ (tekst: Meta­ stasio) og to operaer af forskellige unavngivne komponi­ ster: „Gianguir“ (tekst: Apostolo Zeno) og „Imperme- stra“ (tekst: Metastasio). Specielt med „Il Ciro ricono­ sciu to“ opnåede Sarti en meget stor succes. Han så sig endog i stand til at udgive partituret, der i sjælden smukt pladetryk udkom hos J. R. Thiele i København. I den franske tilegnelse til kongen skriver Sarti, at maje­ stætens allernådigste bifald havde opmuntret ham til at lade værket trykke.93 Betydelige bidrag, der tilflød selskabet fra kongens side, strakte ikke til at klare Mingottis økonomiske si­ tuation. Den var alt andet end strålende. For at bøde herpå fandt han på at lade publikum overvære general­ prøverne til de nye operaer mod betaling af den sæd­ vanlige entré. D isse generalprøver formede sig som or­ kesterprøver med scenisk udstyr, blot med den ind­ skrænkning, at sangerne ikke bar kostumer og ej heller var maskerede. Spændende må det have været, og Min- gotti skal da også have fået en del midler ind på den måde. Sæsonen sluttede antagelig omkring midten af marts 1755. Hvor Mingotti tilbragte sommermånederne 1755, ligger hen i det uvisse. Måske var han i Italien for at lære nye operaer at kende og opspore nye sangeremner. Sikkert er det, at han den 8. november 1755 indledte sin syvende og sidste sæson i København. Det skete med operaen „Demetrio“, måske af Nicolo Jomelli, der i 1753 havde haft premiere på en opera af dette navn i Parma.94 Tek­ sten skyldtes utvivlsom t Metastasio. Offentlig general­ prøve mod betaling af de sædvanlige billetpriser fandt

Made with