kraks vejviser 1940 handelskalender

Byre — Børn Forstander for l.Afd.: M Andersen; Forstanderinde for 2. Afd. : Frk. Astrid Kj ems. Børnehjemmet Kildevang med Filialer, Kbhvns Kommune, er Optagelseshjem for Børn, der midlertidig skal forsørges af Kom ­ munen, og sorterer under Magistratens 3. Afd. in=n ‘ ktør: GHS Hedem ark. R. jp Cent. 555. Henvendelse om Modtagelse af Børn sker til Børneværnskontoret, Stormg. 18 EJ (Hverd. 9-4). Kildevang, Strandv. 26-30 [ø] JJ Ryv. 140 & Ryv. 1540, aabnet 10. Maj 1918, har 133 Pladser. Læge : Dr. med. Povl Hertz. F ilialer: Norges Min de, Strandv. 119 Hell. jp Hell. 883, aabnet 24. Nov. 1921, har 55 Plad ­ ser. Læge: Dr. med. Povl Hertz. Fred eri kshol m,Wagnersv.l5E^Sydh. 283 aabnet Febr. 1919, har 58 Pladser. Læge : Dr. med. Povl Hertz. Snekkerstenjp Snekkersten 55, aabnet 28. Jan. 1920, har 24 Pladser. Læge: Over ­ læge Ulmer, R., Helsingør. Børnehjemmet ($ Cent. 13734) og Optagelses ­ hjemmet (Jl Gh. 6324), Peter Bangs V.80, 82 IF1 (efter ca. 15. Febr. 1940: Jens Jessens V. 8-10 El), optager Børn i Aldft-en 2-16 Aar efter Henvisning fra Kommunalbestyrel ­ ser eller Private. Forstanderinde: Dia ­ konisse Ane Nygaard. Børnehjemmet Ove Hohlenbergs Minde, Hellerupv. 50 Hell., optager ukonfirmerede, ulykkeligt stillede Pigebørn $ Hell. 270x. Bestyrelse: Rektor Cand. theol. A age N æ- sted, R. , Formand; fh. Tandlæge Enke ­ fru S Cortsen Moller; Overretssagf. F G B rænning; Cand. polit. Frk. Inger Parkov; Fru Ingrid Koefoed; Læge V Hassing; Pastor H Gi si ason; Fru Kri ­ stina Sand; Kontorchef Cand. jur. Aage Mølgaard, Kasserer og Sekretær. Forstanderinde: Frk. Marie Sørensen. Børnehjemmet„Spanager ” pr. Lille Skjensved JP Eiby 13, oprettet af Kbhvns Kom ­ mune hovedsagelig som Hjem for Børn med forsinket og mangelfuld Udvikling, der skal anbringes i Henh. til Lov om offentlig For ­ sorg. Hjemmet bestyres af Magistr. 3. Afd. Forstander: L Poulsen. Børnehjemsforening, Dansk, stiftet 6. Juli 1901, med det Formaal at vække Interessen for Børnehjemsvirksomh., være Børnehjem ­ menes Organ over for Regering og Rigsdag samt andre Autoriteter, føre Samarbejde med andre Institutioner tilHjælp for ulykke ­ ligt stillede Børn og være Mellemled mellem de forsk. Hjem og dem, der ønsker Børn op ­ tagne til Opdragelse. Formand: fh. Tilsyns ­ havende med Børneforsorgen Eske Eske- sen, R., Birkerød. Børnehjælpsdagens Hovedkomité og Forret ­ ningsudvalg. Kontor: Amagertorv 29 3 E jp By 7520 (aabent hver Onsd. Kl. 15 30 -17). Børnehospital, Dronning Louises, Ø-Fari- magsg. 34 |ø] å Cent. 5706 & 10752 (Kon ­ tortid 9-3, Besøgstid Søndag og Torsdag 3-4). Protektor: Hs.Mai.Kongen. Grund ­ stenen lagt 9. Juli 1877, aabnet 16. Juni 1879 (Arkitekt: L P Fenger) og udvidet Jan. 1910 (StadsarkitektWright). Hospita ­ let bestaar ved Gaver, Renter af Legater- Aarsbidrag af de Eibeschiitzske, Warburg- ske, OxholmskeogSpannjerske Legater, An ­ del i Aim. dansk Vare- og Industrilotteris Overskud samt Betaling for Kur og Pleje. Det har c. 165 Senge og modtager Born i en ­ hver Alder, kun ikke Børn med smitsomme Sygdomme. Poliklinik i Hosp., i Overg. o.V. 6 E og i Valdemarsg. 4 (E, hvor der gives gratis Konsultation og tildels fri Medicin, Mælk m. m. til fattige Børn. Bestyrelse: AmtmandK Ulrich, K.DM., Hillerød, Formand; fh. Borgmester Peder He de bol; Prof. Dr. med. Knud Faber, SK. DM. FM.; Overpræsident Kmh. J Biilow, K. DM. FM.; Borgmester Julius Hansen; Prof. Dr. med. Soph. Bang, K.

Keal-llegister for København 16. Afd. $ By 5816. Ordinær Retsdag Lørdag. Dommer: O IKaarsber g, R. 17. Afd. Hestemøllcstr.4 S3,1. & 2. Aid. f) Cent. 11279,3 Afd. & Dommeren J) By 7895, (Tinglysning) 10-1. Dommer: H G jes ­ sing, R. Politisager: Domhuset Stuen Nytorv. 1. Afd. |)By 5800. Dommer: OEJ Greve Schulin. 2. Afd. $ By 5801. Dommer : Dr. jur. E Munch - Petersen. Straffesa ger. 3. Afd. By 5854. Dommer: Chr. Junior, R. 4. Afd. j) By8146.Dommer:H W Jacobi. 5. Afd. Jp By 8147. Dommer: M Rei- serer. 6. Afd. jp By 7517. Dommer: J Bert li el ­ sen (civile Sager). 7. Afd. J) By 5806. Dommer: Sv. Lund- Andersen. 8. Afd. Jp By 5807. Dommer: Chr. Biil - g aa rd. 9. Afd. j) By 5808. Dommer: A N Hastrup 10. Afd. i] By 7617. Dommer: AE C Gøtzsche. Skifteafdelingerne (Skifteretten)aab. 10-4. 1. Afd. Dommer :R G jell er up. |)By3823 2. Afd. Dommer: C Christensen, R. ® By 4457. 3. Afd. Dommer: O Madsen jp By 3831. Ski ftekontoret Domhusetl.Sal. (10-4). Chef: L Dobler jp By 6271. Tilsyn med Arveanmeldelser m. m. Jp By 6817. Ekspeditionen jp By 4439. (10-4). Arkivkontoret. Aab. 11- 3 JO By 6554. Straff eregi stret. Aab. 11-3 Jp By4776. B j j ettens Fogeda Ide lin ger. Fogedatdeling 1 (tidl.Byfogdcn)Heste- mollestr.4 1 E (10-1) $ Cent. 6763. Foged: Byretsdommer VAL E i de. R.;Underfoged: Asger Fryden lund (Udpantningssager 12-2) f By 8364. Fogedafdeling II(tidl. Auktionsdirek ­ tøren). Hestemollestr. 4 2 E (10-1). ^ ★ Cent. 9335. Foged : Byretsdommer K Sinding,R. Ekspeditionssekretærer: K Andersen; ANVTeilmann; Underfoged: M Ber- gild. Stævningsmændenes Kontor Dom ­ huset 1. Sal (10-3) j> By 7875. Bøgildgaard Opdragelsesanstalt, se Real-Re ­ gister for Kellerup i Afd. IV. S. 1856. Børneasyl, Valby, Valby Tingsted 3 Valby $ Vb. 1787. Oprettet 1843. Bestyrerinde: Frk. I K j æ r u 1 f f-K n u d s e n. Børneforsorgen,Overinspektionenfor,Rosenv. Allé 18 Ifi] 11 ★ Cent. 5358 & ★ Cent. 5359 & C. 10310. Overinspektor: Oluf JG kjer bæk, MF. R. DM. Kontorchef: W Bogli Christensen. Inspektører: M Hjortlund; t P Ven ­ de lb oe-H er som; Frøken M D amgaard Thy ges en. Ekspeditionssekretærer: Cand. jur. II Hoick, R.; Cand. jur. IIII K och ; Cand. jur. II Lorentzen. Børnehaveraad, Dansk, N-Fasanv. 37 A E JO Gh. 7867, stiftet i April 1932. Formand: Forstanderinde for Frobel-Højsk. Frk. Inge Olden burg. Børnehjem, Frøken Josephine Schneiders (forh. Børnehjemmet paa Vodroffsv ). Kon ­ tor: Peter Rørdams V. 15INV1 jl Tg. 4274; op ­ tager Pigebørn; Antal 80, fordelte i Hjem ­ mene paa Rostrupsvej 3 0$ Gh. 7732, Peter Rørdams V. 15 (ÉY1 Tg. 4274, Kvin- tus Allé 7 Ojp Am. 975y ogKorsgaardsv. 11 Charlottl. jj) Ordr. 766. Formand: Prof. Dr. med. S Monrad, FM. Børnehjem,Nærumgaard, Nærum $Nærum49, oprettet ifølge testamentariske Bestemmel ­ ser af G ross. D B Adler (*1826 f 1878) og Hu ­ stru, Jenny Adler, overtaget afKbhvnsKom-

V — 2491 mune og aabnet 1908. Børn fra Kbhvn. og event. Nærum, som skal anbringes for det offentliges Regning, kan optages (Mag. 3. Afd.). Forstander : H Pærgaard. Børnehjemmet af 1870, Helgesensg. 2 [ø] 0 2064. Hjemmet optager ulykkeligt stillede spæde Børn, delsuden Moderen, dels med Moderen som Amme; Barnet kan forblive i Hjemmet til det er fyldt 16 Mdr. Moderen i Barnets første Aar. Bestyrelse: Prof. Overlæge Dr. med.CEB loch, Formand; Gross. J C Just, R., Næstformand ; Direktør N P Chri ­ stensen, Kasserer; Dr. med. N R Muus; fh. Kabinetssekr. Kmh. A Krieger, SK. DM. FM.; Læge Fru Helga Bast; Direktør f. Rigshosp. H F 0 ligaard, K. DM., Sekretær. . forstanderinde: Frk. Ingeborg Ak er lund (Tirsd., Onsd., Fred., Lørd. 12-2) Børnehjemmet Bethlehem. Høje Sandbjærg pr. Hørsholm Holte 38. Kontor: Bjelkes Allé 34 E D Tg. 432y. Forstander ­ inde: Frøken Karen Kruckow. |) Ho. 38. Bestyrelse: Direktør Georg Petersen, Formand jp Gh. 6315; fh Hovedrevi ­ sor W Jørgensen, K.DM., Kasserer; Handelsgartner Th. S chwarz-Nielsen; Pastor K Brask; Kommunelærer Rolf Christiansen;Bo

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker