kraks vejviser 1940 handelskalender

Bryg — Bygg

Real-Register for København

V — 2489

Afd.f. indenlandskBrændsel. Næstformand: Departementschef Dr. polit. J W i 1 ck e, K. DM.; Afd. f. udenlandsk Brændsel. Næstfor ­ mand : Direktør Th. Adler Svanholm, R. DM. Brændselsolie-Nævnet. Formand: Direktør Aug. H o 1 m, K. DM. Kontor: Vognmage ’ ’ g. 2 E -A" C. 806. Bræstrups Stiftelses Forening, se Understøt ­ telsesforening, Politis. Brødkornskontoret, oprettet i Henli. til Be- kendtg. af 23. Sent. 1939 med det Formaal saa længe de for Tiden vanskelige Import ­ forhold gor sig gældende.at forestaa lielelm- porten her til Landet af Brodkorn. Bestyrelse: Direktør C J Berring, For ­ mand; Direktør Vald. Johansen, Skive; Konsul Kai Blicher, Aarhus; Kontorchef K Hj elm;Direktor Ove S øren se n,Vej'e. Direktion: Gross. HelgeMaare; Ingeniør Cand. polyt. A Ranløv. Kontor: Shellhuset, Kampmannsg.2 EflC. 16950, Stats £ 73 Brønshøjgaards Haveby (Grundejerforening), stiftet 14. Marts 1917. Formand : Harald H e i e, Borrebyv.58 Brh. 51 Bf 11a 1201. Kasserer : Forval ter C G Christoffer ­ sen, Basnæsv. 4 Brh Be. 1022. BrønshøjKirke, Brønshøj Kirkev. Brh., stam ­ mer for sin ældste Dels Vedk. fra 1200- Tallet, altsaa fra Absalons Tid; Taarnet er opført 1452; Vaabenhuset er nyt. Kir ­ ken er selvej' nde. Kirkeværge: Skrædderm. II Henriksen. Sognepræst: G Sparr ing-Petersen. Res. Kapellan: Erik Ham ann. 2. res. Kapellan:. .................. Hjælpepræst: A B j em o. Kordegn: Sv. Andersen. Organist og Kantor: Aksel Agerby. Kordegnens Kontor: Degnemose Allé 27 Brh. ffl Bella 2027 (9-1, unilt. Torsd., Fred, tillige 5-7). Sognet begrænses af Hovedvangen, Hyrde ­ vangen, Frederikssundsv., Bellahøjv., en Linie over til FuglsangAllé, Næsbyholmv., Torbenfeldtsv., Brønshøjv.. Godthaabsv., Sallingv., Havdrupv., Lindholmsv., Høj- strupv.. Hvalsøv., Frederikssundsv., Aakan - dev., Gaaseurtv., Pilesvinget, en Linie til Kommunegrænsen langs denne og en Linie over til Hovedvangen. - 1 Gade - Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Brønshøjparken, Anlæg ved Frederikssundsv. og Hyrdevangen Brh. Anlagt afKbhvns Kommune 1936. Omfatter et Areal af 3,16 ha Land. Buddhistisk Samfund i Danmark, stiftet 1921. Sekretariat: Læge Christian F Melbye Fjordhus, NyhavSisg. 9 2 Aalborg. Buddhistmissionen i Kina(ReicheltsMission), Den danske Afdeling af, stiftet 1925. For ­ mand: Provst Hans Koch. Budolphi Kloster er i 1936 indlemmet i Gam ­ mel Kloster (se denne Art.). Bueskyttelaug, Kbhvns, stiftet B.Okt. 1939. Formand: Tandlæge C Pel sø, Amalie Skrams Allé 26 Valby $ Va. 3694. Buntmaqerlauqet. Oldermand:Buntmagerm. Vilh.Sørensen, Fiolstr. 16 E D Byl817v. Buntmagernes Stiftelsesfond, stiftet 3. Fetr. 1899. Formand : Buntmagerm. Harald Lip ­ pert, Vestérg. 37 E f Palæ 5137. Burmeister & Wains Maskin-og Skibsbyggeri, Aktieselskabet, Strandg. 4 E Telegrain- adr. „Burmeisters*. Grundlagt 1846;. Aktieselskab siden 1872. Aktiekapital: 14,350.000 Kr. Butiksfiskehandlerforeningen Fremtiden, stif ­ tet 2. Okt. 1918. Formand: A Andersen, Bentzonsv. 21 (F) $ Gh. 9639. Byggefagenes Landssammenslutning, stiftet 15. Nov .1938. Formand: Formand f. Mu.er- forb. Marius Madsen, Dosseringen 36 JJ No. 8054. Bygge-Nævnet. Formand: Kommunaldirektør K B j e rreg a ard. Kontor : Vognmagerg. 2 El H ★ (?. 806.

Carllacobsen, R., Formand; fh. Direk ­ tør N Hjelte Claussen; Civilingeniør Viggo Berglund. Skolens Sekretariat: Bi ygger i foreningen, Frederiksbergg. 11 E $ Cent. 6241. Bryggerier,De forenede, Aktieselskab, Hoved ­ kontor V-Boulevard 22 E j) ★ Cent. 8170, er stiftet 1891 ved Sammenslutning af: Kon ­ gens Bryghus, Tvedes Bryggeri, Bryggeriet Rahbeks Allé, Marstrands Bryggerier (Al ­ dersro ogBryggerietpaaVodroffsvej), Bryg ­ geriet Rabeshave, Bryggeriet Svanholm. Bryggeriet Kastrup, Ny Bryghus,Frederiks- berg Bryggeri, Bryggeriet Ravnsborg, Bryg ­ geriet Alliance. 1 1894 købtes Tuborgs Fa ­ brikker og i 1899 Bryggeriet Tre Kroner. Af disse er Aldersro, Rabeshave, Ravnsborg, Frederiksberg,Svanholm, Ny Bryghus, Alli ­ ance,Kastrup og Tre Kroner successive af ­ hændede efter ,at være nedlagte som Bryg ­ gerier. Formaal: Produktion og Salg af 01, Mine ­ ralvand og andre dermed i Forbindelse staa- ende Forretninger. Aktiekapital: 19 Mill. Kr. Bestyrelsesraad : Direktør Aug. Holm, K.DM., Formand; Overretssagf. H Eb- strup, Næstformand; Prof. Dr. jur. O A Borum; Ingeniør PerKam p mann,R.DM.; Direktør JA K ørbing, K. DM.; Direktør Vald. Thiele, R. Adm. Direktør: Herbert Jerichow, R. Direktorer: Einar Dessau; Prof. Carl Iacobsen, R. Bryggeriet Stjernen, Akts., Dronn. Olgas V. 61 [F] jl * C. 1919. Stiftet 1902 af danske Arbej derorganisationer. Bestyrelse: Forretningsfører M Hørdum, fh. Hovedkasserer Carl Hansen og For ­ retningsforer Viggo Christensen, MB. Direktion: Em. Svendsen; Peder Nør ­ gaard. Bryggeriforeningen, Frederiksbergg. Il 2 Ud $ Skælskør; Direktør J A M ar s tran d- Svendsen, Odense; Direktør J Færch, Kolding; Direktor I Chr. Wibroe, Hel ­ singør. Direktør: Cand. jur. A L Østerberg. Sekretær: Overretssagf. Frithjof Kemp, R.MfDR. Brygmester-Forening, Dansk, stiftet 1. Jan. 1899, Adr. Vodroffsv. 25 E C. 7375; Formand: Driftsbestyrer Carl Breyen; Kasserer: Brygmester Rich. Krøncke, Kongens Bryghus, Vodroffsv. [S. Brændevinsbrænderlauget, N-Farimagsg. 19 DS. Lauget ejer EjendommenN-Farimagsg. 19, samt en Stiftelse Schacksg.2 Kl. For ­ mand: Fabrikant A Schmidt Pa..477O. Brændselskontrolforening, Dansk, stiftet 15. Juni 1918. Adr. Vesterbrog. 1 Industri- bygn. E j) Cent. 14116. Bestyrelse : Direktør Cand. polyt.CAPoul- sen, R., Formand; Direktør HDohn, Næstformand; Prof. II Bache, K.DM.; Direktør Gunnar Gregersen, K. DM.; Redaktør S Chr. Grove. ML., Horsens; Direktør Vald. II ansen, R. DM.; Direktør Cand.polyt.G E H a r t z, R.DM.; fli. A poteker Fabrikant Fr. Kabell. R., Randers; For ­ retningsf. R P NKock, Esbjerg; Ingeniør Cand. polyt. M Ib Nyeboe, R.; Ingeniør ’ Cand. polyt. Carl J O ttesen, R. DM.; Kontorchef Cand. jur. Ove Lars en, R. Hovedrevisorer: Ingeniør Generalkonsul ABC Hansen, R. DM.; Inspektions ­ mester O Mortensen. R. Overingeniør: Cand. polyt. O I Hansen. Brændsels-Nævnet. Formand: Direktør Chr. H Olesen, K. DM. Kontor: Vognmagerg. 2 E $ ★ C. 806. Cent. 6291 & 6241 (9-3), stiftet 1899. Bestyrelse : Di ­ rektør Fr. Sander, R.DM., Formand; Direktør V Bie, R., Aarhus, 1. Viceformand; Direktør!! erbert J e r i c h ow, R.,2. Viceformand; Diiektør EDessau; Direktør IIB Fogh; Brygger FH arboe,

Bygge- og Boligforeninger: -Andelsboligforeningen for Kb hv n. og Omegn, Adr.: Jernbane Allé 65 Vanl. Formand: Værkfører P Bramming Han ­ sen Damsø 244. -Arbejdernes An d e 1 s - B o 1 i gf ore- ning, Andels-Selskab m. begr. Ansvar. Kontor: „Axelborg “ , Vesterbrog. 4 A 5 E D ★ Cent.15825 (3 Ledninger). Kontor tid 9-15, Lord. 9-14 samt Fred. 18-20. Foreningens Formaal er at hidføre en Re ­ form af Boligforholdene efter Andelsprin ­ cippet. Foreningen har opført 33 Ejendomme med 5066 Lejligheder (og Butikker). Foreningen ledes af et Repræsentantskab og et Forretningsudvalg, hvis Formand er Kontorchef K K o r s g a a r d, M B. Forretningsforer : Cand. jur. Finn Trier. - Ar bej dernesBy ggef oren., se Arb.. - Arbejdernes kooperative Bygge ­ forening, Akts., stiftet 1912 af koopera ­ tive Virksomheder indenfor Arbejderpar ­ tiet, har opført Ejendommene ved Hor- dumsg., P Knudsens G., Enghavev., Peter Sabroes G., Gustav Bangs G., Louis Pios G., Sigvald Olsens G., Sydhavnsg., Frederiks- holmsg., KM Klausens G., Harald Jensens G. og Scandiag., ved Tagensv., Jagtv., G uld- bergsg., Arresog., Fensmarkg* Tibirkeg., Gulobergs PI., Mimersg., Thorssr., Øster- brog. 95, Borgmester Jensens Allé 1-5, Ja ­ cob Erlandsens G. 10, Urbansg. 2-4, Refs- næsg. 44-56, Arresøg. 2-8, Tagensv. mellem Refsnæsg. og Arresøg., ved Borgmester Jensens Allé, Kanslersr., Jagtv. og Jacob ErlandsensG. samt ved Tagensv., Tuborgv., Bogtrykkerv., Frimesterv., Væbnerv., Væb- nerv. Passage og Taarnblæserv. Kontor : V esterbrog. 5 2 E $ Cent. 1998 & 3898. Direktør: Overretssagf. Frits Ortmann, Vesterbrog. 5 2 E || Cent. 1998 &3898. Bestyrelse: Overretssagf. L Jessen, Formand; F01 retningsf. R Andresen; Foiretningsf. C Christiansen, MB.; Forretningsf. Jens F Poulsen ; Ingeniør H S c h o u. Kommunens Tilsynsførende: Kommunal ­ direktør K B j e r r e g a a r d. -Bien, stiftet 5. Aug 1902, Biens Allé 27 [s]. Formand: Karl Rasmussen. -Boligselskab, Københavns almin ­ delige, Selskab med begrænset Ansvar, stiftet 26. Maj 1920, Garantikapital og Reserver 1.385.160 Kr. Datterselskaber: Bakkehusene, Hillerødhus, St. Bakkehuse, Jægervangen, Heimdal, Grønnegaarden, Studiebyen,Ved Classens Have,Vendsy ssel- hus. Vibevænget, Kastelsbaven, Fuglevæn ­ get,Solgaard en, Arendal, Vibehusene, Søn- dergaariæn. Vestergaarden,Hvidkildegaard, Sygeplejerskernes Hus, Rødegaard, Øster- gaarden, Enghaven L Thylandshuse* I og II samt Frdbg. Bolgselskab. Desuden Akts. Dominia, Aktiekapital og Reserver 760,211 'Kr.(se nedenfor).Kontor :V-Voldg .8® E D ★ Cent. 3767. Kontortid Hverdage 10-3 (Fredag 10-6). Selskabet ledes af en Bestyrelse.hvis Formand er Prof. EThau- low, R.DM.p. p.;adm. Direktør: F C Boldsen, R. -Boligselskabet Kanslerhus. Adr. Jagtv. 204 Gal j) 0 3825x. Formand: Lands ­ retssagf. Poul Thor ball. - Broderskabet, stiftet Marts 1903, For ­ mand: HP Petersen. AhrenkildesAllé 9 O. -Dominia. Akts., stiftet 2. Juli 1931. Dat ­ terselskab af Københavns almindelige Bo ­ ligselskab, S. m. b. A.. Aktiekapital og Re ­ server 760.2 0 Kr. Foretagender, deradmi- ni-treres af Akts.Dominia: Raadmandshuse, Mariendals Have, Evanstonevej 8, Brygger ­ vangen, Ordrupvejhuse, Ordrupvej 76, Vi- behjørnet, Frankrigshuse, Vestervæn- get, Nordrevænge, Strandvej sgaarden, Christianshavnergaarden, Ved Volden. Kontor: V-Voldg. 8° E f) ★ Cent. 3767. Kontortid Hverdage 10-3(Fredag 10-6). Sel ­ skabet ledes af en Bestyrelse, hvis For-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker