kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Mødesal, Bibliotek og Kursuslokaler: Rath- sacksv. 30 El f) V 6829. Apostelkirken, Saxog.13 El (Indgang ogsaa fra WestendlO), indviet 24. Nov. 1901, Sogne ­ kirke for Apostelkirkens Sogn. (Arkitekt : V Koch). 1 Ejer og Patronat: Kbhvns Kirkefond. Kirkens Kasserer: A A Hj 011 u n d. Sognepræst: Dr. phil. Julius Schousboe. Kaldskapellan: Axel Gran nu m-J en sen. Kordegn: - - - - Organist ogKantor:E J uel-Frederiksen. Kordegnens Kontor: midlertidig Adr.: Saxog. 13 ’ , o. G. E) & Ve. 7750; Aab.: Søg ­ nedage (undt. Torsd.) 9-1; Fred.tillige 5-7. Sognet begrænses af Istedg., Absalonsg., Vesterbrog. ogOehlenschlægersg. - 1 Gade- Registret foran i Afd. II er anført, til hvil ­ ket Sogn hver enkelt Gade horer. Apostolske Kirke, Den,Evangeliehuset,Bleg- | damsv. 31 [0] j) 0 5490. Apoteker-Forening, Danmarks, opr. 4. Sept. 1844, Hammerichsg. 14 4 El $ ★ C. 10276. Formand: Apoteker 1 ’ oulClaussen,Kbhvn. Apoteker-Forening, Kbhvns. Formand: Apo ­ teker O Funch Petersen, Vesterbrog. 33E) Cent. 8266. „Arbejde adler", Landsforeningen, stiftet3. Febr. 1911; Formaal: At hjælpe hjemløse Mænd materielt og aandeligt, det første ikke ved Almisse, men ved Arbejde. Formaalet søges naaet ved Opretholdelse af Arbejds- hjem og Arbejdskolonier rundt i Landet, (f. T. 4 Arbejdskolonier og 2 Arbejdshjem samt enkelte mindreArbejdsherberger). Formand: Planteskoleejer Jul.Rønø, R., Roskilde. Næstformand: Provst Sognepræst Johs. Engel,R.DM. Kasserer: Overretssagf. L Hal lag er. Medl. af Forretningsudvalget: Folketings- 1 Forretningsforer: Revisor Knud Lund ­ berg. Hovedkontor: Pile Allé UEjJ Eva 1021. _ .

Ånde — Arbe

V — 2470

3. Statsadvokatur (Sønderborg). Statsadvokat forVejle,Ribe,Aabenraa-Søn- derborg, Haderslev og Tønder Amter: JAP < Fis cher, R.; Fuldmægtige og Medhjælpere for Statsadvokaten: Sigurd Andresen; Aa. Lorenz en. Anlægsgartnerforening, Dansk, stiftet 5.Febr. | 1902, C F Richs V. 75IE f Gh. 61. Formand: Valdemar H an s e n, R. Anna Kirke, Bjelkes Allé EO. Den forelob. Del af Kirken indviet 27.Dec.l914,udvidetl921, fuldført 1928, den endelige Indvielse fandt Sted 2. Dec. 1928. (Arkitekt: P V Jensen Klint). Ejer: Det kbhvnske Kirkefond. Kirkens Kasserer:Ekspeditionssekr. C M Nielsen. Organist og Kantor: Flemming Weis. I Kordegnens Kontor: Kronborgg. 12 2 [N] I D Tg. 576 (Søgnedage (undt.Torsd.) 9-1; Fred, tillige 5-7). Sognet er oprettet 1. Oktober 1912, be- gænses af Jagtv., Julius Bioms G., Ste- nsg., Borups PI. og Ladegaardsaaen. - I I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, Sognepræst: M Grue. Res. Kapellan: - - - - Kordegn : L Sv end s e n.

Andersen-, H C, Samfundets Kbhvns Afd., I stiftet 1935. Formand: Redaktør Carl Beli ­ rens, Ny Toldbodg. 55 E $ Cent. 15330. Andersens, Familien, Friboliger for Enker og ugifte Piger af Borger- og Embedsstanden, Ny Vesterg. 3 E. Andersens, Laurits, Fond, kgl. konfirm. Fun ­ dats af 4. Marts 1931. Oprettet af afdøde Generaldirektør Laurits Andersen i Shang ­ hai. Kapital ved Oprettelsen: ca. 5 Mill. Kr. Fondets Formaal er dansk Industris og Handels Fremme samt i begrænset Om ­ fang Støtte af danske velgørende Institutio ­ ner i Ind- og Udlandet. Bestyrelse: Rektor forDanm. tekn. Højsk. Prof. Dr. phil.P O P e d e r s e n, K.DM.FM., Formand; Direktør Herm. Jørgensen, R.DM., Næstformand; Gross. W Røper- Petersen, Kasserer;Forbundsformand Jo- sef A n d e r s s o n, ML. MB.; Landsretssagf. Legationsraad Svend Lang kj ær, R. DM.; Forstander J C Overgaard, R.; Prof. Dr. polit. F Zeuthen. Forretningsudvalg: Direktør Herm. Jor ­ ge n s en, R. DM., Formand; Landsretssagf. Legationsraad Svend Langk j ær, R. DM.; Prof. Dr. polit. F Zeuthen. Sekretær: CivilingeniørH EGlahn. Kontor: Vesterbrog. 1 E |l Palæ 3890 (Mand., Onsd. og Fred. 10-13). i

“ _ — Anker Heegaardske Foredrag. Etatsr. Anker | Annoncebureaue^rnes Brancheforening stiftet Heegaards og Hustrus Testamente bestem- 7 "" ’ in ’ P 17 ’ ’ A * + ’ 1 mer bl. a., at der til Det tekniske Selskabs Skole testamenteres „50,000 Kr. til Afhol-1 x-oovjicioc. uuvniui gu.o.xu, delse aarlig af en Række populære Foredrag | Formand ; Direktør F rantz^ H a r 1 an g ; til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. 26. Juni 1936. Formaal : At virke tilFremme af Branchens erhvervsmæssige Interesser. Bestyrelse: Direktør II Westergaard, jl viiiicui ; i t t l ; Direktør Albinus Larsen; Direktor Otto Moller. Sekretariat: Frederiksborgg. 1 B | C. U - 1 9293. Regel i Teknisk Skole. Adr.: Ju-| Annoncebureauers Sammenslutning, Danske, stiftet 10. Dec.1932. Formand: Højesterets- for Menigmand i Naturlære og andre Natur- videnskaber samt i Historie. u Foredragene afholdes, naar deresEmner ikke kræver sær ­ lige Installationer, efter Legatstifternes Øn ­ ske som F R Christiansborg,! — ® ~ ----------- Prins Jorgens Gaard 17 IB « * Cent. 7200. AnsBarius-ForenmBen st.ttet 23 Sept. 1853. Rigsadvokat: F Pihl, It DM. Formand. Kontorchef i Fmm. A M Thor- Statsadvokat v.Høj esteret: O S c hl e g el,R. Kontorchef: K Kirch lie iner. L __________ ■ lius Thomsens G. 5 El. Anklagemyndigheden. Rigsadvokaten,

„ sagf. Alb. V Jørgens en, R.,Knabrostr .30 mand A Vesterager, R. E D Cent. 8338. ' * „ ' ~ *

kil sen, R., II C Ørsteds V.31 1 El $ Eva Postgirokonto Nr. 1815. 1435. „Arbejde adler “ s Lokalforening for Kbhvn., Ansgarkirken, Maagev.33 I nv ]. Sognekirke for Frdbg. og Omegn. Næstformand og fung. det ved kgl. Resolution af 7. Sept. 1933 op- Formand: Direktør L G Dalhoff; rettede Ansgarkirkens Sogn. Grundstenen Kasserer: Overretssagf. L Hal lager ; Se ­ til Kirken nedlagdes 5. Sept. 1932, Indviel- kretær: Forstander C Henriksen. For ­ sen fandt Sted 10. Sept. 1933. (Arkitekt: eningensKontor, Optagelseshjem og Brænd- Vald. Thisted). selsforretning, Thorsg. 53 E $ Tg. 1109 & Ejer: Det kbhvnskeKirkefond. Tg. 5019, Postkonto Nr. 22834. Sognepræst: S Roelsgaard. Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for (U.f.A.), Hjælpepræst: V Tb. Windf eld. N-Voldg.12® E^By 1260y,aab. 6. Julil912. Organist: Frk. IE Nielsen-Reslet. Selvejende Institution fra 15. Nov. 1929. Kordegn: Cand. phil. L Jensen. Fri Adgang Sondag 10-12, Tirsdag og Tors- Kordegnens Kontor: Hvidkildev. 36A* E dag 12-13, Onsdag og Fredag 19-22. K Tg. 5819. Styrelsens Formand og Udstillingens For- Sognet begrænses af N-Fasanv., Glentev., stander: fh. Fabrikinsp. Carl J O tte s en, Musvaagcv., Ørnev., Stærev., Frederiks- R. DM. sundsv., Bellahojv., Hvidkildev., Borups Arbejderbevægelsens Arkiv, -Rosenørns Allé Allé og Kommunegrænsen. — I Gade-Regi- 12 Ivl f N 8145. Oprettet 12.Junil909. Arki- strrit foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn var: Karl Ral of f. * hver enkelt Gade horer. Arbejderbevægelsens Erhvervsraad. Ham- Antikvarboghandlerforeningen. Stiftet 1920. merichsg. 14 El |) Cent. 12693. Oprettet Formaal: Varetagelse af Antikvarbog- ‘ 1936. Kontorchef : Cand. polit. Niels Lind ­ handlernes Interesser. berg. Bestyrelse: Niels Kaaber,Krystalg.l9 E Arbejderboliger, Akts, til Opførelse af Bo ­ il By 4177,Formand;EGronholt Pedersen, Fiolstr. 19 E Cent. 9853, Sekretær; Vol ­ mer Rosenkilde, Krystalg. 8 E f) Pa. 194, Kasserer. Antroposofi, Studieskolen for, HerlufTrolIes I Formand;Fabrikant John Jacobsen, R. liger for Arbejdsklassen, ejer 3 Bygninger i Overg. o. V. 66-74 og 84-88 Kl. Beboernes Antal c. 200.

Statsadvokaternefor Østre Lands ­ retsk reds. Embedskontor: Fredericiag. 24 E ★ Uent. 1758. 1. Statsadvokatur (for København) Harald Petersen,R. 2. Statsadvokatur (for Sjælland) VG Molt- ke, R.DM. 3. Statsadvokatur (for Fyn, Lolland-Fal- ster og Bornholm) V B Thomsen, R. Statsadvokaternes Kontor. Chef: ML JiirgensenLeyssac. Fuldmæg ­ tige: S A Schaldemose-Nielsen; V M Kolbye; Th. B Roepstorff; Poul K j a 1 k e ; O D K i r k ; Torben Wey w ad t. Medhjælpere for Statsadvokaterne for Østre Landsretskreds: Højeste ­ retssagførerne F T e i s t, kst. og H O H a n - sen; Landsretssagførerne Wilfred Chri ­ stensen og PBierfreund; Fuldmæg ­ tige: S A Schaldemose-Nielsen, kst.; V M Kolbye, kst.; Th. BRoepstorff, kst.; Poul Kjalke; O D Kirk; Torben Weywadt; Ekspeditionssekr. i lndenrm. Egede Larsen, kst.;Fuldm. iJustitsmin. Jørgen Trolle, kst.; Sekretær iJustitsmin. Erik A n d e r s e n, kst. Statsadvokaterne for Ve streLands- retskreds. 1. Statsadvokatur (Aalborg). Statsadvokat forAalborg,Hjørring, Thisted og Randers Amter samt en Del af Viborg Amt:Svenné Schmidt,R.;Fuldmægtige og Medhj ælpere for Statsadvokaten : U C E N Skouby; KW Horn eman; OTaksoe- J en sen. 2. Statsadvokatur (Viborg). Statsadvokat for Resten af Viborg Amt samt Ringkøbing og Aarhus Amter: A Bach; Fuldmægtige og Medhj. for Stats ­ advokaten: J E Hansen; JPeder- s en; Jens Blicher.

Bestyrelse: Arkitekt Christen Borch, R., DM.; LægeVilh. Ryder, R. ; Fabrikant Peter F Ileering; Overretssagf. Hans Schierbech. Direktor: Sagfører P Chr. Holm. Inspektør: Sv. Fobian Jørgensen. Arbejderboligerne ved Tagensv. ED. Sty ­ relse: Landsretssagfører Poul Hede , For ­ mand; Ingeniør H T Rimestad, R.; Vekselerer Walter Holm Henriques; Kontorchef O Linds trem. Arbejder-ldræts-Forbund, Dansk, stiftet 19. Maj 1929. Sekretariat: Jagtv. 59® E $ Tg. 5876. Ekspedition: Mandag og Fredag 20-22, I Postkonto 19508.

G. 4 3 E $ By 932. Leder: Knud Asbjørn Lund. (Se endv. Steiner, Rudolf, Forbun ­ det). Antroposofisk Selskab i Danmark, stiftet ■ 1923meddetFormaalat udbredeKendskabet ; til Rudolf Steiners Skrifter ogldeer, er som selvstændig Korporation tilsluttet Alige-I - meine Anthroposophische Gesellschaft, hvis Hovedsæde er den Frie Højskole for Aands- I videnskab Goetheanum, Dornach i Schweiz. Selskabet virker ved Foredrag, kunstneriske Foranstaltninger o. 1. Selskabets Formand: Murermester Esper Eising, R. DM., Paludan MullersV.lE) f) Cent. 4216.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker