kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Brandvæsenet ved Efteropringning ; Ambu ­ lancen paa Frdbg. Brandstation rekvireres pr. Telefon paa lignende Maade: Ambu ­ lance Frdbg. o. s. v.; Redningskorpsets Ambulance paa Ørnegaarden pr. Telefon: Ambulance Gjentofte; seogsaaFalcks Redningskorps. American Club. Formand : Oberst Curtis IT Nance, Frederiksg. 11 K f C. 12815; Se ­ kretær: E N H o 11 i s, Grønningen 1 E ffl ★ C. 1955. American Legion, The, Copenhagen Post Nr. 1. Stiftet 21. Marts 1932. Formand: Detail ­ handler Charles Jochumsen, Gunløgsg. 35 Ls] Jp Am. 3517v. Amies de la jeune fille, Les, international Forening, hvis danske Afd. (Kontor: St. Thomas Allé li 3 E f V 5211; 1-2) er stiftet 1899. Foren, støtter og vejleder unge Kvin ­ der. der staar ene i Udlandet eller rejser dertil. Formand: Generalinde Kiihnel; Sekretær: Frk. S Friis. Ammunitionsarsenal, Hærens, (Tilvirkning m. m. af Ammunition og Gasmasker) har Kon ­ torer og Værksteder ved Vejen til Refshale- øeniher findes tillige Hærens Prøveanstalt og Hærens Forsøgslaboratorium. Se iøvrigt Hærens tekniske Korps. Amtmænd og Stiftamtmænd. Stiftamtmand over Kbhvns og Roskilde Stifter og Amtmand over Kbhvns Amt: Kr. Haugen-Jo hansen, K.DAI., Bleg- damsv. 6 iNl Amtskont. aabent 10-4 $ Cent. 5138 & 5178 Stiftsovrighedskont. 10-12 ® Cent. 11525. Se endvidere Afd. IV under: Aabenraa (Aabenraa-Sønderborg A.), Aalborg,Hader ­ slev. Hillerød (Frederiksborg A.), Hjørring, Holbæk, Nykøbing F. (MariboA.), Næstved (Præstø A.), Odense, Randers, Ribe, Ring ­ købing, Rønne (Bornholms A.), Skander ­ borg (Aarhus A.),Sorø, Svendborg, Thisted, Tønder, Vejle og Viborg samt Færoerne. Amtsforvalterforeningen, stiftet 1904. For ­ mand: Amtsforv. Bianco Boeck, R., Næst ­ ved $ 386. Amtslæge i Kbhvns og Roskilde Amts- raadskredse og Kredslæge paa Frdbg.: Dr. med. Max Christiansen, R., Vesterbrog. 175 3 V 3940; Kredslæger: for Kbhvns Amts nordre Lægekreds: Dr. med. Erik Bon do, Lyngby Hovcdg. 37 Lyngby j) Lyngby 1415; for Kbhvns Amts søndre Lægekreds: Dr. med. Erik Uhl, Glostrup JO 152; for Roskilde Lægekreds: Frøken Margrethe G lud, Roskilde $ 3. Amtsraadet for gi.KbhvnsAmt. Kontor Bleg- damsv. 6 E fl ★ C. 6330 (10-4). Formand : Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer : Proprietær Georg L e h w a 1 d, R., Kongens Lyngby: Redaktionssekr. J AI Joseplisen, FM., Hellerup; Direktør H Pade. R., Klpbg.; Murerm. Kr. Lar ­ sen, R., Hellerup; Sogneraadsformand Vald. Hansen, Glostrup; Gross. H Jessen, Taastrup; Kedelpasser A P Grøn, Balle ­ rup; Gaardejer D B D irchs en, st. Magle ­ by ; Stationsforst. S AI Madsen, Kastrup; Købmand Wald.Jensen, Hellerup; Brønd- mester Vilh. Rasmussen, Torslunde. Amtsraadssekretær : Cand; j ur. EWaage- christensen. Amtsraadsforeningen for Danmark, stiftet 3. Juli 1913. Kontor : Blegdamsv. 6 [Hl D ★ C. 6330. Formand: Gaardejer Jens Dals- Sygehusudvalgctbestaar af følgende Med ­ lemmer af Kbhvns Amtsraad : Murerm. Kr. Larsen, R.,Formand; Sogneraadsformand Vald.Hansen; Gross. H Jessen; Sogne ­ raadsformand Vilh. Rasmussen; Proprie ­ tær G Lehwald, R. samt Medlem af Gjentofte Kommunalbestyrelse: Bankbesty ­ rer Raadmand Knud Bindslev. Direktøren for Københavns Amts Sygehus ­ væsen: Sygehusdirektør Knud Warming, Amtssygehuset i Gjentofte $ Gjent. 1200 (personlig $ Gjent. 1700). gaard, Roslev $ Roslev 13. Amtssygehuse, Københavns.

Ambu — Ånde Andels-Anstalten Tryg (gensidigt Livsforsik ringsselskab). Kontor Rosenørns AllélE g ★ Cent. 5050; Postgirokonto Nr. 170, stiftet 1904. Ved en i 1911 fuldbyrdet Sammenslutning overtog Selskabet, hvis daværende Firmanavn var: „Det gensidigeLivsforsikringssel ­ skab And els-Anstalten “ , hele den „Tryg, Livsforsikrings-Anstalt, Akts. “ tilhørende Forsikringsbestand. Anstalten tegner alle Arter af Livs-, Ka ­ pital-, Udstyrs- og Børneforsikringer samt de saakaldte Folkeforsikringer med ugent ­ lig Præmiebetaling. Hele Nettoudbyttet tilfalder de Forsik ­ rede som Bonus. Garantikapital: x / 2 Mill. Kr., fuldt indbe ­ talt. Direktion: I CKj ær s i g; And. Hansen. Ultimo 1938 havde Forsikringsbestanden en Størrelse af 193 Alill. Kr. Andelsbanken, A. m.b.A., Kontor: Vesterbrog. 4 A [V] g ★ Cent. 982. Stiftet 1925. Andels ­ kapital og Reserver: ca. 15 Alill. Kr. Bestyrelse: Proprietær O Fr. Spliid, R., Poulholm pr. Blære, Formand; Gaardejer Th. Thomsen, Vitten pr. Hinnerup, Næst ­ formand; Uddeler G Gunde^en, Askov pr. Vejen; Gaardejer H Henriksen, R., Gundsølille pr. Roskilde; Husejer Chr. Jo ­ hansen, Brædstrup; Gaardejer Hjalmar Jensen, Gammelsminde pr. Karleby; Pro ­ prietær P Petersen, Christiansdal pr. Vejle. Direktion: Rich. J Eriksen; Thorkild Kjeld sen. Andels-Fjerkræslagterier, De samvirkende danske, stiftet 1. April 1935. Formand: Landsretssagf. J Traberg, R., Store Hed ­ dinge g 43. Andels Gødningsforretning, Dansk, se Dansk Andels Godningsforretning. Andels-Pensionsforeningen (Gensidigt Pen ­ sionsforsikringsselskab), Rosenøms Allé 1E 1! C. 2728& 15157. Stiftet 8. Sept. 1919. Be ­ styrelse: Bogholder V Birkedal N iels en, Svendborg, Formand; Sognefoged Rs. Pe ­ tersen, Værslev, Næstformand; Direktør N Daugbjerg, R., Aalborg; Brugsfore ­ ningsuddeler I Aladsen, Vrov; Gaardejer Alarius Byr i el, R. DAL, Lyngby pr. Spo- rup; Assistent AI Simonsen, Kbhvn.; Di ­ rektør Amtsraadsmedl. N C Poulsen, R., Kavslunde. Repræsentantskabets Formand : Gaardejer Rs.Møli er,R.,Herkegaard pr.Bjerringbro. Direktion: H C Nielsen; H Muxoll. Andelsslagterier. Det første A. opr. 1887 i Horsens ; nu er der ialt 62. De samvirkende danske Andels ­ slagteriers Fælleskontor, opr. 1897, omfatter samtlige A. Kontor: Vesterbrog. 4A 4 E g ★ C. 15600, g Provins 74, Stats gi 83 (2 Lin.), (9-5). Formand: Gaardejer Ala ­ rms By riel, R. DAL, Lyngby pr. Sporup; Næstformand: Proprietær S Haue,R.,Wis- singsminde pr. Lunderskov; Sekretær: C Trautmann, R. g Tg. 2577; Fuldm.: H Behnke Vb. 3355. Angaaende de enkelte under Samvirksom- heden hørende Slagterier, se Afd.VII, Fag- Register under Svineslagterier. De samvirkende danske Andels-Svineslag ­ teriers Arbejdsgiverforening. Formand : Pro ­ prietær Knud Thomsen, Sølund pr. Volk Mølle; Sekretær: C Trautmann, R., Kon ­ tor Vesterbrog. 4 A E g ★ C. 15600, g Pro ­ vins 74, Stats g 83 (2 Lin.). Andelsudvalget, Fællesrepræsentation for danske Andelsforetagender.dannet 18. F ebr. 1899, Kontor: Njalsg. 15 [s] $ ★ Cent. 4015, Lokal 366. Formand: Proprietær S Overgaard, R. DAL, Højbygaard pr. Ormslev. Næstfor- mænd: Gaardejer Alarius By riel, R.DM., Lyngby pr. Sporup og Direktør N C Poulsen, R., Kavslunde. Sekretær: Redaktør Cand. polit. A Axelsen D re j er, R.

V — 2469 Amtssygehuset i Gjentofte. Hj. af Kildegaardsv. og Niels Andersens V., Postadr. Hellerup. (Grundstenen nedlagt Aug. 1922; aabnet Jan. 1927. Arkitekter: Emil Jørgensen og Helge B Aløller). $ ★ Gjent. 1200, Omstilling til samtlige Af ­ delinger. Telefon-Forespørgsler til Patienter 9-10. $ Gjent. 1182, Sygeplejerskerne privat. Besøgstid: 14 -15. Kir. Afd. A. Overkirurg: Prof. Dr. med. Poul AI or vil 1 e; Reservekirurg: Carl Aa- berg. Kir . Afd. D. Overkirurg: Dr.med. Otto Kapel; Reservekirurg : Dr. med. A Ringsted. Kir. Afd. H. Overkirurg: Hans Wulff; Reservekirurg: Martin Olesen. Med. Afd. B. Overlæge: Dr. med.E Ros ­ li ng; Reservelæge: Dr. med. Tage C hri- stian sen. Aled. Afd. C. Overlæge: Dr.med. Al Sig- gaard Andersen; Reservelæge : Dr. med. Einar Bi er ring. Aled. Afd. F. Overlæge: Dr. med. Ferd. Wulff; Reservelæge: Dr. med. E 011- g a a r d . Afd.f. Øre-og Halssygdomme. Over ­ læge: Dr. med. Viggo Schmidt; Reserve ­ læge: Svend Christensen. Afd. f. 0 jensygdomme:Overlæge : Dr. med. Victor Larsen. Afd . f. Røntgen og Lysbade.Overlæge: E de Fine Licht; Reservelæger: Karen Liibschitz; Arne Buus. Kbhvns Amts Tuberk ul osehospital i Kongens Lyng by, (opført 1891, Arki ­ tekt: Philip Smidth, udvidet 1908, Arkitekt: V Ingemann). Besøgstid 15-16y 2 ; Telefonforespørgsler om Patienter 8-9. ® Lyngby 47 & $ Lyngby 91, Omstilling til samtligeAfdclinger. Overlæge: N D Schreiber, R. Assisterende Læge: TageHyge. Tuberkulosestatione n i Kongens L y n g b y, .J ægersborgv. 11, Lyngby Lyngby 2493. Aabent Alandag 17 30 -18 30 og Torsdag 11-12. Sygeplejersken trætfes desuden Lør ­ dag 11-12. Tuberkulosestationen i Kastrup, Amager Landev.78,Kastrup glKastrup717. AabentOnsdag ll 1 /2-12 1 / 2 , desuden træffes . Sygeplejersken Lørdag ll r / 2 -12 l / 2 . Tuberkulosestat ionen i Glostrup, Ho ­ vedvejen (Roskildev.) 153 $ Glostrup 642. Aabent Tirsd. 11-12, undt. forste Tirsd. i hver Aid., hvor Konsultationstidenerfra 18- 19. Sygeplejersken tr. desuden Fred. 11-12. Amtstue, Kbhvns og Kbhvns Skovkasse, i Børsbygn. (Indg. f. Børsg.)E g) Cent.2105& 14305(9-2), omfatter Frdbg.Birk samt Kbhvns Amts søndre Birk' med Amager Birk og for Skovkassens Vedkommende Kbhvns Skov ­ distrikt; sammesteds er Udsalg af Stempel ­ papir, Stempelmærker og Børsmærker (9-3), Amtsforvalter: V Thalbitzer, R. ®Palæ 6136. Amtstue, Kbhvns Amts nordre Birks med dertil knyttet Skovkasse, Jægersborg Skov ­ kasse (Lystskovdistriktet), Strandv. 82Hell. gi Hell. 6193, Amtsforv. gi Hell. 6344 (9-12 og 13-15). Amtsforvalter: N E O Poul ­ sen, R. Amtsvandinspektoratet for gi. Kbhvns Amt, Kontor Evaldsg. 10 Hl $ Cent. 4918 & 4940. Amtsvandinspektør: Landinspektør O V EgedeBudtz. Amtsvandinspektørforeningen, stiftet 1927. Formand: Amtsvandinspektør Cand. polyt. J Vestergaard, Viborg g 656. Amtsvejinspektoratetfor Kbhvns Am tsraads- kreds.Kontor Blegdamsv.6B [® gi C. 364 & 362. Amtsvejinsp.: Sv. Vale ur Aleller. Amtsvejinspektørforeningen for Danmark, stiftet 1911. Formand: Amtsvej inspektør A Kjærgaard, R., Hillerød; Kasserer og Sekretær: Amts vej inspektørKn.Str om ­ mi n g, Aabenraa.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker