kraks vejviser 1940 handelskalender

V — 2471

Ileal-Register for København

Arbe

Arbejdernes Samariter Forbund, stiftet 1933. Kontor: Dronn. Tværg. 26 l E X By 3927 (Torsd. 20-22). Formand: Harry Mik ­ kelsen, Dovreg. 3 3 [s] X Su. 982. ArbejdernesSamariterForbund, Kbhvns Kred ­ sen (ArbejdernesSamariter Foreningafl9O7 ). Kontor: Kronprinsesseg.46C E X Pa.3154 (Tirsd. og Fred. 20-22). Formand: Antonius Rait h, Oehlenschlægersg. 74A 3 El X Eva 2471. Arbejdernes Tennis Klub, stiftet 13.Junil928. Boldbane: Genforeningspi. Formand: Orla Christensen Genforeningspl. 49 1 E D Tg. 5143 y; Kasserer: Henning Jensen, Viksov. 6 B Brh. X Bella 1323. Arbejdersangkor, De samvirkende kbhvnske, stiftet 3. Febr. 1918. Formand: Sporvejs ­ funktionær A C Poulsen, Jellingeg. 8 2 [ø] X 0 983u. Arbejder-Udveksling, se Nordisk Arbejder- Udveksling. Arbejdsanstalten Sundholm, Sundholmsv. [s] X* Cent. 8905, 9438 & 9468 (8-18), efter Kl. 18:Vagtenj)'A' Cent.8905,Inspektørens Bolig X Am. 2354, som har afløst Kbhvns Tvangs- og Arbejdsanstalt paa Ladegaar- den, er opført i Aarene 1903 — 07. (Arki ­ tekt: Emil Jørgensen). D. 2. Marts 1918 henflyttedes St. Johannes Stiftelses Ar- bejdshus hertil som en særlig Afdeling. 1. Okt. 1933 forandredes Anstalten til Ar ­ bejdsanstalt med Forsørgelsesafdeling og Sygehus for Kbhvn. samt enTvangsarbejds- anstalt (aabnet 1. Dec. 1933) for Kbhvn. og saintligeAmterpaaSjælland,Lolland-Falster og Fyn. Anstalten raader over 444 Pladser paa Arbejdsanstalten, 120 Pladser paa Forsørgelsesafdelingen, 120 Pladser paa> Tvangsarbejdsanstalten, 92 Pladser » paa Sygeafdelingen og endvidere 20 Værelser for samboende Ægtepar. Besøgstid: for Mænd: Søndag 13-14, Ons ­ dag 11 for Kvinder: Sønd. 12-13 og Torsd. 11 i / 2 -12 1 / 2 . Besøgstid paa Sygehuset: forMænd: Sønd. og Onsd. 12-13, for Kvin ­ der: Send, og Onsd. 12-13. Kassetid: 10-14. Inspektør: V Christophersen. (10- ID/s). Forvalter : Aage Christensen. Fuldm. : Axel M o 11 e r. Bogholder: MPJSanddahl. Læge: Dr. med. Erik Volim ond. Arbejdsanvisning. C entr alarb ej ds an vis ­ ningskontoret, op rettet af Kbhvns Kom ­ mune 1901 med Tilslutning af Frdbg. Kom ­ mune fra 1917, virker som Arbejdsanvis ­ ningskontor for Kbhvn. og Frdbg. Hovedkontor: Løngangstr. 28 E 5 1 ★ C. 1560(8-16). Afdelingskontorer: Ungdomsafd., Fårverg. 27 E $ ★ C. 1560, By- og Arbejdsdrenge (8-9 og 13-14), Piger (10-12 [og 14-15), Erhvervsvejledning og Lærlingeanvisning (10-12 og 14-15, Onsd. tillige 18-20) Guldbergsg. 26 [Hl Mandlig Afd. f ★ C. 4895 (8-15), Kvindelig Afd. ffl ★ Cent. 1768 (8-15). Badstuestr. 17 E Kvindelig Afd. X Cent. 9408(8-15). Allég. 33 [E)KvindeligAfd.J)Gh.2217(8-15). Overg. o. V. 42 E Kvindelig Afd. ffi Am. 5818 (b-1 5). Strandboulevarden 132 [ø] Kvindelig Afd. X Ryv. 3216 & Ryv. 3280 (8-15). Valby Langg. 88C Valby Kvindelig Afd. X Vb. 1006 (8-15). Frederikssundsv. 179B Brh. KvindelicAfd. X Bella 1301 (8-15). Afd. f. Landarbejdere, Farverg. 27 B E X ★ C. 1560 (8-15, Kontrolkontf. AK.-Medl. 9-10). Classenske Boliger Y, Godthaabsv. L® Mandlig Afd. X Gh. 2292 (8-15). Afd. f. Sygeplejersker, Raadhuspl. 55 El X ★ C. 16560 (pers. Henv. 8-20, X Henv. hele Døgnet). Maskinmester: R Fabricius. Præst : Harald Fen smark.

Afd. f. Handels- og Kontorpersonale, Løn ­ gangstr. 28 E ® -K C. 1560 (8-16, Onsd. till. 18-20). Afd. f. Studenter, Løngangstr. 28 E ® ★ C. 1560(10-15). Afd. f. Hotel- og Restaurationspersonale, Vesterbrog. 35 El X C. 9469& 11840 (8-14 & 18-20, Søn- og Helligd. lO-lU/a)- Lyrskovg. El Kontrolkontor X Eva 3373 (9-14). Kløvermarksv. [s] Kontrolkontor X Am. 6387 (9-14). Kontoret ledes af en Bestyrelse bestaa- ende af følgende Medlemmer: Valgte af Kbhvns Borgerrepræsentation: fh. Raad ­ mand, Overretssagf.Laur. Jess en, Formand; Direktør C A Andersen, R. ; Hovedkas ­ serer Hans Jacobsen; Fabrikant Victor Rasmussen. R. Valgte af Frdbg. Kommunalbestyrelse: fh. Raadmand Johs. Nielsen, ML.; Sned- kerm. Carl Poulsen. Kontorchef: Cand. polit. K Vedel-Pe- tersen. Arbejdsanvisningskontoret for Døvstumme, opr. 1. Jan. 1905. Formaal: at hjælpe arbejdsløse døvstumme Mænd og Kvinder til atter at faa Arbejde, samt være dem behjælpelige "filed Raad og Daad i det praktiske Liv. Bestyres af Dansk Døvstummeforbunds Erhvervsudvalg. Leder i Kbhvn. : Døv- stummelærerinde Frk. A Ketting, Bro- liusg. 17 El X N 5199 (Mand., Onsd. og Fred. 14-15); i Nyborg: Overlærei K Knudsen; i Fredericia: Overlærer v. d. kgl. Døvstummeskole H Kehlet Olsen. Arbejdsdirektoratet, Dahlerupsg. 3 El X ★ C. 16840, oprettet i Henhold til Lov Nr. 529 af 22. December 1921, ændret ved Lov Nr. 46 af 4. Marts 1924, ved Lov Nr. 151 af 1. Juli 1927, ved Lov Nr. 179 af 23. Juni 1932, ved Lov Nr. 184 af 20. Maj 1933, ved Lov af 14. April 1937, ved Lov af 21. Dec. 1938, fører Tilsyn med de anerkendte Arbejdsanvisningskontorer og de anerkendte Arbejdsløshedskasser samt varetager Administrationen af Ar ­ bejdsløshedsfonden og forsyner Lærekon ­ trakter for Kbhvns og Frdbgs Vedkom ­ mende med den i Lov Nr. 120 af 7. Maj 1937 oin Lærlinge forholdet § 1 omhandlede Paategning. Arbejdsdirektør: Aage Vater, K. DM. Kontoichef: K Korsgaard, MB. I Forbindelse med Direktoratet virker Arbejdsnævnet, der er delt i 2 Afde ­ linger : a) Afdelingen vedrørende Arbejdsanvis ­ ningen (A), der bestaar af 4 Arbejdsgivere og 4 Arbejdere. b) Afdelingen vedrørende Arbejdsløsheds- forsikrii gen (B), der bestaar af 2 af Lands ­ tinget og 2 af Folketinget paa 6 Aar valgte Medlemmer samt 6 Tillidsmænd fra de statsanerkendte Arbej dsløshedskasser. Arbejdsdirektoren er Formand for begge Afdelinger. Arbejdsnævnet bestaar foruden af Formanden for Tiden af følgende Medlem ­ mer: Af deling A: fh. Formand Carl F Madsen; Hoved ­ kasserer H Jacobsen; Forbundsfor ­ mand Th. Clausen; Vicedirektør Over- retssagf. Carl Plum, R.; Oldermand Mu- rerm. Esper Eising.R. DM.; Forretnings ­ fører Axel Olsen; Ingeniør T K Thom ­ sen, R.; Direktør H L Larsen, R. DM. AfdelingB: Fh. Minister JP Stensballe, ML. K. DM.; Raadmand O E Einer-Jensen, MF. MFK.; Ingeniør E Rager, MF.; Overretssagf. Raadmand C JFSven, M F. MFK.; Hovedkasserer AJohansen, ML.; Hovedkasserer Hans Hansen; Ho ­ vedkasserer Knud Jensen; Formand f. Kvindel. Arbejderforb. Fru Fanny Jensen; Hovedkasserer Axel Olsson; Forretningsf. Marius S ore nsen.

ArbejdernesAndels-Boligforening„Axelborg “ , se u. Bygge- og Boligforeninger. Arbejdernes Byggeforening, Kontor: For- tunstr. 1 1 E X By 2049 (9-15, Lord. 9-13 samt Fred. Aften 18-20), stiftet 20. Nov. 1865. Dens Formaal er at opføre mindre Huse for Medl. Ethvert Medlem betaler 2 Kr. i Indskud og forbinder sig til, undtagen ved Dødsfald eller Bortrejse, at indbetale 2 Kr. om Maaneden i lOAar. Efter de 10 Aars Forløb kan den indbetalte Kapital med tilført aarligt Udbytte faas tilbagebetalt. Enhver, der har indbetalt 20 Kr. og været 1 / 4 Aar i Foreningen, deltager i Bortlodning af Retten til Overtagelse af nyopførte Huse. Bestyrelsens Formand : Dr. ing. Overing. Holger S c h m i d t, R. DM.; Næstformand : Arkitekt Emil Jørgensen, R. DM. Adm. Direktør: Oberstløjtn.Cand.jur.HD Hansen, R. DM. Arbejdernes FællesorganisationiKbhvn.,opr. 1886,KontorRosenørns Allé 12 s El ®C. 11549 & 11749 (9-5, Lørd. 9-1); lokal Sammen ­ slutn. af kbhvnske Fagforen, med det Formaal at skabe et godt Samarb. og at fremme Fagforeningernes og Arbejdernes aim. Interesser. Forretningsudvalg: Robert Nielsen, MB., Formand; Laurits Han ­ sen, MB., Næstformand; H Hed tof t- Hansen,MF.;Fr. Dalgaard, MF.; Chr. Gram; Viggo Eigtved; Carl Hansen; Einar Larsen; Johs. Hansen; Otto Wolf, MB.; Viggo Christensen, MB.; S A Svendsen; Fanny Jensen; Henry Gran. Sekretær: Johs. Hansen. Arbejdernes Kunstforening, N-Farimagsg.ll 3 E X C- 12887 , stiftet 28 - Maj 1936. Arbejdernes Landsbank, Akts. Hovedkontor: Panoptikonbygningen, Vesterbrog. 5 El ^ ★ Cent. 8877, Stats X 443.. Arbejdernes Læseselskab, N-Søgade 27 E XCent.l 1547,stiftet7. Oktbr. 1879. Virker for almen Oplysning blandt Arbejdere og Mid ­ delstand. Afholder Foredrag, Oplæsninger og Besøg. Læse- og Studiekredsværelser (Kl. 12 — 19). Ilaand bibliotek. Organ Maa- nedsskriftet „Kulturfronten". Kontingent: 25 0. mdl. Arbejdernes Oplysningsforbund er stifteti. Jan. 1924 af De samvirkende Fagforbund, Socialdemokratisk Forbund, Danmarks so ­ cialdemokratiske Ungdom og Det koopera ­ tive Fællesforbund. Medlemstal ca. 500,000. Formaalet er Udbredelse af Oplysning blandt den arbejdende Befolkning i Dan ­ mark. Dette søges bl. a. naaet ved Iværk ­ sættelse af Forelæsningsrækker, Kursus Aftenskoler og Studiekredse. Ejer (sammen med Arbejderorganisatio ­ nerne i Esbjerg) Arbejderhøjskolen i Es ­ bjerg og (sammen med Arbejdernes Oplys- ningsudvalg for Kbhvn.) Roskilde Højskole. Formand: Nationalbankdirektør C V Bramsnæs, Forretningsfører: Chr. Christiansen, MF. Sekretær: Oluf Bertolt, MFK. Kontor: N-Farimagsg. II E X ★ C. 12887. Arbejdernes Oplysningsudvalg for Kbhvn. er den lokale Afdeling af Arbejdernes Oplys ­ ningsforbund. Udvalget, der er traadt i Virksomhed 1. Okt. 1925, organiserer Stu ­ diekredse, Skoler, Foredrag, Museumsbesøg m. v. indenfor Arbejderorganisationerne og yder Hjælp til Højskoleophold for arbejds ­ løse. Formand : Socialminister Lud v.C h r i s t e n- s en, MF. Sekretærer: Raadmand Ib Kolbjørn; Ernst Larsen. Kontor : N-Søgade 27* E X Cent. 11517& 11997 (10-5*/ 2 ). Arbejdernes Roklub, Islands Brygge [S] X Am. 3581. Stiftet i Juli 1931. Formand: Sv. Schiøler, Frankrigshusene 18 [s] ; Kasse ­ rer: Olav Johansen, Frankrigsg. 19 i [g]

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker