kraks vejviser 1940 handelskalender

Afho — Aide Lassen, R.; Direktør Ludv. Elsass,R. DM.; Gaardejer J T v e d e g a ar d, R. DM.; Fabrikant Hans Hol ten. Sekretær: Byretsdommer T Myr da h 1, R # Aktieselskabs-Registeret, Lakseg. 19 Kl g ★ Cent. 4280 (Eksp. 10-3). O ver registrator : II S Lage, R. g Cent. 14314. Samlet Fortegnelse over Aktieselskaber (og anmeldte Firmaer) lindes i Afd. VI. Aktuarforening, Den danske, stiftet d. 23.Apr. 1901. Formand: Direktør Cand. mag. Bjørn Drachmann, R., Hambrosg. 6 0 g Cent. 9078. Akvarieforening, Kbhvns.*Stiftet4. Majl915. Formand: Forretningsf. Halfdan Nielsen, Njalsg. 12 5 [s]. Akvarium, Danmarks, Strandv. Charlottl. g Hell. 3283. Selvejende Institution oprettet ved Fundats af 25. Aug. 1937, indviet 21. April 1939. Skænket af Ingeniør Knud Højgaard. Bestyrelse: Prof. Dr. phil. Mar ­ tin Knudsen, K. DM., Formand (valgt af Ingeniør Knud Højgaard); Prof. Dr. phil. & med.' Aug. Krogh (valgt af Viden ­ skabernes Selskab); Fiskeridirektør C Trolle Thomsen, R. DM. (valgt af Mini ­ steriet for Landbrug og Fiskeri). Aabent daglig 10 — 17, om Sommeren til ­ lige 19 — 21. Entré: 75 Øre for Voksne, 50 Ørefor Born, Børn i Følge med Voksen 25 Øre, Rabat for Skoler og Selskaber. Direktør: Magister Mogens Høj gaard. Albertina, Legat, stiftet 19. Novbr. 1879 (Thorvaldsens Fødselsdag) afCarl Jacobsen, stort 100,000 Kr., hvis Renter skal anven ­ des til Anskaffelse af Billedhuggerværker til Pryd for off. Pladser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: Direktor, Brygger Helge J a- cobsen, K. DM., Formand, et afKbhvns Kommunalbestyrelse valgt Medl. Arki ­ tekt Henning Hansen, MB.R.DM. og et af Kunstakademiet valgt Medl. Prof. E Utzon-Frank, R.DM. Alderdoms-Friboliger, Foreningen for, stiftet 29. April 1871, opforer Boliger, passende for Arbejderklassen, og udlejer dem for en Leje, der efterhaanden synker, saa at .Lejeren ef ­ ter en vis Tids Forlob bor frit. Foren, har i Kbhvn. og i Prov. 6 Huse med 133 Lej ­ ligheder, som 1. Jan. 1939 var bogfort til en Værdi af 552,384 Kr. BestyrelseJh.Raadsformand Axel Kofod, K.DM., Formand; Hojesteretssagf. Leif G a mb or g, R., Kasserer; Gross. Holger Prior; Oberst Axel Ramm, K. DM.; Stadsarkitekt P Holsøe, R. DM.; Arkitekt L H yg o m, R. DM.; Raadsformand Sigurd Kristensen, R.; Vekselerer Aage v. Benzon; Murerm. Torben Zeltner. Alderdomshjem, Frdbg., Godthaabsv. 83 E ® Cent. 1912, Lokal 370 (Forstanderinden). Indviet 17. Nov. 1923, beregnet for Alders ­ rentenydere, der p. Gr. af Sygdom eller Svækkelse er trængende til vedvarendeTil- syn og Pleje. Besøgtid: Aim. Afd. hver Dag Kl. 11-13 og 15-18, Sygeafd. hver Dag Kl. 11-13 og 15-17. Alderdomshjemmet i Ordrup, Hyldegaards Tværv.Charlottl. j)Ordr. 1495, Sygeafd eling ffl Ordr. 2094; ejes af Gjentofte Kommune, indviet 28. Septbr. 1919, udvidet 1936, be ­ regnet for Personer, der nyder Aldersrente og enten paa Grund af Sygdom eller Al ­ der trænger til stadig Pleje. Besøgtid paa Sygeafd. Kl. 2-4. Forstanderinde: St. Lucassøster Frk. Kristiane Frandsen. Læge: Kommunelæge E Boas. Alderdomshjemmet „Solhjem “ , Solhjemsv. 4 Gjentofte f Gjent. 137; ejes af Gjent. Komm., indviet 15. Sept. 1904, udv.1913; beregnet forPersoner , der nyder Aldersrente, og som enten paa Grund af Sygdom el. Alder trænger til stadig Pleje. Forstanderinde: Frk. Manda Larsen. Læge: Kommunelæge Stefan Jørgen ­ sen, R.

Real-Register for København Afholdsforening „Det blaa Kors “ , kristelig Afholdsforen. for Danmark, Led af et inter ­ nat. Selsk., stiftet i Genf 21. Sept. 1877, Kontor: Wesselsg. 13 2 EJ $Cent. 11623 (O 1 ^- lGVa). Foreningen er Ejer af Rednings ­ hjemmene „Kærshovedgaard* pr. Ikast, „II a r o 1 d s e j e “ pr.Fredensborg ogJØ r s h o 1 1 pr. Kvistgaard, der tilsammen har Plads til ca. 110 drikfældige Mænd. Hovedbestyrelsens Formand : Pastor M N Ran dkær,Svendborg Q 135. Afholds-Ordener, De forenede, (D.F.A.O.). Stiftet 20. Juli 1930. Adr.: Inspektør F M a r k e r s e n, Skotterupg. 2 2 [N] $ Tg. 2530. Afholdssamfundet, stiftet 21. Maj 1889. Formand for Hovedbestyrelsen: Gross. O EMortensen, Svend Gønges V. 34 Brh. $ Bellal884. Næstformand: FagforeningsformandEwald Larsen, Rosenv. Allé 17 A'[ø] $ Øb. 4602. Sekretær og Hovedkasserer: Lærer J Veel Jeppe, Frederikshøj Skole pr. Slude fl Frorup 80. Afholdsselskabers Landsforbund, Danske, stiftet 6. Sept. 1903. Hovedkont. Go- thersg. 109 1 KJ g) Palæ 2135. omfatter 16 Organisationer med ca. 55,000 Medl. Formand: Redaktor L Larsen-Ledet, Aarhus; Sekretær: Adolph Hansen. Afholdsselskabet, Den danske Rekabitter-Or- den, stiftet 20. April 1891, Formand: For ­ valter K Pedersen, Birke Allé 8 Hvidovre pr. Valby j) Hvidovre 59. Afholdsselskabet „Det blaa Baand “ . Stiftet 30. Okt. 1890. Det er et fritstillet Selskab, der fordrer personligt Afhold. Hoved ­ bestyrelsestormand: ps. Pakmester Juncker Jacobsen, Skanderborg. Afholdsselskabet, Det hvide Kors, stiftet 11. Aug. 1893. Formand for Kbhvn. : Repræ ­ sentant E V A Eriksen, Funkiav.24 s [s]|i Am. 4761. Afstøbningssamling, Den kgl., i Statens Mu ­ seum for Kunst, Solvg. Kbhvn.E,aabnet 10. Novbr. 1898, indeholder Afstøbninger over antik og nyere Billedhuggerkunst. Aab. Hverdage (undt. Mand.) 12-15, Sønd. 12-16 (1. Okt. - 31. Marts dog 11-15) tillige Tirsd. 19-21 (1. Okt. - 31. Marts). Gratis Ad ­ gang. Direktør: Leo S wane. Konservator : Billedhugger Jens L u nd, R. Aftenskoleforening, Dansk (Ungdomsskole ­ foreningen), stiftet i August 1921, sammen ­ sluttet med Ungdomsskoleforeningen 1927. Formand: Amtsskolekonsulent OHessilt, N-Alslev X 1 119. Formænd for henholdsvis Landsbyafd. og Købstadafd.: Førstelærer Sneum, Gjellerup pr. Varde og Maskinist H J E Houmann, Frederiksværk. Kasserer: Kommunelærer K J A O Nils ­ son, Østervoldg. 85, Nyborg. Afviklingskassen for salgbare Apotekspri ­ vilegier. Adr. Indenrigsministeriet Kl. Op ­ rettet i Henh. t. Lov Nr. 107 af 31. Marts 1932. Formand: LandsdommerT Spang- Ha ns sen, R.DM.; Sekretær og Kasserer: Ekspeditionssekr. ilndenrm. H E Holt en. Akademi, Det kgl., for de skønne Kunster paa Charlottenborg KJ. Stiftet 31. Marts 1754; det var tidligere en privat Forening af Kunstnere. Institutionen hed dengang „ Det kgl. Skildre-, Bildhugger- og Bygnings- academie “ ; det nuværende Navn fastsloges i 1814. Den førsteKunstudstilling (Salon) af ­ holdtes 1769, derefter 1778,1794 og fra 1807 hvert Aar. (Se ogsaa Charlottenborg Slot). Udstillingsbygningen toges i Brug 1. Apr. 1883 (Arkitekt: Albert C Jensen). Akademiets Kontor er aabent hver Søgne ­ dag 11-5 (Juli og Aug. 11-2) f Cent. 8444. Biblioteket er aabent 1. Okt. til 30. April hver Søgnedag 1-6; i Sommermaanederne 1-4 (Ferien undtagen) $ By 8659. Direktør: Stadsarkitekt Poul Holsoe, R. DM. Vicedirektør: Prof. E Utzon-Frank, R. DM.

V — 2467 Administrator : Departementschef A B ar ­ fod, K.DM. Formand for Akademiets Skoleraad : Ma ­ ler Prof. Sigurd W a n d e 1. Skoleraadets Sekretær: Akademiinspektør Cand. jur. Axel Bohn. Akademiets Kontor. Akademiinspektor og Slotsforvalter: Cand. jur. Axel Bohn. Akademiets Bibliotek. Bibliotekar : Cand. jur. Aage Marcus. Kunstnersamfundet ved det kgl. Akademi for de skønne Kunster bestaar af de Kunstnere, deri Henhold til Akademiets Fundats af 31. Marts 1927 §5 har opnaaet Valgret og Valgbarhed til Akademiraadet. Betingelserne herfor er forskellige Me- dailler, Akademiets Afgangsprøve, Arbej ­ deranerkendte af Kunstnersamfundets Jury samtDeltagelse i de af denne anerkendteUd- 8tillinger, for Tiden Charlottenborg-Udstil- lingen, Den Frie Udstilling, Udstillingen Grønningen, Kunstnernes Efteraarsudstil- ling, Grafisk Kunstnersamfund, Corner- og Høstudstillingen, Decembristerne og Billed- huggersammenslutningen af 1933. Nærmere Oplysning giver Akademiets Kontor. Udstillingskomiteen. Kontor i Ud ­ stillingsby gn. v. Charlottenborg, aabent Hverdage 11-14 (under Forårsudstillingen 15. Marts -15. Maj 9-18, under Efteraarsud- stillingen 10-17) $ By 191. Formand : MalerenEilerSør ens e n,R.DM. Inspektør og Sekretær: Fru Else Weil ­ bach. Kasserer: Vagn Jensen (Tirsd. og Fred. 11-13). Akademiet for de tekniske Videnskaber, stiftet 28. Maj 1937 med Formaal at fremme den teknisk-videnskabeligeForskning og Anven ­ delsen af dens Resultater til Gavn for det danske Erhvervsliv. Akademiet kan højst omfatte 180 aktive Medlemmer, fordelt i 8 Specialgrupper. Præsidium: Prof. Dr. phil. P O Pedersen, K.DM.FM.; Civilingeniør K Højgaard R. DM.; Prof. P M F r a n d s e n , R. DM. Sekretariat: Danmarks tekniske Højskole, Ø-Farimagsg. 2 C* Kl $ By 3580. Sekretær : Civilingen ior V ilh . M a r s tra n d, R., priv. $ Lyngby 346. Akademisk Arkitektforening, se Arkitekt ­ forening. Akademisk Boldklub, NørreAllé53 [®,se Bold ­ klub. Akademisk Forening for Udenrigspolitik og Folkenes Forbund (tidl. Danske Studerendes Folkeforbundsunion), stiftet 12. Nov. 1924, Studiestr. 6 OS j) Palæ 3522 (Fred. 13-14). Akademisk Fægteklub, stiftet 17. Okt. 1930. Formand : Læge IO s i i e r, Vesterbrog. 18 2 0 f Cent. 12312. Akademisk Kursus, Nyropsg. 21 0 $ C. 7381 (Kl. 15-16). Bestyrelse: Mag. scient. Vald. Andersen og Dr. phil. Detlev Muller. Kursus er statsanerkendt, har Eks ­ aminationsret og begrænset Eksamenspen ­ sum. Til Kursus er knyttet en Legatfond, der yder mindre bemidlede Elever økonomisk Hjælp. Fonden bestyres af Universitets- fuldm. HFHemmet og Fuldm. i Under- visningsm. H A Brøndsted. Akademisk Musikforening af 1930,60 Musici, optager dygtige Strygere og Blæsere. Dirigent: Wladimir Gurewitsch, GI. Kongev. 159 0 gi V 6393 x. Akademisk Orkester, Akademisk Orkesters Kor. Formand : Højesteretssagf. Leif Ham ­ borg, R.,Bredg.30K) g C. 8121, stiftet 1899 og 1935. ForTiden i Orkestret ca. 100 Medl., i Koret ca. 140 Medl., i Studie-Orkestrot ca. 60 Medl. Foreningen omfatter ca. 350 pas ­ sive Medlemmer. Dirigent: Walter Meyer- Radon. Akkordretten. Adr. Højesteret, Christians ­ borg, Prins Jørgens Gaard 13. Kl (Lov af 14. April 1905). Medlemmer:Høj esteretsdommeiC VB o h n- Rasmussen, K.DM ., Formand; Gross Paul

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker