kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Rejs — Samv

2429

Side 1945 2888 1945 1946 2660 2651 2618 2618 2636 2623 2470 2618 2618 2620 2515 2620 2620 16 2621 2621 2889 1947 2889 1948 2889 1949 2621 2621 2590 2523 2621 2562 2622 2622 2551 2583 2622 2622 672 2623 2551 Ribe Aandssvageanstalt, se Afd.IV. u.Ribe : — , Firma-Register ....................................... 1 — , Forretninger ni. m ................................... — Statsseminarium ..................................... : Richard Wagner F., se Wagnerforen. . . . ! Riddersalen, se u. Teatre ............................ ! Ride-Forbund, Dansk .................................... ! se tillige Tilføjelser efter denneEinneliste Rideklub, Kbhvns ........................................ se ogsaa Sportsrideklubben ................. Rideskolen, se Rytteriet ............................ Rigsadvokaturen, se Anklagemyndigheden Rigsarkivet ................................................ Rigsdagen ................................................... Rigsdagens Presseloge ............................... Rigsdags-Tjcnestemænd, se Foreningen af Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheuma- tisko Sygdomme .................................... Rigshospitalet. . . ...................................... — Plan over ................................................. — s Tjonestemandsforening ....................... Rigsretten ................................................... Ringe, Firma-Register ............................... — , Forretninger m. m ................................ Ringkøbing, Firma-Register ...................... — , Forretninger m. m ............................... Ringsted, Firma-Register ......................... — , Forretninger m. m ................................ Ripenser-Samfundet ................................... Ritzaus Bureau ........................................... Riva, se Magna Knutzens Gave .............. Rockefeller-lnst., bo Fysiologiske Institut Rodeforvaltningen ..................................... Rodeinddeling, Kbhvns, se Kvarterer. ... Rodfrugtforsøg, Statens, se Planteavlsudv.2610 Roefrogrossistforening, Dansk .................... Roklubber ................................................... Roraersk-katolske Kirker, se Katolske . . . Ronges J F, Fond, se Legater ................. Rosaecrusis Ordenen .................................. Rosenborg Slot og Have ......................... — Beboere ............................ ' ..................... Rosenborg Slotshave .................................. Rosenkranskirken, se Katolske Kirker . . . Rosenvængets Sogn, se Luther Kirken . . 2588 Roskilde, Firma-Register ......................... 2890 — , Kort, Forretninger m. m ..................... 1951 — Hvile, se Foren, af 1837 ...................... 1 Roskildensersamfundet ................................. 1 Roslev, Firma-Register ................................. 1 — , Forretninger m. m ............................... Rosport, Dansk Forening for ...................... ! Rotary Klub, Kbhvns .................................. ! ------ , Islands ................................................. < Rotteudryddelse ............................................ ! Rubens Stiftelse .......................................... ! Rudersdal, se Holte .................................. Rude Skov magnetiske Observatorium, se Meteorologisk Institut ............................ ! Rudkøbing, Firma-Register ......................... ! — , Forretninger m. m .................................. : Rudolf Steiner Forbundet, se Steiner. . . ! Rudolph Berghs Hospital, se IIosp ............... ! — Tegner Museet, se Tegner, Rud ........... : Ruinerne under Christiansborg se Christiansborg .......................................... i Rumænske Gesandtskab og Generalkonsu ­ lat, se Gesandtskaber og Konsulater. . i Rundetaarn ................. ’ ................................ ‘ Rundskuedagen, se Journalistforbundet; . * Rungsted, Beboere ......................... ’ ............ Rungsted Golfklub ....................................... ‘ Rungsted Kostskoles Samfund ................... ! Rungsted Statsskole, se Statsskole ........... ! Ruslands Repræsentation i Danmark, se Unionen af de socialistiske Sovjet- Republiker ............................................. Russiske Forening i København .............. — Gesandtskab og Konsulat, se Gesandt ­ skaber og Konsulater ............................ se endvidere Unionen af de socialisti ­ ske Sovjet-Republiker .......................... Russiske Kirke, se Alexander Ncwski . . — Velgørenheds Selskab i København . . RutebilejernesArbejdsgiverforening, se Ar ­ bejdsgiverforening, Dansk ....................... Ry, Firma-Register ..................................... — , Forretninger m. m .................... .. — Sanatorium, se Nationalforen .............. Rydholt, Plejehjem, se Hospitaler ............ Ryparksbanerne .......................................... Rysensteeft Gymnasium, se Skolevæsen, Kbhvns .................................................. Rytteriet ..................................................... Rytteriforening af 1897 ............................. Ryttervagten ................................................ Rødby, Firma-Register ............................... — , Forretninger m. m ............................... 2512 2623 2891 1957 2623 2623 4180 2623 2623 713 2594 2891 1957 2642 2542 2651 2494 2530 2623 2549 749 2623 2623 2642 2659 2631 2623 2623 2623 2891 1959 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Rødbygaard, se Aandssvageanstalterne . . Redding, Firma-Register .......................... — , Forretninger ni. m ............................... Røde Kors, Dansk ..................................... ------ Folkokuranstalt ved Hald ................ .• ------ ’ Samaritanerforening, se u. Rode Kors ........................................................ Rode-Kro Teater, se Teatre ................. Røde Kro, Firma-Register ......................... — , Forretninger m. m .................... Rødkilde Park ............................................. Rodkærsbro, Firma-Register .................... — , Forretninger m. m. . .......................... Rødovre, Beboere .............................. . . . — Ilandelsforening, se Handelsforening. . — Kirke ...................................................... — Kommune ................................................ — Lærlingeplejehjem .................................. Røgtobaksfabrikanter i Danmark, se For ­ eningen af Skraa- og R.. Sabbathshvile ........................................... Sadelmager- og Tapetsererforeninger. . . se ogsaa Laanefond ............................ • og Arbejdsgiverforening ....................... ' Sagføreres faglige Foreninger, se i Emne- ' listen Foreninger: A, 21. Sagførernævnet, se Sagførersamfund . . . Sagforerraadet, se Sagførersamfund .... ' Sagførorsamfund, Det danske .................... Sakramentskirken, se Katolske .............. Sakskøbing, Firma-Register ....................... — , Foi retninger m. m ............................ Salem i Gjentofte ..................................... Salgbare Apoteksprivilegier, se Afviklings ­ kassen for salgbare ............................... Salvador ’ s Generalkonsulat, so Gesandtska ­ ber og Konsulater .................................... J Samaritan, Vesterbros .................................. i , Samaritanerforen., se u. Røde Kors Samariten, Foreningen ................................. ! Samariterforening Arbejdernes, se Arbejd. ! Samfund, Dansk-Russisk, se D. R. Samf. . ! Samfund, Dansk-Vestindisk, se D. V. Samf. ! Samfundet for ... til ... etc ......................... ! Samfundshjælpen, se Teknisk Nødhjælp . ! Samfundsøkonomi, Institutct forllistorie og se Institutet for Historie .................... ! Samfærdselsministerium, Islands ................ ■ Samlede kbhvnske Sangforeninger, se Sang ­ foreninger ................................................. 1 Samlinger og Seværdigheder, se Oversigten: Museer og Samlinger i denne Emneliste Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden ­ for Cigarindustrien i Danmark ............ 2625 — af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalind., se Jern og Metal .... 2549 — af Brancheforeninger under Grosserer- Societetet .............................................. 2625 — af Specialforretninger indenfor Bandage- og Sygeplejebranchen ........... * .............. 2625 — af danske Ilandelsmøller . ..................... 2625 — af danske Havne ..................................... 2625 — af danske Kørelærerforeninger, se Køre ­ lærer Union ........................................... 2567 — af Embedsmænd ved Sygehuse og An­ stalter i Danmark .................................. — af Grossister, se Grossistsammenslutn. — af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark ............................................. — af jydske Købstad-Sparekasser ............ — af Karetmagermestre, so Karetm. . . . — Danske Bladtegnere ............................... Samsø, Firma-Register ............................... — , Forretninger m. .. ................................ Samuels Kirke .................................... Samvirke, Dansk, se Dansk Samv ............ — , Skoleforeningernes, se Skolef ............... Samvirkende Arbojdersangkor, se Arb. . . — Brugsforen, i Danmark ......................... — danske Andelsslagterier, je Andelssl. — _ uansae Jfrøavieriurou., Bcrmuiiouuivu _ danske Haveselskaber, se Haveselskab.. — danske Husmandsforeninger, De, se Husmandsforeninger ............................. — Danske Landboforen., se Landboforen.. — danske Lejerforen., se Lejerforen. . . — Fagforbund, se Fagforbund ............... — Forsvarsbroderselskaber, se Forsv. . . — Fortsættelsessygekasser, se Fortsætteis. 2518 — Forældreforeninger, se Forældreforen.. 2518 — Husmandsforeninger, se HuBmf ........... 2543 2624 2624 2567 2474 2625 2532 2550 2625 2893 1967 2625 2497 2630 2471 2625 ______________ _ , 2469 D k F l fo en se Frøavlerforen. 2522 2537 2543 2567 2587 2503 2518 Rønde, Firma-Register .... — , Forretninger m. m .......... Rønne, Firma-Register. . . . — , Kort, Forretninger m. m. Side 2466 2892 1960 2623 2624 2623 2651 2892 1961 2624 2892 1961 752 2535 2624 2624 2624 2515 2892 1962 2892 1962 2624 2624 2622 2551 2893 1966 2624 2467 2530 2624 2623 2624 2471 2497 2498 2624 2651 2547 4180 2625

Rejseforening, Kbhvns ............................... Rejsegodsekspedition, se Bestemmelser og Takster .................................................. Rejse-Klub, Skandinavisk Teater- og, se Skandinavisk .......................................... Rejsestipendieforeningen ............................ Rekabitter-Orden, se Afholdsselskabet . . Reklame-Forening, Dansk .......................... Reklame Bureau, Dansk, se Petersens Eg ­ mont H, Fond .......................................... ------- , Statens, se Statens Annonce- og Reklamebureau . .................................. Reklameklub, Handelsvidenskabelig, se Handelsvidenskabelig Rcklamcklub. . . Rekonvalescent* og Rekreationshjem Arresødal, se Classenske Fideik ............ Bangs Virksomhed .................................. Baronessens Hvile- og Rekonvalescent ­ hjem ....................................................... Boserup-Minde ......................................... Diakonisse-Stiftelsen ............................. Faarupgaard, se Hospitaler .................... Foreningen „Fødselsdagsgaven 14 ............ Foren, til Opr. af Rekonvalescenthjem Frederik Vilhelm Hegels Minde, se Ho ­ spitaler ................................................... Gyvelholms Plejehj., se Hospitaler. . . . Hareskovshvile, se Foreningen til Opr. af Rekonvalescenthjem ......................... Hjælpeforen., Den gens, kvdl ................. Hvile- og Rekreationshjem for Kvinder. Karleby Plejehjem, se Classenske. . . . Komitéen f. ubemidlede Husmodres Re­ konvalescens .......................................... Lokomotivmand8-Forening, Dansk. . . . Lærerindernes Forsørgelsesforening og Hvilehjem ............................................. Magna Knutzens Gave, Riva .............. Menighedspio jers Hjem i Farum,De samv. Nivaagaards Reconvalescenthjom ........... Næsseslottet, so Hospitaler ........... .. Pigeskole, Den danske (Sixtus) .............. Rekonvalescenthjem for Kvinder .... Rekonvalescenthjem, Sygekassen Frem ­ tidens ........................................................ 2618 Rydholt, Plejehjem, so Hospitaler. . . . 2542 Salem i Gjentofte .................................. 2624 Skjoldborg R., se Hospitaler ................. 2542 Slamat, se Understottelsesforen. Kbhvns.2658 Stau ’ 8 Elisabeth, Rekreationshjem .... 2642 Stenslettegaard, Plejehj , se Hospitaler. 2542 2495 2479 2479 2486 2498 2542 2516 2517 2542 2542 2517 2540 2544 2495 2553 2588 2590 2590 2594 2604 2542 2610 2618 Sygeplejeraads Rekreationshjem..* .... Religionslærerforeningen ............................ Religiøse Foreninger, se i Emnelisten Foreninger: C, 12. Remontekommissionen ................................. Renbæk Statsungdomslejr, se Ungdomslejre Renholdn.-Selsk.,Kbhvns Grundejeres . . . Reparationsværksteder, Foren, af in ­ dustrielle, se Arbejdsgiverforen .......... Repræsentanter for udenlandske Fir ­ maer, Foren, af, se Foren, af Repr. . . Repræsentant-Foren., se Handelsagent- &. . Reservatraadet ............................ .. .............. Reserveofficersforeningen ............ * ............ Restaurationindustriens Lærlingeskolo . . Restauratørforeninger, se Foreninger: A,20 Restauratørstiftelsen ................. ................. Retsforbund, Danmarks ............................ Retsforbundets Ungdom ............................. Retshjælp Danske RedereB Retsværn .................... Foreningen af Arbejdsledere ................. Grundejerforening, Kbhvns ..................... Handelsforeningen af 5. Juni 1864. . . . Handels- og Kontormedhjælperforb.. . . Mødrehjælpen .......................................... Studentersamfundets Retshjælp ........... Retskredse i Kbhvns Omegn, so Frdbg. Birk, Nordre Birk, Søndre Birk med Amager Birk Reislægeraadet ............................................. < Retsmod. Institut, se Universitetets. . . . ! Retsplejeudvalget ......................................... * Revisionen af Eksekutorboer ....................... ! Revisorer, kommunale, se i Afd. V. Kom ­ munalbestyrelsen samt undor Frdbg., Gjentofte, Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommuner Revisorforenir.g Dansk ............................... 2618 Revisorforening, 8e Foren, af statsaut. R.. 2515 Rovisorforeningen af 1919 ............................ 2618 Revisorkommissionen ................................. -2618 Revyforfatter- og Komponist Forbund . . 2618 Rheumatiske Sygdommes Bekæmpelse, se Rigsforeningen til Bekæmp.af ............ 2620 2618 2659 2618 2473 2515 2535 2618 2618 2618 2618 2618 2618 2498 2513 2533 2535 2536 2601 2643 2618 2659 2618 2618 Side 2618 2689 2629 2618 2467 2618 2610 2638 2537 2647 2618

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker